Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 794 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Podpora prodeje a reklama konkrétní společnosti
Pernicová, Lenka ; Bednářová, Markéta (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na podporu prodeje a reklamu společnosti Autoškola Pernica. Obsahuje teoretickou definici nejdůležitějších pojmů z oblasti marketingu. Za cíl jsem si dala zhodnocení stávající situace společnosti, která se zabývá prodejem služeb v oblasti autoškoly. V teoretické části je stručně popsán marketing obecně a dále podpora prodeje a reklama. Problematika související s touto společností je popsána v analytické části této práce, kde je také vypracovaná analýza SWOT. Na základě těchto analýz jsem zpracovala vlastní návrhy na zlepšení společnosti.
Podnikatelský záměr - výroba a rozvoz popcornu
Smrčka, Filip ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu k založení nového gastronomického podniku, který se zabývá výrobou a rozvozem pochutin, zejména popcornu po Brně a okolí. Práce se skládá z části teoretické a praktické. První ze zmiňovaných se zabývá vymezením teoretických východisek a pojmů práce. V praktické části se věnuji aplikaci poznatků nabytých v časti teoretické a jejich výsledky interpretuji. Výsledkem je podnikatelský plán s jednotlivými kroky, které jsou potřebné pro jeho uskutečnění.
Návrh marketingové strategie vybraného českého podniku s expanzí na zahraniční trh
Veselá, Markéta ; Veselá, Jitka (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku vstupu vybraného českého podniku na zahraniční trh. Tento podnik sídlí ve Znojmě a jeho hlavním předmětem podnikání je pronájem svatebních šatů. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První část tvoří teoretický rámec, který se skládá ze základních pojmů řešené problematiky. Následně navazuje analytická část, kterou tvoří charakteristika společnosti a analýza vnějšího a vnitřního prostředí. Poslední část navazující na části předchozí se skládá z vlastních návrhů tvořené pro vstup vybraného českého podniku na zahraniční trh.
Marketingová strategie vybrané mezinárodní společnosti
Sklenářová, Petra ; Mráček, Pavel (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií mezinárodní společnosti. V teoretické části je uvedena charakteristika marketingu a jednotlivých vybraných analýz. Praktická část analyzuje mezinárodní společnost WABCO Holding Inc. a obsahuje analýzy makroprostředí a mikroprostředí a průzkum. Na závěr jsou představeny návrhy sestavené pomocí zjištěných dat z analýz a průzkumu, které představují opatření na zlepšení marketingové strategie společnosti.
Návrh marketingové strategie
Ermolina, Eva ; Milichovský, František (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro cestovní agenturu SunTA. V teoretické části diplomové práce se tvoří přehled současného pojetí strategického řízení společnosti, strategického řízení marketingu, marketingové strategie a kvality služeb. V analytické části diplomové práce se provádí marketingová situační analýza společnosti SunTA a dotazníkové šetření za účelem hodnocení kvality jejích poskytovaných služeb. V návrhové části diplomové práce se na základě zjištěných informací navrhuje marketingová strategie společnosti SunTA.
Návrh marketingové strategie
Kadlecová, Nikol ; Schüller, David (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na návrh marketingové strategie pro společnost zabývající se prodejem audiotechniky. V rámci práce jsou přiblížena teoretická východiska marketingové strategie, analyzováno prostředí společnosti a její současná situace. Na základě zjištěných skutečností je vypracován návrh marketingové strategie včetně doporučení pro produktovou, cenovou, distribuční a komunikační strategii s důrazem na online marketing, který představuje způsob naplnění marketingových cílů společnosti.
Marketingový mix v cukrářském podniku
Procházková, Anna ; Kuba,, Karel (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na marketingový mix podniku Mlsná Holka. Teoretická část obsahuje definice základních pojmů marketingu a marketingového mixu. Analytická část obsahuje analýzy vnitřního a vnějšího prostředí podniku, analýzu současného stavu podniku a také výzkumnou část práce. Na závěr práce jsou na zjištěné nedostatky navrhnuty návrhy na zlepšení.
Marketingová strategie vybraného podniku
Gajdůšek, Michal ; Slezák, Tomáš (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií vybraného podniku v nábytkářském průmyslu. Práce je rozdělena na celkem tři části. První z nich popisuje teoretická východiska práce ve smyslu relevantních pojmů a metod, které jsou v práci použity. Druhá část se věnuje analýze současného stavu marketingové strategie v podniku. Třetí část je zaměřena na návrhy změn ke zlepšení marketingové strategie podniku, které vychází z poznatků analýzy současného stavu.
Návrh marketingové strategie
Ševčík, Marek ; Schüller, David (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové marketingové strategie pro brněnskou posilovnu Velký Průvan. Na základě teoretických poznatků je vypracována analýza současného stavu a stavu konkurence, z nichž vychází návrhová část, která se věnuje zejména úpravě současného produktu kvůli celosvětové pandemii, nové PPC reklamě a marketingu na sociálních sítích. Tyto změny by měly zvýšit konkurenceschopnost a v konečném důsledku i tržby posilovny.
Marketingová strategie produktu u vybrané obchodní společnosti
Sedláček, Oldřich ; Schüller, David (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o vytvoření reálné marketingové strategie pro hygienický produkt obchodní společnosti Hygset s.r.o. se sídlem v Brně. V první části práce jsou shrnuta teoretická východiska a vymezeny pojmy týkající se marketingové strategie. Navazuje komplexní analýza současného stavu za pomoci odborných metod a výzkumného šetření. Na základě poznatků z předchozích částí je zpracováno řešení samotné marketingové strategie zaměřené na spotřebitele tak, aby byly reflektovány strategické cíle společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 794 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.