Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nová synagoga Frýdek-Místek
Večeřová, Pavla ; Velek, Jan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Zadáním diplomové práce bylo vypracování architektonické studie nové synagogy ve Frýdku-Místku. Řešené území zahrnuje původní pozemky židovské obce, na kterých stála synagoga, židovská škola a rabinát. Synagoga byla v roce 1939 vypálena a v současné chvíli se na pozemku nachází pouze přestavěná budova židovské školy. Hlavní myšlenkou návrhu je vybudování památníku v místě původní synagogy a nové synagogy s navazujícím komunitním centrem. Hlavním cílem je podpořit rozvoj židovské komunity ve městě a připomenout občanům i návštěvníkům historii, díky které židovská obec ve Frýdku-Místku zanikla. Na rozdíl od památníku je celá budova vsazena do terénu tak, aby terén volně přecházel ve veřejné prostranství s hlavním vstupem do komunitního centra a košer restaurace. Budova je otevřena na jižní stranu svahu a umožňuje výhled na historické centrum Frýdku. Pozemek je propojen pěší lávkou s parkem pod zámkem. Součástí areálu komunitního centra je prostor pro rituální lázeň – Mikve, administrativa židovské obce a multifunkční sál, který je možné otevřít do prostoru před pobytovým schodištěm. Pozemky jsou od ulice Revoluční odděleny opěrnou zdí a tvoří tak atraktivní místo pro trávení času v blízkosti historického centra.
Nová synagoga Frýdek-Místek
Hanousek, Ondřej ; Baranyai, René (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Práce se zabývá hypotetickým návrhem novostavby souboru synagogy, košer restaurace a komunitního centra na místě bývalé synagogy ve Frýdku. Součástí je řešení návrhu památníku zaniklé budovy a židovské obce, jakožto i urbanistické začlenění souboru do struktury města. Projekt navrhuje stavbu rozdělenou do tří objemů. Restaurace a komunitní centrum jsou propojeny podzemními garážemi v půdorysné stopě tvaru U. Budovy jsou osově symetrické, bílé, s výraznými rytmickými otvory ve fasádě. Obklopují samostatnou stavbu synagogy ve tvaru sedmibokého jehlanu, která je opláštěna do modra temperovanou ocelí a silně kontrastuje s přidruženými budovami. Celý soubor je orientovaný směrem k parku a zámku ve Frýdku, z nichž je dobře viditelný a díky svému svébytnému hmotovému a materiálovému výrazu a osově souměrné kompozici vytváří novou dominantu pro město.
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Propagační skládačka seznamuje návštěvníky města Znojma se šesti objekty Jihomoravského muzea ve Znojmě, kterými jsou minoritský klášter, Dům umění, znojemský hrad, rotunda sv. Kateřiny, zřícenina hradu Cornštejn a Památník Prokopa Diviše.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vybrané české pomníky a památníky
KOSÁN, David
Jako téma svojí bakalářské práce jsem si zvolil Vybrané české pomníky a památníky. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá typologií pomníků a památníků, zkoumá vztahy mezi pomníkem, památníkem a náhrobkem. Seznámí nás s vybranými pomníky a památníky, jejich vznikem, historií a osudy. Praktická část je věnována vlastnímu zhotovení pamětní desky, zasvěcené Václavu Vojtovi.
Pomníky Velké války v okresu Kutná Hora.
Bubelová, Marcela ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Pech, Milan (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou pomníků obětí první světové války v Kutnohorském okrese. V potaz bude brán osud památníků od jejich postavení až do současnosti, zkoumány budou možné, např. ikonografické, rozdíly mezi pomníky rakouských vojáků a legionářů. Jelikož v jednom z měst v okrese, v Čáslavi, bylo sídlo 12. zeměbraneckého a 21. pěšího pluku pluku c. a k. armády, práce má ambici zjistit, zda to danou pomníkovou produkci v okolí města nějak poznamenalo.
Park jako memoriál
Mynarčíková, Alena
Bakalářská práce Park jako memoriál se zabývá problematikou zpracování památníků v duchu současné krajinářské architektury. Předkládá stručný historický přehled vývoje památníku a jeho vztahu ke krajině a rostlinám. V rámci práce byly předloženy reprezentativní příklady memoriálů ze zahraničí i České republiky a podloženy fotodokumentací. Na základě analýzy vybraných příkladů byly popsány principy tvorby parku jako memoriálu, zejména potom prostředky, které poskytují pestré možnosti uchopení tématu. Práce se také zabývá vztahy mezi jednotlivými funkcemi parku a možnostmi jejich vyvážení stejně jako riziky a příležitostmi. V praktické části byla zpracována zahradně architektonická studie areálu okolo Kounicových kolejí v Brně. V rámci návrhu byl brán ohled zejména na současné využití území a zároveň na důstojnou formu memoriálu.
Pohled na období stalinismu jako třecí plocha mezi ruským státem a hnutím Memorial
Černoušek, Štěpán ; Svoboda, Karel (vedoucí práce) ; Kolenovská, Daniela (oponent)
Bakalářská práce Pohled na období stalinismu jako třecí plocha mezi ruským státem a hnutím Memorial sleduje proměny ve výkladu sovětských represí (především z období stalinismu) od konce 80. let 20. století do konce roku 2016. Na jedné straně sleduje postoj ruského (resp. sovětského) státu, na straně druhé pak postoj nezávislého hnutí Memorial. V pěti kapitolách seřazených dle chronologického vývoje si všímá rozporů, které ve výkladu represí státu a Memorialu vznikají a snaží se je vysvětlit. Zatímco postoj Memorialu zůstává po celou dobu konzistentní a snaží se represe dávat do širšího kontextu, ze strany státu vidíme různé přístupy v dobách perestrojky, za vlády prezidenta Jelcina i v období prezidentství Vladimira Putina. Od souznějících postojů se stát pohybuje k výkladům, které jsou v rozporu s pozicí Memorialu a jsou ideologicky motivované. Práce také hledá příčiny současného tlaku ruského státu proti hnutí Memorial, který zesílil především po roce 2014. Na pozadí hlavního tématu práce představuje také stručnou historii hnutí Memorial, jeho vývoj a konkrétní projekty a postoje.
Pomník jako zhmotnění paměti ve vztahu k současné generaci a roli médií
Mrázková, Simona ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Wolák, Radim (oponent)
Diplomová práce "Pomník jako zhmotnění paměti ve vztahu k současné generaci a roli médií" se věnuje analýze mediálního diskurzu současných pomníků. Diskurz současných pomníků je v diplomové práci reprezentován mediálními sděleními přítomnými v českých periodických tištěných médiích pojícími se k dvěma realizacím pomníků na území České republiky. Jedná se o pomník generála Pattona v Plzni a pomník československých letců RAF v Praze na Klárově. Zkoumaná mediální sdělení spojená s kauzou pomníku generála Pattona a pomníku československých letců RAF přítomná v Denících VLP, Mladé frontě DNES, Lidových novinách, Blesku, Metru, Haló novinách a Právu spadají do období: 2005, 2009, 2010, 2014, 2015. Podoba diskurzu současných pomníků byla zkoumána za pomoci více metod zahrnujících kvantitativní analýzu a kvalitativní analýzu zastoupenou ve formě textové a argumentační analýzy. Na základě kombinace jmenovaných metod byla popsána základní podoba diskurzu současných pomníků s důrazem na přítomnost sdělení souvisejících se zahraničními záležitostmi a konceptem paměti. Pro tento účel byla využita perspektiva Marshalla McLuhana, který popisuje mediální působení uměleckého ztvárnění, nebo koncept paměti, jak jej popisuje Pierre Nora. Jednotlivé aspekty ovlivňující podobu mediálního diskurzu spojeného s pomníky...
Vzpomínání na Easter Rising
Reiterová, Martina ; Činátl, Kamil (vedoucí práce) ; Vojtěchovský, Ondřej (oponent)
4 Abstrakt Předložená bakalářská práce se zabývá tématem oficiální politiky vzpomínání na Velikonoční povstání v Irsku z roku 1916. Pozornost se zaměřuje na politické představitele Irského svobodného státu a Irské republiky mezi lety 1922 a 2006. Hlavní zřetel je kladen na jejich postoj vůči komemoracím Velikonočního povstání. Při zpracování se autorka opírá především o sekundární anglofonní literaturu, která je doplněna některými primárními prameny v podobě politických dokumentů či dobových videí. K jejich analýze je užito konceptu tzv. kolektivní paměti, konkrétně metody míst paměti od Pierra Nory. V práci jsou popsány základní faktory ovlivňující postoj oficiálních představitelů irského státu vůči velikonočním komemoracím. Současně jsou zde vylíčeny jejich zásahy a nástroje k ovlivnění komemoračních praktik obyvatel. Klíčová slova Velikonoční povstání, Dublin, komemorace, Irská republika, Irský svobodný stát, památník, vzpomínání, 1916

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.