Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 839 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti u dítěte předškolního věku s odlišným mateřským jazykem
Juránková, Klára ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Kučerová, Olga (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřená na předškolní děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v českých mateřských školách a jejím cílem bylo podpořit rozvoj složek čtenářské pregramotnosti, zejména rozvoj slovní zásoby a porozumění mluvenému slovu a předčítanému textu u dvou konkrétních dětí předškolního věku s odlišným mateřským jazykem z různých jazykových rodin. Teoretická část obsahuje základní informace o vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem včetně jejich jazykové podpory a metodické a výukové materiály vhodné pro jazykovou podporu dětí s OMJ v předškolním věku. Dále se teoretická část věnuje vymezení čtenářské pregramotnosti a jejích složek a práci s knihou. Praktická část byla realizována formou akčního výzkumu zapojením dvou dětí předškolního věku s odlišným mateřským jazykem z různých mateřských škol s cílem podpořit u nich čtenářskou pregramotnost, zejména prostřednictvím rozvoje slovní zásoby, porozumění mluvenému slovu a předčítanému textu a ověřit, jaké metody se osvědčily jako nejvhodnější pro podporu českého jazyka jako cizího jazyka u dětí z různých jazykových rodin. Výsledky intervenčních aktivit poukázaly na vhodnost práce s knihou jako oporou k aktivitě, práce s ilustracemi s knihami, využití reálných předmětů a především vhodnou komunikaci a formulaci výroků při práci s dětmi...
"Domov" pohledem učitelů mateřských škol a dětí předškolního věku a zprostředkování tohoto tématu dětem v mateřské škole prostřednictvím knih
Sedláčková, Dominika ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Horáčková, Klára (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá zprostředkováním tématu domova a jeho podob dětem v mateřské škole metodou práce s knihou. Cílem této práce je vybrat vhodné knihy, které nabízejí různé podoby domova, ať už v tradiční, či alternativní formě a vytvořit k nim metodický materiál, který by pomohl dětem pochopit, že každý domov je jiný. Na základě tohoto metodický materiálu ověřit lekce třemi vybranými pedagogy a dle reflexí posoudit, zda je tento materiál vhodný jako metodika pro dané téma. Teoretická část práce shrnuje různé podoby domova a zobrazuje umístění tohoto tématu v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Dále se teoretická část věnuje charakteristice dítěte předškolního věku převážně z hlediska sociálního a emočního vývoje, literatuře pro předškolní děti a metody práce s knihou, které jsou využívány i v praktické části. V praktické části je nabídnut metodický materiál, který je využitelný ke zprostředkování tématu domova v mateřských školách. Bylo navrženo 6 lekcí, které představují různé podoby domova, se kterými se v dnešní době předškolní dítě může setkat. Součástí lekcí jsou i alternativní podoby domova, jako je např. model střídavé péče, dětský domov, adopce, nevlastní rodič. Lekce korespondují se 6 vybranými knihami pro děti předškolního věku, které tato témata nabízejí....
Kariéra učitele mateřské školy a její podpora z úrovně managementu školy
Popovičová Lyra, Aneta ; Pavlov, Ivan (vedoucí práce) ; Šafránková, Jana Marie (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem kariéry v učitelství, která má ve srovnání s klasickým pojetím kariéry mnoho specifických charakteristik. Práce se zaměřuje na skupinu učitelů mateřských škol, kteří stojí na počátku vzdělávacího systému jako významní činitelé na životní cestě za vzděláním každého z nás. Cílem práce je analyzovat pohled na kariéru učitele mateřské školy ze strany učitelů a ředitelů mateřských škol a hledat možnosti podpory z úrovně managementu školy. Teoretická část práce se zabývá třemi základními oblastmi, kterými jsou profesní rozvoj, profesní kariéra a kariérní systém. První kapitola poukazuje na souvislost mezi profesním rozvojem učitelů a jejich kariérou, zaměřuje se též na jeho jednotlivé složky, zejména potom další vzdělávání učitelů. Druhá kapitola se již věnuje kariéře jako takové a srovnává teoretická východiska kariéry s jejich specifiky v kariéře učitelské. Nahlíží na učitelskou profesi z hlediska její atraktivity a jednotlivých stádií profesní dráhy učitelů. Třetí kapitola reflektuje potřebu existence kariérního systému, charakterizuje jeho přínosy a představuje aktuální stav jeho nastavení v České republice a v zahraničí. Výzkumná část prostřednictvím dotazníkového šetření zjišťuje, jak učitelé a ředitelé vnímají kariéru v učitelství mateřských škol. Na základě...
Vliv fyzikálních pokusů na rozvoj předškolních dětí
Bláhová, Jitka ; Houfková, Jitka (vedoucí práce) ; Dvořáková, Irena (oponent)
Název práce: Vliv fyzikálních pokusů na rozvoj předškolních dětí Autor: Jitka Bláhová Katedra / Ústav: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Houfková Jitka, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky Abstrakt: V této bakalářské práci se zabývám prezentací fyzikálních pokusů dětem v předškolním věku. Práce se věnuje zkoumání vlivu fyzikálních pokusů na rozvoj předškolních dětí. Nejprve jsou popsány jednotlivé metody zkoumání, poté představuji intervenční program, který jsem sestavila z fyzikálních pokusů, a následují samotné výsledky výzkumu na konkrétní skupině předškolních dětí. Přiloženy k práci jsou popisy pokusů s metodickými poznámkami a návody. Přílohy práce obsahují popis celkem pěti tematických celků - Vzduch, Voda, Teplota, Magnety a Světlo. Tyto samostatné metodické materiály jsou použitelné přímo pro vyučující v mateřských školách. Klíčová slova: fyzikální pokusy, mateřská škola, předškolní děti
Rozvoj jazykových kompetencí u dětí s odlišným mateřským jazykem v předškolním věku
Starková, Michaela ; Komorná, Marie (vedoucí práce) ; Kotvová, Miroslava (oponent)
Diplomová práce se zabývá rozvojem jazykových kompetencí u dětí s odlišným mateřským jazykem v předškolním věku v běžné mateřské škole. Teoretická část práce je zaměřená na vymezení základní terminologie a zmapování problematiky dítěte s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole na základě analýzy odborné literatury. Předmětem empirické části práce je diagnostika jednotlivých jazykových rovin a individuální příprava pro vstup do základní školy u konkrétního dítěte s odlišným mateřským jazykem. Empirická část je zpracována formou případových studií. Šetření bylo realizováno ve vybrané mateřské škole, kde došlo ke zhodnocení úrovně jazykových kompetencí u sedmi dětí-cizinců v předškolním věku a k následnému srovnání výsledků testů po šesti měsících. Cílem diplomové práce bylo analyzovat úroveň jazykových kompetencí u dětí s odlišným mateřským jazykem, identifikovat jejich komunikační obtíže v jednotlivých jazykových rovinách, najít vhodné metody a postupy pro práci s těmito dětmi a zhodnotit přínos pravidelné individuální intervence. Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že se u všech sledovaných dětí s odlišným mateřským jazykem objevují komunikační obtíže ve všech jazykových rovinách. Výsledky kontrolní diagnostiky pak jasně ukazují, že individuální intervence zaměřená na podporu českého jazyka...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 839 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.