Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Devoted Soldier of Eclecticism
Žufníček, Jan Adam ; Delong, Marek (oponent) ; Vlková, Veronika (vedoucí práce)
Moje Bakalářská práce Devoted soldier of eclecticism je výstavní projekt. Výstupem je fyzická série obrazů a objektů. Předmětem výstavy, respektive série tvořící bakalářskou práci, je polemika o metamodernismu. Esenciální pro představované obrazy a objekty je konceptuální přístup k referenci a prolínání zdánlivě nesouvisejících inspiračních zdrojů. Mnou představovaná díla v sobě obsahují polemiku o současné situaci v umění. Zobrazují často obyčejné věci (boty, holuby, balóny), které obohacují o filosofický či duchovní význam. Využívám klasických jednoduchých kompozic a naivního zobrazování, abych posílil napětí mezi obyčejným a nadpřirozeným. Zatímco obrazy zachycující jednotlivé situace, objekty pak hovoří o vztahu lidských bytostí (antropomorfizované meče) k často těžce popsatelným a chápaným konceptům.
Souhraničnost
Kučera, Tomáš ; Alster, Darina (oponent) ; Artamonov, Vasil (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vytvoření ucelené série obrazů, které tematizují souvislost mezi odpojením se od světa a jeho současným odkouzlením, s využitím okultního symbolu chrámu jako ústřední metafory.
Nadpřirozené bytosti v Odkazu Dračích jezdců Christophera Paoliniho
TILP, Vojtěch
Práce se bude zabývat interpretací populární fantastické tetralogie současného amerického spisovatele Christophera Paoliniho, Odkaz Dračích jezdců (Inheritance Cycle), konkrétně úlohou nadpřirozených a fantastických bytostí. Teoretickým východiskem bude přiblížení různých typů fantastických postav v anglické a americké dobrodružné fantasy literatuře pro mladé čtenáře. Samostatná kapitola bude věnována životu a tvorbě Christophera Paoliniho. V dalších kapitolách bude hlavní pozornost zaměřena na typologii nadpřirozených postav v Odkazu Dračích jezdců (od draků přes elfy k urgalům a trpaslíkům), jejich funkci, charakteristiku (typické znaky) a vztah k hrdinovi, dále pak na úlohu prostředí a analýzu hlavních motivů. Součástí práce bude i zamyšlení nad Paoliniho inspirací, zvláště pokud jde o dílo J.R.R. Tolkiena. V tomto ohledu se práce pokusí stručně poukázat i na význam fantastického ("starověkého") jazyka a jeho souvislost s tématem moci.
Wise wizards and wicked witches? An Analysis of Magic Users in Terry Pratchett's Discworld
SEDLÁKOVÁ, Anna
Náplní této diplomové práce je prozkoumat několik prací ze série Úžasná Zeměplocha od sira Terence Davida Johna Pratchetta, se zřetelí na magii a postavy ji používající. Práce začíná prozkoumáním čarodějů a čarodějnic v Anglické tradici. Také zahrnuje magii a jak je nahlížena v populární literatuře skrz dvacáté století. Hlavní náplň práce spočívá v analýze magického systému, čarodějů, čarodějek a stereotypů s nimi spojených v pracích Terryho Pratchetta.
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš
rigorózní práce Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. Práce je specifickou aproximací evropského autora k myšlení Západu s Východem, na základě jím vybraných myslitelů na obou stranách. Předkládá zrcadlení ontologických, gnozeologických, etických a psychologických, sociologických a jiných otázek a odpovědí na problém, vyznačený už samotným názvem. Jde o kaleidoskopické myšlení, které se multiplikací obsahů v reflexích těch druhých a těch druhých ve třetích myslitelích prolíná a rozevírá do obrovské šíře poukazů. V práci je obsažena intencionalita v patřičné síti souvislostí, která nám představuje Západ jako myšlení explikátních významů a Východ jako myšlení implikátních významů. Jde o to předestřít před čtenáře nikoli jen hotová tvrzení, ale čtenář je vyzván otázkami ke spolupráci v odkrývání neskrytosti, tj. alethei. Jde o hermeneutickou metodu, která vychází od hotových odpovědí a teprve pak se dostává k otázkám, jež jsou současně pozadím, z něhož odpověď vznikla. Je to speciální dialogická metoda, která nechce vedle sebe klást hotové soudy, nýbrž požaduje, aby čtenář prošel touto výzvou jako spoluřešitel otázky, která má přijít k rozdílu mezi Západem a Východem, protože si autor uvědomuje, že to, na co si přijde čtenář sám, je opravdu podstatné, ve srovnávání s podsouvajícími tendencemi současné...
Inveni ipse ubique
Bezarova, Erika ; Vlková, Veronika (oponent) ; Klodová, Lenka (vedoucí práce)
Diplomová práce zmapuje autorčinu osobní cestu k magickým jevům a zážitky s nimi, která bude zprostředkována prostřednictvím tarotové kosmologie a interpretována skrz prostorovou mapu, převážně keramických objektů, postavených do (již proběhlé) hry. Práce bude zčásti uchopena na subjektivním a intuitivním principu, a z části na již zavedených fungujících principech týkajících se tarotu a magie. Teoretická část práce přiblíží dílo prostřednictvím popisu objektů a pravidel hry, na které bude založena instalace díla.
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
1 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE 2022 Luboš Koláček 2 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Východ a Západ a Poznávání East and West and Cognition Luboš Koláček Školitelka: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Studijní program: filozofie Studijní obor: filozofie Rok odevzdání: 2022 3 Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Východ a Západ a Poznávání vypracoval pod vedením školitele samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze, 24. 4. 2022 ……………………………… podpis 4 Poděkování: Profesorce PhDr. Anně Hogenové, CSs. - za všechno! 5 Abstrakt Práce je filozofickým a nezbytně též historicko-filozofických srovnávacím rozborem vzájemně korespondujících akcentů dané problematiky zasahující období v rozmezí let od 8. století před naším letopočtem (př. Kr.) do současnosti, s ohledem k "osové době" kulturního "zázraku" obdobně prosperujících kultur a filozofií v relativně odříznutých krajinách Východu a Západu. Podrobněji se pak zabývá některými významnými i zcela zásadními filozofy a duchovními učiteli, souvisejícími učenci či umělci nejrůznějších oborů, ale též osobnostmi méně známými, a to na bázi rámcových vstupů do co největších hloubek uvažování těchto myslitelů, to...
Solomonovy dcery
Brůčková, Kamila ; Prokůpek, Tomáš (oponent) ; Rathouský, Luděk (vedoucí práce)
Komiks Solomonovy dcery přináší nové pojetí tématu honu na čarodějnice zasazením do období před a během druhé světové války, přičemž vědomě pracuje s asociacemi na dobu, která už je dnes většině lidem pouze zprostředkovaná literaturou a filmem, a i když se některá témata týkající se lidskosti a krutosti stále vynořují, vnímáme toto období s jistým odstupem a komplexním zhodnocením. A právě díky tomu, jak jednoznačná a všem známá jsou fakta, si nyní můžeme dovolit pracovat s prostředím a dobou převážně jako s kulisou, která nám nabízí určité možnosti pro rozvíjení příběhu a estetickou ucelenost.
Talismany - štěstí vs smůla
Hájková, Barbora ; Levínská, Markéta (vedoucí práce) ; Bittnerová, Dana (oponent)
Cílem této práce je poskytnout čtenáři náhled na problematiku talismanů. Budeme se zabývat jak historií talismanů, tak i jejich příklady ze současnosti. Načrtneme východiska, z kterých používání talismanů vychází. Pojednáme o magickém myšlení, z kterého magie čerpá a pokusíme se ukázat nesamozřejmost a komplikovanost této problematiky. Těžištěm práce je empirický výzkum, který je postaven na principech etnografického přístupu. Budeme se držet zakotvené teorie podle Strausse a Corbinové. Výzkum bude prováděn s dětmi s výchovnými problémy. Zaměříme se na představy, které o talismanech mají a na jejich konkrétní zkušenost s nimi. Informace budou získány hlavně prostřednictvím rozhovoru s dětmi. Vyzkoumané údaje budou konfrontovány s poznatky z literatury, která se k tématu talismanů vztahuje.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.