Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Příprava a realizace stavebně technického průzkumu budovy bývalé radnice v Litomyšli
Růžička, Petr ; Komárková, Tereza (oponent) ; Anton, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje přípravě a realizaci stavebně technického průzkumu bývalé budovy radnice v Litomyšli. Teoretická část se zaměřuje na vlastnosti zdiva, vlastnosti dřeva a metody potřebné pro jejich stanovení. Praktická část se věnuje návrhu, provedení a vyhodnocení stavebně technického průzkumu. V závěru bakalářská práce stanovuje na základě provedených zkoušek materiálové charakteristiky vyšetřovaných prvků, přesně určuje skladby stropů a hodnotí stav dřevěných konstrukcí.
Procesy zpracování dřeva a problematika technologie výroby polotovarů
Šimo, Samuel ; Osička, Karel (oponent) ; Chladil, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práca je zameraná na optimalizáciu novej výrobnej linky drevospracujúceho závodu DCP Timber s r.o. V prvej časti práca približuje drevo z hľadiska jeho vnútornej štruktúry a jeho fyzikálnych či mechanických vlastností. Druhá časť je zameraná na priblíženie najrozšírenejších metód trieskového obrábania dreveného materiálu. V tretej časti je opísaná technológia konvekčného sušenia dreva a vplyv tohoto sušenia na výslednú kvalitu drevených polotovarov. Praktická časť práce rieši neefektívnu výrobu na stroji kotúčovej rozmietacej píly, ktorá je dôležitým článkom výrobnej linky. Nachádza sa tu porovnanie rôznych rezných nástrojov a ich vplyv na rozmerové tolerancie. V ďalšom bode sú vďaka matematickým modelom zistené rezné parametre ako maximálna rýchlosť posuvu a výkon elektromotora rozmietacej píly. Na záver je vypracované technicko – ekonomické zhodnotenie, kde je spočítaná doba návratnosti v prípade investície do pohonnej jednotky s vyšším výkonom.
Experimentální výzkum v oblasti lepených lamelových prvků na bázi listnatých klimatolerantních dřevin
Šuhajdová, Eva ; Straka,, Bohumil (oponent) ; Kanocz,, Jan (oponent) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Disertační práce je zaměřena na výzkum využitelnosti v současnosti pro stavebnictví nevyužívaných listnatých dřevin. Práce obsahuje rozbor známých vlastností listnatých dřevin a jejich ověření experimentem. Pro výběr nejvhodnější použitelné listnaté dřeviny v podmínkách střední Evropy je aplikována matematická analýza metodou PROMETHEE. Nejvýhodnější vyhodnocená dřevina (buk) je poté podrobena dalším zkouškám: zkouškám únosnosti zubovitého spoje a zkouškám lepeného lamelového homogenního a hybridního nosníku. Výsledky zkoušek jsou srovnávány s hodnotami dostupnými v odborné literatuře.
Snímání deformací dřeva s vysokou vlhkostí a výskytem vad pomocí metody DIC
Piňos, Pavel
Tato diplomová práce je zaměřena na snímání deformací dřeva, které vykazuje vysokou vlhkost a navíc ve své struktuře obsahuje vady. Experiment byl proveden na standardních zkušebních tělíscích. Jako dřeviny byly zvoleny buk, dub a topol. U těchto dřevin byl studován vliv vysoké vlhkosti a vad na mechanické vlastnosti a deformace. Cílem je zjistit vzájemný rozdíl a porovnání výsledků mezi deformacemi měřenými běžně používanými konvenčními metodami a bezkontaktní metodou korelace digitálního obrazu (DIC), a ověřit tak použitelnost této optické metody. Součástí práce je i numerický model.
Analysis of the mechanical behavior of wood by means of digital image correlation
Brabec, Martin
Plnopolní optické metody snímání deformací jako je např. digitální korelace obrazu jsou schopny plně zachytit přirozenou heterogenitu dřeva. Proto se předkládaná práce snaží přispět k tomu, aby se metoda korelace obrazu stala běžnou součástí klasických mechanických zkoušek dřeva. Doplnění standardních snímačů posunutí plno-polními optickými metodami by mělo vést k získání přesnějších mechanických vlastností a umožnit vykonávání i pokročilejších analýz deformačního chování dřeva a kompozitů na bázi dřeva. Experimentální část práce je rozdělena do pěti víceméně nezávislých studií, které jsou zpracovány ve formě vědeckých publikací nebo manuskriptů. Měření byla prováděna na nejpoužívanějších druzích středoevropských dřev, a to na dřevě buku lesního (Fagus sylvatica, L.) a smrku ztepilého (Picea abies, L. Karst). Kromě masivního dřeva, byly mechanické zkoušky prováděny také na nově vyvinutém kompozitním materiálu na bázi dřeva se sendvičovou strukturou. Tento materiál je tvořen jádrem z břízové překližky, které oboustranně oplášťováno tenkou dřevotřískovou deskou. Zkušební tělesa byla zatěžována pomocí klasických mechanických zkoušek jako je prostý tlak, prostý tah, tříbodý ohyb a krut. V první případové studii byla plno-polní deformační data použita pro odhalení příčiny nestandardního deformačního chování smrku a buku během tlakového zatížení podél vláken. Příčina nestandardního chování byla spatřena v náhlém kolapsu (stlačení) kontaktních zón, které jsou ve styku s tlačnými deskami, které způsobilo nulovou až zápornou deformaci (rozpínání) středové části zkušebního tělesa. Cílem druhé případové studie bylo identifikovat pozici neutrální osy v deformačním poli přírodního a tepelně upraveného dřeva buku v průběhu klasické tříbodé ohybové zkoušky. Relativní pozice neutrální osy byla stanovena ze vzájemné polohy neutrální osy a geometrické osy zkušebního tělesa. Geometrická osa byla získána pomocí několika kroků v rámci zpracování digitálního obrazu. Z výsledků je patrné, že netrální osa a geometrická zkušebního tělesa se téměř překrývají, což paltí jak pro přírodní tak i tepelně upravené dřevo buku. Třetí případová studie byla zaměřena na stanovení obou podélných smykových modulů dřeva buku pomocí plno-polních smykových deformací, získaných z jedné krutové zkoušky, v kmbinaci s analytickým řešením pro výpočet distribuce smykového napětí v radiálním a tangenciálním směru na podélně-radiální a podélně-tangenciální rovině dřeva. Oba podélné smykové moduly se vzájemně lišily, přičemž se vzrůstajícím zatížením se rozdíl zvyšoval. V rámci čtvrté případové studie byla provedena verifikace (ověření) elastického materiálového modelu používaného při konečně-prvkových analýzách pomocí plno-polních smykových deformací v okolí zářezů na zkušebních tělesech ve tvaru psí kosti, které byly zatíženy jednoosým tahem. Byla nalezena velmi dobrá shoda mezi numericky predikovanými a experimentálně naměřenými deformacemi pro podélně-radiální i podélně-tangenciální smykovou rovinu. Pátá případová studie se zabývá charakteristikou elastického deformačního chování nově vyvinutého kompozitního materiálu na bázi dřeva se sendvičovou strukturou. Na základě plno-polní analýzy deformací byla identifikována místa, kde dochází k lokální koncetraci deformací. Tyto místa se nacházela v jádře při zatížení kolmo na plochu desky, resp. na krycích deskách při zatížení rovnoběžně s plochou desky. Rozmanitost prezentovaných výsledků potvrdila širokou aplikovatelnost optických metod v materiálové mechanice. Z toho důvodu, lze použití plnopolní optické metody založené na principu korelace digitálního obrazu v rámci experimentální mechaniky dřeva a materiálů na bázi dřeva vřele doporučit.
Vliv změny vlhkosti dřeva na jeho fyzikální a mechanické vlastnosti
Dziadková, Aneta ; Anton, Ondřej (oponent) ; Heřmánková, Věra (vedoucí práce)
Bakalářská práce zjišťuje mechanické a fyzikální vlastnosti dřeva při různých stavech nasycení vodou. Na sedmi sadách vzorků se stanoví hustota, rozměrové a objemové bobtnání, pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu. Tyto zkoušky budou následně vyhodnoceny a vloženy do grafu v závislosti na různých vlhkostech.
Analýza deformace dřeva s imperfekcí na základě srovnání jednoduchého numerického modelu s optickou metodou DIC
Klvač, Ondřej
Tato práce se věnuje analýze dřeva s imperfekcí zatíženého tahem, metodami digitální korelace obrazu a metodou konečných prvků. Je zjišťována srovnatelnost výsledků těchto dvou metod na příkladu chování dřeva v tahu s imperfekcí. Jako imperfekce může být bráno jakékoliv oslabení struktury dřeva, jak přirozené v podobě suků, trhlin a podobně, tak i umělé, jako například zde v podobě vrtaného otvoru. V této práci byl také proveden experiment plastového vzorku stejným postupem, aby bylo možné ověřit analytický postup výpočtu napětí a prakticky ukázat rozdíl mezi isotropním a anizotropním materiálem. Práce také obsahuje všeobecné informace z odborné literatury, teoretické předpoklady, metodické postupy, naměřené výsledky a srovnání těchto výsledků navzájem a s literaturou. Výsledkem práce je vyhodnocení chování dřeva v tahu s otvorem a srovnání těchto dvou moderních metod měření deformací. Závěrem jsou uvedeny výhody a nedostatky jednotlivých metod.
Výsledky diagnostických metod pro dřevěné konstrukce v závislosti na vlhkosti dřeva
Turek, František ; Komárková, Tereza (oponent) ; Heřmánková, Věra (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zjištěním fyzikálních a mechanických vlastností dřeva za využití nedestruktivních metod zkoušení při různé vlhkosti dřeva a ověřením výsledků praktickým měřením. Účelem práce je vytvoření a vyhodnocení všech zkoušek v závislosti na vlhkosti a pevnosti materiálu v přehledných grafických tabulkách.
Metodika průzkumu a diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěné konstrukce
Kostečka, Jan ; Anton, Ondřej (oponent) ; Heřmánková, Věra (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na diagnostiku dřeva ve dřevěných konstrukcích, převážně s pomocí ultrazvuku. V první kapitole je stručně vysvětlena dřevní hmota, včetně jejích hlavních vlastností, složení a stavby. V části o diagnostických metodách dřeva jsme se zaměřili na vlastnosti dřeva, které tyto metody ovlivňují i na samotné diagnostické metody, jejich popis, potřebné vybavení a z nich plynoucí výsledky. V druhé, praktické části jsou uvedeny konkrétní naměřené hodnoty, které byly získány měřením na vybraném dřevěném prvku a jich následné porovnání a zhodnocení. Text je doplněn o ilustrativní obrázky, grafy a řezy.
Vliv změny vlhkosti dřeva na jeho fyzikální a mechanické vlastnosti
Novák, Jakub ; Komárková, Tereza (oponent) ; Heřmánková, Věra (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami smrekového dreva pri rôznej vlhkosti a overuje závislosti jednotlivých vlastností na vlhkosti dreva. Teoretická časť tejto práce je zameraná na popis a charakteristiku obecných vlastností a štruktúry dreva. Praktická časť sa zaoberá skúšaním a meraním vzorkov dreva pri rôznych vlhkostiach a hodnotí fyzikálne a mechanické vlastnosti. Nakoniec statickým výpočtom overuje rozdiel únosnosti konštrukčného prvku namáhaného ohybom pri rôznych vlhkostiach.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.