Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 186 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zmapování liniové zeleně ve vybraném území a posouzení z hlediska druhového zastoupení dřevin
UHLÍŘ, Matěj
Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracování literární rešerše a získání důležitých informací o problematice liniová zeleň a její funkce a rozdělení. Tato práce je zaměřená na zmapování liniové zeleně v katastrální území Vidov. V práci jsou uvedeny všechny prvky liniové zeleně, které jsou popsány z hlediska druhového zastoupení, vegetačního stupně, rozlohy či funkce. Součástí bakalářské práce je zakreslení liniové zeleně do mapy a vytvoření tabulek a návrh dosadby stávajících dřevin v daném území.
Zmapování rozptýlené zeleně v zemědělské krajině a návrh dosadby
SMĚTÁK, Petr
Cílem této bakalářské práce je zmapování rozptýlené zeleně v katastrálním území Dlouhá Lhota u Tábora, zjištění problematických míst, návrh dosadby zeleně pro danou oblast a zakreslení všech těchto prvků do mapy. Praktická část popisuje jednotlivé prvky rozptýlené zeleně jak z funkčního hlediska, tak z druhového a zachycen je i zdravotní stav daného prvku. Druhou částí této bakalářské práce je rešerše, která slouží pro vysvětlení a přiblížení pojmů, které je potřeba znát. Rozptýlená zeleň je součástí krajiny už po století a má různé funkce. V mnoha případech se jedná o půdoochranné a vodoochranné funkce, kdy mají protierozní úkol. Jejich další funkce je estetická, kdy vytvářejí krajinné dominanty anebo pomáhají při orientaci živočichů v krajině. Část z nich má funkci historickou, kdy vznikaly v souvislosti s nějakou událostí.
Řízení procesu nákupu ve vybrané společnosti
ZIMPRICHOVÁ, Michaela
Tato práce je zaměřena na řízení procesu nákupního oddělení. Cílem této diplomové práce je popis nákupního procesu ve vybrané společnosti včetně jeho zhodnocení a následné optimalizace, jejíž změny by vedly k efektivnějšímu a kvalitnějšímu využití v oddělení nákupu. K dosažení tohoto výsledku bylo zapotřebí získat potřebné data a údaje, které byly získány na základě rozhovorů se zaměstnanci nákupu a vlastní zkušeností v nákupním oddělení. Teoretická část představuje obecný úvod do zvolené problematiky. V této sekci je podrobně rozepsán a graficky znázorněn nákupní proces, cíle a objekty nákupu. Dále je zde charakterizován pojem proces včetně mapování procesů a znaků, potřebné ke zpracování procesní mapy. Další kapitola se týká dodavatelů, která v sobě zahrnuje také výběr a hodnocení dodavatelů. Po zpracování teoretické části následuje zpracování praktické části neboli vlastní práce. První část vlastní práce se zabývá popisem zvolené organizace, kde je také znázorněna organizační struktura. Tato společnost se může pyšnit dlouholetou historií nejen na českém trhu, ale také v zahraničí. Druhá část je zaměřena na zaměstnance nákupního oddělení včetně popisu pracovních náplní. Poté je zde shrnuta současná analýza nákupního procesu, která také zahrnuje zpracovanou procesní mapu. Další část se zabývá výběrem dodavatelů a následným hodnocením. V poslední části je navrženo optimalizační řešení nákupního procesu, které se týká zefektivnění informačního systému. Toto zlepšení je promítnuto také ve vypracované procesní mapě pomocí programu "Microsoft Visual". Navržené výsledky byly předány zaměstnancům společnosti k následnému posouzení.
Tvorba účelové mapy lokality Veveří
Raclavský, David ; Vondrák, Jiří (oponent) ; Kalvoda, Petr (vedoucí práce)
Výsledkem bakalářské práce je účelová mapa lokality Veveří nacházející se v městské části Brno-střed ve městě Brně, která bude sloužit pro výukové účely fakulty stavební VUT v Brně. Účelová mapa je zaměřena a vyhotovena v souladu s ČSN 01 3410 [5] a ČSN 01 3411 [9]. Podrobné měření bylo provedeno tachymetrickou metodou.
Účelová mapa parku Anthropos v Brně
Miškovská, Michaela ; Soukup, František (oponent) ; Vondrák, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zaměřením výškopisu a polohopisu rekreačního parku Anthropos v Brně-Pisárkách. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se práce zabývá popisem zkoumané lokality, použitými metodami a výpočty. Praktická část popisuje tvorbu samotné účelové mapy od rekognoskace terénu přes zaměření podrobných bodů, jejich kontrolu a samotné zpracování účelové mapy v měřítku 1:500.
Mapování terénních reliktů zaniklé obce Palohlavy (VVP Ralsko) s využitím starých map a leteckého laserového skenování
Turek, Matěj ; Lysák, Jakub (vedoucí práce) ; Kupková, Lucie (oponent)
Bakalářská práce se věnuje mapováním zaniklých vesnic pomocí starých map, ortofot a LLS. Konkrétně se zaměřuje na obec Palohlavy v bývalém VVP Ralsko. Na této lokalitě byla metodika mapování zaniklých vesnic ve vojenském prostoru testována. V rámci práce proběhl sběr a zhodnocení dostupných datových zdrojů, terénní měření, návrh a naplnění digitální prostorové databáze a tvorba mapy. Digitální prostorová databáze obsahuje prvky s určením jejich časové existence.
Návrh metodiky zelené infrastruktury pro přípravu \kur{"Strategie zelené infrastruktury města České Budějovice"}
ŠIMKO, Ľubomír
Tato studie se zabývala konceptem zelené infrastruktury. Uvádí základní informace o definici ZI, její typologie, principy plánování, přínosy a ukázku plánování ZI ve Velké Británii. Byl vytvořen návrh projektu mapování ZI pro přípravu Strategie ZI ve městě České Budějovice.
Regulace sumečka amerického - \kur{Ameiurus nebulosus} (Lesueur, 1819)
BLÁHA, Jan
Nepůvodní druhy jsou jednou z příčin úbytku biodiverzity nebo i degradace celých ekosystémů. Šíření nepůvodních druhů má často až invazní charakter, který je doprovázen řadou přímých i nepřímých vlivů na původní organismy. Tyto druhy se často vyznačují vyšší agresivitou, odolností, rychlostí růstu, brzkou dobou pohlavní zralosti nebo přítomností anti predačních mechanismů. K rozšiřování nepůvodních druhů většinou významně přispěl člověk. Bakalářská práce je zaměřena na možnosti regulace sumečka amerického respektive velice podobného sumečka černého. Sumeček americký se na našem území vyskytuje od roku 1890. K regulaci byly použity vrše. Rovněž byly testovány různé návnady s cílem co největší účinnosti a selektivity. Dále byla na základě mapovací akce získána data o aktuálním výskytu těchto druhů na území České republiky. Historická data bylo potřeba potvrdit nebo vyvrátit a na jejich základě zhodnotit co nejpřesněji jeho výskyt. V práci jsou také popsány ostatní nepůvodní druhy ryb, které se v České republice momentálně vyskytují a mohou ovlivňovat vodní ekosystémy. V závěru práce jsou také navržená preventivní opatření, která by měla zabránit možnosti dalšího šíření nepůvodních druhů ryb v České republice.
Emocionální kartografie
Rygálová, Monika ; Pfeiffer, Jan (oponent) ; Sterec, Pavel (vedoucí práce)
Cílem práce je výtvarné zpracování vnímání map, jako určitého faktu, podle kterého vyhodnocujeme a vyobrazujeme si celý svět. Pracuji s daty, které získám pomocí zobrazovací techniky eye-tracking, která mi umožní zaznamenávat trasu pohybu očí po obrazu, který budu předkládat lidem s navzájem odlišným trvalým bydlištěm, národností či pobytem. Získané data mi poslouží jako studie, kterou budu nadále zpracovávat a zakomponovávat do map a jiných vizuálních podob zobrazující zemi nebo místa na planetě. V práci reflektuji i můj samotný individuální postoj k světu - s čímž jsem se fyzicky nesetkala, to pro mě neexistuje. Studie bude zahrnovat všechny aspekty vnímání map a systematicky zobrazeného světa ke vztahu k člověku, jeho vzpomínkám na místo, fyzický kontakt a dopadu jeho samotného v měřítku člověk versus svět.
Porovnání a zhodnocení výsadeb řízkovanců jalovce obecného (Juniperus communis) z let 1981-1985, původem z PR Mšály
BUBLÍK, Martin
Jalovec obecný (Juniperus communis) je strom menšího vzrůstu nebo keř. Tento druh je v České republice původní a v krajině byl velmi rozšířený. Nachází se od nížin až po horské pásmo, z toho plyne, že je na půdní druh zcela nenáročný. Je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy České republiky, a to v důsledku změn v hospodaření v krajině. Cílem této práce bylo zmapování a zjištění stavu na zmiňovaných lokalitách, na kterých probíhal výzkum v letech 2004-2005 a v roce 2015. Na lokalitě Na Mšálech bylo nalezeno 135 jedinců. Na základě zjištěných údajů vyplývá, že celkový zdravotní stav se u sledovaných populací velice zhoršil, konkrétně na lokalitě Paříž.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 186 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.