Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Luminiscence minerálů uranylu a možnosti jejího využití jako analytické metody
Cenek, Ondřej ; Goliáš, Viktor (vedoucí práce) ; Zachariáš, Jiří (oponent)
Tato práce se zabývá studiem luminiscence minerálů uranylu v ultrafialovém záření. Studovány byly vzorky minerálů metaautunitu, schröckingeritu, natrozippeitu a saléeitu. Pro výzkum bylo vybráno 20 vzorků a ty byly jednoznačně určeny pomocí rentgenové difrakce a energiově disperzní spektrometrie. Pro každý vzorek bylo pořízeno luminiscenční spektrum při excitačním záření 405 nm. Luminiscenční spektra byla analyzována. Luminiscenční spektra metaautunitu obsahují 6 energetických maxim. Maximum s nejvyšší intenzitou je na pozici průměrně 525,1 nm. Anomální hodnoty vykazují dva vzorky s příměsí metauranocircitu. Luminiscenční spektra saléeitu vykazují posun do nižších vlnových délek oproti metaautunitu, způsobený změnou hlavního kationtu (Ca - Mg). Spektra saléeitu vykazují 5-7 energetických maxim a maximum s nejvyšší intenzitou je na pozici průměrně 521,2 nm. Spektra schröckingeritu obsahují 8-9 energetických maxim a maximum s nejvyšší intenzitou je na pozici průměrně 505,4 nm. Anomální spektrum vykazuje vzorek s příměsí liebigitu. Luminiscenční spektra natrozippeitu jsou oproti ostatním minerálům použitých v této práci odlišná. Spektra nevykazují izolovaná energetická maxima, ale jeden široký asymetrický pás. Tento pás je konvolucí 3 energetických maxim. Maxima na stejné pozici mají znatelně odlišnou...
Automatická klasifikace geologických vzorků pomocí spektroskopie laserem buzeného plazmatu a strojového učení
Stříbrná, Klára ; Hrdlička, Aleš (oponent) ; Prochazka, David (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá tvorbou databáze LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) spekter geologických vzorků, na jejíž základě jsou pak natrénovány klasifikační modely konvoluční neuronové sítě (CNN), které slouží k automatické klasifikaci vzorků. Natrénované modely jsou následně validovány na neznámých datech a porovnány mezi sebou z hlediska spolehlivosti a času potřebného pro jejich natrénování. Motivací práce je otestovat metodu LIBS v kombinací se strojovým učením jako potenciální metodu automatické klasifikace geologických vzorků. Současná řešení jsou totiž často finančně i časově nákladná. Metoda LIBS umožňuje rychlé chemické mapování a systémy jsou ve srovnání s jinými metodami chemické analýzy standardně používanými v geologii poměrně levné. LIBS navíc umožňuje detekci lehkých prvků (např. Li, Be), které jiné metody detekovat nedokáží.
Organominerální gel jako nový koncept strukturní a koloidní charakterizace půd
Kundera, Ondřej ; Záhora, Jaroslav (oponent) ; Sedláček, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na organominerální složky obsažené v půdě, a to konkrétně především na jejich charakterizaci pomocí dostupných analytických metod (FT–IR spektrofotometrie, termická analýza, rentgenová krystalografie, emisní spektrometrie, elektronový mikroskop) a na jejich mikrobiální aktivitu. Poznatky z tohoto experimentu by měli přispět k lepšímu porozumění funkce těchto gelů v půdě, stejně tak jako jejich významu pro floru a faunu v půdě obsaženou. Teoretická část je zaměřená na půdu a huminové látky, protože na základě dosud publikovaných prací se předpokládá důležitá role těchto látek při tvorbě organominerálních gelů. Praktická část práce řeší strukturu a funkční vlastnosti organominerálního gelu.
Vitamíny a doplňky stravy ve výživě pacientů s poruchami krvetvorby
Chmelařová, Elen ; Dusílková, Nina Borisovna (vedoucí práce) ; Faltusová, Kateřina (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá možnými prospěšnými účinky vitamínů, minerálů a doplňků stravy, které by mohly svým účinnými látkami positivně ovlivnit průběh léčby nádorových onemocnění krve. Za doplňky stravy jsou vedle vitamínů a minerálů považovány pro účely této práce různé potravinové doplňky, které je možné zakoupit v lékárnách, dále potraviny nebo koření, byliny a houby, které je možné zakoupit v běžných ochodech s potravinami. Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda pacienti užívají některé z těchto vybraných suplementů v průběhu léčby. Druhotným cílem této práce bylo získat představu o informovanosti pacientů, o jejich výběru potravinových doplňků, které si oni sami zakoupí a jak hodnotí oni sami vliv těchto suplementů na svůj zdravotní stav. Teoretická část se zabývá stručnou charakteristikou nejčastějších hematoonkologických onemocnění pacientů, kteří navštěvují odborná pracoviště Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze. V teoretické rovině se tato práce dále zabývá celkem 57 různými suplementy (9 vitamíny, 6 minerály, 15 potravinovými doplňky a 27 různými potravinami, kořením, bylinami a houbami), které by mohly mít pozitivní účinky při léčbě těchto závažných onemocněních, jak je uváděno v odborné literatuře, ale i v literatuře populárně naučné. Ke každému z vybraných suplementů byly...
Rizika veganství
Knotek, Filip ; Chrpová, Diana (vedoucí práce) ; Pánek, Jan (oponent)
Veganství, v poslední době stále populárnější, alternativní výživový směr, který je někdy neodbornými publikacemi prezentován jako ten "nejlepší" a bezrizikový. Vynechávání všech živočišných produktů nemusí být ale tak bezpečné, jak se může na první pohled zdát. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaké jsou znalosti veganů ohledně rizik, které čistě veganská strava přináší a zároveň jaké je jídelní chování veganů, aby těmto rizikům předcházeli. Teoretická část se převážně zabývá riziky souvisejícími s deficity, pro člověka, esenciálních látek. Praktická část byla zaměřena na výzkum, který probíhal kvantitativní metodou za použití anonymního dotazníkového šetření. Dotazník obsahoval celkově šestnáct otázek, orientovaných zejména na znalosti rizik veganství a na stravovací návyky respondentů. Kritéria potřebná pro zařazení dotazníku do výzkumu splnilo celkem 187 dotazovaných. Výsledky výzkumu ukázaly, že 80,7 % veganů si je vědomo přítomnosti rizik ve veganské stravě. Tito respondenti zároveň měli poměrně dobré znalosti rizik, které byly zjištěny v teoretické části práce. Tázaní nejčastěji podceňovali riziko nedostatku omega 3 mastných kyselin, vitamínu D a celkově minerálů. Následné stravování veganů souviselo s jejich znalostmi. Látky, o kterých věděli, že by mohly být deficientní...
Differentiation and crystallization of evolved granitic melts, the Říčany pluton, central Bohemian Massif
Jandová, Tereza ; Dolejš, David (vedoucí práce) ; René, Miloš (oponent)
České shrnutí Magmatické textury, které se vyskytují ve vyvinutých granitických horninách, představují důležitý zdroj informací o krystalizační kinetice a reologii v magmatických krbech. Textury i modální složení výsledné horniny jsou odrazem kinetických efektů jako je rychlost difúze, nukleace, růstu krystalů a postsolidifikačních procesů. Tato práce se zabývá charakterizací a interpretací solidifikačních textur bórem bohatých aplitů a pegmatitů, které tvoří asi 600 m široké a 5 km dlouhé těleso v jižním endokontaktu říčanského granitového plutonu ve středočeském plutonickém komplexu. Toto těleso se skládá z masívních turmalinických aplitů, páskovaných aplitů s pásky bohatými turmalínem nebo granátem, pegmatitových kapes, pegmatitových vrstev s texturami dokazujícími jednosměrný růst, megakrystových zón a pozdních pegmatitových žil diskordantních k páskování. Přímou souvislost s pásem aplitů a pegmatitů mají četné mikrogranitové a aplitové žilky v říčanském plutonu. Texturní a modální variace jsou většinou ostře ohraničené a vyskytují se jak v makro-, tak i v mikroměřítku. Všechny aplity a pegmatity většinou obsahují podobný poměr křemene, albitem bohatého plagioklasu a K-živce, a mohou dále obsahovat turmalín (až ~15 obj. %), muskovit, granát a akcesoricky biotit, kasiterit, rutil, zirkon, apatit,...
Výživa ve fitness a silových sportech u vybrané skupiny osob
Farkaš, Tomáš ; Váchová, Alena (vedoucí práce) ; Nechlebová, Eva (oponent)
V teoretické části bakalářské práce jsem shrnul podstatné informace, které se týkají výživy a rozšířil jsem je o specifika, která s sebou nese výživa ve fitness a silových sportech. Popsal jsem složky výživy, na které je třeba v jídelníčku hledět - energetická bilance, makroživiny, mikroživiny, suplementy a voda. Dále jsem popsal sestavování jídelníčku pro sportovce ve fitness a silových sportech. V praktické části jsem hodnotil, zda strava respondentů odpovídá poznatkům, které jsem popsal v teoretické části práce a souběžně jsem vydával případná doporučení ke zlepšení. Informace jsem získal od sportovců z oblasti fitness a silových sportů pomocí dokumentu, který obsahoval dotazníkovou část a šablonu pro dietní a pohybový záznam. Každý případ jsem řešil odděleně, přístup praktické části je kvalitativní. Data o energetických příjmech, výdejích a o makroživinách jsou zpracována pomocí grafů. Výsledky ukázaly, že respondenti měli často nastavený nevhodný energetický příjem, dva ho měli zcela nevhodný, jeden téměř vhodný. Výsledky také ukázaly na časté užívání suplementů vitaminů a minerálních látek, které nebylo nutné či se mu dalo malým zpestřením stravy vyhnout. Co se týká rozložení makroživin, až na jednoho respondenta, který měl rozložení správné, jsme nalezli také nedostatky.
"Výživa sportovců v porovnání s osobami se sedavým způsobem života."
Kubíková, Kristýna ; Vilikus, Zdeněk (vedoucí práce) ; Větrovská, Renata (oponent)
Úvod: Tématem této diplomové práce byla výživa sportovců v porovnání s osobami se sedavým způsobem života. Cíl: Hlavním cílem diplomové práce bylo porovnání výživy fitness sportovců s osobami se sedavým způsobem života pomocí rozboru jídelníčku. Materiál a metoda: Hodnotili jsme jídelníčky 40 žen ve věku 20-30 let, které byly rozděleny na skupinu nesportovců ("sedentary people") a žen cvičících ve fitness ("fitness people"). Jejich průměrný věk byl v rozmezí 25,3-26 let. Respondentky si zaznamenávaly stravu pomocí třídenního 24 hod. recall do připravených formulářů. Záznamy byly následně vyhodnoceny pomocí rozsáhlé databáze potravin vytvořené na Ústavu tělovýchovného lékařství 1. LF UK. Pro porovnání skupin byl použit Studentův dvouvýběrový nepárový t-test na střední hodnotu. Před t-testem byl každý parametr podroben analýze na tzv. rovnost rozptylu, k čemuž byl použit F-test. Výsledky: Skupina fitness sportovkyň přijímala v průměru o 335 kcal méně celkové energie (p = 0,008), o 15,17 g více rostlinných bílkovin (p = 0,031), o 15,24 g méně tuků (p = 0,025), z toho o 13,23 g méně živočišných tuků (p = 0,044). Výsledky u ostatních nutrientů nebyly z pohledu statistiky významné, ale z pohledu výživy přinesly zajímavý přehled stravovacích zvyklostí mezi porovnávanými skupinami. Závěr: Fitness...
Doplňky stravy
Učík, Daniel
Tématem mé bakalářské práce jsou „Doplňky stravy“ s hlavním cílem podat doporučení pro jednotlivé věkové skupiny lidí. Doplňky stravy spadají pod potravinářský zákon s přidruženými vyhláškami. Souhrn práce popisuje problematiku legislativy, resp. definici doplňků stravy, požadavky na jejich složení, označování a další. Jsou rozebrány jednotlivé druhy doplňků, možné způsoby dělení a bližší popis vitaminů a minerálních látek u kterých může docházet k nedostatku ve výživě. Následuje charakteristika obecných zásad zdravé výživy poskytující dostatečné množství makronutrientů a důležitých mi-kronutrientů pro člověka. Práce rozebírá důvody a doporučení pro doplňování vitaminů a minerálů u jednotlivých věkových skupin v závislosti na výživě a pohybové aktivitě. Je popsán také sortiment doplňků stravy a jeho význam na trhu. Na základě rozebraných témat tato práce poskytuje ucelený obraz o doplňcích stravy, resp. vitaminech a minerálních látkách ve vztahu k výživě a věku.
Application of Raman spectroscopy for detection of sulfates of self-ignited coal heaps
Košek, Filip ; Jehlička, Jan (vedoucí práce) ; Němec, Ivan (oponent) ; Vandenabeele, Peter (oponent)
Tato dizertační práce se zabývala využitím Ramanovy spektroskopie jako hlavní analytické metody pro identifikaci novotvořených minerálů, předně sulfátů, na hořících uhelných haldách. V tomto prostředí ovlivněném podpovrchovou termickou aktivitou vzniká řada neobvyklých či vzácných minerálů, které se vyznačují specifickými vlastnostmi jako je metastabilita, hygroskopie nebo vznik smíšených minerálních agregátů. Z tohoto důvodu je identifikace takových minerálních fází s použitím tradičních laboratorních metod ztížená. Mezi hlavní důvody využití Ramanovy spektroskopie patří nedestruktivnost metody, možnost rozlišení různě hydratovaných sulfátů, žádná nebo téměř žádná příprava vzorků a možnost terénního měření přímo v místě výskytu. Hlavní nevýhodou je nedostatek kompletních a spolehlivých spektroskopických dat studovaných minerálů. Z tohoto důvodu bylo laboratorně připraveno šest bezvodých sulfátů vzácně se vyskytujících v přírodě, u kterých byla laboratorním a přenosným spektrometrem získána Ramanova spektra a porovnána s hydratovanými analogy. Dále byla Ramanova spektroskope využita v kombinaci s dalšími metodami pro celkovou charakterizace dvou přírodních hlinitých sulfátů, alunogenu a khademitu. Jelikož se metastabilní fáze mohou po odběru rehydratovat nebo jinak transformovat, proběhlo testování...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.