Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 100 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
KONTRASTIVNÍ ANALÝZA MATAFOR UŽÍVANÝCH V EKONOMICKÉ ŠPANĚLŠTINĚ
PAVLÍKOVÁ, Nikol
Tato bakalářská práce se zabývá kontrastivní analýzou metafor užívaných v ekonomické španělštině. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zaměřuje na objasnění termínů metafora a víceslovná pojmenování. Dále se pak snaží o přiblížení jazyka využívaného v oblasti ekonomiky a následně i metafor ve španělském ekonomickém jazyku. Praktická část obsahuje korpusovou analýzu vybraných metafor, jež jsou postupně představeny a kontrastivní analýzu, která vychází z výsledků získaných v korpusové analýze.
Zombie jako metafora lidské společnosti
PÝCHOVÁ, Nela
Bakalářská práce se věnuje interpretaci postav nemrtvých neboli zombie v populární kultuře. Zkoumá rysy, s jejichž pomocí je jejich specifičnost konstruována (i ve srovnání s postavami upírů či uměle vytvořených bytostí), a významy, které zombie v konkrétních dílech generují. Sleduje, nakolik a jak odrážejí stav společnosti (ve smyslu cirkulace společenské energie a témat, jež jsou s nimi spojována) a jak se tato metaforika zombie mění v průběhu času. Práce se zaměřuje hlavně na filmovou produkci, ale věnuje se i otázce, jak se tato vyobrazení liší v různých médiích. Základním zdrojem jsou samotná díla populární kultury a hlavní metodou výkladu pak jejich interpretační porovnávání zasazené do kontextu doby jejich vzniku a socio-kulturního nastavení, jež lze v dané době pozorovat.
Oblíbená pohádka jako téma odkazující na zdroje a sílu jejího autora
FEJTKOVÁ, Tereza
Práce se zabývá hledáním síly a zdrojů člověka v jeho oblíbeném pohádkovém příběhu. Teoretická část pojednává obecně o pohádce, jejích charakteristikách a struktuře. Dále je zde shrnut význam psychologického působení pohádky na člověka. Je blíže popsáno uplatnění pohádkových témat při arteterapeutické práci, a zmíněna východiska projektivně - intervenční terapie. Praktická část je zaměřena na hledání síly a zdrojů v tématu Moje oblíbená pohádka. Je uvedeno sedm případových studií, které jsou zpracovány metodou kvalitativního výzkumu. V souladu se zaměřením studia arteterapie, jsou zde podrobně interpretovány artefakty respondentů. Poznatky z praktické části jsou spolu s teoretickými hledisky srovnány v diskusi a výsledky výzkumu shrnuje závěr práce.
Na čekanou, Poslední leč
Volková, Klára ; Zet, Martin (oponent) ; Klodová, Lenka (vedoucí práce)
Anotace 1. Seznámení se s prostředím vesnických hřbitovů. 2. Sledování nejčastěji navštěvovaných hrobů. 3. Navázaní kontaktu s pozůstalými. 4. Seznámení se s osudem nebožtíků. 5. Práce s fotografiemi zapůjčených od pozůstalých. 6. Polemika nad intimitou a zevšeobecněním hřbitova jako místa posledního odpočinku a přípravy na zapomnění.
E- and Smart-: Discourse of Selling, Promoting and Advertising Technology
Tichý, Martin ; Šťastná, Dagmar (oponent) ; Kotásek, Miroslav (vedoucí práce)
With a growing and often over-saturated market for digital technology many businesses face a challenge of retaining and acquiring customers. A successful marketing campaign, which has become a vital part of introducing new products to the market, can help achieve this goal. In this bachelor’s thesis relevant materials from different communication channels have been collected and further analyzed in terms of various linguistic elements used in advertising. The analyzed materials possess distinct language properties according to what is their desired function. On billboards, posters and online banners, where short, concise messages fulfill their function of advertising a certain product, long, structured blocks of text would fail. And in a similar fashion, usage of short “catch-phrases” in official documents would be considered unprofessional. This bachelor’s thesis aims to outline and describe some of the linguistic methods used in marketing by gathering data and analyzing it.
The use of metaphors in various genres of electrical engineering discourse
Svobodová, Pavla ; Zmrzlá, Petra (oponent) ; Haupt, Jaromír (vedoucí práce)
This bachelor thesis focuses on metaphor as a linguistic phenomenon and its use in various types of texts dealing with transistors, including popularization news articles, online tutorials, textbooks, and research articles. The aim is to map the occurrence and function of metaphorical expressions used in engineering discourse, and to classify them in terms of conceptual metaphors. The thesis also includes a comparison of the texts with respect to the phenomena under investigation.
E- and Smart-: Discourse of Selling, Promoting and Advertising Technology
Tichý, Martin ; Šťastná, Dagmar (oponent) ; Kotásek, Miroslav (vedoucí práce)
With a growing and often over-saturated market for digital technology many businesses face a challenge of retaining and acquiring customers. A successful marketing campaign, which has become a vital part of introducing new products to the market, can help achieve this goal. In this bachelor’s thesis relevant materials from different communication channels have been collected and further analyzed in terms of various linguistic elements used in advertising. The analyzed materials possess distinct language properties according to what is their desired function. On billboards, posters and online banners, where short, concise messages fulfill their function of advertising a certain product, long, structured blocks of text would fail. And in a similar fashion, usage of short “catch-phrases” in official documents would be considered unprofessional. This bachelor’s thesis aims to outline and describe some of the linguistic methods used in marketing by gathering data and analyzing it.
Model
Hládeková, Katarína ; Mazanec, Martin (oponent) ; Zahoranský, Dušan (oponent) ; Fajnor, Richard (vedoucí práce)
The dissertation thesis studies the extension of the context of the term model as a means of interpretation for Czech and Slovak post-conceptual works of art. Based on result of a historical excursion into the history of painting, sculpture and architecture, the thesis offers a new typology of a model which is exemplified on particular work of art of Czech and Slovak post-conceptual era in the first two decades of the 21st century. The historical part of the thesis concludes the following: model in the art is an emancipated form originating from different academic as well as layman discourse; emancipated model has a methaphorical layer and thus it reflects wide historical, cultural and social relations. The categories proposed include: a linear model, a physical model, a cognitive model and an immersive model. The linear model encompases the sketch themes and so-called visualization metaphors (graphs, charts, schemes, etc) and originates as a reaction to information saturation and complicated networks. The physical model is a form to architecture and hobby modelling, it is characterised by a simple, „sketchy“ structure reacting to social themes and individual and collective memory. The cognitive model points to the cognitive turn of the society, it evaluates the materialisation of mental space and explains the emancipated model as an open category. Finally, the immersive model interprets the medium of exhibition as a model form which is articulated by and artisitic manifesto or an architectural interference. Another form of immersion that is being discussed in the chapter about immersive models, is a photographic or 3 D computer illusion as a reaction to society‘s virtualisation. Simultaneously to theoretical-historical research, an artistic research was taking place which became the basis for the creation of different categories and typologies of model. Each proposed category thus includes a so-called author‘s note reflecting the practical part of the dissertation thesis.
Metafora v supervizi
Vávrová, Lenka ; Havrdová, Zuzana (vedoucí práce) ; Valenta, Milan (oponent)
Předkládaná diplomová práce na téma Metafora v supervizi je členěna na dvě části. První část teoretická, uchopuje metaforu v jazykové rovině, její sémantickou rovinu a dále poté užití metafory v supervizi. Jak se ukazuje, tak metafora je často pojímána jako fenomén, jako obraz, či jako uchopení intrapsychických pochodů člověka. Sama metafora je často popisována metaforou a můžeme se tak lehce dostat do začarované spirály. Z této spirály nás právě vyvádí teoretická část práce, která zachycuje a kotví abstrakci metafory v reálném světě. Zkoumání metafory proběhlo formou kvalitativní výzkumné metodologie, a to konkrétně za použití metody IPA. Do výzkumného šetření bylo zařazeno 11 účastníků výzkumu, kteří byli záměrně vybráni na základě kriteriárního výběru. Součástí výzkumné strategie byla i nezbytná sebereflexe výzkumnice v prvotní fázi práce s daty pomocí dekonstrukce textu. V analýze dat můžeme najít nejprve předvýzkum a poté samotné kodifikování spojené s přímými citacemi. Toto je nejprve utříděno do přehledné tabulky pro lepší orientaci. V diskusi se poté zaměřujeme na odpovědi na hlavní výzkumný cíl, který se podařilo naplnit a na výzkumné otázky. Na ty je odpovídáno formou jakýchsi podkapitol, kde se zabýváme tím, kdy je a není vhodné metaforu použít, kdy je supervizor tvůrcem metafory, či...
On jest figura neb obraz kostela a chrámu duchovního, jenž je tělo naše. Chrám jako metafora
Havelka, Tomáš
Příspěvek se zabývá zejména literárními metaforizacemi křesťanského chrámu ve třech základních typologiích chrámu, a to jako metafory lidského těla, prefigurativního vzoru dějin Šalomounova chrámu přenášeným na dějiny církevních obcí a metaforou vědění. Chrám není v žádném náboženství jen místo shromáždění věřících, odjakživa byl chápán jako transcendentní brána spojující stvořený svět a Boží přítomnost. Reprezentoval „střed světa“ a postupně přebíral různé typologické a metaforické realizace: Šalamounova chrámu, nebeského Jeruzaléma, božského kruhu, jehož střed je všude a obvod nikde aj. To vedlo k naplňování různých dispozic. Na druhou stranu jsou ale také v literatuře 17. a 18. století přítomné pozoruhodné postupy, interpretující chrám obráceně, totiž jako antropomorfní metaforu lidského těla, nejvýraznějším způsobem u J. F. Beckovského.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 100 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.