Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 35 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Typologie pomníků Velké války v Praze a okolí
Klimt, Šimon ; Czumalo, Vladimír (vedoucí práce) ; Pech, Milan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá obecnou typologií pomníků padlým v první světové válce na území Hlavního města Prahy. Cílem je především vytvořit ucelený rámcový přehled vzniknuvších pomníků. Stěžejní byla pro práci terénní část výzkumu, a to návštěva a fotografická dokumentace většiny uvedených pomníků. Před vypracováním samotné typologie jsem se pokusil pomníky definovat v rámci paměti místa a pokusil reflektovat vliv Velké války na soudobou sochařskou produkci nově vzniklé republiky. V rámci vymezení pro sběr dat jsem si neurčil území Velké Prahy v roce 1922, ale katastrální územi současné Prahy, jelikož velká část pomníků vznikala i po roce 1922. Dále také z důvodu možných motivických rozdílů mezi částmi Prahy a tehdejšími vesnicemi, jež se připojily později, a které do celkového vytyčeného okruhu spadaly. Typologie sestává z rozdělení do několika kategorií, kdy pomníky byly rozděleny na základě formálních architektonických a sochařských znaků nebo jejich ideové složky. Jednu kapitolu jsem též věnoval pomníkům na území Prahy, které byly následujícími režimy bohužel nenávratně zničeny. U každého pomníku je uvedeno období vzniku nebo datace na základě komparační metody, jména autorů, řešení pomníků a jejich zhotovitelů. Popis pomníku rovněž obsahuje informace o jeho historii, pokud byly...
Transparentnost hlasu a světla
Hejduk, Adam ; Tomáš,, Svoboda (oponent) ; Ambrůz, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce s názvem Transparentnost hlasu a světla představuje audiovizuální instalaci, tématem které je individuální reflexe okolí prostřednictvím tvorby fiktivních příběhů. Autor se v ní zabývá také možností přesahů svých dosavadních prací a tvorbou tematické návaznosti. Instalace propájí soubor subjektivních fiktivní narací. Instalace je scénografického charakteru a představuje platformu pro vyprávění osobních výpovědí a představ.
Obnova zámku v Ivanovicích na Hané
Habarta, Jaroslav ; PhD, Iva Poslušná, (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem obnovy a revitalizace památkově chráněného renesančního zámku s přilehlým parkem v centru obce Ivanovice na Hané. Při vytvoření architektonické studie bylo nutné zanalyzovat a přihlédnout ke kulturně-historickým hodnotám zámku a nejbližšího okolí, stavebně-technickému stavu, veřejným funkcím v okolí a požadavkům majitele objektu s pozemky. Navržený koncept komplexně spojuje potřeby a požadavky farmaceutické firmy Bioveta s kvalitními veřejnými a relaxačními prostory pro místní obyvatele.
Město ve městě/ „Blok Trnitá“
Menšík, David ; Hybská, Bohumila (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Zadáním práce bylo zpracování dvou plánovaných bloků nového brněnského jižního centra. Ty jsme ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna upravili do finální podoby, ze které vzniklo dvanáct pozemků, pro dvanáct diplomantů ateliéru Nový-Palasčák. Mnou řešený pozemek se nachází při setkání ulice Opuštěná a řeky Svratky. Tvoří tak významné urbanistické nároží, vyznačující nově vznikající čtvrť. Tento nárožní objekt jsem díky jeho charakteru, významu, velikosti a polyfunkčnímu řazení nazval „Palác Opuštěná“.
Lety v české politice - koncentrační tábor v Letech u Písku v české politice od devadesátých let po současnost
KUČERA, Tomáš
Tématem bakalářské práce bude zaznamenat historický vývoj a existenci tábora v Letech u Písku. Zaměříme se zejména na dobu, kdy v táboře byly internovány zvláště osoby romského původu. Cílem práce je poukázat na události, které následovaly po vybudování velkovýkrmny prasat, jež byla vybudována v prostorách bývalého koncentračního tábora. Stěžejní bude zaznamenat výroky některých politických představitelů a jejich postoj k dané otázce. Nedílnou součástí práce bude rozhovor s českým expertem na tuto problematiku.
Ikonografie historických krajů v českém umění 17.-19. století
DRDÁKOVÁ, Kateřina
Bakalářská práce se zabývá českými historickými kraji od 17. do 19. století a jejich vyobrazením objevujícím se v českém výtvarném umění. Práce se zaměřuje například na grafický list univerzitní teze od Antonína Martina Lublinského, konkrétně na tezi Jana Felixe z Brandensteina, ve které je vyobrazeno patnáct českých krajů holdujících arcibiskupovi Janu Bedřichu z Valdštejna. Z grafických děl dále pokračuji ještě alegorickou Mapou Čech v podobě růže, která byla použita jako ilustrace pro knihu Krásy a bohatství České země od Bohuslava Balbína. Další kroky povedu k pomníkové tvorbě 19. století. Detailně se zaměřím na Pomník Františka I. nazývaný také jako Krannerova kašna. V poslední řadě se práce soustředí na výzdobu původní opony Národního divadla od Františka Ženíška. Hlavním cílem práce je ikonografická komparace vyobrazení personifikací krajů a sledování změn v jejich zobrazení a významu v kontextu doby habsburského absolutismu, českého barokního patriotismu a národního obrození.
Vybrané české pomníky a památníky
KOSÁN, David
Jako téma svojí bakalářské práce jsem si zvolil Vybrané české pomníky a památníky. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá typologií pomníků a památníků, zkoumá vztahy mezi pomníkem, památníkem a náhrobkem. Seznámí nás s vybranými pomníky a památníky, jejich vznikem, historií a osudy. Praktická část je věnována vlastnímu zhotovení pamětní desky, zasvěcené Václavu Vojtovi.
Historický pivovar - potenciál regionálního rozvoje
Mosler, Štěpán ; Boháč, Ivo (oponent) ; Králová, Eva (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
V dnešní době existují stovky pivovarů, které jsou roztroušené po Čechách, Moravě a Slezsku a stále hledají svoji novou budoucnost. Jsou to pivovary opuštěné nebo v soukromém vlastnictví a mnohé z nich chátrají beze zbytku naděje na obnovu. Nezbývá jich mnoho a velmi obtížně se pro ně hledá nová funkce nebo osvícený investor. Důležité je, jak se k těmto historickým budovám budeme stavět v budoucnosti. Využít tento neopakovatelný potenciál, nebo nechat prostor pro nové využití? Jakým způsobem přistupovat k těmto stavbám? Jaké možnosti nám dávají a co potřebují? Dizertační práce se snaží charakterizovat a ukázat hodnoty pivovarské architektury, která se díky dramatickým změnám společnosti stala ohroženým druhem. Prostuduje a představí pozitivní příklady využití potenciálu původních pivovarů a vepsání tohoto dědictví do soudobé urbanistické struktury měst a jejich zapojení do rozvojových projektů, konverzí a revitalizací, případně i dalšími způsoby. Pokusí se nabídnout možnosti, jak k těmto cenným stavbám přistupovat, aby zůstal zachován alespoň jejich charakter a atmosféra pro další generace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 35 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.