Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 133 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mediální obraz učňovského školství
Stříbrný, Petr ; Mouralová, Magdalena (vedoucí práce) ; Gargulák, Karel (oponent)
Cílem mé bakalářské práce je přiblížit, jakým způsobem byla v českých médiích rozebírána a diskutována problematika vzdělávání na odborných učilištích mezi lety 2004 až 2018. Zvolené časové rozmezí vychází z přijetí tzv. nového školského zákona, který vešel v platnost v roce 2005. Zkoumaná problematika je značně kontroverzní a z tohoto důvodu je pro její analýzu zvolena metoda rámování, využívaná právě pro analyzování témat, která budí dlouhodobou kontroverzi. Práce si bere za cíl především identifikovat jednotlivé soupeřící rámce dané veřejně politické oblasti, tedy učňovského vzdělávání, vyskytující se v mediálním diskurzu. V případě práce se jedná o analýzu novinových článků nejčtenějších periodik u nás. Výsledkem analýzy je pak nejen určení identifikovaných rámců a jejich vlastností, ale také popis jednotlivých politických aktérů vystupujících ve veřejně politické diskusi a zvolená argumentace, popis problémů uvnitř rámců, jejich příčiny a také navrhovaná a implikovaná řešení v rámci problematiky vzdělávání na odborných učilištích.
Mediální imigranti Sametu: Produktivní věk ze stran Rudého práva až na zeď Facebooku
Burger, Tadeáš ; Vochocová, Lenka (vedoucí práce) ; Křeček, Jan (oponent)
Cílem této diplomové práce je vysledovat, jakým způsobem mediální imigranti Sametu (MIS) z našeho výzkumného vzorku využívají tradiční a nová média k vyhledávání informací. MIS jsou specifickou věkovou skupinou Čechů, kterou sami definujeme v teoretické části této práce. Jde o uživatele médií, kteří před Sametovou revolucí dosáhli dospělosti a pak si museli zvykat na ideologické a technologické změny v mediální sféře. První část práce se nejprve věnuje teoriím o užívání médií, stručně osvětlí historický kontext změn, kterými mediální systém v Česku prošel během Sametové revoluce, a následně uvede problematiku digitální propasti a digitálních imigrantů v souvislosti s navykáním dospělých na technologie nových médií. Metodologická část přiblíží strategii našeho výzkumu, který je postaven na dvanácti kvalitativních rozhovorech a na kódování pomocí přístupu zakotvené teorie. Výzkumná část zařadí data do tří hlavních kategorií, které nám poskytnou komplexní odpověď na naše výzkumné otázky.
Cenzurní činnost Federálního úřadu pro tisk a informace v období médií mezi lety 1980-1989
Kazda, Tomáš ; Končelík, Jakub (vedoucí práce) ; Köpplová, Barbara (oponent)
v českém jazyce Tato bakalářská práce si v první části dává za cíl přiblížit a rozebrat fungování Federálního úřadu pro tisk a informace (FÚTI), který mezi lety 1981 až 1990 vykonával dohled nad československou mediální sférou. Na základě syntézy dobových dokumentů z Národního archivu a Národní knihovny vysvětluje okolnosti jeho vzniku, sleduje a popisuje činnost jeho jednotlivých organizačních celků. Bakalářská práce rovněž zařazuje FÚTI do historického kontextu předešlých cenzurních úřadů a vyjasňuje jeho pozici jakožto realizátora nepřímé cenzury. Druhá část práce se blíže zaměřuje na vydávání Informačního týdeníku. S pomocí dobových dokumentů (především zápisů z redakčních rad) a svědectví redaktorky Dariny Sedláčkové skládá dohromady obrázek toho, k čemu Informační týdeník sloužil. Uvádí potřebné informace pro pochopení jeho fungování, sleduje jeho přínos pro jednotlivé redakce masových sdělovacích prostředků. Pozoruje vývoj Informačního týdeníku v kontextu času a případné změny v jeho obsahu vysvětluje s ohledem na zápisy z redakčních rad. K celkovému dokreslení fungování redakce Informačního týdeníku slouží rozhovor s jednou z jeho redaktorek, který blíže rozkrývá nejen fungování a strukturu IT, ale i představuje nezbytné detaily pro pochopení práce redakce.
Reflexe televizního seriálu Holocaust ve vybraném západoněmeckém tisku
Gerstnerová, Dominika ; Emler, David (vedoucí práce) ; Lizcová, Zuzana (oponent)
Tématem této bakalářské práce je televizní seriál Holocaust a jeho reflexe ve vybraném německém tisku v období od 15. ledna do 5. února 1979, kdy byl Holocaust poprvé vysílán v německé televizi. Z toho důvodu, že seriál konfrontoval německé diváky s citlivým a vážným tématem z blízké minulosti, ale byl zpracován velmi komerčním způsobem, vyvolal v celém světě pozdvižení a stal se terčem kontroverzních veřejných debat, které byly mnohdy velmi vyhrocené. Při příležitosti německé premiéry se do diskusí hojně zapojila i německá periodika, která publikovala nečekaně velké množství článků, ve kterých zveřejňovala jak všeobecné informace o ději, průběhu vysílání či rostoucí sledovanosti, tak otevírala i vážnější témata o vyšším smyslu seriálu a jeho účinku na veřejnost. Je nutné podotknout, že na konci 70. let, kdy byl televizní produkt uveden, bylo Německo rozděleno do dvou samostatných států: Spolkové republiky Německo (SRN, západní Německo) a Německé demokratické republiky (NDR, východní Německo). Tato práce analyzuje výhradně reflexi v západoněmeckém tisku, který zde reprezentují týdeníky Der Spiegel, Stern a Die Zeit, a cílem je detailně analyzovat hlavní problémy a otázky, kterými se ve spojitosti s Holocaustem vybraná tři média zabývala. Mezi čtyři nejdiskutovanější témata patřily komerční...
Mediální obraz menstruace v masových médiích a v uživatelských obsazích
Strouhalová, Tereza ; Reifová, Irena (vedoucí práce) ; Vochocová, Lenka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá mediálním obrazem menstruace v masových médiích a v uživatelských obsazích. Menstruace je biologický proces, který je nutný pro reprodukci. Má určitou roli nejen z biologického hlediska, ale také kulturního. Po dlouhou dobu byla menstruace tabuizována a stigmatizována. V dnešní době se již nepotýkáme s naprostou tabuizací, ale některá stigmata a stereotypy přetrvaly. Diplomová práce vychází z teorie sociální konstrukce reality, kdy jsou masová média považována za jednoho z činitelů, kteří se na tomto konstruování podílejí. Cílem práce je analyzovat obraz menstruace v masových médiích vytvářených profesionály a porovnat ho s obrazem v uživatelských obsazích, který vytváří veřejnost na sociálních sítích. Pro dosažení komplexního pohledu na danou problematiku jsou použity dvě výzkumné metody - kvantitativní obsahová analýza a kvalitativní analýza rámců. Pomocí kvantitativní obsahové analýzy je zjištěna četnost a výskyt tématu menstruace v masových médiích. Pomocí analýzy rámců je zjištěno, jak je téma zobrazováno a rámováno, jak v masových médiích, tak v uživatelských obsazích.
Masová média a jejich role v mechanismu právní regulace
Dvořáková, Kateřina ; Agha, Petr (vedoucí práce) ; Havel, Tomáš (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce je představit některé ze způsobů, kterými masová média mohou ovlivňovat legislativní proces. Tyto způsoby jsou ukázány jak obecně, tak konkrétně - na příkladu tvorby zákonů v České republice, což je ilustrováno případem úspěšného tlaku na změnu legislativy. Práce se skládá ze čtyř kapitol, přičemž první dvě jsou čistě teoretické, třetí obsahuje případovou studii a závěrečná nabízí syntézu poznatků z předchozích částí práce. V první kapitole je právo představeno jako otevřený systém, který se vyvíjí v kontaktu s dalšími společenskými subsystémy. Je prezentován sociologický přístup k právu a několik konceptů z právní sociologie, jsou také definovány některé stěžejní pojmy. Závěrem je představen proces tvorby v zákonů v České republice, pozornost je věnována širšímu pojetí legislativního procesu, které se zabývá i fází před podáním návrhu právního předpisu zákonodárnému orgánu. Druhá kapitola se věnuje masovým médiím, nejprve jejich obecné definici a následně vymezení některých konceptů, které se zabývají vztahem médií a společnosti, s důrazem na nastolování agendy a rámcování, představeny jsou i základní kritické pohledy na roli médií ve společnosti. Třetí kapitola podrobně analyzuje konkrétní úspěšný případ tlaku na změnu legislativy - mediální kampaň provázející...
Vliv masmédií na výchovu dětí
Jankovská, Tereza ; Kuchař, Pavel (vedoucí práce) ; Pařízek, Michal (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá masmédii a jejich vlivem na výchovu dětí. Teoretická část této práce je zaměřena na problematiku masmédií, výchovy a vlivu masmédií na výchovu. Jsou zde popsány druhy a funkce masmédií, jejich vliv na společnost, dále jednotlivé výchovné kategorie a specifika výchovy v 21. století. Práce se blíže zaměřuje na popis vlivu jednotlivých digitálních masmédií na výchovu, také na vliv masmédií na osobnost dítěte a v poslední řadě na podporu dětí ve správném využívání masmédií. V praktické části je popsáno a vyhodnoceno dotazníkové šetření, které se zaměřovalo na zjištění vlivu masmédií v konkrétních případech a jejich porovnání.
Obraz samoživitelek ve vybraných masových médiích
Hlásek, Daniel ; Hejzlarová, Eva (vedoucí práce) ; Dobiášová, Karolína (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na obraz samoživitelek ve vybraných masových médiích, resp. nejčtenějších českých denících. Práce se opírá o několik teorií a konceptů, jakými jsou masová média a nastolování agendy pro veřejnou politiku, stigmatizace neúplných rodin - samoživitelek, teorie sociální konstrukce cílových skupin Schneider a Ingram, neúplná rodina a chudoba, feminizace chudoby a koncept sociální exkluze. Hlavním cílem práce je popis obrazu samoživitelek ve vybraných masových médiích a hledání souvislostí zejména ve vztahu k veřejné politice. Součástí práce je tedy nastínění problematiky matek samoživitelek podpořené statistickými daty, zmíněné teorie a koncepty, představení analyzovaných deníků a důkladný popis použité metody a s tím spojených náležitostí. Pro výzkum byla vybrána kvantitativní obsahová analýza, která je nejvhodnější metodou pro zkoumání velkého počtu textů pocházejících z delšího časového úseku, což přesně odpovídá předmětu výzkumu této diplomové práce. Texty byly vybrány dle předem určených klíčových slov. Výsledky výzkumu jsou prezentovány formou tabulek, případně grafů, přičemž tyto jsou v závěru práce vztaženy ke zmíněným teoretickým východiskům.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 133 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.