Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,852 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Rozvoj manažerských dovedností v podniku
Procházka, Richard ; Bednářová, Markéta (oponent) ; Pfeifer, Marcel Rolf (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na proces rozvoje manažerských dovedností v podniku. Práce je strukturována do tří částí. První část tvoří přiblížení teoretických východisek nezbytných pro sestavení práce. Tato východiska jsou zaměřena na manažerské dovednosti a jejich rozvoj. Druhá část je věnována analýze konkrétního podniku a obsahuje dvě metody zkoumání čímž poskytuje celkový pohled na zkoumanou problematiku. Tato část je navržena tak, aby odhalila potenciální nedostatky v rámci manažerských dovedností a jejich rozvoje. Poslední část se věnuje formulaci návrhů a doporučení k vyřešení zjištěných nedostatků.
Vliv vzdělávání manažerů na motivaci podřízených k dalšímu vzdělávání
Tůmová, Klára ; Urbanová, Eva (vedoucí práce) ; Liška, Roman (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vlivem dalšího vzdělávání manažerů na motivaci jejich podřízených k dalšímu vzdělávání. Cílem práce bylo zjistit, jak jsou zaměstnanci ovlivňováni přístupem jejich nadřízeného k dalšímu vzdělávání a zda má vzdělávání manažera pozitivní vliv na motivaci ke vzdělávání a rozvoji. Teoretická část je rozčleněna do tří hlavních kapitol. Nejprve se věnuje úvodu do managementu, roli a úlohám manažera, přístupům k vedení lidí, nebo manažerským kompetencím. Druhá část pojednává o vzdělávání manažerů a systematickém přístupu k jejich rozvoji, včetně případných překážek ve vzdělávání. Třetí kapitola se zabývá motivací, kde jsou definovány pojmy motivace a stimulace, kontext motivace a hierarchie potřeb a jsou zde popsány strategie, jak motivovat dospělé k učení. V praktické části práce je v rámci zvolené organizace zanalyzována vzdělávací nabídka, kterou mohou manažeři, ale i zaměstnanci pravidelně využívat. Dále jsou provedeny strukturované rozhovory se šesti vybranými manažery. Tyto rozhovory slouží k hlubšímu porozumění postojů manažerů ke vzdělávání, jejich přístupu k rozvoji jak vlastních dovedností, tak členů jejich týmů. Na rozhovory následně navazuje dotazníkové šetření v týmech, které oslovení manažeři vedou. Cílem dotazníkového šetření bylo získat širší pohled...
Specifika vedení lidí ve školách s více místy vzdělávání
Líbová, Petra ; Liška, Roman (vedoucí práce) ; Urbanová, Eva (oponent)
1 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou delegování a interní komunikace ve školách, které mají více než jedno místo vzdělávání. Reaguje tak na aktuální dění a chystané změny v regionálním školství, které vyplývají ze strategických dokumentů ČR. Změny se mimo jiné týkají řízení škol, které se má dočkat systémové podpory. V souvislosti s tím se především z důvodu finanční efektivity uvažuje o slučování malých škol do větších celků. Teoretická část bakalářské práce vysvětluje důvody existence subjektů s odloučenými pracovišti a přibližuje obsah chystaných změn. Zabývá se také vysvětlením základních pojmů delegování a komunikace. Popisuje podmínky a průběh delegování, definuje pojem interní komunikace a popisuje její nejčastější formy. Praktická část práce se také zabývá praxí ředitelů škol a popisuje jejich způsob delegování a komunikace v konkrétní škole. Výzkumné šetření probíhalo metodou kvalitativního výzkumu, konkrétně formou polostrukturovaných rozhovorů se čtyřmi řediteli škol, které splňují zadání. Cílem výzkumné části práce bylo zjistit a popsat proces delegování povinností a odpovědností spojených s chodem školy na pracovníky - zda ředitel využívá delegování a jakým způsobem, co je největšími překážkami pro delegování. Odpovědět na otázky ohledně interní komunikace - zda, jak často a...
Management práce sestry o pacienty se zrakovým postižením při příjmu a hospitalizaci
PRÁŠILOVÁ, Renáta
Diplomová práce je zaměřena na management práce sestry při poskytování péče pacientům se zrakovým postižením. Zrakově postižení pacienti tvoří zcela specifickou skupinu pacientů, kteří mají pro svůj zrakový handicap jiné potřeby a nároky než vidící pacienti. Cílem výzkumného šetření bylo prozkoumat zkušenosti a poznatky sester, které pečují o pacienty se zrakovým postižením, odhalit nejčastější problémy a překážky, jež nastávají při poskytování péče. Empirická část diplomové práce byla zpracována pomocí kvalitativního šetření. Pro sběr dat byl zvolen polostrukturovaný rozhovor. Výsledky výzkumného šetření nelze generalizovat, jsou charakteristické pouze pro daný výzkumný soubor, odhalily však řadu velmi závažných problémů, které musí sestry a pacienti v každodenní praxi řešit. Šetření poukázalo také na oblasti, jež jsou zdrojem těchto problémů. Sestry mají pouze malé zkušenosti s ošetřováním pacientů se zrakovým postižením a absence vzdělávacích programů zaměřených na tuto skupinu pacientů staví sestry do pozice, kdy neví, jak správně k pacientům přistupovat, jak s nimi vhodně komunikovat. Domníváme se, že výsledky této diplomové práce by mohly být inspirací pro management poskytovatelů zdravotních služeb, v jejichž kompetenci je zajištění bezpečného prostředí pro pacienty se zrakovým handicapem. Výsledky provedeného šetření ukazují na absenci vzdělávacích programů zaměřených na oblast péče o zrakově postižené.
Management hojení chronických ran u pacientů po chirurgickém zákroku
ŠKORNIČKA, Matěj
Teoretická část diplomové práce předkládá definici pojmu chronická rána a její specifikaci po chirurgickém zákroku. Druhá část je zaměřena na faktory, které podporují její vznik a hojení. Třetí část představuje aspekty spojené s interakcí s pacientem a managementem hojení chronických ran. Dále se zde objevují inovace v hojení chronických ran. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké používají sestry hodnotící metody na posouzení ran a zmapovat, jak samotnou péči o pacienta s chronickou ranou po chirurgickém zákroku realizují. Snahou bylo zjistit maximum aspektů a následně získat odpovědi na výzkumné otázky. Empirická část je zpracována kvalitativním výzkumným šetřením technikou polostrukturovaného rozhovoru a nezúčastněného pozorování na chirurgických odděleních. Rozhovor poskytlo 11 informantů z různých krajů a různých oddělení a dále bylo učiněno 6 pozorování. Výsledky přinesly zjištění, že jednou z nevýznamnějších využívaných metod jsou jejich smysly, hodnotící pomůcky nebo škály a fotodokumentace. Sestry rády tyto metody využívají. Edukace a profesionální asertivní komunikace je podle sester nedílnou součástí procesu při hojení rány. Podpůrnými metodami v léčbě rány je pravidelný debriedment a využití nynějších metod, jež zahrnují vlhké hojení a podtlakové metody. Z výsledků lze usoudit, že sestry rády používají nové metody a techniky, ovšem vše záleží na ordinaci ošetřujícího lékaře. Důležitým aspektem, který sestry zmiňují, je spolupráce mezi zdravotnickými obory.
Krizové řízení v pobytových sociálních službách
KREJČOVÁ, Kateřina
Tato diplomová práce se zabývá krizovým řízením v pobytových sociálních službách. V teoretické části jsou vymezeny pojmy krize, krizová situace a mimořádná událost. Také je zde popsáno krizové řízení, příklady krizí, dokumentace spojená s krizovým řízením a pobytové sociální služby. Praktická část diplomové práce obsahuje zpracování a vyhodnocení výsledků, které byly získány prostřednictvím výzkumného šetření. Diplomová práce si kladla ambice zjistit, jakým způsobem jsou řízeny pobytové sociální služby v krizových situacích. Pro naplnění cíle diplomové práce byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie, metoda dotazování a technika polostrukturovaného rozhovoru. Hlavní výzkumná otázka zní: Jak jsou řízeny pobytové sociální služby během krizových situací? Komunikační partnery tvoří vedoucí pracovníci pobytových sociálních služeb v okrese Tábor, kteří projevili zájem zúčastnit se výzkumu. Při vyhodnocování získaných dat byly využity prvky zakotvené teorie a to konkrétně forma analýzy dat - otevřené a axiální kódování. Z provedeného výzkumu vyplývá, že ačkoliv vedoucí pracovníci pobytových sociálních služeb přistupují k řízení krizových situací individuálně, sdílí společný důraz na přípravu na krizové situace, rychlé a efektivní řešení krize a následné vyhodnocení, ze kterého čerpají poznatky a ponaučení pro budoucí krizové situace. Diplomová práce by mohla přispět jako zpětná vazba pro vedoucí pracovníky pobytových sociálních služeb, kteří se zúčastnili výzkumu, a dále může být použita jako informační materiál pro veřejnost.
Age management v pobytových sociálních službách
NEDBALOVÁ, Aneta
Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak je realizován age management v pobytových sociálních službách v okrese Jindřichův Hradec z pohledu řízení a vedení pobytových sociálních služeb. Prvním dílčím cílem bylo zjistit zkušenosti z pohledu řízení pobytových sociálních služeb s realizací age managementu. Druhým dílčím cílem bylo zjistit, jaké postupy mají pobytové sociální služby v rámci age managementu. Třetím dílčím cílem bylo zjistit, zda a jakým způsobem pobytové sociální služby pracují s Work Ability Indexem. Výzkumná část byla realizována na základě kvalitativní výzkumné strategie. Využita byla metoda dotazování a technika polostrukturovaného rozhovoru. Data byla zpracována pomocí otevřeného kódování a tematické analýzy. Informanti byli vybráni na základě totálního výběru přes instituce. Výzkumný soubor tvořil 7 informantů, kterými byli vedoucí pracovníci pobytových sociálních služeb. Výzkumem bylo zjištěno, že v pobytových sociálních službách jsou využívány pouze prvky age managementu, nikoli celý koncept. Vedoucí pracovníci mají zkušenosti jenom s určitými prvky a ukázalo se, že často o age managementu nejsou dostatečně informováni. V oslovených organizacích je však realizováno mnoho různých postupů, které jsou součástí age managementu, i když si vedoucí pracovníci nejsou vědomi toho, že se jedná právě o součásti age managementu. Nástroj Work Ability Index bohužel nevyužívá žádá z organizací. Tato diplomová práce může být přínosem pro studenty managementu sociálních služeb a vedoucí pracovníky pobytových sociálních služeb, kterým poskytuje inspiraci a náhled na využití prvků age managementu v pobytových sociálních službách.
Management neformální péče
POSLUŠNÁ, Věra
Neformální péče je péče, kterou poskytuje laický pečovatel, kterým je zpravidla rodinný příslušník (manžel/manželka, dcera/syn) nebo soused/sousedka a je poskytována v přirozeném domácím prostředí pečované. Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, jakým způsobem je řešena problematika neformální péče ve správním obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice v kontextu zdravotní a sociální péče. Dílčím cílem je zjistit zkušenosti neformálních pečovatelů s péčí o osobu blízkou. Diplomová práce byla zpracována v rámci projektu Technologické agentury ČR, program ÉTA "Podpora neformálních pečovatelů v Jihočeském kraji prostřednictvím audiovizuálních prostředků včetně virtuální reality (č. TL03000518). Pro výzkumnou část v diplomové práci byla zvolena kvalitativní strategie výzkumu. Jako metoda byla zvolena metoda dotazování a technika hloubkového rozhovoru. Data byla zpracována tematickou analýzou. Výzkumný soubor se skládal z 11 neformálních pečovatelů, kteří pečují o blízkou osobu 65+ v domácím prostředí v SO ORP České Budějovice. Z výzkumu vyplynulo, že neformální péči je řešena v rámci Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016-2024. Jihočeský kraj se neformální péčí zabývá v rámci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022-2024. Statutární město České Budějovice řeší neformální péči ve strategickém rámci R - Plánu sociálních služeb SO ORP České Budějovice na období 2022-2024 a v Akčním plánu R-Plánu sociálních služeb České Budějovice 2022-2024 pro rok 2024. Ze zkušeností neformálních pečovatelů vyplynuly překážky jako neinformovanost o zdravotních a sociálních službách, neznalost sociálních dávek a příspěvků, malé povědomí o podporujících programech, a to především na počátku pečování. Výzkum ukázal, že péče ovlivňuje několik oblastí života neformálních pečovatelů.
Nastavení systému zaškolení zaměstnanců ve vybraném podniku
HRBEK, Stanislav
Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání ve společnosti Ferospoj s.r.o. Cílem práce bylo nastavení systému vzdělávání zaměstnanců v této společnosti. Jednalo se převážně o analyzování a poskytnutí přehledu o současném stavu systému vzdělávání. Následovaly návrhy a doporučení, které by mohly přispět k pozitivnímu rozvoji společnosti v budoucnu. Tyto předkládané návrhy a opatření vycházely ze zkušeností získaných během mého dlouhodobého působení ve společnosti. Dále pak z hloubkového rozhovoru s ředitelem a konzultací s pracovníkem personálního oddělení, mimo jiné byl využit i dotazník VARK.
Generace X, Y, a Z v pracovním prostředí
FIŘTÍKOVÁ, Jana
Cílem bakalářské práce je zhodnocení generací X, Y a Z v pracovním prostředí a stanovit managementu organizací návrh pro lepší řízení daných generací. Teoretická část přibližuje generace X, Y, Z v oblasti charakteristiky, rodiny, technologie a hlavně práce. Dále obsahuje podkapitolu na to, jak řídit dané generace a výsledky již provedených výzkumů. V praktické části jsou zpracovány výsledky dotazníkového šetření. Dotazník obsahoval celkem 25 otázek a vyplnilo ho 107 respondentů z mého okolí. Zpracování výsledků dotazníkového šetření následuje diskuse, ve které jsou porovnány výsledky s již známými informacemi o generacích z dřívějších průzkumů. Jako poslední přichází na řadu návrh doporučení, jak lépe řídit jednotlivé generace X, Y a Z v pracovním prostředí. Tento výzkum by mohl být přínosný pro management organizací.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,852 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.