Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Cesta od svépomocné skupiny k profesionální neziskové organizaci
Frantová, Veronika ; Vorlová, Marie (vedoucí práce) ; Roth, Martin (oponent)
Moje práce "Cesta od svépomocné skupiny k profesionální neziskové organizaci", hovoří o neziskové organizaci Rodinné centrum Slunečnice. Nejdříve ve své práci popisuji neziskový sektor a následně se zabývám popisem konkrétního typu neziskové organizace, kterým je mateřské centrum. Jednou z těchto organizací je i Rodinné centrum Slunečnice. Tato organizace poskytuje komplexní služby pro rodiny. Své služby nabízí již 10 let a to na velmi profesionální úrovni. Během svého působení se snaží vycházet potřebám svých klientů, kterými jsou rodiče s dětmi. V této práci se snažím poukázat na kroky, jenž vedly k tomuto cíli. Popisuji zde její poslání, hodnoty a cíle. Na konkrétních službách v této organizace je zřejmé jak své poslání, cíle a hodnoty uvádí v praxi. Rodinné centrum Slunečnice je organizace, která se stále snaží na sobě pracovat a uchopovat nové příležitosti, které budou sloužit ku prospěchu všem.
Podpora správných stravovacích návyků prostřednictvím činnosti mateřských center
Dejmalová, Tereza ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Květoňová, Lea (oponent)
Cílem práce je zmapovat činnost mateřských center za účelem zjistit, jestli je do jejich programu zahrnuta problematika výživy dětí a podpory správných stravovacích návyků. Práce dále analyzuje informovanost klientů mateřských center o výživě dětí do 3 let věku a zjišťuje, jestli klienti získávají informace o této problematice prostřednictvím činnosti centra. Teoretická část práce shrnuje poznatky odborníků o výživě dětí do 3 let věku a o formování nutričních návyků. Praktická část prezentuje výzkumné šetření v mateřských centrech - jeho průběh a výsledky. Klíčová slova: výživa novorozence, výživa kojence, výživa batolete, nutriční návyky, mateřské centrum
Mateřské centrum jako nástroj návratu žen na trh práce po rodičovské dovolené
Čechurová, Lenka ; Hejzlarová, Eva (vedoucí práce) ; Zrcková, Alžběta (oponent)
Ženy s malými dětmi tvoří jednu z rizikových skupin na trhu práce. Přestože programy sociální politiky a samotná opatření na trhu práce cílí na vyšší zaměstnanost této skupiny, ženy stále čelí diskriminaci během návratu na trh práce po rodičovské dovolené, jelikož jim nejsou poskytovány podmínky pro sladění pracovních a rodinných rolí. Tato práce se zaměřuje na poněkud netradiční nástroj návratu žen na trh práce po rodičovské dovolené - mateřské centrum. Mateřská centra jakožto místa setkávání rodičů s dětmi slaví v České republice 20 let své existence a za tu dobu se jejich formy značně proměnily, mimo jiné i vlivem evropských integračních procesů. Text práce je členěn do dvou základních částí. První část se věnuje obecně mateřskému centru jako instituci, jeho historii, cílům a principům fungování. Druhá část se již zaměřuje na konkrétní případ mateřského centra - Klub K2. Případová studie Klubu K2 pak odhaluje programy Klubu K2, které napomáhají ženám při návratu na trh práce po rodičovské dovolené. Klíčovým aspektem Klubu K2 je fakt, že cílí jak na péči o dítě, tak na péči o matku, čímž naplňuje podmínky pro harmonizaci práce a péče. Práce postihuje i sféru žen-matek na trhu práce a zkoumá problémy, se kterými se tato skupina při návratu na trh práce potýká. Zjištění práce ukazují, že největší...
Vítej na světě!
Synková, Veronika ; Kmošek, Vojtěch (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Porod jako přirozená součást života, kde má mít rodící žena hlavní slovo a možnost volby. Měla by se cítit svobodně a přijatá – aby byla schopna fyziologicky porodit (bez zbytečných vnějších zásahů). Fyziologický porod jako to nejlepší pro ženu, miminko i jejich vzájemný vztah. Až 80 % žen nepotřebuje k porodu lékaře, ale pouze „vhodné prostředí“. Ve své diplomové práci navrhuji "porodní dům". V zahraniční je tento koncept známý, u nás se jedná o nový druh péče. Pro tento účel využívám dvou stávajících domů, které jsou v majetku města Blanska a stojí hned vedle nemocnice.
M-Centrum pro mladou rodinu České Budějovice. Aktivity a aktuální problémy.
DŘEVOJANOVÁ, Petra
Bakalářská práce je zaměřena na M-Centrum pro mladou rodinu České Budějovice, na její nabízené aktivity a aktuální problémy. Teoretická část popisuje problémy současných mladých rodin v České republice. Dále představuje organizaci M-Centrum pro mladou rodinu, popisuje činnost centra, nabízející aktivity a nejúspěšnější projekty, které byly realizovány. Pro praktickou část byl zvolen kvalitativní výzkum s využitím techniky strukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami. Výzkum byl proveden se sedmi respondenty zaměstnanci M-Centra pro mladou rodinu a zaměstnanci jiných organizací a institucí pomáhající mladým rodinám. Cílem bakalářské práce je prezentovat nejdůležitější problémy vyskytující se v životě současných mladých rodin a ukázat, jak při jejich překonávání může pomoci M-Centrum pro mladou rodinu České Budějovice; současně zjistit těžkosti a obtíže, které Centru brání v rozvíjení aktivit, a navrhnout některá optimalizační doporučení. K naplnění těchto cílů byly stanoveny následující výzkumné otázky. První výzkumná otázka zní, které problémy v činnosti M-Centra pro mladou rodinu České Budějovice považují zainteresovaní odborníci za nejzávažnější. Druhá výzkumná otázka zjišťuje, jaká řešení aktuálních problémů respondenti navrhují. Z dosažených výsledků vyplývá, že za nejzávažnější problémy v činnosti M-Centra považují zainteresovaní odborníci především finance, nedostatek pracovníků a malý zájem o nabízené služby. Na tomto základě respondenti navrhli některá řešení aktuálních problémů (samofinancování, spolupráce NNO, kvalitní fundraiser, dobrovolnictví).
Podpora správných stravovacích návyků prostřednictvím činnosti mateřských center
Dejmalová, Tereza ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Květoňová, Lea (oponent)
Cílem práce je zmapovat činnost mateřských center za účelem zjistit, jestli je do jejich programu zahrnuta problematika výživy dětí a podpory správných stravovacích návyků. Práce dále analyzuje informovanost klientů mateřských center o výživě dětí do 3 let věku a zjišťuje, jestli klienti získávají informace o této problematice prostřednictvím činnosti centra. Teoretická část práce shrnuje poznatky odborníků o výživě dětí do 3 let věku a o formování nutričních návyků. Praktická část prezentuje výzkumné šetření v mateřských centrech - jeho průběh a výsledky. Klíčová slova: výživa novorozence, výživa kojence, výživa batolete, nutriční návyky, mateřské centrum
Mateřské centrum jako nástroj návratu žen na trh práce po rodičovské dovolené
Čechurová, Lenka ; Hejzlarová, Eva (vedoucí práce) ; Zrcková, Alžběta (oponent)
Ženy s malými dětmi tvoří jednu z rizikových skupin na trhu práce. Přestože programy sociální politiky a samotná opatření na trhu práce cílí na vyšší zaměstnanost této skupiny, ženy stále čelí diskriminaci během návratu na trh práce po rodičovské dovolené, jelikož jim nejsou poskytovány podmínky pro sladění pracovních a rodinných rolí. Tato práce se zaměřuje na poněkud netradiční nástroj návratu žen na trh práce po rodičovské dovolené - mateřské centrum. Mateřská centra jakožto místa setkávání rodičů s dětmi slaví v České republice 20 let své existence a za tu dobu se jejich formy značně proměnily, mimo jiné i vlivem evropských integračních procesů. Text práce je členěn do dvou základních částí. První část se věnuje obecně mateřskému centru jako instituci, jeho historii, cílům a principům fungování. Druhá část se již zaměřuje na konkrétní případ mateřského centra - Klub K2. Případová studie Klubu K2 pak odhaluje programy Klubu K2, které napomáhají ženám při návratu na trh práce po rodičovské dovolené. Klíčovým aspektem Klubu K2 je fakt, že cílí jak na péči o dítě, tak na péči o matku, čímž naplňuje podmínky pro harmonizaci práce a péče. Práce postihuje i sféru žen-matek na trhu práce a zkoumá problémy, se kterými se tato skupina při návratu na trh práce potýká. Zjištění práce ukazují, že největší...
Cesta od svépomocné skupiny k profesionální neziskové organizaci
Frantová, Veronika ; Vorlová, Marie (vedoucí práce) ; Roth, Martin (oponent)
Moje práce "Cesta od svépomocné skupiny k profesionální neziskové organizaci", hovoří o neziskové organizaci Rodinné centrum Slunečnice. Nejdříve ve své práci popisuji neziskový sektor a následně se zabývám popisem konkrétního typu neziskové organizace, kterým je mateřské centrum. Jednou z těchto organizací je i Rodinné centrum Slunečnice. Tato organizace poskytuje komplexní služby pro rodiny. Své služby nabízí již 10 let a to na velmi profesionální úrovni. Během svého působení se snaží vycházet potřebám svých klientů, kterými jsou rodiče s dětmi. V této práci se snažím poukázat na kroky, jenž vedly k tomuto cíli. Popisuji zde její poslání, hodnoty a cíle. Na konkrétních službách v této organizace je zřejmé jak své poslání, cíle a hodnoty uvádí v praxi. Rodinné centrum Slunečnice je organizace, která se stále snaží na sobě pracovat a uchopovat nové příležitosti, které budou sloužit ku prospěchu všem.
Profesionalizace v kontextu strategického plánování (Případová studie mateřského centra)
Raušová, Petra ; Pospíšilová, Tereza (vedoucí práce) ; Vávra, Martin (oponent)
Profesionalizace organizace v neziskovém sektoru znamená v nejjednodušší rovině zaměstnávání placených zaměstnanců. Mateřské centrum je sociální prostor pro matky s dětmi, který vzniká na základě laického nikoli profesionálního principu a který je založen na dobrovolné práce matek. Předkládaná případová studie reflektuje situaci, ve které je laická, amatérská práce nahrazována zaměstnáváním placených osob a je zaměřena především na interní prostředí organizace a na postavení hlavních aktérů mateřského centra - matek. Dílčím krokem diplomové práce je provedení situační analýzy, jež by mohlo sloužit jako podklad nejen pro zavedení strategického plánování, ale zvláště pak při posuzování přístupu k procesu profesionalizace.
Komunitní centrum v centru
Krajčovičová, Barbora ; Šindlar, Jiljí (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Mesto Považská Bystrica v priebehu 70-tych rokov úplne zmenilo celú svoju centrálnu zónu. Pri návrhu sa rátalo s 30 percentami plošnej rezervy, z ktorej sa v priebehu rokov stali parkoviská.Toto centrum, bez historickej zástavby s kompaktne uzavretým námestím je iste zaujímavým predmetom sociologického skúmania. Čo v tejto zóne chýba sa týkajú hlavne voľnočasových aktivít, priestorov pre mamičky s malými deťmi, galéria, športové centrum, alebo napríklad múzeum strojární. Všetky tieto funkcie som sa snažila vložiť do svojho urbanistického konceptu budov, z ktorých som si pre podrobnejšie rozpracovanie vybrala budovu Komunitného centra. To v sebe obsahuje galériu, bistro, materské centrum, multifunkčnú sálu a dve väčšie miestnosti pre rozvíjanie hudobno-pohybových a výtvarných schopností .Okolité budovy majú výhradne plochú strechu, sú prevažne kubické, preto i ja som zvolila tvar tomu podobný. Forma reaguje aj na myšlienku uzatvorenia námestia, no svojou mierkou a celkovým tvarom korešponduje s okolím a priamo s ním komunikuje. Výška budovy je v rovnováhe s výškami okolitých budov, a to štyri klasické podlažia. Navrhovaná stavba má z východnej časti, kde je riešený prechod medzi budovami po pôvodnej ceste od kostola, vstup do materského centra cez kryté ihrisko až k polootvorenému átriu.Výtvarné aj materiálové riešenie odpovedá mestskému prostrediu, do ktorého je budova zasadená. Keďže v jej okolí je množstvo zelene, s ktorou je v priamom kontakte (park, rieka so zeleným pásom) a preto som volila farbu fasády, ktorá by kontrastovala so zeleňou, ale aj dlažbou námestia. Vybrala som bledé prefabrikované pigmentované betónové diely, ktoré aj výtvarne oživili fasádu a doplnili tak aj rozloženie okien a dverí. Okná a dvere boli navrhnuté so zreteľom na funkciu miestností, ale aj ich členením, keďže niektoré z nich, ako vstupná hala, sa rozprestierajú cez dve podlažia, a naopak niektoré učebne respektíve záujmové miestnosti majú aj mezonetové časti. Doplnkom sú interiérové farebné rolety, ktoré sú nielen funkčným, ale aj estetickým prvkom, keďže sú farebne diferencované podľa funkcie miestnosti. Konštrukčne je objekt riešený stenovým systémom kombinovaným so stĺpmi a materiálovo sa zase jedná o betón a železobetón.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.