National Repository of Grey Literature 57 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje
Česká geologická služba, Praha ; Franců, Eva
Sledování a následné zhodnocení procesů uvolňování, transportu a fixace látek pocházejících z těžby černého uhlí (Rosice - Oslavany), uranových rud (Rožinka) a ropy (Hodonínsko). Proběhlo statistické zhodnocení obsahu vzácných zemin v říčních sedimentech potoků brněnské aglomerace, gamaspektroskopie sedimentů a SPM v oblasti toku Loučky a Svratky, vzorkování suspendované hmoty (plaveniny), studium vazeb toxických kovů na sedimenty pomocí sekvenční extrakční analýzy a prostorová analýzy liniového rozšíření polutantů.
Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje
Česká geologická služba, Praha ; Geršl, Milan
Projekt si kladl za cíl pomocí integrovaného využití sedimentologického výzkumu vývoje říčních toků, geochemie polutantů, charakteristiky sorpčních vlastností říčních sedimentů a suspendované hmoty sledovat změny v prostoru a čase na vybraných tocích. Prioritními sledovanými procesy byly uvolňování, transport a fixace polutantů pocházejících z těžby uhlí, uranových rud a ropy.
Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin
Česká geologická služba, Praha ; Godany, Josef
Souhrnná zpráva obsahuje shrnutí zpráv zpracovaných roce 2005: Analýza aktuálně platné územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro oblast Karlovarska a Sokolovska, Klasifikace a kategorizace ploch po hlubinné těžbě nerostných surovin v sokolovské pánvi v aglomeraci Karlovy Vary - Sokolov, Evidence, klasifikace, zhodnocení možností využití zemin z hlediska pedologického a jejich zhodnocení pro optimalizované využití na sanace a rekultivační účely na území sokolovsko-karlovarské aglomerace, Geologické-strukturní aspekty se zohledněním závěrných svahů povrchových lomů po dotěžení hnědého uhlí a ložisek kaolínu, včetně uhelných vnějších výsypek na území sokolovsko-karlovarské aglomerace, Komplexní podrobné ložiskové zhodnocení nerudního surovinového potenciálu (zejména ložisek kaolínu a jílů) v karlovarské aglomeraci, Revize stávajících a připravovaných rekultivačních a revitalizačních postupů po těžbě kaolínu a jílových surovinových druhů, postrekultivační využití krajiny na území čankovsko-otovické, božíčanské a hroznětínské pánve karlovarské aglomerace s návrhem časové posloupnosti realizace doporučených sanačních a revitalizačních postupů, Charakteristika historické krajiny Sokolovsko-Karlovarské sídelní aglomerace, využití některých extrémních vlastností biotopu vyvolaných změnami horninového prostředí pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability obnovované krajiny, Zpracování dat DPZ a GIS a vymezení potencionálních rizikových území a Studie sanace a revitalizace v sokolovské pánvi.
Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin
Česká geologická služba, Praha ; Godany, Josef
Smyslem projektu je výzkum rozsahu a významu současné úrovně porušení hlavních složek horninového prostředí území (geologické, strukturně - geologické, geochemické - pedologické, hydrogeologické a inženýrsko-geologické faktory), vycházející z požadavků na zdravé životní prostředí obyvatel regionu a optimálního řešení trvale udržitelného rozvoje území včetně optimalizace jeho funkčních vazeb. Nedílnou součástí řešení tohoto projektu je vyhodnocení dosud nezpracovaných a vesměs nepublikovaných dat z oblasti těžby a úpravy nerostů, geologie, hydrogeologie a inženýrské geologie na území sokolovsko - karlovarské sídelní aglomerace vymezené v rozsahu sedimentů sokolovské pánve. Předmětem řešení celého projektu bude území postihující tercierní sokolovskou pánev a přilehlé dílčí separátní pánvičky (čankovsko- otovická, božíčanská a hroznětínská), včetně okrajové partie slavkovského a krušnohorského krystalinika a karlovarského žulového masívu. Předložený projekt VaV dává příležitost v řešené problematice dále pokročit, rozvinout ji o některá nová témata, návrhy řešení upřesnit ve vztahu k působení změněného horninového prostředí a zjištěné závěry zapracovat do konkrétní územně-plánovací dokumentace regionu.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Sokolovská pánev. Půdní poměry
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň
Obecná charakteristika rostlých půd Sokolovska. Obecná charakteristika antropogenních půd Sokolovska. Závěry pro oblast hospodářsky významných rekultivací a pro oblast revitalizace, resp. obnovy krajinných prvků.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Návrh metodiky obnovy funkcí krajiny
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň
Návrh metodiky by se měl po dopracování stát metodickým podkladem pro budoucí řešení úkolů souvisejících s obnovou funkce krajiny narušené povrchovou těžbou a zaplnit mezeru v rámci současné legislativy i rekultivační praxe. Návrh je prioritně zaměřen na velkolomy v oblasti severočeských hnědouhelných pánví, lze ho však přiměřeně použít i pro malolomové provozy. Návrh metodiky respektuje zásady trvale udržitelného rozvoje nově vznikající krajiny při zohlednění multidisciplinárního přístupu ověřovaného praxí v konkrétních podmínkách dotčených regionů.
Obnova krajiny postižené dlouhodobou těžbou nerostů a intenzivním osidlováním
Rückl, Pavel
Hodnotící zpráva je pouze dílčí zprávou, která bude dále doplňována a rozšiřována. Projekt bude zaměřen na konkrétní ucelenou oblast a výzkum orientován na poznání všech hlavních i zdánlivě podružných faktorů, které vlivem dlouhodobé, zejména povrchové těžby, navazujících průmyslových aktivit a hustého osídlení působí degradaci krajiny. Výzkum se zaměří na geologické, geochemické a hydrogeologické okolnosti vývoje "průmyslové krajiny". Z výsledků výzkumu by měly vyplynout možnosti celkové revitalizace krajiny, obnovy jejich přirozených funkcí a udržitelného využití krajiny při zachování jejího osídlení. Výsledky by měly být podány formou, která umožní začlenění konkrétních doporučených opatření do přípravy nové územně plánovací dokumentace.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Severočeská hnědouhelná pánev. Postrekultivační využití území
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň ; Horáček, Radek ; Vrbová, Marie ; Svoboda, Ivan
Dílčí úkol se zabývá vymezenou oblastí Mostecka. Jeho součástí je analýza zahraničních zkušeností, návrh na vybudování cyklistických stezek a pěších turistických tras včetně turistického autookruhu ve vymezeném území v okolí města Mostu.

National Repository of Grey Literature : 57 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.