Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 592 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Diagnostika stavebně statického stavu objektu sýpky
Velát, Matěj ; Láník, Jaromír (oponent) ; Schmid, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá diagnostiku objektu historické sýpky a ideový návrh rekonstrukce pro další využití. Práce se v teoretické části zaměřuje na historii podobných objektů zejména v Českých zemích a dále na historický vývoj objektu samotného. V praktické části je poprán průběh a výsledky předběžné prohlídky objektu a nalezené poruchy, které jsou dále podrobněji řešeny co do jejich povahy. Je určen předpokládaný důvod vzniku poruch, stav poruch, jejich vliv na konstrukci a nastínění analýzy rizik z poruch plynoucích. Dále je zpracován návrh metodiky podrobné diagnostiky objektu, vycházející z výsledků předběžné prohlídky. Podle informací o objektu zjištěných při diagnostice jsou zpracovány dva ideové návrhy dalšího možného využití objektu včetně nutných stavebních úprav.
Monitorování poruch zdiva sakrálních staveb
Kozubková, Tereza ; Stehlík, Michal (oponent) ; Cikrle, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá monitorováním trhlin ve zdivu sakrálních staveb a vhodnými metodami měření jejich pohybů. První část práce se věnuje historickému vývoji vybrané stavby a popisu konstrukce. Dále pak popisuje metody, vhodné ke sledování pohybů v trhlinách a návrhu vhodné metodiky pro sledování podobných objektů. Druhá část této práce je věnována prakticky provedenému měření vybraného objektu, jeho vyhodnocení a zhodnocení stavu konstrukce.
Implementation of Selected Technology for the Network Trafic Monitoring in Real Environment
Ujhelyiová, Diana ; Sedlák, Petr (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
The master thesis focuses on the analysis of network traffic monitoring in a selected company and the implementation of selected technology in the real environment. The research is made in the small organization, which does not want to be named and is based in Slovakia. In the theoretical part I deal with basic knowledge - what is information, data and information system. In the practical part, the thesis specifies the company information system - strengths and weaknesses of the organization, risks and proposal of changes to increase the efficiency of work with the company IS.
Vyhodnocení pohybu osob v zájmových zónách
Kratochvíl, Jakub ; Bastl, Petr (oponent) ; Valach, Soběslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaobírá možnostmi sledováním pohybu osob v zájmových oblastech. V teoretické části, jsou představeny různé možnosti snímaní pohybu v prodejně, od nejjednodušších PIR detektorů až po využití termokamer nebo bezdrátového Wi-Fi rozhraní. Vlastní řešení, se poté zaobírá detekcí pohybu osob, pomocí počítačového vidění.
Securing web servers against DoS attacks
Bočkai, Maroš ; Martinásek, Zdeněk (oponent) ; Sikora, Marek (vedoucí práce)
This work concerns the security of information technology, with the main emphasis on the analysis of network traffic during the ongoing denial of service attack. In the introduction, the reader is acquainted with the basic knowledge of the TCP / IP reference model, its layers and the protocols used. Furthermore, there is more detailed specification of DoS attack and the characteristics of selected Slow and Flood types of Dos attacks. In the created test environment, the mentioned attacks are subsequently tested and the collected data is analyzed, which is used to evaluate the results of the vulnerability of web servers to chosen attacks. The collected data are used to implement security features for the system to be able to minimize the effects of attacks.
Drones (UAVs) Used in the Commercial Sector
Roman, Maroš ; Krhutová, Milena (oponent) ; Rujbrová, Šárka (vedoucí práce)
The goal of this bachelor’s thesis is to provide a short overview of drone types in mainstream use along with several drone types in the prototype stage of development. The thesis then continues by listing drone uses in four major sectors which include the agricultural sector, which concerns drone use in farming and animal handling. The second sector is industrial, where drones are described to be used as monitoring devices and the work goes into detail on how drones can be used in the transport industry. The third sector is scientific and concerns drone uses in geology, forestry, archaeology, biology, and meteorology. The last sector to be analyzed is the entertainment sector where drone use in entertainment and personal use is described. The thesis also lists some of the other specific uses of drones, such as urban planning and disaster response. The last topic discussed by the thesis are the various issues associated with the use of drones in the commercial sphere. Namely, these are privacy concerns, technical limitations, and cases of airspace incursions due to insufficient government regulation.
Zhodnocení účinnosti statického zajištění zděných budov
Ledvoňová, Monika ; Šulák, Pavel (oponent) ; Šulák,, Pavel (oponent) ; Pospíšil,, Pavel (oponent) ; Cikrle, Petr (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá zhodnocením účinnosti statického zajištění zděných budov na základě výsledků jejich monitorování prostřednictvím měření změn šířky trhlin objektu. Monitorování objektů je jedním z hlavních nástrojů jejich hodnocení vedle prvotní prohlídky a průzkumu. Takto je monitorování zakotveno i v normách, například v ČSN ISO 13 822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí [1]. První část rešerše je zaměřena na vady a poruchy cihelného zdiva a způsoby jeho monitorování, zejména měření posunů v trhlinách zděných objektů se zvláštním zaměřením na použití Hollanova příložného deformetru. Rešeršní část navazuje chronologickým výčtem možností statického zajišťování, ať už realizovaného během výstavby, nebo dodatečně. Obsáhlá kapitola pak podrobně popisuje kované železné kleště, kdy právě zkoušením těchto kleští se tato práce zabývá ve své laboratorní části. Celé téma praktické části je úzce zaměřeno na zděné objekty vystavěné v období od druhé poloviny 19. století do první poloviny 20. století a je rozděleno na dvě samostatné kapitoly. První z nich se zabývá laboratorními zkouškami kovaných kleští ze svářkového železa, jako jednoho z hlavních ztužujících prvků historických zděných objektů, které patří do předmětného období. Tyto prvky byly zkoušeny nedestruktivně (zkoušky pomocí ručního tvrdoměru a ručního RTG analyzátoru) a následně také podrobeny destruktivnímu zkoušení, kdy byly prováděny tahové zkoušky těchto kleští včetně jejich styků a spojů. Následná praktická část je zaměřena na komplexní monitorování vybraného zděného objektu, který byl poškozen sousední stavební činností, konkrétně stavbou vícepodlažní rezidence v jeho těsné blízkosti. Výsledky tohoto měření umožnily navržení metodiky pro provádění monitoringu vícepodlažních zděných objektů, což celé toto téma kompletuje a uzavírá.
The Trade Policy Review Mechanism: Shedding light on non-compliance?
Rosendorf, Ondřej ; Parízek, Michal (vedoucí práce) ; Karlas, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá tématem monitorovacích mechanismů a jejich schopností identifikovat porušení závazků. Specifickým případem, kterým se práce zabývá, je pak mechanismus pro prověrku obchodní politiky (TPRM) ve Světové obchodní organizaci. Cílem práce je rozšířit dosavadní empirické poznatky o fungování zmíněného mechanismu, a dále pak rozbor toho, do jaké míry je mechanismus schopný odhalovat porušení pravidel před tím, než dojde adjudikaci, a které faktory ovlivňují tuto schopnost. Z teoretického hlediska vychází práce především z racionálního institucionalismu a dalších přístupů spojených s výzkumem transparentnosti a dodržování závazků. Specificky se pak práce zaměřuje na koncept tzv. informačních systémů v mezinárodních režimech. Po metodologické stránce práce spoléhá na metodu obsahové analýzy, jejímž cílem je získání empirických poznatků o výskytu záležitostí souvisejících s porušením pravidel v prověrkách obchodní politiky. Tyto empirické poznatky jsou následně podrobeny statistické analýze s využitím logistické regrese. Práce dochází k závěru, že TPRM zachycuje překvapivě vysoké množství záležitostí, které se posléze stávají předmětem soudně potvrzených porušení pravidel ve WTO. Až 72% záležitostí, které se posléze dostanou k soudu, je zmíněno v prověrkách obchodní politiky. Dalším...
Communication with external devices in laboratory
Vachna, Michal ; Kodyš, Peter (vedoucí práce) ; Lokoč, Jakub (oponent)
V predloženej práci je cielom zmapovať súčasnú situáciu počítačovej infraštruktúry vo fyzikálnom laboratóriu, preskúmať požiadavky a problémy pri práci v laboratóriu v prípadoch ako zálohovanie dát, vzdialený prístup, zdielanie diskového priestoru, organizácia prístupu procesov k externým zariadeniam, správa verzií vyvíjaných meracích aplikácii, spúšťanie procesov na vzdialených počítačoch. Posúdiť existujúce riešenia, zváží možnosti vylepšení a navrhnúť nové riešenia vhodné pre potreby laboratória. Pokial to bude možné, vzhladom na súčasnú prevádzku laboratória, realizovať riešenia pre zvolené problémy a požiadavky. Práca má byť metodickým materiálom a vodítkom pre další rozvoj laboratória v nasledujúcich rokoch.
Hydrological processes and dynamics in the changing climate and environment: Lessons learned from multiple temporal and spatial scales
Su, Ye ; Langhammer, Jakub (vedoucí práce) ; Hanel, Martin (oponent) ; van Meerveld, Hilda (oponent)
Hydrologické procesy a jejich dynamika v měnícím se klimatu a prostředí: Zkušenosti z výzkumu na různých časových a prostorových škálách Ye Su ABSTRAKT Změna klimatu představuje společně se změnami ve využívání a struktuře krajinného krytu (LULC) klíčové faktory, ovlivňující změny v hydrologických procesech a jejich dynamice v povodí. Tato práce se zaměřila na pochopení dopadu dlouhodobých změn klimatu i rychlých změn struktury krajiny, vyvolané různými faktory, např. intenzifikací zemědělství nebo disturbancílesa. Tyto procesy jsou zkoumány na různých prostorových a časových škálách a v odlišných přírodních prostředích. Klíčovou výzkumnou otázkou, provazující jednotlivé případové studie je - "jakáje reakce odtoku a souvisejícídynamiky hydrologických procesů na změny klimatu a změny LULC v povodí?". Výzkum je realizovaný ve dvou typech prostředí - na příkladu lesních horských povodí ve střední Evropě a dále povodí v semiaridních oblastech Střední Asie. Na prostorovéúrovni uceleného povodíje výzkum založen na dlouhodobých hydroklimatických datech, využitých pro statistické analýzy a hydro-klimatické modelování. K pochopení příčin a dynamiky změn hydrologických procesů v menších prostorových a časových měřítcích byly prováděny následující studie, studující podrobně mechaniku hydrologickýách procesy v malých...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 592 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.