Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Elemental analysis of leaf and soil samples using the ICP-MS
Švecová, Pavla ; Hraníček, Jakub (vedoucí práce) ; Kozlík, Petr (oponent)
CZ Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení vybraných prvků ve vzorcích listů a půdy. Stanovovanými prvky byly arsen, kadmium, měď, nikl, olovo, vápník a zinek. Analyzované vzorky pocházejí jednak z různých lokalit České republiky a dále z řady evropských krajin. V rámci této diplomové práce nebylo provedeno vzorkování. Vzorky listů byly připravené ke stanovení celkového obsahu prvků sušením a mikrovlnným tlakovým rozkladem. Vzorky půdy byly analyzovány na obsah vylouhovatelného obsahu vybraných prvků. Zvolená extrakční technika představovala metodu popsánu normou ISO 11466, která pracuje s lučavkou královskou jako extrakčním činidlem. Metoda byla ověřena využitím certifikovaných materiálů. Obsah vybraných prvků ve vzorcích byl stanoven metodou hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS). Koncentrace prvků v analyzovaných vzorcích listů vykazují široké rozmezí hodnot.Hodnoty pro vápník dosahují koncentrací v rozmezí 0,98 - 16,6 mg g-1 , pro nikl 0,16 - 10,20 μg g-1 , pro měď 2,60 - 43,80 μg g-1 , pro zinek 13,4 - 489 μg g-1 , pro arsen 0,01 - 11,60 μg g-1 , pro kadmium < LOD - 7,02 μg g- 1 a pro olovo 0,03 - 71,40 μg g-1 . Vyšší koncentrace těžkých prvků jsou pozorovány v případe vzorků pocházejících z oblastí, ve kterých probíhaly těžebné procesy, případně jde o oblasti...
Stanovení výskytu toxických prvků ve vínech
Hajdučková, Iva ; Vespalcová, Milena (oponent) ; Diviš, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo stanovení výskytu vybraných toxických prvků ve vínech. V teoretické části je popsána technologie výroby vína a vybrané toxické prvky (kadmium, olovo, měď, zinek, nikl a chrom) z hlediska jejich vlivu na kvalitu vína a jejich účinků na lidský organismus. Je uveden přehled instrumentálních analytických metod, kterými mohou být toxické prvky ve víně stanoveny. V experimentální části byla pro analýzu vína použita metoda hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Naměřené hodnoty jsou přehledně zpracovány a porovnány s platnou legislativou.
Možnosti zlepšení agregace a separace suspenze při úpravě pitné vody
Kubalík, David ; Mergl, Václav (oponent) ; Repková, Martina (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na zlepšení agregace a separace suspenze při úpravě pitné vody. Jedná se zejména o porovnání dynamiky různých koagulačních činidel (síran hlinitý a síran železitý) při hledání optimální dávky koagulantu. Při centrifugačním testu je důležité najít taková nastavení centrifugy, při nichž dojdeme k nejlepším výsledkům. V této práci je sledován i vliv celkové mineralizace na optimální dávce koagulantu.
Vybrané anorganické kontaminanty v potravinách a možnosti jejich stanovení
Kroupová, Kateřina ; Vítová, Eva (oponent) ; Vitoulová, Eva (vedoucí práce)
Práce je věnována problematice výskytu anorganických kontaminantů v potravinách. V úvodu se zabývá výskytem jednotlivých vybraných prvků v potravinách. Koncentrace těchto prvků je nejdůležitějším faktorem pro posouzení jejich toxického působení na člověka. Aby bylo zabráněno možnému škodlivému vlivu na lidský organismus, jsou určeny limitní hodnoty koncentrací těchto prvků v jednotlivých potravinách. Práce se proto opírá o legislativu České republiky. Pozornost je také věnována biologickému monitorování, které je nezbytné k preventivním opatřením. Ve třetí kapitole jsou stručně popsány metabolické pochody jednotlivých prvků a jejich toxické účinky. Pro kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení vzorku instrumentální analytickou metodou je nezbytné vzorek správně odebrat a před samotnou analýzou příslušně upravit. Metodika odběru vzorků a metody používané ke stanovení vybraných prvků jsou uvedeny ve čtvrté a páté kapitole. Práce poskytuje komplexní pohled na problematiku vybraných toxických látek v potravinách a zároveň může sloužit jako podklad pro navazující diplomovou práci.
Microbial pesticide degradation in water works sand filters
Václavková, Šárka ; Márová, Ivana (oponent) ; Čáslavský, Josef (vedoucí práce)
This diploma thesis is focused on the study of bacterial degradation of MCPP and BAM and on the finding of suitable bacterial strains.
Vliv evapotranspirace na podzemní vodu lužních lesů: Libický luh
Vašková, Hana ; Weiss, Tomáš (vedoucí práce) ; Slavík, Martin (oponent)
Rešeršní část této bakalářské práce se zabývá evapotranspirací z lužních lesů a jejího vlivu na výšku hladiny podzemní vody a mineralizaci podzemní vody. Práce se okrajově věnuje i vlivu mineralizace na lužní flóru, která by zvýšenou mineralizací mohla být ohrožena. V práci je popsána podstata a využití stabilních izotopů v hydrogeologii a komplexní charakteristika zájmové oblasti experimentální části, Národní přírodní rezervace Libický luh. Náplní experimentální části je pozorování hladiny, konduktivity, teploty, pH a zjištění izotopového složení podzemní i povrchové vody v Libickém luhu, kde byly již dříve zjištěny vysoké mineralizace podzemní vody. V práci je diskutován vliv evapotranspirace na obsah rozpuštěných látek ve vodě v Libickém luhu jako možná příčina tohoto fenoménu. Bylo zjištěno, že s rostoucí teplotou dochází k poklesu hladiny podzemní vody a že mineralizace zůstává v rámci roku relativně konstantní. Pokles hladiny podzemní vody je evidentně zapříčiněn intenzivní evapotranspirací z lužního lesa ve vegetačním období. Pro prokázání přímé souvislosti mezi evapotranspirací a zvýšenou mineralizací by však bylo zapotřebí mít k dispozici delší časové řady konduktivity nebo hydrochemické analýzy. Klíčová slova: lužní les, evapotranspirace, podzemní voda, mineralizace, stabilní izotopy,...
Utilization of forensic dentistry in indentification of individuals
Fialková, Martina ; Velemínská, Jana (vedoucí práce) ; Stránská, Petra (oponent)
Forenzná identifikácia a určovanie veku má nezastupiteľný význam v prípadoch nájdenia neznámej mrtvoly, pri rozlišovaní obetí hromadných katastrof, ale aj v otázke imigrantov. A práve táto oblasť je veľmi dôležitou súčasťou forenznej odontológie, pretože dentálny vývoj ako komplexný proces, ktorý prebieha už od skorého vývoja plodu až do približne 20. roku života je menej ovplyvnený endokrinnými poruchami alebo nutričnými zmenami tak ako iné tkanivá. Odhad dentálneho veku je zásadný najmä u detí a mladých ľudí, ktorým zuby prechádzajú rôznymi vývojovými štádiami, na základe ktorých je možné dospieť k veľmi presným výsledkom.
Využití atomové absorpční spektrometrie pro stanovení vybraných prvků z oblasti potenciální ekologické zátěže
Juránková, Lada ; Hraníček, Jakub (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vybraných prvků (Fe, Mn, Zn, Cr, Na, K, Mg a Ca) v místě potenciální ekologické zátěže pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie. Potenciální ekologickou zátěž představují pneumatiky použité jako stavení materiál i jako prostředí pro růst okrasných i konzumních rostlin. Analyty byly stanovovány ve vzorcích rostlinného původu. Tyto vzorky byly nejprve vysušeny v laboratorní elektrické sušárně. Navážené množství vysušeného vzorku (asi 0.2 g) bylo rozloženo s přídavkem kyseliny dusičné a peroxidu vodíku v mikrovlnném rozkladném zařízení. Před vlastním měřením byla provedena optimalizace metody stanovení konkrétního prvku, resp. optimalizace výšky paprsku nad hořákem, která byla pro většinu prvků zvolena 8 mm. Dále byly zjištěny pro každý prvek zvlášť základní charakteristiky metody. Mezi tyto charakteristiky patří mimo jiné i mez detekce, která pro tyto prvky Fe, Mn, Zn, Cr, K, Ca, Mg a Na činila 0,05; 0,01; 0,08; 0,21; 0,02; 0,01; 0,01; 0,01 mg L-1 v tomto pořadí. Rovněž byla pro jednotlivé prvky provedena měření pro zjištění meze stanovitelnosti, citlivosti a opakovatelnosti. Velká pozornost byla věnována obsahu zinku ve studovaném materiálu v souvislosti s možnou kontaminací z okolního prostředí. Zvýšený obsah zinku (v koncentračním rozmezí 150- 200...
Respirace půdy smrkového porostu v průběhu čtyř let po aplikaci různých dávek vápnitého dolomitu
Rosíková, J. ; Dařenová, Eva ; Kučera, A.
Studie se zaměřuje na in situ odezvu půdního dýchání při 10 ° C (R10) monokultury smrku norského na aplikaci různých dávek dolomitického vápence (0, 2, 3, 4, 6, 9 a 26 t.ha- 1) po dobu čtyř let. Dýchání půdy bylo měřeno během vegetačních období 2016 - 2019. Kromě toho bylo pH stanoveno v horizontech H a Ah během každé sezóny. Účinek vápnění na dýchání v půdě byl statisticky významný během všech ročních období s výjimkou roku 2017. Největší účinek byl pozorován v první sezóně po vápnění. V květnu 2016 vzrostl R10 na pozemcích s vápnem až o 97% ve srovnání s těmi bez vápna. Půdní dýchání se však přímo úměrně s intenzitou vápnění nezvyšovalo. Zjistili jsme korelaci mezi půdním dýcháním a mikrometeorologickými parametry (teplota a vlhkost), když obě nízkoteplotní vlhkost omezovaly dýchání v půdě. Vzhledem k silné schopnosti pufrovat půdu byl v první studijní sezóně pozorován malý účinek vápnění na kyselost půdy. V následujících sezónách se rozdíly v pH mezi plochami s různou intenzitou vápnění začaly zvyšovat, což však bylo pozorováno pouze v horizontu H. Podstatné zvýšení půdní mikrobiální aktivity doprovázené rychlejším dýcháním po vápnění může vést ke zvýšené hrozbě rychlé mineralizace a ztrátě půdní organické hmoty se všemi jejími negativními dopady\n
The Effect of P Enrichment on Exudate Quantity and Bioavailability - a Comparison of Two Macrophyte Species
KUBEŠOVÁ, Jaroslava
A study on rhizodeposition rates and rhizodeposits bioavailability (microbial respiration, N mineralization and phosphatase activity) of two macrophyte species with different life strategies (stress-tolerator and competitor) was conducted. Research was carried out in tropical marshes of Belize; results from the field were supported by 13C partitioning mesocosm study. The stresstolerant Eleocharis spp. released more C from roots than Typha domingensis and this C was more biodegradable. The two species responded to P enrichment differently. While Eleocharisspp. invested more assimilated C to the belowground (roots, rhizomes and rhizodepositions) after P fertilization, in T. domingensis the belowground C investment decreased. The effect of plant species was larger than the effect of P enrichment. Eleocharis spp., adapted to growth under low nutrients, invests more carbon into exudation a promotion of its microbial communities in the rhizosphere while competitive T. domingensis spends more fixed C on its own growth and metabolism.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.