Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 127 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Krajinně-ekologické zhodnocení vytěžených pískoven na Třeboňsku
Eliášová, Kateřina ; Matějček, Tomáš (vedoucí práce) ; Lipský, Zdeněk (oponent)
Práce shrnuje poznatky získané o vytěžených pískovnách na území Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Pro zjištění informací o těžbě a pískovnách bylo využito studium písemných dokumentů, starých map, leteckých snímků a terénní průzkum vybraných lokalit. Při průzkumu byla v sektorech o rozloze přibližně 1 ha či délce břehu cca 500 m sledována eroze stěn těžeben, znečištění, využití, půdní kryt, dominantní a invazní druhy rostlin a vlhkost těžeben. Celkem byl vytvořen přehled 127 pískoven, z čehož 37 jich bylo prozkoumáno v terénu. Byla vytvořena klasifikace pískoven na základě stáří, velikosti, vlhkostních podmínek a současného využití. Sledovány byly i změny způsobené těžbou včetně změny půdního krytu a využití míst těžby před těžbou a po těžbě a interakce pískoven s Územním systémem ekologické stability (ÚSES). Největší počet pískoven je menších rozměrů o rozloze do 1 ha, převažují suché těžebny a nejvíce lokalit bylo dotěženo v 70. až 90. letech. Zhruba v polovině případů byl obnoven půdní kryt či využití z období před těžbou. Hlavní změnou půdního krytu je vznik velkých štěrkopískových jezer a lesních porostů, nelesní povrch je po těžbě více diverzifikován. Pískoven přeměněných na ornou půdu či zastavěných je ve zkoumané oblasti minimum. Hrozby v podobě eroze či znečištění jsou běžné, ale žádnou...
Cryptocurrency – a modern kind of money
Petrenec, Vojtěch ; Baumgartnerová, Alena (oponent) ; Jašková, Jana (vedoucí práce)
Cryptocurrency has become a well-known phenomenon in the worlds of banking and electronic payments, but it is still a mystery to the general public, and not everything is explained so that anybody can trade with it. The focus of this thesis is on cryptocurrency. The study concentrates on the origins of cryptocurrencies, the principles on which their security works, why their transactions are untraceable, and how these transfers are carried out. Subsequently, the thesis deals with where the owner can store his cryptocurrencies, what types of wallets exist, what cryptocurrency mining deals with and what can be obtained through it. Individual cryptocurrencies are discussed in the second chapter of this thesis, including their history, and which wallets are appropriate for each coin. Furthermore, fiat currencies are discussed, including their history and the economic functions they perform. Lastly, these economic functions are applied to cryptocurrency. The purpose of this thesis is to gain a greater understanding of cryptocurrencies, including what they are, how they work, and how to deal with them as well as how they differ from fiat currency.
Jeskyně a jejich ochrana v právu
Chvátalová, Eva ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Cílem této diplomové práce je prozkoumat českou právní úpravu ochrany jeskyní, a to jak z obecného hlediska ochrany jeskyní jako podzemních prostorů a součástí přírody, tak i z hlediska souvisejících oborů právních (např. horní právo) a zčásti i neprávních (např. geologie či karsologie). Pozornost je nejprve věnována samotnému vymezení pojmu jeskyně a navázání této definice na přírodní vědy, dále vývoji právní úpravy ochrany jeskyní a samotného přístupu k jeskyním jako věcem v právním slova smyslu. Ke srovnání českého přístupu k rozebírané problematice je zvolen příklad právní úpravy speleologické velmoci Republiky Slovinsko, jež platí za velmi kvalitní a propracovanou. Z praktického hlediska je pak v této práci rozebrána péče o konkrétní českou jeskyni se snahou názorně vysvětlit reálné fungování ochranných právních nástrojů včetně jejich vzájemných přesahů, a jediný český judikát zabývající se právní povahou jeskyně.
Vývoj horního práva
Brťková, Adéla ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Diplomová práce se zabývá vývojem horního práva v České republice. Práce tento vývoj sleduje od pravěku až po připravovanou právní úpravu, která by měla být v nejbližší době uskutečněna. Podrobněji je v práci zpracována současná právní úprava horního práva s důrazem na výklad základních pojmů a institutů horního práva, kterými jsou nerost, ložisko, dobývání, výbušniny a další.
Faktory ovlivnujici sukcesi v rekultivovanych lomech
Valoušková, Martina ; Münzbergová, Zuzana (vedoucí práce) ; Püschel, David (oponent)
Lámání vápenců v chráněných krajinných oblastech je fenoménem dnešních dnů a zároveň obrovským problémem. Nároky na množství a kvalitu vápence neustále stoupají a tím i tlak na rozšiřování dobývacích prostorů, které se nachází v areálech s výrazným krajinným a kulturním bohatstvím. O to větším problémem je následné navrácení poškozeného území zpět do přírodních koloběhů, ze kterých bylo násilně vytrženo. Neznámou je, zda je lepší postupovat formou rekultivací či pozvolnou obnovou; ponecháním území svému vlastnímu osudu - spontánní sukcesi. V mé bakalářské práci se budu věnovat problematice spontánní sukcese v rekultivovaných lomech a faktorům, které ji ovlivňují. Je důležité zjistit, jakým způsobem se rostliny dokážou šířit na opuštěné, volné plochy po těžbě, kde budou primárními kolonizátory. Na lokalitě Čeřinka v Českém krasu již probíhá terénní výzkum, který má za úlohu zjistit, zda a do jaké míry jsou rostliny schopny se šířit z mateřské lokality. Výzkum by měl prokázat, jaké překážky jim v tom brání (např. půdní poměry, kompetice okolních druhů, vodní režim či disturbance) a jak by bylo možné toto šíření urychlit či zjednodušit. Výzkum se provádí pravidelným fytocenologickým snímkováním dvakrát za vegetační sezónu. Klíčová slova: spontánní sukcese, lomy, Český kras, těžba, rekultivace, faktory
Economic development of the Canadian Arctic and the impact of mining on Inuit
Švecová, Marianna ; Fiřtová, Magdalena (vedoucí práce) ; Šír, Jan (oponent)
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou a porovnávaním troch hlavných období vo vývoji ťažby nerastných surovín v kanadskej Arktíde a jej dopadov na domorodých Inuitov, začínajúc 50. rokmi 20. storočia a končiac administratívou premiéra Harpera v rokoch 2006 až 2015. Ťažba nerastných surovín ako prostriedok, cez ktorý vláda podnikala svoju víziu ekonomického rozvoja oblasti zahájeného "Severnou víziou" premiéra Diefenbakera, sa stala tiež nástrojom na integráciu Inuitov do modernej kanadskej spoločnosti. Zapojenie do systému zamestnania v baniach však malo na populáciu Inuitov hlboké socio-ekonomické následky, ktoré sú v komunitách viditeľné dodnes. Kým však v počiatkoch ťažobných aktivít bol prístup vlády k integrácii pôvodných obyvateľov značne kolonialistický, v druhej sledovanej fáze sa postoj vďaka politickej agitácii Inuitov začal meniť. No hoci sa počas neoliberálnej éry postupne formoval spoločný dialóg a rovnoprávne postavenie inuitskej a majoritnej kanadskej kultúry, federálna vláda naďalej vidí v kanadskej Arktíde najmä jej ekonomický potenciál, zatiaľ čo životné podmienky Inuitov dlhodobo ostávajú na nízkej úrovni.
Ochrana životního prostředí při hornické činnosti
Hřebíček, Michael ; Drobník, Jaroslav (vedoucí práce) ; Humlíčková, Petra (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o ochraně životního prostředí při hornické činnosti. Těžba nerostů má výrazné negativní dopady na životní prostředí a tak je zde celospolečenský zájem na minimalizaci těchto negativních jevů. Důležitým prvkem při ochraně životního prostředí je i právní úprava. Tato práce nabízí ucelený pohled na problematiku ochrany životního prostředí při hornické činnosti od prvotní fáze vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů až po závěrečnou fázi sanací a rekultivací. První a druhá kapitola této práce podává stručný úvod do problematiky těžby, vymezuje cíle a podává přehled této diplomové práce, třetí kapitola se zabývá ochranou životního prostředí při vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů, čtvrtá a pátá kapitola se zabývají řízením o stanovení dobývacího prostoru a řízením o povolení otvírky, přípravy a dobývání. Šestá kapitola na tyto kapitoly plynule navazuje a analyzuje zajištění ochrany životního prostředí při samotném dobývání ložiska. V předposlední sedmé kapitole rozebírám problematiku sanací a rekultivací a poukazuji na největší nedostatky současné úpravy. V závěru diplomové práce shrnuji celou problematiku diplomové práce.
Arsen v letokruzích na As kontaminovaných plochách
Svoboda, Ondřej ; Mihaljevič, Martin (vedoucí práce) ; Vaněk, Aleš (oponent)
Kutná Hora a její okolí je oblast, postižená těžbou Ag, později Pb - Zn rud, trvající několik století. Důsledkem těžby jsou extrémní koncentrace některých prvků, především As, ve vodách, půdách i rostlinách, na ní rostoucích. Cílem této práce bylo studium prvkového složení půd a letokruhů, včetně procesů probíhajících mezi půdou a rostlinami na kontaminované i nekontaminované lokalitě. Prvkové složení (V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, As, Cd, Sb, Tl, Pb) bylo stanoveno v půdách a letokruzích borovice lesní (Pinus sylvestris) pomocí ICP - MS. Naměřené koncentrace prvků ukazují na znečištění půd i letokruhů vlivem důlní a hutnické činnosti. Nejvyšší koncentrace As v půdě byly zjištěny na kontaminované lokalitě (Kaňk), hodnota As v hloubce 40 - 50 cm dosahovala 14 977 mg/kg. Důvodem je situování lokality na haldy, kde byly ukládány odpady z těžby a zpracování rud, společně s minerály obsahující As a jejich zvětráváním došlo ke kontaminaci půd. Na nekontaminované lokalitě (Sukov) byla naměřena maximální koncentrace As v půdě 124,38 mg/kg v hloubce 5 - 10 cm. Důvodem je kontaminace lokality prachem z okolí, kdy vzdálenost k lokalitě Kaňk je 1,2 km. Nejvyšší koncentrace As v letokruzích byly naměřeny na kontaminované lokalitě (Kaňk), kde hodnota As v kůře vzorku K 2/12 byla 2,12 mg/kg. Na nekontaminované...
Dělnický a odborový tisk na Kladensku v meziválečném období (1918-1938)
Borová, Zuzana ; Končelík, Jakub (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se bude zabývat fungováním dělnického tisku na Kladensku v meziválečném období, tedy v letech 1918-1938. V teoretické části práce budou nejprve popsány počátky těžebního a hutního průmyslu na Kladensku, hlavní pozornost autorky bude věnována především Pražské železářské společnosti a Poldině huti, jejichž rozvoj bude mít velkou roli v praktické části této práce. Součástí této kapitoly bude také nastínění rozvoje města Kladna a také vývoje národnostního složení jeho obyvatelstva do konce sledovaného období. Následně se autorka práce bude věnovat popisu pracovního i soukromého života kladenských dělníků za první republiky. V této kapitole bude také popsáno působení odborů či změny v legislativě mající přímý dopad na hlavní profese na Kladensku, tedy na horníky a hutníky. Poslední kapitola teoretické části práce pak bude věnována počátkům dělnického tisku na Kladensku s důrazem na vývoj listu Svoboda, který hrál v tomto regionu zásadní roli. V praktické části bude autorka zkoumat celkem pět vybraných titulů z Kladenska, jejichž cílovým publikem byli především kladenští dělníci, ať už horníci či hutníci. Autorka práce zvolila následujících pět: Dělnické listy, Stráž svobody, Naše hory a hutě - Horník, Strojník a topič a Poldi Nachrichten. Ty byly vybrány z toho důvodu, že...
Každodenní život zaměstnanců Uranových dolů Příbram v období tzv. normalizace
Fechtnerová, Tereza ; Krátká, Lenka (vedoucí práce) ; Hlaváček, Jiří (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá každodenním životem horníků, kteří pracovali v uranových dolech na Příbramsku v období tzv. normalizace. S využitím metody orální historie se snažím zachytit běžný život obyčejných lidí na pozadí jednoho historického období, a to se zřetelem na pracovní výhody, které jim poskytoval jejich zaměstnavatel. Práce je zakotvena v bohaté pramenné základně, kterou primárně tvoří rozhovory přímo s pamětníky dané doby, sekundárně pak archivní materiál a relevantní odborná literatura. Hlavním cílem práce je zjistit, proč se muži rozhodli vykonávat náročné povolání horníka, jak se o ně podnik staral, jaké příspěvky jim nabízel a celkově jak na život na uranu dnes nazírají ti, kteří byli jeho samotnými aktéry.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 127 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.