Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sepulkrální památky v praxi památkové péče
Roháček, Jan ; Müller, Karel ; Chlíbec, Jan ; Slavík, Jiří
Metodika Sepukrální památky v praxi památkové péče byla vypracována jako pomůcka pro pracovníky památkové péče. Obsahuje proto kapitoly věnované dějinám pohřbívání a funkční klasifikaci sepulkrálních památek, osvětluje jejich uměleckohistorický kontext a proměnu na přelomu 18. a 19. století, kdy se z výlučnějších objektů zhotovovaných pro vyšší společenské vrstvy stává produkt užívaný většinou společnosti. Vzhledem ke svému specifickému charakteru nebyly do metodiky pojaty židovské sepulkrální památky. Samostatné kapitoly jsou věnovány epigrafické a heraldické výbavě sepulkrálních památek, které jsou hlavními nositeli jejich informační a památkové hodnoty, pomineme-li umělecká díla, jimiž sepulkrální památky mohou být v celku či některé své části. Hlavní část metodiky tvoří kapitoly věnované evidenci, dokumentaci, péči a prezentaci sepulkrálních památek. Kapitoly o epigrafické a heraldické výbavě jsou koncipovány k přímému využití při deskripci sepulkrálních památek. Velká pozornost je věnována dokumentaci, zejména v prostředí v současnosti budovaného Integrovaného informačního systému památkové péče – v jednotné webové aplikaci Památkový katalog, určené k evidenci a dokumentaci památkového fondu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Průvodce metodikou výuky angličtiny v mateřské škole I.
Watts, Stephen ; Šoltys, Jiří ; Nedvědová, Petra ; Kadlecová, Věra ; Suchlová, Šárka
Publikace nabízí jednu z možných metod a forem, jak děti v mateřských školách seznamovat (vyučovat) s cizím jazykem - angličtinou.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Učitelé obecných a měšťanských škol v druhé polovině "dlouhého" 19. století. Teoretická a praktická příprava pro výkon povolání
Skuhrovská, Eliška ; Hnilica, Jiří (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na podobu teoretické a praktické přípravy učitelů obecných a měšťanských škol na českém území v druhé polovině "dlouhého" 19. století. Seznamuje s dobovou legislativou, osnovami učitelských ústavů, obecných a měšťanských škol a zabývá se též soudobou metodologií vyučování, jejíž znalost byla podmínkou absolvování učitelských ústavů i následujících zkoušek způsobilosti. Tyto prameny jsou též propojeny s písemnou pozůstalostí a vzpomínkami pěti tehdejších učitelů. Klíčová slova učitelé, učitelské ústavy, zkoušky učitelské způsobilosti, obecné školy, měšťanské školy, metodické příručky
Methodical tools for teachers in area of media education
Kručayová, Alena ; Wolák, Radim (vedoucí práce) ; Šťastná, Lucie (oponent)
Predmetom diplomovej práce je problematika mediálnej výchovy v Českej republike. Práca sa zameriava na vymedzenie teoretického rámca mediálneho vzdelávania, mediálnej gramotnosti a výchovy. Popisuje rôzne prístupy k realizácii mediálnej výchovy, uvádza jej históriu a vývoj vo svetovom a českom prostredí, ako i možnosti vzdelávania pedagógov v tejto oblasti. Zisťuje stav mediálnej výchovy na Slovensku v porovnaní s Českou republikou. Hlavným cieľom práce je zistiť tematické zameranie vybraných tlačených metodických materiálov v oblasti mediálnej výchovy a preferenciu jednotlivých tematických okruhov. Pozornosť je venovaná aj médiám z pohľadu ich zastúpenie v témach, ich využitia pri výučbe mediálne výchovy a tiež uplatňovaniu metodicko-didaktickým prístupov vo výučbe mediálnej výchovy. Na základe týchto skutočností práca prináša pohľad na situáciu v oblasti mediálnej výchovy v Českej republike.
Mediální výchova v hodinách anglického jazyka
SERVÍTOVÁ, Jana
Diplomová práce se zabývá možnostmi využití mediální výchovy v hodinách anglického jazyka. Teoretická část nejdříve obecně představuje média, dále mediální výchovu a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia (RVP G). Další část mapuje využívání mediální výchovy v ostatních předmětech, přibližuje metodiku a některé dostupné metodické příručky. Zaměřuje se také na reklamu a její hlavní charakteristiky. Praktická část nás seznamuje s projektem mediální výchovy určeným pro integraci do hodin anglického jazyka. Nese název Advertisement and Slogan a je vypracován pro využití ve třech vyučovacích hodinách. V této části jsou v rámci projektu detailně popsány struktura, cíle a metody jednotlivých hodin, přípravy na hodiny a samotný průběh. Závěrečná část je věnována hodnocení studentů a učitele.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.