Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studium chování vybraných hornin při působení vysokých teplot
Holanec, Aleš ; Sitek,, Libor (oponent) ; Bodnárová, Lenka (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje pozorování a diagnostice přeměn, které probíhají ve vzorcích hornin odlišného mineralogického složení během zahřátí na vysoké teploty. Teoretická část diplomové práce se zabývá sumarizací dostupných informací o vybraných typech hornin. Uvádí poznatky z experimentálního teplotního zatížení vzorku žuly. Jsou zde podrobně popsány principy a přístroje laboratorně experimentálních metod, které jsou použity pro hodnocení odolnosti hornin. V experimentální části je navržena metodika zkoušení, je popsán postup výroby zkušebních vzorků hornin a je vysvětlen způsob, jakým probíhalo tepelné zatížení kamenných desek. V tabulkách a grafech jsou uvedeny výsledky experimentů. Je provedeno srovnání jednotlivých zkoušek a vlastností vybraných vzorků a zhodnocení zjištěných výsledků.
Studium odolnosti kameniva vůči působení vysokých teplot
Holanec, Aleš ; Sitek,, Libor (oponent) ; Bodnárová, Lenka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá sledováním změn probíhajících v přírodním kameni a kamenivu při působení vysokých teplot. Teoretická část práce je věnována informacím o základních skupinách hornin, technologii zpracování přírodního kamene a především studiu chování přírodního kamene a kameniva při působení vysokých teplot. Zároveň jsou v této části uvedeny poznatky z výzkumných prací zaměřených na sledování chování hornin při působení vysokých teplot. V experimentální části práce je proveden výběr hornin s vyšší předpokládanou odolností vůči působení vysokých teplot včetně podrobných informací a popisu. Dále je v této části uvedeno porovnání zjištěných vlastností jednotlivých hornin. Následně jsou popsány nejdůležitější metody zkoušení, je popsán postup přípravy vzorků hornin a je proveden návrh experimentu pro hodnocení odolnosti hornin a kameniva vůči působení vysokých teplot.
Vliv mineralogického složení na vybrané půdní vlastnosti
Plačková, Iva
Cílem diplomové práce je porovnat fyzikální a chemické vlastnosti a mineralogické složení vybraných půdních typů. Objektem studia byly -- kambizem modální (Malonty), kambizem modální (Vatín), černozem modální (Bratčice), černozem karbonátová (Velešovice) a hnědozem oglejená (Lesonice). Výsledky ukazují, že mineralogické složení je nejpestřejší u černozemí. Byly zjištěny statisticky průkazné rozdíly u obsahu jílnatých částic, obsahu živin, půdní reakci a KVK u sledovaných typů půd.
Komplexní metodika pro nedestruktivní a šetrnou semidestruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických vlastností historických pálených zdících prvků
Cikrle, Petr ; Sokolář, Radomír ; Topolář, Luboš ; Pazdera, Libor ; Anton, Ondřej
Uvedená metodika popisuje základní principy a způsob provádění a vyhodnocování zkoušek zdících prvků určených primárně jako náhrada či doplnění stávajícího historického zdiva. Metodika je určena především pro výběr lícových cihel, které musí mít určité specifické vlastnosti, závislé na prostředí jejich aplikace. Tato metodika je aplikovatelná jak na cihlách starých (použitých, získaných ze zbouraných konstrukcí), tak na nových vyrobených v cihelně, ať už se jedná o běžnou produkci nebo speciálně vyráběné repliky historických cihel. Metodika využívá rozsáhlý soubor zkušebních metod, které však nemusí být vždy v celé šíři využity v závislosti na konkrétních požadavcích na zdící prvky. Novost postupu metodiky spočívá v komplexním zapojení zcela nedestruktivních elektroakustických metod – metody impact-echo, metody rezonanční a metody ultrazvukové impulzové, které posouvají tradiční třídění na výrazně vyšší úroveň. Díky zapojení nedestruktivních zkoušek, jejichž provedení je relativně jednoduché a časově nenáročné, přičemž výsledky jsou u většiny z nich okamžitě viditelné v reálném čase, umožňuje tato metodika provést kvalifikovaný předvýběr souborů cihel vhodných pro náhradu historického zdiva a následně u vybraných souborů provést jejich efektivní třídění a vzorkování, včetně výběru zkušebních vzorků pro ověření fyzikálně-mechanických vlastností cihel tradičními laboratorními metodami. Díky řadě provedených srovnávacích zkoušek (nedestruktivní × destruktivní) na souborech různých cihel z různých období je dokonce možné částečně predikovat trvanlivost (mrazuvzdornost) cihel a provést jejich základní roztřídění do skupin: 1) vhodné pro použití, 2) diskutabilní, 3) zcela nevhodné. Uvedené nedestruktivní zkoušky však mají značný význam i pro posouzení nových cihel, např. pro odhalení textury, která je jednou z hlavních příčin snížené mrazuvzdornosti cihel. Rovněž lze pomocí těchto metod provést třídění cihel přímo ve výrobně (zejména v případě starších typů pecí, kde je poměrně velká variabilita vypálených cihel). V neposlední řadě lze odhalit případnou dodávku špatných (nekvalitních) cihel a zabránit jejich zabudování do stavby. Metodika byla ověřena nejen prostřednictvím velkého množství laboratorních zkoušek cihel různého stáří (cihly gotické, renesanční, barokní, novodobé z 19. století a současné), ale rovněž přímo in situ v rámci rekonstrukce unikátní technické památky – barokního mostu Portz Insel u Mikulova, kde byla přímo aplikována pro výběr náhradních cihel určených pro obnovu chybějících částí mostu (původních barokních, nově vyráběných i použitých ze zbouraných staveb).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika konzervování-restaurování nízkopálené nestabilní keramiky
Kloužková, Alexandra ; Svobodová, Ljuba ; Dvořáková, Pavla ; Kolářová, Mária ; Kohoutková, Martina ; Vokáč, Miroslav ; Randáková, Simona
Metodika je zaměřena na konzervování-restaurování nízkopálené nestabilní keramiky. Podává ucelený přehled o vhodných postupech pro zpracování materiálu tohoto typu. Obsahuje souhrn vhodných metod pro hodnocení stupně poškození, postupy odběru vzorku a doporučené analýzy pro identifikaci chemického a mineralogického složení keramiky. Dále popisuje možnosti čištění, postupy konsolidace, lepení a doplňování chybějících fragmentů a případné retuše. Obsahuje rovněž zásady pro vhodné uložení těchto předmětů a pro pochopení jednotlivých metod jsou uvedeny komentované příklady.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Metodika konzervování-restaurování glazované keramiky
Kloužková, Alexandra ; Svobodová, Ljuba ; Dvořáková, Pavla ; Kolářová, Mária ; Kohoutková, Martina ; Randáková, Simona ; Šefců, Radka ; Kloužek, Jaroslav ; Vokáč, Miroslav ; Kubásek, Jiří
Metodika je zaměřena na konzervování-restaurování glazované keramiky s ohledem na stabilitu a pórovitost keramického střepu. Podává ucelený přehled o vhodných postupech pro zpracování materiálu tohoto typu. Obsahuje přehled vhodných metod pro hodnocení stupně poškození (jak střepu, tak glazury), postupy odběru vzorku a metody pro identifikaci chemického a mineralogického složení keramiky i glazury a stability jejich celkového systému. Dále popisuje možnosti čištění, postupy konsolidace, lepení a doplňování chybějících fragmentů a případné retuše střepu i glazury. Obsahuje rovněž zásady pro vhodné uložení těchto předmětů a pro pochopení jednotlivých výsledků jsou uvedeny komentované příklady.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Studium chování vybraných hornin při působení vysokých teplot
Holanec, Aleš ; Sitek,, Libor (oponent) ; Bodnárová, Lenka (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje pozorování a diagnostice přeměn, které probíhají ve vzorcích hornin odlišného mineralogického složení během zahřátí na vysoké teploty. Teoretická část diplomové práce se zabývá sumarizací dostupných informací o vybraných typech hornin. Uvádí poznatky z experimentálního teplotního zatížení vzorku žuly. Jsou zde podrobně popsány principy a přístroje laboratorně experimentálních metod, které jsou použity pro hodnocení odolnosti hornin. V experimentální části je navržena metodika zkoušení, je popsán postup výroby zkušebních vzorků hornin a je vysvětlen způsob, jakým probíhalo tepelné zatížení kamenných desek. V tabulkách a grafech jsou uvedeny výsledky experimentů. Je provedeno srovnání jednotlivých zkoušek a vlastností vybraných vzorků a zhodnocení zjištěných výsledků.
Porovnání mineralogického složení vybraných půdních typů
Pastuszková, Lenka
Cílem této bakalářské práce je porovnat fyzikální a chemické vlastnosti a mineralogické složení vybraných typů půd. Objektem studia jsou černozem karbonátová (Velešovice, ČR), kambizem litická (Ocmanice, ČR) a Leptic Andosol Dystric (Deception Island, Antarktida). Výsledky ukazují, že největší minerální sílu a nejpestřejší mineralogické složení mají černozemě. Minerálně chudší jsou kambizemě. Iniciální půdy jako Leptic Andosol Dystric lze charakterizovat jako půdy minerálně chudé, s iniciálním půdotvorným procesem.
Mineralogický a petrografický výzkum opuk z různých stavebních fází kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech
Šídová, Kateřina ; Přikryl, Richard (vedoucí práce) ; Krutilová, Kateřina (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá mineralogickým složením a petrografií 13 vzorků opuk odebraných ze základů různých stavebních fází v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech. Práce si klade za cíl prozkoumat mineralogické složení a strukturu vzorků, porovnat jejich vlastnosti a na tomto základě zhodnotit jejich přiřazení k jednotlivým stavebním fázím. Pro studium vzorků byly použity metodické pokyny vytvořené v rámci projektu NAKI (č. DF13P01OVV008 ) vedené pod názvem "Materiálový rozbor přírodního kamene - opuky - exaktními laboratorními metodami jako nástroj ke stanovení zdrojové oblasti" Základním postupem je makroskopický a mikroskopický rozbor, doplněn o práškový rentgen-difrakční rozbor a vysokotlakou rtuťovou porozimetrii. Mikroskopické pozorování posloužilo jako primární nástroj pro zhodnocení celkového charakteru horniny a pro prvotní odhad zastoupení jednotlivých minerálních fází, na jehož základě vznikly čtyři klasifikační skupiny v závislosti na odhadu obsahu základní křemité hmoty. Na základě mikroskopické podobnosti pak bylo možné korelovat některé vzorky se staršími stavebními fázemi kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Analýza pomocí SEM/EDS umožnila nejenom bližší studium minerálních fází a základní křemité hmoty, ale pro hlavní prvky i semikvantitativní kompoziční mapování....
Metodika určování provenience přírodního kamene – pískovce – exaktními laboratorními metodami
Přikryl, Richard ; Weishauptová, Zuzana ; Přikrylová, Jiřina
Metodika se zabývá hlavními postupy a analytickými rozbory, které lze využít k petrografickému a geochemickému popisu pískovců, který poté slouží k určování jejich provenience. V metodice je diskutován rozsah použití jednotlivých metod pro popis pískovců a současné možnosti jejich petrografické klasifikace. Certifikovaná metodika je určena pro oblast památkové péče, která využívá výsledků materiálových rozborů objektů kulturního dědictví – sochařských výtvarných děl, architektonických prvků a staveb, zhotovených z pískovců. Výsledky, dosažené pomocí postupy, navrženými v této metodice by měly přispět: (1) ke zpřesnění znalostí o tomto typu sochařského a stavebního materiálu; (2) ke sjednocení postupů, používaných při klasifikaci pískovců; (3) k nalezení zdrojové lokality či alespoň oblasti, z níž byl přírodní kámen (pískovec) odebírán; (4) k hledání vhodného náhradního typu pískovce při nutnosti výměny; (5) k poznání vhodných postupů při restaurování pískovce. Oblast využití této metodiky je tedy při předrestaurátorských materiálových průzkumech památek, na nichž byl použit příslušný typ přírodního kamene, tedy pískovec. Metodika je určena širšímu okruhu specialistů, kteří se podílejí na předrestaurátorských materiálových průzkumech památek. Jedná se nejen o specialisty – geology, kteří provádějí samotný rozbor přírodního kamene z památek, ale též specialisty, kteří rozbor zadávají a kteří výsledky průzkumu potřebují pro volbu vhodné strategie restaurování – tedy restaurátory a technology. Těmto specializacím by metodika měla posloužit při formulování požadavků na typ rozboru a při interpretaci jeho výsledků. Metodika byla certifikována dne 18. 8. 2016, Osvědčení č. 143 (č.j. MK 53116/2016 OVV; sp. zn. MK-S 6346/2016 OVV).
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.