Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 123 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh úprav marketingového mixu společnosti dovážející kosmetické produkty z Maďarska do České republiky
Valentová, Aneta ; Petrová, Kateřina (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá marketingovým mixem společnosti, která importuje kosmetické produkty z Maďarska na český trh. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je teoretická, v ní jsou vysvětleny základní pojmy z marketingu, marketingového mixu a marketingového prostředí, které souvisejí s tématem. Poté následuje analytická část, ve které je provedena analýza marketingového mixu a marketingového prostředí v České republice analyzované živnosti. Součástí analytické části je také výzkumná část, která se zabývá úpravou marketingového mixu živnosti a oslovením nového cílového segmentu. Poslední část jenávrhová, vní jsou na základě analytické části předloženy návrhy a doporučení z pohledu marketingového mixu pro získání nových zákazníků.
Podnikatelský záměr - založení kavárny
Říhová, Denisa ; Crhák, Matěj (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru na založení kavárny. V práci jsou popsána teoretická východiska, která jsou potřeba znát k vypracování podnikatelského záměru. Praktická část je zaměřena na analýzu trhu, marketingový průzkum, analýzu konkurence a na návrh podnikatelského plánu včetně finančního plánu na založení kavárny.
Podnikatelský plán
Šimková, Denisa ; Hudeček, Roman (oponent) ; Veselý, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu na založení podniku s ručně šitým oděvním zbožím v Brně. První část práce vymezuje teoretická východiska, která se týkají podnikání, podnikatelského plánu a vybraných metod strategické analýzy. Obsahem druhé části je strategická analýza vnějšího i vnitřního prostředí plánovaného podniku a zhodnocení situace na daném trhu na základě výsledků primárního marketingového průzkumu. Poslední část práce se zabývá podnikatelským plánem a jeho dílčími částmi.
Podnikatelský záměr
Grůzová, Beata ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru na založení bistra. Práce je rozdělená do tří hlavních kapitol. V teoretické části jsou popsány východiska potřebná k vypracování podnikatelského záměru. Analytická část se zaměřuje na provedení analýz a marketingového průzkumu. Poslední návrhová část obsahuje návrh podnikatelského plánu pro úspěšné založení podniku.
Podnikatelský plán na založení fitness centra ve městě Kuřim
Pláteník, Jindřich ; Kruntorádová, Markéta (oponent) ; Bumberová, Veronika (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje zpracování reálného podnikatelského plánu na založení nového mikropodniku, který se specializuje na služby v oblasti fitness ve spádové oblasti Kuřim. Teoretická část popisuje východiska související s myšlenkou podnikání a trhu, podnikatelským plánem a jeho strukturou včetně popisu použitých analyticko-výzkumných metod a nástrojů. K vymezení a prověření nosné myšlenky je využit vlastní kvalitativní výzkum a metoda Lean Canvas. Analytická část obsahuje výstupy z provedených analýz a výzkumu, na jejichž základě je následně zvolena vhodná strategie pro začínající mikropodnik. Návrhová část práce vypracovává již konkrétní části podnikatelského plánu v návaznosti na zvolenou strategii tak, aby byl plán realizovatelný a životaschopný.
Podnikatelský plán online platformy propojující ekonomické komerční subjekty na českém trhu
Řehoř, Pavel ; Smolíková, Lenka (oponent) ; Bumberová, Veronika (vedoucí práce)
Obsahem diplomové práce je zpracování reálného podnikatelského plánu, který se zabývá vytvořením digitálního prostoru pro profesní seberealizaci zákaznických segmentů. Teoretická část popisuje vymezení a ověření prvotní myšlenky plánu pomocí podnikatelského nástroje Lean Canvas a kvalitativním průzkumem mezi prvotními zákazníky, tak i dalších analytických metod pro identifikaci klíčových faktorů z obecného, tržního prostředí a interních zdrojů. Analytická část obsahuje aplikaci a výsledky vybraných analyticko-výzkumných metod včetně zhodnocení pro následný výběr vhodné strategie vstupu na trh. Návrhová část obsahuje finální podnikovou a tržní strategii a obchodní model, který je následně rozpracován do dílčích částí podnikatelského plánu.
Podnikatelský plán na založení kavárny ve Zbýšově
Demčáková, Lucie ; Karas, Michal (oponent) ; Bumberová, Veronika (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá sestavení podnikatelského plánu pro založení kavárny s nabídkou snídaní ve Zbýšově. Teoretická část se zabývat popisem základních pojmů a východisek pro založení podniku v oboru kavárenství, užitých standardních analýz strategického plánování a podnikatelství včetně samotné struktury podnikatelského plánu. Analytická část obsahuje zpracování analýz z oblasti oborového, obecného a vnitřního prostředí. Cílem analýz je identifikace a zhodnocení klíčových faktorů pro výběr vhodné strategie pro začínající podnik. Zvolená strategie je vypracována v návrhové části a dále je rozpracována do dílčích částí podnikatelské plánu.
Podnikatelský plán založení stravovacího zařízení v obci Moravský Žižkov
Kachyňová, Iva ; Kaňovská, Lucie (oponent) ; Bumberová, Veronika (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na zpracování podnikatelského plánu pro založení začínajícího podniku v oblasti provozu stravovacího zařízení s možností rozvozu v obci Moravský Žižkov a jeho blízkém okolí. Teoretická východiska obsahují základní vymezení související se zvoleným podnikáním v rámci nosné myšlenky, včetně tvorby a validaci obchodního modelu prostřednictvím vybraných analyticko-výzkumných metod a končící popisem struktury a obsahu části podnikatelského plánu. Analytická část zahrnuje prověření myšlenky s využitím podnikatelského nástroje Lean Canvas a provedení dalších analýz podnikatelského prostředí za účelem identifikace klíčových faktorů a jejich zhodnocení pro výběr vhodné tržní strategie. Návrhová část obsahuje kompletní zpracování dílčích částí podnikatelského plánu v návaznosti na zvolenou strategii a obchodní model tak, aby plán byl realizovatelný a životaschopný.
Spokojenost zákazníků
Ondráček, Leon ; Weiterová, Monika (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na spokojenost zákazníků vybrané společnosti. K tomuto účelu je využito analýz vnitřního a vnějšího prostředí společnosti, SWOT analýzy, dotazníkového šetření, shlukové analýzy a matice spokojenost-důležitost. Práce je rozdělena do tří části. První část se zabývá představením těchto a dalších teoretických východisek. Po ní následuje analýza současné situace společnosti a vlastní průzkum. Třetí část se na základě zjištění vycházejících z analytické části věnuje konkrétním návrhům, které by měli vést ke zlepšení celkové spokojenosti zákazníků.
Podnikatelský plán - založení cestovní kanceláře pro mladé
Kotlík, Vojtěch
Kotlík, Vojtěch. Podnikatelský plán - založení cestovní kanceláře pro mladé. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Bakalářská práce se zabývá problematikou podnikatelského plánu pro založení cestovní kanceláře pro mladé. Teoretická část pojednává o cestovním ruchu, cestovní kanceláři, právních formách podnikání v České republice a o podnikatelském plánu. Teoretická východiska jsou použita ve vlastní práci k sestavení podnikatelského plánu s implementací výsledků marketingového průzkumu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 123 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.