Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 85 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Tam a zpátky mezi vědou a realitou: Matematické modelování v úlohách s přírodovědným kontextem (didaktický experiment)
Šmíd Ridzoňová, Ráchel ; Havlíčková, Radka (vedoucí práce) ; Vondrová, Naďa (oponent)
Matematické modelování je součástí zaměření vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu a zároveň tématem, jemuž se hojně věnují zahraniční studie. V českém výzkumu se mu ovšem nedostává velké pozornosti. Cílem diplomové práce je představit pojem českým čtenářům a vyzkoušet propojení matematického modelování s přírodovědnými tématy a realizaci modelovacích úloh v 5. ročníku základní školy. Matematické modelování je představeno jako řešitelský proces komplexní úlohy s reálným kontextem v krocích (0) uchopení úlohy, (1) tvorba reálného modelu, (2) matematizace, (3) matematické operace, (4) interpretace výsledku a (5) validace řešení. Dále je popsána kompetence k modelování, modelovací úloha a vztah k problematice slovních úloh. Zvolený kvalitativní výzkum metodou didaktických experimentů zkoumá uplatnění holistického a analytického přístupu k výuce, identifikuje obtížné kroky modelování pro žáky 5. ročníku a přináší poznatky k mezipředmětovým vztahům a organizačním formám ve výuce modelování. Výsledky výzkumu pozitivně ukázaly, že zařazení modelovacích úloh do běžné výuky a jejich propojení s přírodovědnými tématy je možné, ale přináší nové výzvy pro učitele. Kromě práce ve skupinách a strategických intervencí učitele se jako přínosná prokázala také celotřídní...
Optimalizace simulací komponent teplárenských soustav
Kudela, Libor ; Klimeš, Lubomír (oponent) ; Kořista, Milan (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na výpočtové modely teplárenských rozvodů, jejich numerickou optimalizaci a prediktivní řízení zohledňující akumulaci tepla. Předešlé studie se vyhýbají použití element metody kvůli její výpočetní náročnosti. Avšak v kombinaci s nynějším vývojem metod výpočetní vědy dostává tato stará metoda nový rozměr. Tato práce prezentuje nový simulační model horkovodu s komplexní fyzikou a možností efektivního řešení inverzních úloh, jež jsou základem pro prediktivní řízení. Poznatky získané v této práci umožňují maximalizovat výpočetní efektivnost komponent použitých při simulacích rozvodů centrálního zásobování teplem.
Posouzení tlakových poměrů ve vodovodní síti obce Ústí
Kuchař, Jakub ; Rajnochová, Markéta (oponent) ; Ručka, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje hydraulické analýze vodovodní sítě obcí Ústí, Skalička a osada Kamenec. Obce se nachází v okrese Přerov. V první kapitole je popsána teorie matematického modelování a základní vztahy pro výpočet v tlakových trubních systémech. Z naměřených tlakových hodnot vodovodní sítě byl vytvořen kvazi-dynamický hydraulický model celé oblasti. Posuzované hodnoty se zobrazily v simulačním programu EPANET 2.2. S ohledem na charakter zástavby v obcích byly s využitím výsledku posouzeny tlakové poměry v oblasti. Poslední část práce se věnuje navržení opatření k optimalizaci tlakových poměrů a výslednému dopadu na území.
Matematické modelování procesů rané embryogeneze
Dunajová, Michaela ; Šejnoha, Jiří (vedoucí práce) ; Drutovič, David (oponent)
1 Abstrakt: Základním fenoménem vývojové biologie je raná embryogeneze, která zahrnuje ustanovení prvních tkáňových struktur v rámci embrya. Práce se zamě- řuje na matematické prostorové modely savčí blastulace, jež vznikly na základě prostorového přístupu k modelování buněk. Je diskutováno a porovnáno šest mo- delů, které pomocí značné buněčné abstrakce na základě lokálních pravidel simu- lují diferenciaci buněčných linií a formaci struktur blastocysty. Konkrétně se jedná o procesy diferenciace blastomer do trofoektodermu a vnitřní buněčné masy, po které následuje ustanovení struktur epiblastu a primitivního entodermu.
Hydraulická analýza skupinového vodovodu Damnice
Bergerová, Marie ; Kopecký, Josef (oponent) ; Ručka, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá hydraulickou analýzou navrhované koncepce propojení skupinového vodovodu Damnice se skupinovým vodovodem Znojmo. V úvodní části je přiblížena problematika sucha a s ním související ohrožení dodávky pitné vody. Druhá část je zaměřena na základy matematického modelování vodovodních sítí a je přiblížen použitý modelovací softwarový program EPANET 2.2. V praktické části byla charakterizována zájmová oblast a byl objasněn postup sestavení modelu v programu EPANT 2.2. Byla provedena hydraulická analýza, při níž byly simulovány čtyři varianty, které představovaly napojení různého počtu obcí na navrhované propojení skupinových vodovodů. Pro jednotlivé varianty se hledala optimální dimenze přiváděcího řadu i odbočných řadů po trase. Při zpracování výsledků hydraulické analýzy se posuzovaly tlakové poměry, rychlost proudění, stáří vody ve vodovodní síti a zásobní kapacity vodojemů.
Posouzení a optimalizace vodovodu Hrubá Skála
Zikudová, Markéta ; Svoboda, Pavel (oponent) ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je provést hydraulickou analýzu stávající vodovodní sítě Hrubá Skála – Radvánovice. Práce je rozdělena na několik částí. Úvodní kapitola popisuje účel a cíle práce. Druhá část je zaměřena na obecné informace o zásobování pitnou vodou se zaměřením na tlakové poměry na síti. Ve třetí části je popsáno matematickém modelování vodovodních sítí. Čtvrtá část práce podrobně popisuje jednotlivé objekty na sítích Hrubá Skála – Radvánovice a Doubravice. Zároveň je zde uvedeny informace týkající se plánu obnovy sítě. V páté kapitole jsou uvedeny základní výpočty a je namodelován stávající stav tlaků na vodovodním potrubí v zimním/letním období a také dle informací dodaných provozovatelem. Šestá kapitola se zabývá pěti variantami řešení, kde u každé varianty je uvedený návrh, model a následné zhodnocení této varianty. V závěru šesté kapitoly jsou všechny varianty vzájemně porovnány.
Bioinformatické aspekty nukleárních receptorů ve farmakoterapii
Škoda, Josef ; Pávek, Petr (vedoucí práce) ; Kollár, Peter (oponent) ; Matoušková, Petra (oponent)
V ČESKÉM JAZYCE Kandidát: Mgr. Josef Škoda Školitel: Prof. PharmDr. Petr Pávek, PhD. Název doktorské práce: Bioinformatické aspekty nukleárních receptorů ve farmakoterapii Játra zastávají centrální roli v energetické homeostáze, ukládají postprandiální přebytky energie do zásobních molekul a využívají zásobní energii pro glukoneogenezi během lačnění. Tato citlivá energetická rovnováha je udržována nesčetným množstvím regulačních procesů. Nefunkční kontrola metabolismu je klíčová podstata vzniku vážných onemocnění dnešní populace, začínající obezitou, insulinovou resistencí a metabolickým syndromem, pokračující ke komplikacím konečných stádií diabetu druhého typu, orgánového selhání nebo dokonce nádorovými onemocněními. Hlavní hráči regulace metabolismu jsou nukleární receptory (NR), které po aktivaci endogenními stimuly, nutričními nebo toxikologickými signály regulují transkripci a udržují metabolickou plasticitu jater. V této práci jsme použili moderní metody molekulární biologie pro studium ligandů nukleárních receptorů a efektů jejich aplikace. Po klasické aktivaci NR jsou regulované stovky genů, studovat tyto děje je mimo možnosti klasických biologických metod. Pro tento účel jsou ideálním řešením omics metody, které jsou charakterizované necílenou a obsáhlou analýzou velké funkční nebo...
Posouzení tlakových poměrů ve vodovodní síti obce Poličná
Zuzaňák, René ; Libosvár, Dušan (oponent) ; Ručka, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje hydraulické analýze vodovodní sítě obce Poličná, okres Vsetín. Úvodní část práce je věnována teorii využití matematického modelování vodovodní sítě. Pro zjištění tlakových poměrů vodovodní sítě byl vytvořen kvazi-dynamický hydraulický model celé vodovodní sítě a následně byl kalibrován a verifikován na základě měření tlakových poměrů na vodovodní síti. Charakteristické provozní stavy vodovodní sítě se promítly v simulačním modelu programu EPANET 2.2. S ohledem na stávající rozsah a typ zástavby daný platným územním plánem obce Poličná byly s využitím výsledků hydraulické analýzy posouzeny tlakové poměry na vodovodní síti obce Poličná. Součástí práce jsou navržená opatření napomáhající optimalizaci tlakových poměrů pro výhledový rozsah zástavby.
Interpretace makroekologických patrností (patterns) a indexů: jejich souvislost, taxonomická invariance a sukcese společenstev
Pacák, Robert ; Šizling, Arnošt Leoš (vedoucí práce) ; Lepš, Jan (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl zodpovědět tři základní otázky. Prvním cílem této práce je analyzovat míry na abundanci závislé alfa a gama diverzity a zjistit, zdali jsou taxonomicky invariantní, neboli že splňují slabý zákon taxonomické invariance. Jinými slovy bylo mým cílem dokázat, že alfa a gama diverzity téhož společenstva budou nižší na vyšší taxonomické úrovni (např. na úrovni rodů), než na nižší taxonomické úrovni (např. na úrovni druhů), nezávisle na použitém řádu diverzity. Zvolil jsem přístup přímým matematickým důkazem a ukázal jsem, že vztahy pro výpočet alfa a gama diverzity jsou taxonomicky invariantní. Mimo toho jsem se věnoval i vybrané míře beta diverzity nultého řádu, tedy speciálnímu případu, kdy vzácné i hojné druhy stejně přispívají do výpočtu diverzity. Podařilo se mi ukázat, že tato speciální míra beta diverzity může při přestupu mezi taxonomickými úrovněmi růst i klesat. Druhým cílem této práce bylo vyšetřit vliv abundancí na grafickém znázorňování preferencí druhů k různým faktorům prostředí. Za tímto účelem jsem navrhl novou metodiku, která vychází z RANKových grafů. Tato metodika by měla odfiltrovat zdánlivé preference druhů, ke kterým může dojít při nerovnoměrném sběru dat, tedy v případě, že se v datech častěji vyskytují lokality s jednou hodnotou faktoru...
Mathematical modelling of glass forming process
Chaloupka, Tomáš ; Průša, Vít (vedoucí práce) ; Lanzendörfer, Martin (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na modelování výroby tabulového skla použitím aproximace proudění viskózního filmu. Po zprůměrování Navierových- Stokesových rovnic přes jednu prostorovou proměnnou transformujeme oblast, jejíž tvar není dopředu znám a je součástí řešení, do pevné výpočetní oblasti. Poté problém vyřešíme metodou konečných prvků za použití softwaru FEniCS. Na závěr diskutujeme vliv různých parametrů jako koleček, které umožňují měnit tlouš'tku skla, okrajových podmínek nebo síly, zamezující úplnému rozlivu skla, na výsledky numerických výpočtů. 1

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 85 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.