Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vybraná místa paměti na Chodsku
Kroc, Jakub ; Koura, Petr (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat historii vzniku a následný druhý život dvou vybraných památníků na Chodsku. To zahrnuje popis prvotní myšlenky ohledně vzniku monumentů, průběhu sbírkové činnosti, výběru autora, slavnostního odhalení a následného přiblížení druhého života pomníku za druhé světové války. Práce se také věnuje tomu, jak byly stavby přijaty širokou veřejností a zasazuje vybrané památníky do kontextu doby. Přičemž hlavním zdrojem informací jsou převážně dobové dokumenty, periodika, korespondence jednotlivých výborů, kroniky a fotografie. Při popisu událostí či osob, jimž jsou pomníky věnovány, vychází práce primárně z odborné literatury.
Protaetia
Zandálková, Marie ; Karous,, Pavel (oponent) ; Klodová, Lenka (vedoucí práce)
Diplomový projekt rozehrává téma vymírání druhů. Memoriál vymírajícímu hmyzu, který je ve spolupráci s entomologem navržený jako jeho útočiště, nenabízí spásné praktické řešení, ale impuls k pohybu v mezeře mezi lidským a více-než-lidským světem. Prostřednictvím svého memoriálu/útočiště usiluji o přiblížení se vymírajícím druhům, konkrétně hmyzí říši, eticky a esteticky. Vytvořením memoriálu zároveň tematizuji své úsilí o smysluplnou uměleckou monumentální činnost na poli mezidruhového umění, reflektující vlastní privilegovanou pozici lidské tvůrkyně i vědomí vzájemné propojenosti v prekaritě, ve které se společně s jinými druhy nacházíme.
Německý dům v Brně?
Svobodová, Hana ; Šindlar, Jiljí (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Cílem práce je revitalizace Moravského náměstí v Brně; oživení paměti místa, zhodnocení jeho potenciálu vyprávět. Místo mohutného městského opevnění. Součást koncepce parkové městské okružní třídy. Monumentální Německý dům obklopený městským parkem. Park s fontánou ve formě rudé hvězdy. Čím je Moravské náměstí dnes? A čím může být?
Nová synagoga Česká Lípa
Knichal, Filip ; Gürtler,, Ivan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh Nové synagogy v České Lípě na ulici U Synagogy. Na řešeném území se v minulosti nacházela početná židovská obec se školou, mikvemi a synagogou, která byla vypálena během křišťálové noci v listopadu 1938. Dnes se zde nachází plocha veřejného parkování a chátrající zástavba z devadesátých let. Cílem návrhu je vytvoření nového zázemí židovské obce zahrnující administrativu s rabinátem, komunitní centrum, archiv židovské literatury se studovnou, víceúčelové prostory přednáškového sálu, workshopové místnosti sloužící pro potřeby židovské obce s možností pronájmu veřejnosti, kosher restauraci pro členy obce i širokou veřejnost, obchod s kosher produkty, synagogy s rituální lázní mikve a památníku obětem holokaustu na nádvoří. Objekt by měl zároveň sloužit pro osvětu široké i odborné veřejnosti a židovskou nedělní třídu pro vzdělávání a volnočasové aktivity. Dominantním prvkem celého objektu jsou vztyčené stožáry ubíhající do ztracena v pravidelných liniích, jako reminiscence vypálené synagogy. Tento památník tvoří osovou linii celé stavby. Výsledný objem je v obdobné výšce původního objektu podle dochované výkresové dokumentace. Samotné stožáry symbolizují oběti holokaustu v České Lípě. Na jejich vrcholech se nachází bodová světla, která symbolizují duše obětí. Památník je doplněný o dvě kašny s tekoucí vodou. Nově navržená synagoga respektuje polohu půdorysu vypálené synagogy. Modlitebna je záměrně situována pod úrovní terénu v duchu naplnění verše Žalmu 130,1 „Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine“.
Pomník hasičů
Krhánek, Adam ; Sobotka, Jiří (oponent) ; Gabriel, Michal (vedoucí práce)
Figurální socha a 3d realtimová vizualizace.
Nová synagoga Frýdek-Místek
Hanousek, Ondřej ; Baranyai, René (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Práce se zabývá hypotetickým návrhem novostavby souboru synagogy, košer restaurace a komunitního centra na místě bývalé synagogy ve Frýdku. Součástí je řešení návrhu památníku zaniklé budovy a židovské obce, jakožto i urbanistické začlenění souboru do struktury města. Projekt navrhuje stavbu rozdělenou do tří objemů. Restaurace a komunitní centrum jsou propojeny podzemními garážemi v půdorysné stopě tvaru U. Budovy jsou osově symetrické, bílé, s výraznými rytmickými otvory ve fasádě. Obklopují samostatnou stavbu synagogy ve tvaru sedmibokého jehlanu, která je opláštěna do modra temperovanou ocelí a silně kontrastuje s přidruženými budovami. Celý soubor je orientovaný směrem k parku a zámku ve Frýdku, z nichž je dobře viditelný a díky svému svébytnému hmotovému a materiálovému výrazu a osově souměrné kompozici vytváří novou dominantu pro město.
Nová synagoga Frýdek-Místek
Večeřová, Pavla ; Velek, Jan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Zadáním diplomové práce bylo vypracování architektonické studie nové synagogy ve Frýdku-Místku. Řešené území zahrnuje původní pozemky židovské obce, na kterých stála synagoga, židovská škola a rabinát. Synagoga byla v roce 1939 vypálena a v současné chvíli se na pozemku nachází pouze přestavěná budova židovské školy. Hlavní myšlenkou návrhu je vybudování památníku v místě původní synagogy a nové synagogy s navazujícím komunitním centrem. Hlavním cílem je podpořit rozvoj židovské komunity ve městě a připomenout občanům i návštěvníkům historii, díky které židovská obec ve Frýdku-Místku zanikla. Na rozdíl od památníku je celá budova vsazena do terénu tak, aby terén volně přecházel ve veřejné prostranství s hlavním vstupem do komunitního centra a košer restaurace. Budova je otevřena na jižní stranu svahu a umožňuje výhled na historické centrum Frýdku. Pozemek je propojen pěší lávkou s parkem pod zámkem. Součástí areálu komunitního centra je prostor pro rituální lázeň – Mikve, administrativa židovské obce a multifunkční sál, který je možné otevřít do prostoru před pobytovým schodištěm. Pozemky jsou od ulice Revoluční odděleny opěrnou zdí a tvoří tak atraktivní místo pro trávení času v blízkosti historického centra.
18 let FaVU
Rullerová, Tereza ; Šrek Bromová, Veronika (oponent) ; Stratil, Václav (vedoucí práce)
úvod: • dílo Bakalářské práce vychází z předchozích zájmů a výtvarných projevů autorky, jimiž jsou: koncept, akční umění, instalace, readymade, kulturní management, kurátoství a s nimi související dokumentace akcí konceptuální obsah díla: • zájem o tematizaci / zkoumání hranice mezi imaginací, vizualitou, formativní skutečností uměleckého světa a reakcí publika cíl: • vytvořit intermediální instalaci, pietní prostor závěr • závěrem a dosaženým cílem bude reálné výstavní místo plné pomníků FaVU, schopné být přemístěno kamkoli, například k dálnici D1 forma: intermediální instalace s multioborovým přesahem: • prvky environmentu (vytvoření speciálního místa), technologie: • pozn.: technologii zde vnímám spíše jako myšlenkový, konceptuální proces •práce najatých kameníků na žulových deskách (vybroušení a tvorba reliéfních nápisů jmen jednotlivých vedoucích ateliérů) • převoz pomníků a instalace pomníku (fotodokumentace ve výsledném katalogu)
Nová synagoga Česká Lípa
Aulisa, Marco ; Velek, Jan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Nová synagoga Česká Lípa, která je předmětem této diplomové práce, symbolizuje nový počátek pro židovskou komunitu v České Lípě. Stavba zahrnuje kromě samotné synagogy administrativu židovské obce se soukromou i veřejnou částí a kosher restauraci pro členy židovské obce i širokou veřejnost. Nedílnou součástí synagogy jsou očistné lázně mikve a památník obětí holokaustu. Koncept umístění synagogy a památníku má silné pouto s původními polohami vypálených synagog. Velice důležité pro židovskou obec je šíření osvěty, která zabrání aktuálním dezinformacím a to jak v oblasti židovského náboženství, tak obecně dennodenních tématech skličujících naši společnost. Stavba synagogy se nachází na velice nehostinným území. Je třeba zabránit vniku hluku z přilehlé komunikace a dále se vypořádat s neuceleným urbanistickým okolím. V neposlední řadě je zapotřebí venkovní část objektu udělat tak, aby byla oddělitelná od okolního prostoru, ale zároveň zvala návštěvníky do centra objektu. To je docílené postavením stavby na vyvýšeném podstavci. Hmota objektu je rozdělena do tří základních funkcí a je doplněna o atria, která jednotlivá podlaží vizuálně propojují a podporují přirozenou cirkulaci vzduchu pro lepší ochlazování stavby v letních měsících. Pro dodání přirozenějšího prostředí je objekt doplněn o listnaté stromy. Fasáda objektu je navržena v rastru pilířů, které dodávají stavbě důstojný charakter a zároveň rozbíjí dlouhé prázdné stěny na fasádě. Mezi pilíři se nachází fasádní obklad. Celý fasádní systém je v betonu probarveném do bílého odstínu.
Nová synagoga Česká Lípa
Knichal, Filip ; Gürtler,, Ivan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh Nové synagogy v České Lípě na ulici U Synagogy. Na řešeném území se v minulosti nacházela početná židovská obec se školou, mikvemi a synagogou, která byla vypálena během křišťálové noci v listopadu 1938. Dnes se zde nachází plocha veřejného parkování a chátrající zástavba z devadesátých let. Cílem návrhu je vytvoření nového zázemí židovské obce zahrnující administrativu s rabinátem, komunitní centrum, archiv židovské literatury se studovnou, víceúčelové prostory přednáškového sálu, workshopové místnosti sloužící pro potřeby židovské obce s možností pronájmu veřejnosti, kosher restauraci pro členy obce i širokou veřejnost, obchod s kosher produkty, synagogy s rituální lázní mikve a památníku obětem holokaustu na nádvoří. Objekt by měl zároveň sloužit pro osvětu široké i odborné veřejnosti a židovskou nedělní třídu pro vzdělávání a volnočasové aktivity. Dominantním prvkem celého objektu jsou vztyčené stožáry ubíhající do ztracena v pravidelných liniích, jako reminiscence vypálené synagogy. Tento památník tvoří osovou linii celé stavby. Výsledný objem je v obdobné výšce původního objektu podle dochované výkresové dokumentace. Samotné stožáry symbolizují oběti holokaustu v České Lípě. Na jejich vrcholech se nachází bodová světla, která symbolizují duše obětí. Památník je doplněný o dvě kašny s tekoucí vodou. Nově navržená synagoga respektuje polohu půdorysu vypálené synagogy. Modlitebna je záměrně situována pod úrovní terénu v duchu naplnění verše Žalmu 130,1 „Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine“.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.