Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 256 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv měnového kurzu na konkurenceschopnost firmy
Přichystal, Dušan ; Bočková, Nina (oponent) ; Breinek, Pavel (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je objasnit vliv měnového kurzu na konkurenceschopnost firmy. První kapitola se zabývá teoretickými východisky konkurenceschopnosti firem ve vztahu k měnovému kurzu. Druhá kapitola se pak zabývá hodnocením a měřením konkurenceschopnosti tří vybraných odvětví národního hospodářství. Za tímto účelem je zkoumán vliv měnového kurzu na konkurenceschopnost těchto tří odvětví. Součástí této kapitoly je také představení vybraného podniku, na kterém je zároveň demonstrován vliv nominálního a reálného efektivního měnového kurzu na jeho konkurenceschopnost. Závěrečná část popisuje zhodnocení příležitostí a rizik spojených s měnovým kurzem.
Vnitropodnikové směrnice v Quaprotek Manufakturing, k.s
Doležalová, Jana ; Danielová, Magda (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice společnosti Quaprotek Manufakturing, k. s. V první části se budu věnovat teoretickým východiskům vnitropodnikových směrnic a v rámci toho vysvětlím základní pojmy. V druhé analytické části představím vybranou společnost a zanalyzuji a zhodnotím existující vnitropodnikové směrnice. Poslední částí je návrh potřebných vnitropodnikových směrnic, návrh formální stránky vnitropodnikové směrnice firmy, úprava stávajících směrnic a vytvoření některých chybějících směrnic.
Řízení kurzového rizika podniku
Miturová, Klára ; Machala, Martin (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Diplomová práca sa v prvej časti venuje teoretickým východiskám medzinárodného podnikania a s tým spojeného kurzového rizika. Praktická časť je zameraná na analýzu súčasnej situácie spoločnosti prostredníctvom analýzy konkurencie, zhodnotenia finančnej situácie a SWOT analýzy. Ucelený prehľad o spoločnosti dopĺňa analýza kurzového rizika. V poslednej časti práce sú navrhnuté konkrétne interné a externé možnosti eliminácie kurzového rizika.
Vliv kurzu koruny na finanční situaci podniku
Česalová, Iveta ; Burget, Jaroslav (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vlivem kurzu koruny na finanční situaci podniku, jehož příjmy jsou tvořeny zejména exportem. Teoretická část je zaměřena na definici základních pojmů jako je měna, měnový kurz, měnové riziko, apreciace a terminologie z finanční analýzy. Druhá část teorie se věnuje derivátům finančního trhu. V praktické části je uvedena finanční analýza vybrané společnosti a její změna při kolísání kurzu koruny. V poslední části jsou uvedeny návrhy na zlepšení zajištění proti měnovému riziku.
Central bank communication and exchange rates: High-frequency evidence
Suntychová, Petra ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Komárek, Luboš (oponent)
Za využití GARCH modelu byl zkoumán vliv oznámení centrálnĂch bank, publikovaných na jejich oficiálních stránkách, na poptávku po měnách, které jsou pod jejich dohledem, se zaměřením na typ daného oznámení. Ozná- mení byla klasifikována dle toho, zda se jedná o informaci hledící do bu- doucna, jestli oznámení komentuje předchozí dění, zda byly oznámeny infor- mace ohledně měnové politiky, finanční stability, či zda instituce reagovala na politické dění. Získané výsledky ukázaly, že oznámení publikovaná Evropskou centrální bankou a Českou národní bankou většinou významně neovlivnila pop- távku po jejich měnách, až na pár výjímek. Výsledky také ukázaly, že poptávka po Euru je oznámeními ovlivněna s větším zpožděním, a že oznámení Evropské centrální banky mají menší vliv, než jejího českého protějšku. Celkově bylo shrnuto, že oznámení publikována na oficiálních stránkách ovlivňují poptávku po měnách v menším rozsahu, než ostatní ovlivňující faktory. Klasifikace JEL F12, F21, F23, H25, H71, H87 Klíčová slova centrální banka, měnový kurz, GARCH Název práce Komunikace centrálních bank a měnová poptávka: GARCH analýza
Vplyv menového kurzu na ekonomiku ČR a SR
Adamčíková, Monika
Bakalářská práce hodnotí vývoj ekonomik České a Slovenské republiky v závislosti na vývoji měnového kurzu. Součástí práce je komparace makroekonomického vývoje zmíněných republik ve vztahu k přijetí eura na Slovensku ve srovnání s Českou republikou, která stále disponuje svojí národní měnou. Tato práce také zahrnuje identifikaci jednotlivých dopadů přijetí jednotné evropské měny na slovenskou ekonomiku.
Forex interventions of CNB in front of the door to Eurozone
Kadlec, Tomáš
Kadlec, T. Devizové intervence ČNB přede dveřmi do Eurozóny. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2009. Tato práce studuje devizové intervence České národní banky z listopadu 2013. K hodnocení byla vybrána metoda Marshall-Lernerovy podmínky, která řek-ne, zda je ekonomika vhodná k devalvaci měny, či ne. Pro úpravu dat byla po-užita regresní analýza se dvěma alternativami výsledku. V první alternativě, celé Marshall-Lernerove podmínce, nemohla být podmínka splněna, ale ani vyvrácena. Ve druhé alternativě, kde byl import České republiky podle výsled-ku regresní analýzy započítán s nulovou hodnotou, byla podmínka potvrzena. Výsledek byl porovnán s hodnotami ze Spojeného království a shledány proti-chůdné. Při srovnání se Slovenskou republikou byla shledána Česká ekono-mika v mnohem lepší kondici.
Kurzové riziko při realizaci platebních transakcí v čínském jüanu a možnosti jeho zajištění
VOTAVA, Tomáš
Práce na konkrétních typových příkladech analyzuje kurzové riziko firem spojené s realizací obchodních transakcí v čínském jüanu (CNY) a vyhodnocuje možnosti jeho zajištění. V teoretické části je obecně popsána problematika týkající se mezinárodního obchodu, Číny, CNY, kurzového rizika a způsobů zajištění kurzového rizika. V praktické části jsou namodelovány a analyzovány obchodní transakce 3 fiktivních firem zahrnující CNY za účelem analýzy kurzového rizika včetně modelace reakcí managementu firem s důrazem na možné chybné kroky. Dále je analyzována nabídka zajištění proti kurzovému riziku v ČR působících bank a nebankovních společností. Na základě zjištěných poznatků je navrženo, zda a jak by se měly dané firmy zajistit za účelem minimalizace kurzové ztráty, nastíněna cesta vedoucí k optimalizaci řízení kurzového rizika a transakce jsou otestovány aplikací E-start a navržen optimální postup v případě, kdy by byla aplikace firmami využita.
Obchodování na mezinárodním měnovém trhu Forex
DOLEŽÁLKOVÁ, Markéta
Trh, který funguje 24 hodin denně 5 dní v týdnu. Nejlikvidnější finanční trh na světě. Denně se zde zobchodují měny v hodnotě 6 bilionu dolarů. Pod tím vším si můžeme představit trh zvaný Forex. Dnes k němu má přístup čím dál víc lidí. Při vstupu na trh je nezbytné, aby budoucí obchodník měl odvahu riskovat. Obchodování na Forexu je totiž rizikový byznys, proto je důležité, aby obchodníci byli dostatečně připraveni a trpěliví. K dosažení zisku je nutná disciplína, počáteční kapitál a dostatek zkušeností. Bakalářská práce se zaměřuje na stanovení vhodné příležitosti vstupu do obchodní pozice a výpočet zisku a ztráty. Cílem bakalářské práce je objasnění problematiky obchodování na měnových trzích a uplatnění nástrojů technické analýzy na forexovém trhu. Toto téma je velice zajímavé a je dobré o něm vědět více informací, které se dají v budoucnu nepochybně použít. Vše, co je v této práci zmíněno, je možné použít na jakémkoliv trhu, ať už se jedná o trh akciový nebo trh s komoditami a další. Všechny trhy fungují podobně a princip obchodování je takřka totožný.
Faktory ovlivňující vývoj měnových kurzů se zaměřením na českou ekonomiku
PÁLINKÁS, Peter
Cílem této práce bylo zkoumat vývoj měnového kurzu české koruny a určit jeho dopad na oblast zahraničního obchodu České republiky a vymezit faktory, které ovlivňují vývoj měnových kurzů. Práce obsahuje také modely determinací, pomocí kterých se ekonomická teorie snaží předpovedět vývoj měnových kurzů, nebo určit vzájěmný vztah mezi určité makroekonomické ukazatele a měnovým kurzem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 256 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.