Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 474 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.05 vteřin. 
Personální diagnostika-metody hodnocení stávajících i potencionálních zaměstnanců
Rýdlová, Michaela ; Šnýdrová, Ivana (vedoucí práce) ; Eger, Ludvík (oponent)
Tato práce je zaměřena na personální diagnostiku. Chápe ji jako nástroj, který pomáhá organizaci vybrat nejvhodnější zaměstnance, porovnat reálný osobnostní profil uchazeče nebo zaměstnance s ideálním profilem obsazované pozice a posuzovat potenciál, který má organizace ve svých zaměstnancích. Zaměřuje se na metody personální diagnostiky. Ke klasifikaci diagnostických metod používá dělení podle Mojmíra Svobody (2005). Soustřeďuje se na dvě skupiny psychodiagnostických metod, které jsou využitelné v oblasti personalistiky. Jedná se o klinické a testové metody. Jsou uvedeny charakteristiky všech podskupin této klasifikace. V práci jsou popsány i další diagnostické metody, které se využívají v personální praxi nejčastěji. Práce si klade za cíl detailněji se zaměřit a popsat ty metody, které mohou být využitelné v praxi i personalisty bez vysokoškolského vzdělání v oboru psychologie, případně personalisty bez delší praxe. Pro tyto účely jsou podrobně rozpracovány metody rozhovor, Tematicko-apercepční karty podle Evangelu, Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) a technika balíčku personálních karet podle Evangelu. Kromě popisu těchto metod jsou uvedeny vždy doporučení pro jejich používání v praxi. Na závěr se autorka zamýšlí nad současným stavem využívání personální diagnostiky ve firemní praxi a nad...
Využití metod dramatické výchovy ve výuce anglického jazyka
Tvrdíková, Lucie ; Svobodová, Radmila (vedoucí práce) ; Ferklová, Alžběta (oponent)
Teoretická ást této diplomové práce je zam ena na seznámení s dramatickou výchovou jako samostatného p edm tu, s jejími principy a zásadami práce s ní, na její metody a techniky. P iblížíme si zde práci u itele dramatické výchovy a jeho možnosti vzd lávání v tomto oboru. Z hlediska psychologie se práce zabývá vývojem e i u d tí a schopnosti u ení se cizímu jazyku, tak abychom dosáhli co nejdlouhodob jšího efektu p i uchovávání si osvojených dovedností v pam ti. Nedílnou sou ástí této ásti práce je také didaktika výuky cizích jazyk a její charakteristika. Požadované znalosti v oblasti cizího jazyka pak stanovuje Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání, který nám umož uje stanovit si výukové cíle. V teoretické ásti je také metodika postupu tvo ení výukových lekcí cizího jazyka s využitím dramatické výchovy a jejich reflexe. Praktická ást diplomové práce obsahuje odu ené lekce z vybraných témat anglického jazyka, kdy jsem využila dramatickou výchovu jako výukového prost edku.
Stimulace silových, rychlostních a koordinačních schopností u brankáře v ledním hokeji
Dohnal, Vladimír ; Perič, Tomáš (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název práce: Stimulace silových, rychlostních a koordinačních schopností u brankáře v ledním hokeji. Cíle práce: Popsat teoretická východiska stimulace silových, rychlostních a koordinačních schopností u brankáře v ledním hokeji. Na základě těchto teoretických východisek navrhnout model silové, rychlostní a koordinační přípravy brankářů se zaměřením na věkovou kategorii dorost a starší a v jeho rámci formulovat vhodné metody, prostředky a formy stimulace silových, rychlostních a koordinačních schopností brankářů. Metoda: K identifikování hlavních teoretických východisek stimulace silových, rychlostních a koordinačních schopností brankářů bude použito kvalitativní obsahové analýzy dokumentů. Na základě hlubší analýzy nalezených teoretických východisek budou popsány determinanty silového, rychlostního a obratnostního rozvoje brankářů. Metodou syntézy budou nakonec hlavní teoretická východiska spojena v logický celek, na jehož základě může být vytvořen model stimulace silových, rychlostních a koordinačních schopností brankářů a v jeho rámci zvoleny vhodné metody, prostředky a formy silové, rychlostní a obratnostní přípravy brankářů se zaměřením na věkovou kategorii dorost a starší. Výsledky : Přináší vhled do problematiky stimulace silových, rychlostních a koordinačních schopností brankářů, popisuje...
Řízení rozvoje pedagogických pracovníků na středních odborných školách
Sajdlová, Stanislava ; Trojanová, Irena (vedoucí práce) ; Lisnerová, Romana (oponent)
Závěrečná práce se zabývá problematikou řízení lidských zdrojů na středních odborných školách. Popisuje postoj a zkušenosti ředitelů škol v této oblasti. Cílem je zmapovat, analyzovat a současně zformulovat závěry, které budou užitečné a přínosné v práci ředitelů škol.Ukázat možnosti rozvoje pedagogických pracovníků, aplikovat poznatky z oblasti rozvoje lidských zdrojů z obecného managementu na specifické učitelské prostředí a zároveň ukázat důležitost a vzrůstající význam těchto procesů ve školství. Závěry vycházejí z výzkumného šetření provedeného na středních odborných školách mezi řediteli i učiteli s využitím dotazníku jako výzkumného nástroje. KLÍČOVÁ SLOVA: Personální práce, řízení, rozvoj lidských zdrojů, systém personální práce,vzdělávání, metody,
Problematika začleňování žáků cizinců se zaměřením na zemi jejich původu
Exnerová, Marie ; Stará, Jana (vedoucí práce) ; Hejlová, Helena (oponent)
EXNEROVÁ, Marie. Problematika začleňování žáků cizinců se zaměřením na zemi jejich původu. Praha, 2014. Diplomová práce. UK, PedF. Cílem této diplomové práce je analyzovat a vyhodnotit aktuální stav integrace v českém školství se zaměřením na problematiku a specifika začleňování žáků cizinců a posouzení vlivu země jejich původu na tento proces. Teoretická část mimo jiné rozebírá důvody pro integraci cizinců, z jakých důvodů a odkud do České republiky přicházejí. Zachycuje aktuální legislativu a práva cizinců, kteří se chtějí trvale usadit v ČR. Zabývá se také rozborem různých způsobů vzdělávání žáků se speciálními potřebami, rozložením žáků cizinců na českých základních školách a interkulturními rozdíly, které mohou mít na jejich integraci vliv. V praktické části je tato práce zaměřena na porovnání dostupných teoretických znalostí v konfrontaci s denní realitou českých učitelů, kteří žáky cizince přímo učí a mohou tak vycházet ze své každodenní praxe. Na základě porovnání teoretických a praktických poznatků autorka v závěru shrnuje svůj pohled na problematiku integrace žáků cizinců a navrhuje řešení, která by mohla pomoci překonat některé zjištěné nedostatky. Klíčová slova Integrace, žák cizinec, azylant, vyrovnávací vzdělávací plán, odlišný mateřský jazyk, země původu, hodnocení žáka cizince,...
Účinnost kompenzačních postupů po zátěži u hráčů badmintonu.
Krčková, Adéla ; Hošková, Blanka (vedoucí práce) ; Prajerová, Květa (oponent)
Název: Účinnost kompenzačních postupů po zátěži u hráčů badmintonu Autor práce: Adéla Krčková Cíl: Cílem této práce bylo zjistit vliv komenzačních cvičení po zátěži na zkrácené svaly nebo svalové skupiny, přítomnost spoušťových bodů a přítomnost bolesti v pohybovém aparátu hráčů badmintonu. Metody: Jedná se o randomizovanou pilotní studii na základě smíšeného typu výzkumu (kvantitativní, kvalitativní parametry), jejíž metodologickou podstatou je dvoufaktorová a vícehladinová úroveň. Studie se zúčastnilo celkem 14 hráčů v průměrném věku 14 let, chlapci i děvčata. Skupina podstoupila vyšetření fyzioterapeutem, které obsahovalo vyšetření zkrácených svalů dle Jandy, palpační ohodnocení přítomnosti spoušťových bodů ve svalech. Svaly, v nichž byla hodnocena přítomnost spoušťových bodů, byla shodná se svaly, ve kterých se vyšetřuje zkrácení. Nakonec byl každý hráč dotázan na bolest v pohybovém aparátu a ohodnotil ji na numerické hodnotící škále bolesti. Poté byla tato skupina rozdělena podle uváděné přítomné bolesti do dvou skupin na kontrolní a intervenční, tak, aby v každé skupině byl pokud možno stejný počet hráčů s bolestí. Intervenční skupina následně absolvovala dvouměsíční kompenzační program, který byl zařazen po každém tréninku. Obsahoval cviky na uvolnění kloubních struktur a na protažení...
Ověření postupů práce s poezií na 2.stupni základní školy
Bierdümpflová, Marie ; Hausenblas, Ondřej (vedoucí práce) ; Klumparová, Štěpánka (oponent)
V této diplomové práci jsou ověřovány postupy pro práci s poezií na druhém stupni základní školy. V teoretické části je vymezen termín poezie a stručně shrnut vývoj poezie pro děti a mládež. V kapitole Poezie ve škole se pojednává o postavení poezie v kurikulárních dokumentech, o roli učitele při její výuce a o čítankách a metodických příručkách, jež má učitel k dispozici. Dále jsou vymezeny vyučovací metody a blíže specifikovány metody vhodné pro práci s poezií. Teoretickou část uzavírá charakteristika žáků druhého stupně z hlediska vývojové psychologie. Praktickou část uvozuje stručná charakteristika lekcí, je vysvětlena jejich struktura a řazení jednotlivých lekcí. Dále je objasněna metodologie výběru textů a blíže je popsáno prostředí ZŠ Hanspaulka, kde byly lekce ověřovány, a žáci, kteří s lekcemi pracovali. Následují dílčí lekce pro různé ročníky druhého stupně základní školy. V každé jsou nejprve uvedeny jednotlivé postupy práce s poezií a ty jsou zpětně zhodnoceny. K práci jsou připojeny doplňkové materiály, které byly v lekcích použity.
Výuka anglického jazyka u žáků se specifickými poruchami učení na 1. stupni ZŠ
Simandlová, Jitka ; Kargerová, Jana (vedoucí práce) ; Vallin, Petra (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na výuku žáků se specifickými poruchami učení na 1. stupni základní školy, zejména pak na výuku anglického jazyka u těchto dětí. Dále se budu věnovat zejména hledání a ověřování výukových metod, které budou využitelné při výuce anglického jazyka u těchto žáků.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 474 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.