Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 67 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Devoted Soldier of Eclecticism
Žufníček, Jan Adam ; Delong, Marek (oponent) ; Vlková, Veronika (vedoucí práce)
Moje Bakalářská práce Devoted soldier of eclecticism je výstavní projekt. Výstupem je fyzická série obrazů a objektů. Předmětem výstavy, respektive série tvořící bakalářskou práci, je polemika o metamodernismu. Esenciální pro představované obrazy a objekty je konceptuální přístup k referenci a prolínání zdánlivě nesouvisejících inspiračních zdrojů. Mnou představovaná díla v sobě obsahují polemiku o současné situaci v umění. Zobrazují často obyčejné věci (boty, holuby, balóny), které obohacují o filosofický či duchovní význam. Využívám klasických jednoduchých kompozic a naivního zobrazování, abych posílil napětí mezi obyčejným a nadpřirozeným. Zatímco obrazy zachycující jednotlivé situace, objekty pak hovoří o vztahu lidských bytostí (antropomorfizované meče) k často těžce popsatelným a chápaným konceptům.
Souhraničnost
Kučera, Tomáš ; Alster, Darina (oponent) ; Artamonov, Vasil (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vytvoření ucelené série obrazů, které tematizují souvislost mezi odpojením se od světa a jeho současným odkouzlením, s využitím okultního symbolu chrámu jako ústřední metafory.
Nadpřirozené bytosti v Odkazu Dračích jezdců Christophera Paoliniho
TILP, Vojtěch
Práce se bude zabývat interpretací populární fantastické tetralogie současného amerického spisovatele Christophera Paoliniho, Odkaz Dračích jezdců (Inheritance Cycle), konkrétně úlohou nadpřirozených a fantastických bytostí. Teoretickým východiskem bude přiblížení různých typů fantastických postav v anglické a americké dobrodružné fantasy literatuře pro mladé čtenáře. Samostatná kapitola bude věnována životu a tvorbě Christophera Paoliniho. V dalších kapitolách bude hlavní pozornost zaměřena na typologii nadpřirozených postav v Odkazu Dračích jezdců (od draků přes elfy k urgalům a trpaslíkům), jejich funkci, charakteristiku (typické znaky) a vztah k hrdinovi, dále pak na úlohu prostředí a analýzu hlavních motivů. Součástí práce bude i zamyšlení nad Paoliniho inspirací, zvláště pokud jde o dílo J.R.R. Tolkiena. V tomto ohledu se práce pokusí stručně poukázat i na význam fantastického ("starověkého") jazyka a jeho souvislost s tématem moci.
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš
rigorózní práce Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. Práce je specifickou aproximací evropského autora k myšlení Západu s Východem, na základě jím vybraných myslitelů na obou stranách. Předkládá zrcadlení ontologických, gnozeologických, etických a psychologických, sociologických a jiných otázek a odpovědí na problém, vyznačený už samotným názvem. Jde o kaleidoskopické myšlení, které se multiplikací obsahů v reflexích těch druhých a těch druhých ve třetích myslitelích prolíná a rozevírá do obrovské šíře poukazů. V práci je obsažena intencionalita v patřičné síti souvislostí, která nám představuje Západ jako myšlení explikátních významů a Východ jako myšlení implikátních významů. Jde o to předestřít před čtenáře nikoli jen hotová tvrzení, ale čtenář je vyzván otázkami ke spolupráci v odkrývání neskrytosti, tj. alethei. Jde o hermeneutickou metodu, která vychází od hotových odpovědí a teprve pak se dostává k otázkám, jež jsou současně pozadím, z něhož odpověď vznikla. Je to speciální dialogická metoda, která nechce vedle sebe klást hotové soudy, nýbrž požaduje, aby čtenář prošel touto výzvou jako spoluřešitel otázky, která má přijít k rozdílu mezi Západem a Východem, protože si autor uvědomuje, že to, na co si přijde čtenář sám, je opravdu podstatné, ve srovnávání s podsouvajícími tendencemi současné...
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
1 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE 2022 Luboš Koláček 2 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Východ a Západ a Poznávání East and West and Cognition Luboš Koláček Školitelka: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Studijní program: filozofie Studijní obor: filozofie Rok odevzdání: 2022 3 Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Východ a Západ a Poznávání vypracoval pod vedením školitele samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze, 24. 4. 2022 ……………………………… podpis 4 Poděkování: Profesorce PhDr. Anně Hogenové, CSs. - za všechno! 5 Abstrakt Práce je filozofickým a nezbytně též historicko-filozofických srovnávacím rozborem vzájemně korespondujících akcentů dané problematiky zasahující období v rozmezí let od 8. století před naším letopočtem (př. Kr.) do současnosti, s ohledem k "osové době" kulturního "zázraku" obdobně prosperujících kultur a filozofií v relativně odříznutých krajinách Východu a Západu. Podrobněji se pak zabývá některými významnými i zcela zásadními filozofy a duchovními učiteli, souvisejícími učenci či umělci nejrůznějších oborů, ale též osobnostmi méně známými, a to na bázi rámcových vstupů do co největších hloubek uvažování těchto myslitelů, to...
Solomonovy dcery
Brůčková, Kamila ; Prokůpek, Tomáš (oponent) ; Rathouský, Luděk (vedoucí práce)
Komiks Solomonovy dcery přináší nové pojetí tématu honu na čarodějnice zasazením do období před a během druhé světové války, přičemž vědomě pracuje s asociacemi na dobu, která už je dnes většině lidem pouze zprostředkovaná literaturou a filmem, a i když se některá témata týkající se lidskosti a krutosti stále vynořují, vnímáme toto období s jistým odstupem a komplexním zhodnocením. A právě díky tomu, jak jednoznačná a všem známá jsou fakta, si nyní můžeme dovolit pracovat s prostředím a dobou převážně jako s kulisou, která nám nabízí určité možnosti pro rozvíjení příběhu a estetickou ucelenost.
Talismany - štěstí vs smůla
Hájková, Barbora ; Levínská, Markéta (vedoucí práce) ; Bittnerová, Dana (oponent)
Cílem této práce je poskytnout čtenáři náhled na problematiku talismanů. Budeme se zabývat jak historií talismanů, tak i jejich příklady ze současnosti. Načrtneme východiska, z kterých používání talismanů vychází. Pojednáme o magickém myšlení, z kterého magie čerpá a pokusíme se ukázat nesamozřejmost a komplikovanost této problematiky. Těžištěm práce je empirický výzkum, který je postaven na principech etnografického přístupu. Budeme se držet zakotvené teorie podle Strausse a Corbinové. Výzkum bude prováděn s dětmi s výchovnými problémy. Zaměříme se na představy, které o talismanech mají a na jejich konkrétní zkušenost s nimi. Informace budou získány hlavně prostřednictvím rozhovoru s dětmi. Vyzkoumané údaje budou konfrontovány s poznatky z literatury, která se k tématu talismanů vztahuje.
Demons Image in Ancient Mesopotamia and Sumer
Mojžišová, Zuzana ; Šalanda, Bohuslav (vedoucí práce) ; Pargač, Jan (oponent)
Anotácia Bakalárska práca je zameraná na vyobrazenie démonov v starovekej Mezopotámií a Sumere, ako v literatúre, tak aj vo výtvarnom umení a následná komparácia s ďalšími regionálnymi literatúrami, predovšetkým s Bibliou. V prvej časti sa práca venuje všeobecnej charakteristike jednotlivých démonov, ktorá je doplnená textami z jednotlivých mýtov. Ďalšia časť priamo popisuje zaklínacie praktiky pri napadnutí zlým duchom a ich podobnosťou s biblickými textami. Kľúčové slová: Démon. Mezopotámia. Mýtus. Zaklínanie. Biblia.
Konflikt a prolínání kulturních znaků ve fikčním světě románů Louise Erdrich
Pacolová, Jana ; Češka, Jakub (vedoucí práce) ; Charvát, Martin (oponent)
Cílem práce je nahlédnout na dílo Louise Erdrich optikou sémiotiky, literární teorie a kulturní antropologie a nalézt v něm témata spojená s kulturním konfliktem původní americké a křesťanské tradice. Teoretická část práce je věnována poznatkům týkajícím se ontologického vymezení fikčního světa, jeho vztahu ke kultuře a konstrukci v rámci literárního díla. V praktické části se zabýváme kulturními znaky spojenými s přírodou, náboženstvím a společenským a prostorovým uspořádáním, jak jsou vyobrazeny v románech autorky. Práce není antropologickým materiálem posuzujícím indiánskou kulturu jako takovou. Provádíme zde literárněvědnou analýzu a zkoumáme antropomorfní dimenzi svébytného fikčního světa.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 67 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.