Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,518 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Podpora managementu rizik v agilním vývoji produktu
Vafek, Zdeněk ; Květoňová, Šárka (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá oblastí projektového managementu v agilním vývoji produktu dle standardu PMI (Project Management Institute) na základě metodických příruček. V rámci agilního vývoje je zde brán důraz rovněž na metody testování produktu a jejich spojení s agilním prostředím. Na základě sesbíraných poznatků je zde navrhnuta programová aplikace pro podporu managementu rizik v agilním vývoji produktu.
Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh změn
Esslerová, Veronika ; Procházková, Kateřina (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců ve společnosti ULMA Construcción CZ, s.r.o. První část je zaměřena na teoretické poznatky související s problematikou odměňování. V druhé části je zpracována analýza současného systému odměňování ve společnosti. V poslední části jsou navrženy změny pro zlepšení stávajícího systému odměňování.
Proposal for Personal Development Plan for Manager Operating in a Small Company
Šabacká, Zuzana ; Mandel, Miroslav (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
The aim of this work is a proposal for the development of a manager in a private company. The means will be to create a functional competency model and then measure the manager's competencies. The theoretical part focuses on the definition of management and the manager's function and the definition of competencies and their classification. It then describes the various stages for creating a competency model and types of education development. The practical part is focused on the description of the company. This is followed by creating a functional competency model and its practical verification. The next step is to measure the current competencies of the manager, based on which a proposal for further education is created.
Zavedení a využití nástrojů Business Intelligence
Havelková, Helena ; Koch, Miloš (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zavedení a využití nástrojů Business Intelligence ve vybrané společnosti. Práce se zabývá teoretickými východisky, na které navazuje v analytické části analýza aktuálního stavu využití dat, a dále se věnuje návrhu integrace nástrojů Business Intelligence a konkrétnímu řešení.
Vedení a řízení stavební firmy v Kazachstánu
Shvedova, Yelizaveta ; Komenda, Roman (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Má bakalářská práce se zabývá tématem vedení a řízení stavební firmy v Kazachstánu. V teoretické části jsem definovala základní pojmy a jejich definice, které úzce souvisejí se stavebnictvím a managementem. Základem praktické části jsou 4 výzkumné otázky, které jsou zodpovězeny v průběhu výzkumu. Závěr této bakalářské práce bude obsahovat závěry a doporučení pro stavební firmy.
Modelové řešení nakládání se srážkovými vodami u vybraných typů staveb pro bydlení
Šoustal, Michal ; Rajnochová, Markéta (oponent) ; Ručka, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce obsahuje modelové řešení nakládání se srážkovými vodami, kde u vybraných typů staveb pro bydlení jsou navržena určitá opatření. Jejím cílem je navrhnout hospodářské využití srážek ve prospěch obyvatel a životního prostředí. V úvodní části je seznámení s vodovodními sítěmi, jakostí srážkových vod a s právní legislativou. V teoretické části jsou popsána jednotlivá vsakovací a retenční zařízení, která se v dnešní době využívají. Dále jsou uvedeny matematické metody a postupy, které byly aplikovány ve výzkumu. V teoretické části jsou také popsány možné dotační programy pro využití finanční podpory pro zachycování srážkových vod. Výzkum začal průzkumem a poté byla provedena analýza veřejného a soukromého prostoru, ve kterých se stavební objekty nacházejí a zbývající data byla provedena z ČSN norem. V části praktické byly provedeny hydrometeorologické výpočty, poté podle zjištěných právních náležitostí, byla následně navržena opatření k realizaci. Orientační rozpočet navrhovaných opatření byl vyhotoven kalkulací agregovaných RTS cen. Následované dotační příspěvky, které mohou pokrýt část nákladů vytvořených opatření.
Procesní řízení zakázky ve výrobní organizaci
Beneš, Michal ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh řízení průběhu zakázky s tvorbou přidané hodnoty z hlediska dodacích termínů a nákladů ve výrobním podniku ALST-Jan Stejskal. Práce je rozdělena na tři části. V první části jsou vysvětleny pojmy, nutné k porozumění práci. Druhá část je zaměřena na analýzu současného stavu podniku a ve třetí části jsou uvedeny návrhy vedoucí k zefektivnění procesu zakázky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,518 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.