Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 228 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza materiálového toku ve výrobní lince s využitím počítačové simulace
Karas, Lukáš ; Kašpárek, Jaroslav (oponent) ; Urbánek, Michal (vedoucí práce)
Práce se zabývá tvorbou analyzováním materiálového toku výrobního systému. První část práce je zaměřena na literární rešerši logistiky a počítačových simulačních softwarů. Druhá část se zabývá tvorbou layoutu výrobního systému a tvorbou simulačního modelu. Simulace jsou prováděny pomocí softwaru Technomatix Plant Simulation vyvíjeného firmou Siemens. Ve třetí části je provedena analýza výsledků matice simulačních experimentů. V závěru práce je provedeno zhodnocení výsledků provedených analýz.
Zlepšení toku materiálu použitím logistického vlaku
Grepl, Radovan ; Urbanovský, Jan (oponent) ; Zeizinger, Lukáš (vedoucí práce)
Hlavní náplní této práce je analýza současného stavu a návrh vnitropodnikového zásobování montážních linek ve společnosti Koyo Bearings s. r. o. Tato firma se zabývá výrobou ložisek především pro automobilový průmysl. Zásobování linek probíhá na principu Mikl-runu. Praktická část se zaměřuje na vytvoření simulačního modelu pomocí simulačního softwaru Plant Simulation od společnosti Siemens PLM Software. Z vytvořeného modelu bylo navrženo několik variant pro optimalizaci zavážení obalového materiálu. Tyto varianty byly rozebrány a zhodnoceny.
Koncept materiálového toku zásobování výrobní linky
Sedláček, Petr ; Dorušáková, Kamila (oponent) ; Zeizinger, Lukáš (vedoucí práce)
Obsahem této diplomové práce je rešeršní rozbor jednotlivých pojmů v oblasti podnikové logistiky s důrazem na vnitropodnikovou přepravu. V praktické části je zhodnocen aktuální stav zavážení výrobní linky a na základě daných parametrů jsou zhotoveny nové varianty zásobení linky. Součástí práce je také vytvoření simulačních modelů všech variant v programu Plant Simulation a na základě získaných dat jsou vyvozeny závěry.
Návrh manipulace materiálu mezi plánovaným meziskladem a svařovnami pomocí dynamické simulace
Vícha, Ondřej ; Urbánek, Michal (oponent) ; Hloska, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o optimalizaci materiálového a informačního toku mezi výrobnami a sklady v rámci přestavby výrobního závodu firmy SSI Schäfer v Hranicích na Moravě. Nejprve je proveden teoretický úvod do problematiky vnitropodnikové dopravy. Následně je analyzován současný stav materiálového a informačního toku ve výrobním závodě. Praktická část se skládá ze simulačního modelu zhotoveného v softwaru Tecnomatix plant simulation pro současný i budoucí stav, dále z layoutu budoucího materiálového toku mezi svařovnami a budoucími sklady. Obsahuje také koncepční návrh materiálového toku. Optimalizace je provedena pomocí matice experimentů a ty jsou následně vyhodnoceny. Finálně je pak zpracováno a navrženo optimální řešení materiálového a informačního toku.
Analýza materiálového toku a průběhu zásob mezi výrobními úseky
Lanzendörfer, Tomáš ; Hloska, Jiří (oponent) ; Hloušek, David (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá analýzou materiálového toku mezi výrobními úseky propojenými mezilehlým skladem. První část práce je soustředěna na podrobný rozbor logistiky a teorie zásob. Druhá část je zaměřena na tvorbu simulačního modelu. Simulace jsou prováděny v prostředí programu Tecnomatix Plant Simulation, vyvíjeným společností Siemens. V závěru práce je provedeno zhodnocení analýz.
Racionalizace manipulační dílny
Vičar, Miroslav ; Neužil, Karel (oponent) ; Hlavenka, Bohumil (vedoucí práce)
Cílem této studie je dosažení výrazné racionalizace výrobního a montážního závodu firmy Cargo Van Brno. Při návrhu nového dispozičního řešení výrobních prostor bylo dostáno všech stanovených omezení od vedení společnosti a majitele objektu. V práci jsou uvedeny nutné technologické změny výrobního procesu a návrhy investic k dosažení cílů, které si firma stanovila ve svém strategickém plánu.
Návrh a nastavení standardů materiálového toku pro vybrané komponenty z 3 produktových skupin ve firmě Edwards a následné vyhodnocení
Zapletal, Petr ; Kalivoda, Milan (oponent) ; Kubík, Roman (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá nastavením standardů materiálového toku a jeho optimalizací podle principů štíhlé výroby ve společnosti Edwards s.r.o. První část práce se věnuje teoretickému úvodu do problematiky logistiky a štíhlé výroby se stručným popisem jejich nástrojů. Následně je představena firma Edwards a provedena analýza současného stavu materiálového toku. V poslední části jsou navržena opatření, která mají vést k zefektivnění a standardizaci materiálového toku.
Creation of Logistic Concept in the Selected Company
Kapusta, Vladimír ; Lahučký, Martin (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Master thesis named „Creation of logistic concept in the selected company“ is focused on detailed analysis of material flow of waste in manufacturing company. The main objective of thesis is proposal of new logistic concept of handling with copper waste, which is created during the manufacturing processes, which function will be to remove defects in material flow, to shorten the handling time with copper waste and more accurate information flow, considering work safety, costs and time.
Projektování materiálového toku pomocí počítačové simulace
Seidl, Tomáš ; Sedláček, Martin (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Obsahem této diplomové práce je vytvoření simulačního modelu logistického řetězce výrobního oblasti průmyslového závodu za účelem navržení logiky řízení materiálového toku. Pro tvorbu simulačního modelu je využit software Plant Simulation od společnosti Siemens PLM Software. Součástí diplomové práce je systémová analýza zkoumané oblasti výrobního závodu. Za pomocí simulačního modelu jsou provedeny simulační experimenty a vyhodnocení získaných výsledků, ze kterých jsou vyvozeny závěry.
Návrh optimalizace technologických pracovišť v malém strojírenském podniku
Mohorko, Martin ; Dvořák, Milan (oponent) ; Štroner, Marek (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na technologické projektování v malém podniku ENGITEC Motosport s.r.o. V první teoretické části práce je podrobně toto téma popsáno a rozebráno jak z hlediska ekonomického, tak i technického. V další části je popsán současný stav firmy potažmo výrobní haly i s ohledem na současné dispoziční řešení. V následujících kapitolách je vybrána typická součást v podobě pístu, který firma vyrábí a jsou navrženy tři různé varianty výroby pístu. Poté je vybrána jedna z nich, k níž jsou vztaženy veškeré kapacitní propočty. V závěrečné části práce je navrženo vhodné finální dispoziční řešení haly a nechybí ani technicko-ekonomické zhodnocení nejvýhodnější varianty.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 228 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.