Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 119 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv polohy ušního bubínku na přenos zvuku do vnitřního ucha
Krbálek, Jaroslav ; Dušek, Daniel (oponent) ; Pellant, Karel (vedoucí práce)
Lidský ušní bubínek je vzhledem k ose zevního zvukovodu sklonen pod úhlem 50°. Hlavním cílem této bakalárské práce bylo zjistit, jaký vliv muže mít tento sklon na prenos zvuku pres bubínek do stredního ucha. Ve výpoctovém programu ANSYS byl vytvoren jednoduchý konecnoprvkový model. Výpoctový model zahrnoval akustický subsystém zevního zvukovodu, elastický bubínek a tuhé kladívko. Tvar modelu odpovídal válci, který byl na jednom konci otevren a na druhém ukoncen šikmo uloženým bubínkem. Vedle vlivu náklonu bubínku byl také sledován vliv elasticity bubínku, hmotnosti kladívka a vnitrního tlumení bubínku na prenosovou charakteristiku vnejšího zvukovodu. Na záver výpoctu byla provedena diskuse, zda vzhledem ke sklonu bubínku se pri zvukovém vjemu neuplatnuje koincidencní jev.
Mathematical modelling of walking robots
Kiša, Daniel ; Opluštil, Zdeněk (oponent) ; Tomášek, Petr (vedoucí práce)
This master's thesis deals with mathematical models of walking robots. Two such models are introduced. The rimless wheel, a passive precursor for other models, is studied analytically in detail. The compass gait biped model is analysed and simulated numerically in the Python programming language. A method for finding the conditions for passive gait of the biped is also implemented.
Analýza výkonnosti firmy užitím matematického modelování a počítačového systému pro podporu strategického řízení organizace
Horáková, Eva ; Švehla, Michal (oponent) ; Chvátalová, Zuzana (vedoucí práce)
Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat finanční výkonnost vybraného podniku, zjistit nedostatky a podat návrhy na zlepšení situace. Nejprve jsou teoreticky uvedeny vybrané finanční ukazatele jako rentabilita, zadluženost apod., a také Maple, program používaný pro řešení matematických úloh. V praktické části je popsána brněnská společnost TRON, zabývající se LED osvětlením. Finanční ukazatele jsou zpracovány v Maplu, je porovnána rozvaha a výkaz zisku a ztrát za několik po sobě jdoucích let, kde se zjistí, v jaké finanční situaci se podnik nachází. Výsledek by měl vybrané firmě pomoci při dalším rozhodování a chování.
Model Li-ion akumulátoru
Loucký, Vojtěch ; Toman, Marek (oponent) ; Cipín, Radoslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá seznámením s principem Li-ion článků, provedením literární rešerše na téma matematické modely Li-ion článků a tvorbou vybraného matematického modelu v programu MATLAB, který je schopen simulovat průběh napětí a stav nabití v závislosti na čase, a to za různých podmínek baterie, jako je například stárnutí baterie. Je zde popsána tvorba jak modelu, tak postup identifikace parametrů nezbytných pro tvorbu modelu, včetně různých variant identifikace parametrů. Vybraný Theveninův model je následně srovnán s reálným průběhem a je zhodnocena přesnost modelu vůči měřenému průběhu a jeho silné a slabé stránky.
Přesné polohování pneumatických pohonů
Volf, Marek ; Nevrlý, Josef (oponent) ; Marada, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se v úvodu zabývá stručným přehledem současné úlohy pneumatických pohonů. Dále je provedena rešerše v oblasti modelování a řízení pneumatických pohonů. Je zde uveden základní přehled termodynamických zákonu. Ty jsou následně použity při sestavení matematického modelu pneumatického pohonu. Následně je provedena identifikace parametrů modelu. Je navrženo řízení pomocí fuzzy PID regulátoru a výsledky jsou porovnány s konvenčním PID regulátorem.
Spolehlivost zemních hrází ohrožených filtračními deformacemi
Čejda, Marek ; Baroková,, Dana (oponent) ; Fošumpaur, Pavel (oponent) ; Říha, Jaromír (vedoucí práce)
Náplní disertační práce je analýza pravděpodobnosti vzniku filtračních deformací v podloží zemních hrází. Z rozsáhlé problematiky filtračních deformací se práce zaměřuje na iniciaci celého procesu, kdy dochází k nadzdvihnutí nadložních vrstev v zahrází vedoucí k jejich prolomení. Je zde formulován způsob odhadu pravděpodobnosti porušení zahrází pomocí matematického a statistického modelování. Navržený postup je v rámci parametrické studie prakticky aplikován na testovací oblast a jeho výsledky jsou porovnány s výsledky získanými metodou podle mezních stavů. Na závěr je navržen postup pro využití výsledků stochastického výpočtu pro zpřesnění metody podle mezních stavů.
Optimalizace tlakových poměrů ve vodovodní síti obce Střelná
Sucháček, Tomáš ; Valkovič,, Pavel (oponent) ; Ručka, Jan (vedoucí práce)
Tento dokument je zaměřen na použití sofistikovaných softwarových prostředků k provedení hydraulické analýzy reálného systému, návrhu a optimalizace opatření pro zlepšení tlakových poměrů ve vodovodní síti. V této práci je uveden výčet a popis softwarových prostředků umožňujících provádět statickou či kvazi-dynamickou hydraulickou analýzu sítě, přičemž nejpoužívanějšímu programu EPANET 2.0 byla věnována větší pozornost a bylo popsáno jeho fungování, možnosti použití a principy, na nichž je založen. Při realizaci hydraulické analýzy reálného systému bylo poté použito programu EPANET 2.0. Za pomoci tohoto programu byla zpracována hydraulická analýza vybraného vodovodního systému malého spotřebiště pro stávající a výhledový stav zástavby. Na základě výsledků analýzy tlakových poměrů bylo navrženo a optimalizováno opatření ke zlepšení poměrů ve vodovodní síti.
Posouzení vlivu nového hlubinného základu na konstrukci primárního kolektorového tunelu
Lipka, Miroslav ; Horák, Vlastimil (oponent) ; Horák, Vladislav (vedoucí práce)
Úkolem diplomového projektu je posoudit vliv pilotového základu na ostění primárního kolektoru. Pomocí matematického modelování je proveden výpočet interakce mezi pilotou a ostěním kolektoru. Hlavní úkol je posoudit závislost délky piloty na deformacích a vnitřních silách, které budou působit na betonovém ostění kolektoru.
Posouzení tlakových poměrů ve vodovodní síti obce Poličná
Zuzaňák, René ; Libosvár, Dušan (oponent) ; Ručka, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje hydraulické analýze vodovodní sítě obce Poličná, okres Vsetín. Úvodní část práce je věnována teorii využití matematického modelování vodovodní sítě. Pro zjištění tlakových poměrů vodovodní sítě byl vytvořen kvazi-dynamický hydraulický model celé vodovodní sítě a následně byl kalibrován a verifikován na základě měření tlakových poměrů na vodovodní síti. Charakteristické provozní stavy vodovodní sítě se promítly v simulačním modelu programu EPANET 2.2. S ohledem na stávající rozsah a typ zástavby daný platným územním plánem obce Poličná byly s využitím výsledků hydraulické analýzy posouzeny tlakové poměry na vodovodní síti obce Poličná. Součástí práce jsou navržená opatření napomáhající optimalizaci tlakových poměrů pro výhledový rozsah zástavby.
Studie energetické náročnosti objektů s řízenou vnitřní teplotou
Karmín, Luboš ; Čermák, Jan (oponent) ; Šťastník, Stanislav (vedoucí práce)
V této práci je zpracováno velmi úzké téma budov s řízenou vnitřní teplotou, především mrazíren. Tyto objekty mají jednu z největších spotřeb energie, co se stavebních objektů týče. Cílem této práce je shrnout normové požadavky na výstavbu mrazíren a postihnout jevy, které mají značný vliv na celkovou spotřebu těchto objektů. Výpočty provedené v rámci této bakalářské práce posuzují změnu fyzikální vlastnosti emisivity povrchu izolačních panelů mrazíren přímo vystavených slunečnímu záření. Uvažováno bylo též s jeho odstíněním. Na základě zjištěných údajů je možné pokračovat ve studiu daného tématu a návrhu reálného úsporného řešení ve stavební praxi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 119 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.