Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Regulace vzduchotechnických zařízení
Zaoralová, Kateřina ; Weiglhofer,, Willy (oponent) ; Rubina, Aleš (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je aplikování tématu regulace vzduchotechnických zařízení. Práce je rozdělena na tři části – A, B, C. První část je teoretická a pojednává o regulaci obecně, zaměřuje se na regulaci ve vzduchotechnice a popisuje způsoby měření průtoku vzduchu, které se vztahují i k experimentální třetí části. Druhá část je zaměřena na návrh vzduchotechnického zařízení v nemocničním oddělení s lůžkovými pokoji a zázemím pro zaměstnance. V třetí části byla provedena verifikace regulátoru ve dvou vybraných budovách, z čehož v jedné nebyly splněny požadavky kladené výrobcem a ve druhé ano. Na závěr proběhlo porovnání naměřených hodnot.
Inovace laboratorní úlohy: Revize instalace a zařízení
Klement, Petr ; Steinbauer, Miloslav (oponent) ; Kadlec, Radim (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá inovací laboratorní úlohy, jménem Revize instalace a zařízení. Cílem je sestrojit zařízení, pomocí kterého bude možné simulovat chyby při revizním měření na spotřebiči. Úloha bude rozšířena o sestrojení samotného spotřebiče, který bude měřen a na kterém budou dále simulovány chyby. Pro měření bude využit digitální měřící přístroj REVEXprofi. Bezpečnost zařízení bude zajištěna měřícími vlastnostmi přístroje REVEXprofi, uložením obvodu do krytu sestrojeného přístroje a malými přesahy měřených hodnot nad rámec normy při spuštění chyb. Obvod byl nasimulován pomocí programu TINA 9.0.
Sledování fyzikálních veličin v polovodičových materiálech
Jankulár, Tomáš ; Polsterová, Helena (oponent) ; Rozsívalová, Zdenka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá sledováním fyzikálních veličin v polovodičových materiálech. Experiment byl zaměřen na měření pohyblivosti minoritních nosičů proudu a měření konduktivity pro vzorek křemíku a germania.
Diagnostika vlastností polovodičových materiálů
Šeliga, Ladislav ; Rozsívalová, Zdenka (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá popisem základních vlastností polovodičových materiálů a metodami měření vlastností polovodiče. V první části práce jsou rozebrány elementární polovodiče, polovodičové sloučeniny a pásová struktura. V další části je popsáno vedení proudu v polovodičích, metody měření rezistivity. Práce je zaměřena na měření driftové pohyblivosti minoritních nosičů náboje pomocí metody Haynes-Shockley pro křemíkový vzorek polovodiče, vytvoření automatizovaného pracoviště ve vývojovém prostředí VEE Pro a měření rezistivity křemíkových vzorků.
Optimalizace a měření parametrů PON sítě FTTx
Černý, Michal ; Křepelka, Václav (oponent) ; Filka, Miloslav (vedoucí práce)
Práce rozebírá současný vývoj na poli pasivních optických sítí a jednotlivé generace přenosových standardů. Podrobněji se zabývá parametry ODN, metodami jejich měření a volbou potřebných měření v praxi. Hlavní část práce je zaměřena na měření pasivního WDM prvku, kde je provedena analýza vstupů a výstupů, měření vložného útlumu a přelechů podle ORL na provozních vlnových délkách.
Diferenciální elektromagnetická analýza
Novotný, Bohumil ; Člupek, Vlastimil (oponent) ; Martinásek, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá studiem teorie postranních kanálů, jednoduché a diferenciální analýzy a typy útoků na postranní kanál, které mohou proběhnout proti kryptografickému systému. V diplomové práci jsou vysvětleny principy jednotlivých útoku na postranní kanál a možná obrana proti nim. Druhá část diplomové práce popisuje vytvořené experimentální pracoviště, jeho jednotlivé součásti a jejich funkce. Na tyto poznatky navazuje vlastní řešení útoku na elektromagnetický postranní kanál pomocí elektromagnetické sondy a příslušného vybavení pracoviště vytvořeného pro tuto úlohu. Závěrečná část diplomové práce je věnována popisu implementovaného algoritmu, popisu měření, výsledkům měření a možným úpravám implementovaných algoritmů v mikrokontroléru pro plnou automatizaci útoku na zařízení, proti kterému byl útok veden.
Aplikace měřicích sond v procesu obrábění
Vrzal, Jan ; Kalivoda, Milan (oponent) ; Polzer, Aleš (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na měřicí metody v procesu třískového obrábění. Cílem je vytvoření stručného přehledu měřicích metod. Práce je rozdělena na dvě části. První část se soustředí na měřicí prostředky pro kontrolu a měření mimo obráběcí stroj. V druhé části je uveden stručný přehled aplikací měřicích sond, které jsou použitelné přímo na obráběcím stroji.
Měřící metody klíčových parametrů v optických sítích
Balon, Jiří ; Reichert, Pavel (oponent) ; Tejkal, Vladimír (vedoucí práce)
Hlavním cílem diplomové práce bylo seznámit se s problematikou optických sítí a jejich měřením při výstavbě. Celá práce je rozdělena do několika částí, kde první část se zabývá problematikou optických vláken, jsou zde uvedeny jejich druhy, vlastnosti a je také naznačen i základní princip šíření optického signálu těmito vlákny. Jsou zde popsány i architektury optických sítí FTTx (Fiber To The x). Druhá část této práce je zaměřena na metody pro měření klíčových parametrů optických sítí. Jsou zde uvedeny metody pro měření optického útlumu a disperzních vlivů. Poslední a závěrečná část je zaměřena na vytvoření metodické příručky pro měření těchto sítí při výstavbě a ověření měřících metod uvedených v teoretické části na skutečné síti. Měření se provádělo na optické síti Masarykovy univerzity v Brně.
Měření spektrální charakteristiky jednovláknového optického přenosu
Balon, Radek ; Křepelka, Václav (oponent) ; Filka, Miloslav (vedoucí práce)
Hlavní cílem této bakalářské práce bylo ukázat problematiku optických sítí a jejich měření při provozu na síti. Celá práce byla rozdělena do několika částí. První část se zabývala optickými kabely. Vlastnosti optických vláken, druhy rozdělení vláken, způsoby šíření světelného paprsku uvnitř vlákna a také klíčovými parametry, které mají nežádoucí vliv na přenášený signál. Druhá část této práce byla zaměřena na metody, kterými se měří tyto nežádoucí parametry, jako jsou optický útlum a disperzní vlivy. Další část byla zaměřena na přenosové technologie, které se využívají pro přenos dat na provozní síti. Vysvětlili jsme si rozdíly mezi technologiemi a popsali monitorovací systémy, které slouží k měření parametrů na provozní síti Závěrečná část byla zaměřena na vlastní měření. Proměřili jsme si parametry provozní sítě CESNET2 a také ovlivnění signálu při připojení optické monitorovací sondy (TAP). Měření bylo provedeno na Masarykově Univerzitě v Brně (ÚVT MU).
Emoční inteligence a přístupy k jejímu poznávání a měření
Tarasenko, Sabina ; Boukalová, Hedvika (vedoucí práce) ; Niederlová, Markéta (oponent)
Cílem této práce je poskytnout přehled vývoje pojmu emoční inteligence, nejvýznamnějších konceptů zabývajících se tímto tématem a metod sloužících k jejímu poznávání a měření, které jsou spojené s modely. Pro dobrou orientaci v tématu je také vysvětlen a definován pojem emocí a aplikace emoční inteligence ve vybraných oborech. V empirické části je cílem vytvoření návrhu na vznik nové metody, jež by sloužila ke kulturně specifickému měření emoční inteligence. Jednalo by se o metodu, která využívá integrovaný model a kombinuje přístup sebehodnotících dotazníků s metodou FACS a MSCEIT. Výzkum by měl na velkém stratifikovaném vzorku zjistit, jestli nově vytvořená metoda měří validně úroveň emoční inteligence díky paralelní validizaci s MSCEIT. Nakonec jsou popsané možnosti využití metody a samotného výsledku, vyjádřeného emočním kvocientem, v praxi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.