Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Inovace laboratorní úlohy: Revize instalace a zařízení
Klement, Petr ; Steinbauer, Miloslav (oponent) ; Kadlec, Radim (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá inovací laboratorní úlohy, jménem Revize instalace a zařízení. Cílem je sestrojit zařízení, pomocí kterého bude možné simulovat chyby při revizním měření na spotřebiči. Úloha bude rozšířena o sestrojení samotného spotřebiče, který bude měřen a na kterém budou dále simulovány chyby. Pro měření bude využit digitální měřící přístroj REVEXprofi. Bezpečnost zařízení bude zajištěna měřícími vlastnostmi přístroje REVEXprofi, uložením obvodu do krytu sestrojeného přístroje a malými přesahy měřených hodnot nad rámec normy při spuštění chyb. Obvod byl nasimulován pomocí programu TINA 9.0.
PMD - polarizační vidová disperze a vliv na přenos
Trávníček, Pavel ; Dostál, Otto (oponent) ; Filka, Miloslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vlivem polarizační vidové disperze na přenášený signál optickou trasou. Popisuje příčiny vzniku polarizační vidové disperze a to jak vnitřní tak vnější. Působením těchto vlivů vzniká diferenční skupinové zpoţdění DGD (Differential Group Delay), coţ je časové zpoţdění mezi jednotlivými vidy. DGD způsobuje časové roztaţení impulsu a omezení přenosové rychlosti. Práce se také zabývá lokalizací části optického vlákna se zvýšenou hodnotou polarizační vidové disperze a to metodou POTDR, která je zaloţena na principu zpětného rozptylu a jejími modifikacemi SOP a DOP. Důleţitou kapitolou práce je také měření polarizační vidové disperze. Jsou zde rozebrány metody měření PMD a to metoda interferometrická, polarimetrická a metoda skanování vlnové délky. Velká část diplomové práce je věnována sniţování vlivu polarizační vidové disperze. Tato část je rozdělena do dvou části, na metody sniţování vlivu PMD a na kompenzaci PMD. Rozdílem mezi těmito částmi je způsob sníţení působení PMD na přenášený kanál. Kompenzace vyuţívá kompenzačních členů vloţených do přenosové trasy. U metod sniţování PMD se problém řeší spíše z pohledu výměny vlákna či celého kabelu. Pro lepší pochopení vlivu polarizační vidové disperze jsou zde nasimulované 4 optické trasy s různými parametry. Výstupem simulace je diagram oka, který nám poskytuje pohled na výsledky přenosové cesty. V závěrečné části práci je vyhodnocení naměřených parametrů optických tras simulovaných v laboratoři. KLÍČOVÁ
Aplikace měřicích sond v procesu obrábění
Vrzal, Jan ; Kalivoda, Milan (oponent) ; Polzer, Aleš (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na měřicí metody v procesu třískového obrábění. Cílem je vytvoření stručného přehledu měřicích metod. Práce je rozdělena na dvě části. První část se soustředí na měřicí prostředky pro kontrolu a měření mimo obráběcí stroj. V druhé části je uveden stručný přehled aplikací měřicích sond, které jsou použitelné přímo na obráběcím stroji.
Překlad a pilotní validace tří zdravotnických dotazníků
Pecka, Václav ; Kavka, Tomáš (vedoucí práce) ; Jevič, Filip (oponent)
Sebehodnotící dotazníky jsou metodou volby hodnocení relevantních parametrů u populace osob s bolestmi bederní páteře. Existuje nepřeberné množství dotazníků pro značné množství potenciálně významných domén. Rozhodnutí, které dotazníky používat, by mělo být založeno na analýze klinimetrických vlastností v dostupné literatuře. Větší pozornost by také měla být věnována překládání již existujících nástrojů. Tato práce se skládá z rešerše metod a parametrů používaných k hodnocení kvality měřících metod, příkladu analýzy klinimetrických vlastností dotazníků. V praktické části popisujeme proces překladu a pilotního testování tří zdravotnických dotazníků měřících disabilitu (Patient Specific Functional Scale), self-efficacy (Pain Self-efficacy Questionnaire) a celkový vnímaný efekt terapie (Global Perceived Effect Scale). Dotazníky jsou srozumitelné a připravené ke klinickému použití. Pro vědecké účely je zapotřebí provést studii prokazující mezikulturní ekvivalenci, aby bylo možné skóry českých verzí dotazníků spolehlivě porovnávat s výsledky cizojazyčných verzí. V předběžné analýze dotazníky vykázaly vlastnosti odpovídající zahraničním pozorováním.
Inovace laboratorní úlohy: Revize instalace a zařízení
Klement, Petr ; Steinbauer, Miloslav (oponent) ; Kadlec, Radim (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá inovací laboratorní úlohy, jménem Revize instalace a zařízení. Cílem je sestrojit zařízení, pomocí kterého bude možné simulovat chyby při revizním měření na spotřebiči. Úloha bude rozšířena o sestrojení samotného spotřebiče, který bude měřen a na kterém budou dále simulovány chyby. Pro měření bude využit digitální měřící přístroj REVEXprofi. Bezpečnost zařízení bude zajištěna měřícími vlastnostmi přístroje REVEXprofi, uložením obvodu do krytu sestrojeného přístroje a malými přesahy měřených hodnot nad rámec normy při spuštění chyb. Obvod byl nasimulován pomocí programu TINA 9.0.
PMD - polarizační vidová disperze a vliv na přenos
Trávníček, Pavel ; Dostál, Otto (oponent) ; Filka, Miloslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vlivem polarizační vidové disperze na přenášený signál optickou trasou. Popisuje příčiny vzniku polarizační vidové disperze a to jak vnitřní tak vnější. Působením těchto vlivů vzniká diferenční skupinové zpoţdění DGD (Differential Group Delay), coţ je časové zpoţdění mezi jednotlivými vidy. DGD způsobuje časové roztaţení impulsu a omezení přenosové rychlosti. Práce se také zabývá lokalizací části optického vlákna se zvýšenou hodnotou polarizační vidové disperze a to metodou POTDR, která je zaloţena na principu zpětného rozptylu a jejími modifikacemi SOP a DOP. Důleţitou kapitolou práce je také měření polarizační vidové disperze. Jsou zde rozebrány metody měření PMD a to metoda interferometrická, polarimetrická a metoda skanování vlnové délky. Velká část diplomové práce je věnována sniţování vlivu polarizační vidové disperze. Tato část je rozdělena do dvou části, na metody sniţování vlivu PMD a na kompenzaci PMD. Rozdílem mezi těmito částmi je způsob sníţení působení PMD na přenášený kanál. Kompenzace vyuţívá kompenzačních členů vloţených do přenosové trasy. U metod sniţování PMD se problém řeší spíše z pohledu výměny vlákna či celého kabelu. Pro lepší pochopení vlivu polarizační vidové disperze jsou zde nasimulované 4 optické trasy s různými parametry. Výstupem simulace je diagram oka, který nám poskytuje pohled na výsledky přenosové cesty. V závěrečné části práci je vyhodnocení naměřených parametrů optických tras simulovaných v laboratoři. KLÍČOVÁ
Aplikace měřicích sond v procesu obrábění
Vrzal, Jan ; Kalivoda, Milan (oponent) ; Polzer, Aleš (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na měřicí metody v procesu třískového obrábění. Cílem je vytvoření stručného přehledu měřicích metod. Práce je rozdělena na dvě části. První část se soustředí na měřicí prostředky pro kontrolu a měření mimo obráběcí stroj. V druhé části je uveden stručný přehled aplikací měřicích sond, které jsou použitelné přímo na obráběcím stroji.
The principle of anti-superposition in QM and the local solution of the Bell’s inequality problem
Souček, Jiří
V této práci identifikujeme princip superpozice jako hlavní zdroj problémů kvantové mechaniky (měření, kolaps, nelokalita atd.). Princip superpozice pro individuální systémy je nahrazen principem anti-superpozice: žádná netriviální superpozice stavů není možný individuální stav (ale pro ansámbly princip superpozice platí). Modifikovaná kvantová mechanika je založena na principu anti-superpozice a na novém typu teorie pravděpodobnosti (rozšířená teorie pravděpodobnosti [1]), která umožňuje reverzibilní Markovovské procesy jako model pro kvantovou mechaniku. V modifikované kvanotvé mechanice proces měření je procesem uvnitř kvantové mechaniky a je definován pojem pozorování stavu měřícího systému. Výsledná hodnota je atributem ansámblu měřených systémů. Kolaps kvantového stavu je nahrazen procesem selekce. Ukazujeme, že odvození Bellových nerovností není možné a tedy modifikovaná kvantová mechanika je lokální. Hlavní výsledky jsou: lokalita modifikované kvantové mechaniky, lokální vysvětlení EPR korelací, neexistence vlnově-korpuskulární duality, řešení problému měření. Ukazujeme, že kvantová mechanika může být chápána jako nový druh statistické mechaniky pro mnoho-částicové systémy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metody mapování v historii a současnosti
VRACOVSKÁ, Libuše
Tato bakalářská práce se zabývá metodami mapování v historii a současnosti. V úvodní části je uvedeno mapování od pravěku až po nejstarší mapy na našem území. Následující části popisují vojenská mapování, přehled katastrálních mapování, topografické mapování 20. století a další mapy (SM 5, THM, ZMVM, mapy středních měřítek nebo účelové mapy). Stěžejní částí je přehled geodetických metod a dále stručně popsané měření délek, výšek a používané přístroje a pomůcky. V závěru jsou uvedeny metody používané ve fotogrammetrii a nakonec nejnovější poskytování údajů, a to dálkový průzkum Země. Cílem práce je popsat jednotlivé postupy vyhotovování map na našem území, jejich vývoj a shrnutí metod, kterými se mapovalo dříve a těmi, které se používají nyní.
Metody mapování v historii a současnosti
ŠTÍCHOVÁ, Michaela
Cílem práce je podat přehled o zhotovování jednotlivých mapových děl pro civilní potřebu na území České republiky od doby Klaudyánovy mapy až po současnost. Postupné zdokonalování zaměřování území, obohacování a zpřesňování obsahu map, použití geodetických a kartografických základů, to vše přicházelo postupně s dobou a v práci to bude ukázáno na příkladech jednotlivých map. Proto práce podává přehled map, nejdříve map historických zhotovovaných jednotlivci (od Klaudyánovy mapy po Müllerovy mapy), potom historických map čistě pro katastrální účely a nakonec mapy vyhotovované po roce 1945 (SMH-5, THM, SMO-5, ZMVM, SM-5 a současná katastrální mapa). Samostatnou kapitolu pak tvoří přehled kartografických zobrazení použitých pro zmíněné mapy, tj. Cassini-Soldnerovo, Gauss-Krügerovo a Křovákovo zobrazení.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.