Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Legitimizace vybraných relaxačních metod v rámci tanečně-pohybového kurzu u dětí mladšího školního věku
PAJTLOVÁ, Caroline
Cílem výzkumné bakalářské práce je ověřit účinnost vybraných relaxačních metod na psychosociální prostředí u dětí mladšího školního věku, a na základě těchto zjištění diskutovat legitimitu vybraných relaxačních metod v rámci tanečně-pohybového kurzu dětí mladšího školního věku. V teoretické části jsou uvedeny poznatky z vývojové psychologie z oblasti psychického a emočního vývoje dětí. Dále teoretická část mapuje současné vědění o tanečně-pohybové výchově a vymezuje jednotlivé vybrané relaxační metody, které byly realizovány v rámci výzkumného šetření s dětmi mladšího školního věku. V empirické části jsou uvedeny výsledky výzkumu pomocí kvantitativního dvoufázového dotazníkového šetření a techniky kvalitativního zúčastněného pozorování dětí mladšího školního věku ve třech zájmových útvarech tanečního, pohybového a gymnastického zaměření.
Možnosti využití Wim Hofovy metody jako regenerační procedury a její srovnání s regenerační procedurou ochlazování
Tureček, Jan ; Majorová, Simona (vedoucí práce) ; Nováková, Pavlína (oponent)
Název: Možnosti využití Wim Hofovy metody jako regenerační procedury a její srovnání s regenerační procedurou ochlazování Katedra: Katedra zdravotní TV a tělovýchovného lékařství Vedoucí práce: MUDr. Simona Majorová Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, jestli může být Wim Hofova metoda efektivně využita jako regenerační procedura mezi tréninkovými jednotkami, druhým cílem bylo posoudit, na jaké složky pozátěžových stavů má procedura největší vliv. Dalšími cíli bylo stručně shrnout současné poznatky o základech sportovního tréninku, regeneračních metodách a metodách zjišťování účinnosti regeneračních procedur a porovnat naše výsledky s poznatky v odborné literatuře. Metody: Jako jednu z metod jsme využili sledování srdeční frekvence v průběhu tréninkového cyklu. Druhým sledovaným parametrem byly hodnoty pocitových stavů, které byly zaznamenány pomocí škál sestavených po vzoru Borgových škál vnímané intenzity a bolesti. Parametry výsledného pocitového skóre jsou kvalita spánku, psychický stav, únava a bolest nohou. Výzkumu se zúčastnilo 10 aktivně sportujících mužů ve věku 21-26 let. Výsledky: Výsledky našeho výzkumu naznačují, že by Wim Hofova metoda mohla být využita jako regenerační procedura, zvláště v náročných částech sportovních sezón s velkým počtem tréninkových jednotek v...
Gravid jóga a porod
Slabochová, Barbora ; Kulhavá, Miluše (vedoucí práce) ; Syrová, Hana (oponent)
Smyslem bakalářské práce s názvem "Gravid jóga a porod." je zhodnotit výhody gravid jógy na průběh těhotenství a porodu. Práce má část teoretickou, kde nejprve rozebírám pohybovou aktivitu, jako takovou a proč je pro nás důležitá. Řekneme si o józe jako celku. Zmiňuji zde i jednotlivé styly jógy a to, co je pro ně charakteristické, jelikož se ve výzkumné části zabývám i styly jógy u praktikujících žen. Následně rozebírám trimestr po trimestru s jednotlivými doporučeními a kontraindikacemi v rámci těhotenství. Probereme i základní dechové a relaxační techniky, které mohou být prospěšné jak v rámci přípravy na porod, tak u porodu samotného. Výzkumná část je pak zaměřena přímo na anonymní dotazník, kde sbírám data od 103 žen praktikujících gravid jógu. Pro můj výzkum jsem si stanovila celkem 5 cílů a to zjistit, zda má podle těhotných žen jóga vliv na jejich kondici v době těhotenství a na průběh porodu. Dále zjistit, zda má jóga podle žen vliv na bolesti v oblasti zad a podbřišku. Třetí cíl směřuji k otázce, kolik žen praktikovalo jógu již před otěhotněním. Předposlední, čtvrtý cíl mého výzkumu se zabývá důvodem, pro zahájení gravid jógy. A posledním cílem bylo zjistit, zda ženy praktikující gravid jógu lépe zvládají porodnické bolesti. Samotný dotazník se skládá z jednotlivých částí přes...
Psychoterapeutické přístupy při zvládání stresových a traumatických situací
Pěkná, Dominika ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Štětková, Petra (oponent)
Resumé Tato práce je v nována metodám zvládání stresových a traumatických situací. Cílem práce je upozornit na d ležitost psychohygieny v život člov ka jako p ípravy na p íchod náročných životních situací. První část práce vysv tluje pojmy stres a trauma a p edstavuje r zné metody a druhy psychoterapie. Druhá část je pak v nována konkrétn jším témat m, jako jsou terapeutické možnosti práce s t lem, kde se práce soust e uje p evážn na bioenergetiku a jógu. Dále je vysv tlen pojem psychohygiena a jsou vyjmenovány a popsány její d ležité aspekty, využitelné v každodenním život člov ka. Nakonec práce upozor uje na existenci syndromu vyho ení, velice častého problému lidí s pomáhající profesí. V rámci práce byl také proveden pr zkum metodou dotazníku s názvem "Vliv jógy na stresovou toleranci", ve kterém se potvrdila myšlenka mnoha knih o józe či duševním zdraví, že jóga má pozitivní vliv na duševní zdraví člov ka. Součástí je také upozorn ní na d ležitost péče o duševní zdraví u rodič d tí s postižením, na které častokrát bývají ze strany odborník kladeny veliké nároky sm ované k vývoji postiženého dít te a mén již k podn cování práce na sob .
Programy založené na všímavosti (mindfulness) v klinické praxi
Chýle, Jaroslav ; Kulišťák, Petr (vedoucí práce) ; Šípek, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se zabývá programy založenými na všímavosti, které se dnes používají ve zdravotnictví. Ve své teoretické části se zaměřuje na jejich popis, publikované klinické výsledky, výzkum, mechanismy působení, výhody, úskalí, možnosti jejich využití v klinické praxi. Empirická část práce navazuje na teoretickou část a podává návrh výzkumného projektu formou dvojitě zaslepené, randomizované a kontrolované studie vlivu MBSR na proměnné duševního i tělesného zdraví s použitím aktivní kontrolní skupiny. Diskuze obsahuje úvahy nad směrem budoucího výzkumu a předkládá informace o současných trendech, příležitostech a výzvách stojících před těmito intervencemi. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vrážné – rozšíření zenového centra Kwan Um
Gross, Kamil ; Zdvomka, Ondřej (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Diplomní projekt se bude zabývat rozšířením zenového centra nacházejícího se v malé obci Vrážné. Obecně v této krajině v okolí města Jevíčka ubývá v takovýchto malých obcích a osadách místních obyvatel a zůstávají po nich malebné, avšak časem chátrající statky s obytnými a hospodářskými budovami. Jednou z nadějí, jak do této postupně upadající vesnické struktury vrátit život, je v tomto konkrétním případě zenová škola Kwan Um, která jednu z těchto nemovitostí koupila a začala ji pomalu opravovat. Samotná zenová meditace pochází z Východní Asie a to z Jižní Koreje. Jak tuto tradici transformovat do vesnického prostředí, jak podpořit komunitu této školy a najít souznění s celou vesnicí a místními tradicemi? To jsou otázky, které bude diplomní projekt řešit.
Jóga jako nástroj k vědomému tělu z pohledu fenomenologického pojetí tělesnosti
Pulda Nagy, Sophia Jaroslava ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Blažková, Miloslava (oponent)
Diplomová práce na téma "Jóga jako nástroj k vědomému tělu z pohledu fenomenologického pojetí tělesnosti" se věnuje tělesnosti, fenomenologii těla a jógy jako nástroje k nalezení harmonie vědomého těla. V úvodu diplomové práce byla vysvětlena důležitost tohoto tématu z pohledu celospolečenského pojetí a motivace autorky k jeho zpracování. V teoretické části práce byla popsána historická východiska zabývající se problematikou kartesiánského pojetí těla vycházející z Descartova dualismu. Další kapitola v teoretické části se věnovala komparaci pojmů z oblasti kartesiánské a jógové meditace, popisu fenomenologie tělesnosti u Merleau-Pontyho. Zdůrazněny zde byly kapitoly věnující se problematice zvyšujícího se psychického napětí u dětí a mládeže a z toho vyplývající nutnost zabývat se péčí o duši. V samostatné kapitole byl vysvětlen význam jógy jako prostředku ke znovunastolení stability. Byly zde popsány jednotlivé druhy ásan a jejich působení na lidské tělo. V praktické části byly vyzdvihnuty účinky jógy na zdraví ve vybraných badatelských publikacích. Byly zde popsány zahraniční výzkumy, kterými se zabývali významní současní vědci a badatelé z řad psychologů, lékařů, pedagogů. V závěru práce bylo na základě zjištěných faktů vysloveno vlastní doporučení. Cílem práce autorky byl zájem zjistit a pokusit...
Pojetí sebepoznání v díle Jiddu Krishnamurtiho
Čihák, Matěj ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Blažková, Miloslava (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá pojetí sebepoznání v díle Jiddu Krishnamurtiho. Jiddu Krishnamurti (1895-1986) byl duchovní učitel a spisovatel, narozený v Indii a žijící v USA. Práce si klade za cíl představit Krishnamurtiho pojetí sebepoznání z něho samého. V práci jsou citovány úseky z Krishnamurtiho díla i z děl dalších souvisejících autorů z oborů filosofie, vědy či beletrie. První část práce představuje Krishnamurtiho život a dílo obecně. Druhá část zkoumá samotné téma sebepoznání v Krishnamurtiho díle. Práce se v prvé řadě snaží ukázat, jakým způsobem Krishnamurti rozumí sebepoznání a jeho možnostem. V druhé řadě se pokouší zařadit Krishnamurtiho dílo do kontextu celkového lidského hledání s intencí o nalezení dialogu mezi vědou a spiritualitou a mezi Východem a Západem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.