Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 151 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mýtus jako psychologický fenomén a jeho význam pro moderního člověka v pohledu C. G. Junga.
Najbrt, Tomáš ; Vojtíšek, Zdeněk (vedoucí práce) ; Šusta, Marek (oponent) ; Slezáčková, Alena (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Dizertační práce MÝTUS JAKO PSYCHOLOGICKÝ FENOMÉN A JEHO VÝZNAM PRO MODERNÍHO ČLOVĚKA Z POHLEDU C. G. JUNGA Tomáš Najbrt Katedra religionistiky Vedoucí práce: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph. D. Studijní program: Teologie Studijní obor: Historická teologie a teologie náboženství Praha 2020 Anotace Tato práce zpracovává tři hlavní oblasti: mýtus, psychologii člověka a osobnost Carla Gustava Junga. Zabývá se rozporem mezi racionálním hodnocením mýtu a jeho faktickým vlivem na utváření představ moderního člověka o světě, který ho obklopuje, a také tvorbou nových mýtů v moderní době. Na pomezí psychologie člověka a psychologie náboženství ukazuje vliv mýtů obsahujících archaické symboly a archetypy na vědomé i nevědomé psychické procesy člověka a jejich interakci. Představuje také možnosti mýtických a náboženských tradic pro pochopení vlastní identity moderního člověka a jeho života.
Pravda a divadlo
Mrázek, Jan ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Jirásková, Věra (oponent)
Předmětem bakalářské práce Pravda a divadlo je zkoumání pravdy propojením pojetí fenomenologa Jana Patočky a divadelního režiséra a výzkumníka Jerzy Grotowského. Cílem je postihnout věcnou souvislost mezi těmito pojetími. Práce téma pravdy spojuje s antickým pojetím ve smyslu alétheia - neskrytost. Odkrývá, jak se toto pojetí projevuje na půdě divadla, jak souvisí s mýtem a rituálem, se situovaností, s tělesností, s výchovou a proč je takové pojetí pravdy neoddělitelné od jednání, sebepoznání a morálky. Práce by měla zmapovat filosofická východiska pro magisterskou práci, která vznikne na KVD DAMU. KLÍČOVÁ SLOVA Jan Patočka, Jerzy Grotowski, Martin Heidegger, pravda, alétheia, fenomenologie, divadlo, performer, jednání, poznání, mýtus, dramatická výchova, péče o duši, paradivadlo
Faust a úloha mýtu ve filozofii českých myslitelů: Bratránek, Masaryk, Patočka
Čechová, Tereza ; Marek, Jakub (vedoucí práce) ; Chavalka, Jakub (oponent)
NÁZEV: Faust a úloha mýtu ve filozofii českých myslitelů: Bratránek, Masaryk, Patočka AUTOR: Tereza Čechová KATEDRA: Obecná antropologie VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Jakub Marek, Ph.D. ABSTRAKT: Diplomová práce Faust a úloha mýtu ve filozofii českých myslitelů: Bratránek, Masaryk, Patočka, se zabývá faustovskou tématikou a její rolí v jednotlivých dílech uvedených filozofů. V diplomové práci je stručně obsažen vznik a vývoj faustovského mýtu, jeho nejznámější literární zpracování, i jeho podoba na českém území. Stěžejní kapitoly práce pak tvoří ty, jež jsou zaměřené na takové texty uvedených myslitelů, které se zaobírají právě faustovskou tématikou. Výsledné analýzy a komparace jsou přínosem v oblasti vyobrazení a uspořádání úlohy faustovského mýtu v české filozofii, a to především z důvodu odlišných přístupů, cílů i metod bádání, které ve svých pracech F. T. Bratránek, T. G. Masaryk a Jan Patočka využívají. KLÍČOVÁ SLOVA: Faust, mýtus, smlouva s ďáblem, Goethe, česká filozofie, filozofie dějin, Jan Patočka, F. T. Bratránek, T. G. Masaryk
Genealogie apollinského a dionýského principu
Soška, Bernard ; Chavalka, Jakub (vedoucí práce) ; Novák, Aleš (oponent)
Tato práce je zaměřena na dílo práce je pokus odhalit původ pojetí apollinského a dionýského principu. Vycházíme předpokladu, že Nietzsche své pravé zdroje ve před čtenářem zamlčuje. práci ovšem na základě četných indicií z árního textu ukazujeme, že jak dionýský, tak německé romantické tradice první poloviny 19. století. Tuto tezi dokládáme na mnoha příkladech autentických pramenů, s nimiž Nietzsche při práci na své prvotině prokazatelně pracoval. Stěžejním "objevem" práce spočívá v historické kontextualizaci formování obou principů v povahu řecké kultury.
Mýtus dokonalého biatlonového týmu a jeho konec
Šulejová, Markéta ; Němcová Tejkalová, Alice (vedoucí práce) ; Macková, Veronika (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na způsob, kterým média informovala o českém biatlonovém týmu v období jeho největších úspěchů, a to mezi lety 2012 a 2018. V souvislosti s tím se věnuje tomu, jak často média prezentovala vztahy, náladu a spolupráci v národním celku jako dokonalé, a pomohla tím vytvořit představu ideálního týmu. Cílem diplomové práce je zodpovědět výzkumnou otázku: Jak byl médii, biatlonisty a realizačním týmem konstruován mýtus ideálního biatlonového týmu? Na tuto otázku odpovídá diplomová práce prostřednictvím analýzy článků zaměřených na biatlon, které byly publikovány v letech 2012-2018 ve čtyřech sportovních denících, a to iSport.cz, sport.cz, sport.aktualne.cz a sport.iDNES.cz. K analýze využívá kvalitativní obsahovou analýzu rozšířenou o jazykovou analýzu diskurzu. Analýza jednotlivých článků je provedena na základě teoretických východisek, která se věnují mediální reprezentaci reality, mediální logice, mýtu, hrdinství, mýtu ve sportu a diskurzu. Výsledky analýzy popisují způsob a prostředky, jejichž prostřednictvím aktéři napomáhali konstrukci mýtu o dokonale fungujícím biatlonovém týmu. Využívané způsoby i s příklady jsou uvedené v závěru diplomové práce.
Moderní mýty ve výživě a alternativním stravování
Drábková, Tereza ; Svačina, Štěpán (vedoucí práce) ; Dostálová, Jana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá nejčastějšími mediálně propagovanými "mýty ve výživě" a za cíl si klade zjistit, jaký na ně má názor laická veřejnost, zda se podle nich stravuje a na jakých argumentech staví své přesvědčení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vychází ze zahraničních článků a studií. Je rozdělena dle základních makroživin a alternativních výživových směrů, ke kterým se pak jednotlivě vztahují konkrétní mýty. Každý mýtus je zde představen, jsou objasněny jeho historické prameny a argumenty, které ho podporují. Následně je mýtus vysvětlen a vyvrácen pomocí doložených studií a odborných článků. Praktická část se zaměřuje na laickou veřejnost. Proběhla formou kvantitativního dotazníkového šetření a jejím cílem bylo zjistit, zda mají vybrané mýty mezi respondenty své zástupce, na jakých informačních zdrojích stojí jejich povědomí o konkrétním tvrzení, zda se podle svých názorů i stravují a jaké argumenty používají pro jejich podporu. Vyhodnocené otázky jsou znázorněny v tabulkách a grafech a vyšlo v nich najevo, že dotazovaní čerpají své informace o výživě ze 73 % z internetu a sociálních sítí a dle svých přesvědčení se i stravují. Při bližším dotazování na argumenty, které by podpořili jejich postoj k vybraným mýtům ovšem nepodali dostatečně přesvědčivé...
Translation and study of Crépuscules by Joël Casséus
Štencová, Linda ; Fučíková, Milena (vedoucí práce) ; Listíková, Renáta (oponent)
ABSTRAKT
 Diplomová práce na téma Komentovaný překlad románu Crépuscules Joëla Casséuse sestává z překladu tří prvních kapitol québeckého románu Crépuscules do českého jazyka a následného odborného komentáře. Komentář se blíže zaměřuje na rozbor žánru románu, který balancuje mezi sci-fi a moderním mýtem, dále na analýzu výchozího textu dle studie Christiane Nord, v rámci které jsou zkoumány jak vnětextové faktory jako autor, čtenář, intence, funkce textu či jeho motiv, tak faktory vnitrotextové jako téma a obsah, kompozice, nonverbální složky, lexikum, syntax a suprasegmentální jevy. Následně se v komentáři zabýváme překladatelskými problémy a jejich řešením a konečně uplatněnými překladatelskými postupy jako transpozice, modifikace, kompenzace, generalizace nebo specifikace.
Joan of Arc, birth of a myth and the Johannine revival
Svobodová, Karolína ; Listíková, Renáta (vedoucí práce) ; Fučíková, Milena (oponent)
Předmětem diplomové práce je francouzská národní hrdinka Johanka z Arku a její zobrazení a reflexe v literárních dílech napříč stoletími. Diplomová práce zasazuje historickou postavu do kontextu doby, ve které žila, rekonstruuje život této francouzské světice a zabývá se rehabilitačním procesem, který dotvořil mýtus o národní hrdince. Diplomová práce shrnuje, jakým významným evropským literárním dílům stála Johanka z Arku předlohou. Diplomová práce se pak podrobněji zabývá literárními díly, v nichž figuruje jako hlavní postava právě Johanka, avšak každý autor ji čtenářům vylíčil ze svého úhlu pohledu. A právě tyto odlišnosti diplomová práce analyzuje. Diplomová práce se detailněji soustředí na literární díla autorů jako jsou Voltaire, Jules Michelet, Anatole France či Stéphen Coubé. Diplomová práce se zabývá rovněž odkazem Johanky z Arku ve 20. a 21. století.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 151 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.