Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Význam kulturně-komunitních zařízení pro rozvoj lokality
Švandová, Andrea ; KAŠPAR, David (vedoucí práce) ; ŠKOCHOVÁ-BLÁHOVÁ, Olga (oponent)
Diplomová práce „Význam multifunkčních kulturně-komunitních zařízení pro rozvoj lokality“ zkoumá roli lokálního kulturního zařízení ve vztahu k rozvojovému potenciálu v místě, v němž působí. Teoretická část práce se obecně věnuje významu a roli kultury v udržitelném rozvoji na poli vědeckém i politickém, dále se specificky soustředí na definici významu, role a funkce multifunkčního kulturně-komunitního zařízení pro lokalitu. Zjištěné závěry ze zkoumání problematiky po stránce teoretické jsou pak formou případové studie prakticky ověřovány a dokladovány na konkrétním pražském příkladu multifunkčního kulturně-komunitního zařízení.
Přistěhovalectví a velkoměsto: Politika integrace imigrantů v Berlíně a Vídni 1971-2011
Dimitrov, Michal ; Pešek, Jiří (vedoucí práce) ; Klípa, Ondřej (oponent) ; Zimmermann, Volker (oponent)
Disertační práce srovnává a interpretuje vývoj lokálních integračních politik (Západního) Berlína a Vídně v letech 1971-2011 na pozadí proměny Německa a Rakouska z etnicky homogenních států v multikulturní země. Obě metropole nejprve balancovaly mezi odmítáním trvalého začlenění přistěhovalců ("dočasná integrace") a selekcí vybraných cizinců vhodných pro integraci, později hledaly rovnováhu mezi tradičním konceptem asimilace a modernějším multikulturalistickým přístupem a v posledním desetiletí se přihlásily k politice rozmanitosti ve více či méně těsné vazbě na koncept interkulturalismu. Tento vývoj však neprobíhal v obou městech, která v základním vymezení představují podobné případy, zcela přímočaře a současně, a to zejména v první fázi před migrační krizí na přelomu 80. a 90. let 20. století. Pozornost je v práci věnována především dvěma otázkám: proč došlo k rozvoji lokální integrační politiky v (Západním) Berlíně výrazně dříve než ve Vídni a proč města na počátku nového století začala podporovat politiku rozmanitosti. Komparativní rámec odvozený z metody kontrastu kontextů interpretuje vývoj lokálních integračních politik v kontextu národního a nadnárodního politického systému, lokálních politických konstelací, reakcí většinové společnosti na imigraci, významu přistěhovalectví pro hospodářský...
Celostátní politické strany a jejich aktivita v lokální politice v Česku
Michetschläger, Lukáš ; Kostelecký, Tomáš (vedoucí práce) ; Daněk, Petr (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat, jak silné je působení celostátních politických stran v lokální politice v Česku, případně jaká je úspěšnost těchto stran v komunálních volbách. Samotná teoretická východiska této práce jsou členěna do dvou kapitol. První obsahuje obecné definice politických stran, funkce a cíle politických stran, typologii politických stran, vývoj stranického systému v Česku a také základní charakteristiku jednotlivých celostátních politických stran. Druhá kapitola se zabývá výzkumy volebního chování v Česku, samotnými obcemi a jejich zastupitelstvy a na závěr obecně představuje komunální volby. Praktická část této diplomové práce je shrnuta v jedné hlavní kapitole, která je dále členěna na menší podkapitoly. V první fázi je analyzována úspěšnost stran v sestavování kandidátních listin pro komunální volby, následuje vícenásobná regresní analýza, která pomáhá odhalit souvislost mezi centrální politikou a úspěšnosti politických stran na lokální úrovni a představuje další proměnné, které tento fakt ovlivňují. V třetí fázi praktické části je provedena analýza LISA, která bude sloužit k určení lokální míry prostorového (ne)shlukování aktivity vybraných celostátních politických stran v komunálních volbách v roce 2010. Poslední analýzou je geograficky vážená regrese, která...
Analýza vlivu politických vztahů na obecní rozpočet: případová studie obce Kamenický Šenov
Bouchalová, Nikola ; Masopustová, Ilona (vedoucí práce) ; Jüptner, Petr (oponent)
Cílem diplomové práce je analýza vlivu politických vztahů na obecní rozpočet v obci Kamenický Šenov. Pomocí řešení problematiky obecních rozpočtů je možné analyzovat vztah politických rozhodnutí a obecních rozpočtů. Většina politologických prací se zaměřuje na volby, volební systémy nebo přímo volbu starostů, ale otázkou vlivu politických vztahů na obecní rozpočet zůstávat stranou zájmu. Téma je důležité, ale přesto opomíjené. Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První tři kapitoly teoreticky ukotvují práci. V první kapitole jsou představena horizontální typologie komunálních systémů, veřejná správa, fiskální federalismus, příjmy a výdaje municipalit, sestavování obecního rozpočtu. Druhou kapitolu tvoří evropský kontext trendu analýzy vlivu politických vztahů na obecní rozpočet ve Francii a Švédsku. Třetí kapitola se samostatně věnuje České republice. Čtvrtá kapitola práce je řešena jako jedinečná případová studie obce Kamenický Šenov. V obci Kamenický Šenov vládla koalice KSČM, ČSSD od roku 1998 do roku 2009, v roce 2002 se ke koalici připojil jeden člen SNK Naše město. Koalice prosazovala investiční politiku, kterou reprezentuje výstavba Domu s pečovatelskou službou (DPS), oprava základní školy (ZŠ) a výstavba parkoviště a infocentra u Panské skály. V roce 2009 byli starosta a...
Faktory ovlivňující dobrovolné slučování obcí: případ České republiky v evropském srovnání
Heřmánek, Jan ; Jüptner, Petr (vedoucí práce) ; Masopustová, Ilona (oponent)
Text této práce zkoumá problematiku prvku dobrovolnosti procesu slučování municipalit v evropských zemích. Jako časový rámec bylo zvoleno období mezi lety 1990 a 2013, které dovoluje do výzkumu zahrnout taktéž země bývalého východního bloku. Text je rozdělen na dva celky, které kombinují dva odlišné přístupy, první část textu je převážně teoretická a problematiku slučování obcí nahlíží optikou top-down, tedy pohledem státních celků. Evropské státy člení do kategorií podle míry či typu dobrovolnosti a následně na jednotlivých případech ilustruje, jaké faktory a nástroje měly vliv na úspěšnost či neúspěšnost procesů konsolidace municipální struktury. Druhá část práce je empirického charakteru a na základě primárních dokumentů a analýzy mediálního obsahu zkoumá konkrétní případy dobrovolných sloučení obcí v České republice. Na problematiku amalgamace hledí perspektivou bottom-up a analyzuje jednotlivé předpoklady a faktory, které vedly malé české obce k rozhodnutí vzdát se dobrovolně své samostatnosti. Jednotlivé případy (jak úspěšné tak neúspěšné) jsou zkoumány jednotlivě, s důrazem na popis průběhu celého procesu sloučení. Kombinace dvou přístupů umožňuje vytvořit soubor základních doporučení strategií a nástrojů, které při správné implementaci mohou vést k dobrovolnému slučování obcí.
Přímá volba starostů ve zkušenosti evropských zemí
Švadlenková, Michaela ; Jüptner, Petr (vedoucí práce) ; Švec, Kamil (oponent) ; Balík, Stanislav (oponent)
Resumé Tato rigorózní práce se zabývala přímou volbou starostů v Evropě. V úvodu byly postulovány tři hypotézy. Cílem práce bylo zjistit, zda po zavedení přímé volby starostů dochází ke zvýšení volební účasti, zda vznikají rozdělené většiny a zda tyto způsobují problém s fungováním systému. Posledním cílem bylo zjistit, zda je přímá volba starostů trend, který má předpoklad se dále šířit. Faktory rozdělených většin a volební účasti byly analyzovány v rámci sedmi případových studií: Anglie, Norska, Chorvatska, Polska, Itálie, Rakouska a Německa. V jednotlivých případových studiích jsem porovnala volební účast ve volbě starostů a rady. Ukázalo se, že ve většině zemí, kde přímá volba probíhá současně s volbami rady, se volební účast liší spíše málo. Ve většině zemí byla volební účast ve volbách starostů nižší nebo stejná než volební účast ve volbách rad. Jen v Severním Porýní- Vestfálsku v Německu byla volební účast ve volbách starostů vyšší než ve volbách rad a rozdíl byl oproti ostatním zemím vyšší. Dále jsem analyzovala vývoj volební účasti před a po zavedení přímé volby starostů. Ke krátkodobému zvýšení volební účasti po zavedení přímé volby starostů došlo v Itálii a Chorvatsku. V dalších šesti zemích nedošlo ke zvýšení volební účasti. S využitím přístupu Bogumila a Holtkampa (2005) a Copuse (2004) jsem...
Problematické aspekty financování měst a obcí České republiky
Kruntorádová, Ilona ; Jüptner, Petr (vedoucí práce) ; Čopík, Jan (oponent)
V letech 2000, resp. 2003 byla v České republice dokončena první a druhá etapa reformy veřejné správy, s níž úzce souvisí problematika veřejných financí, zvláště pak financování měst a obcí. Předložená práce analyzuje problematické aspekty financování měst a obcí České republiky z hlediska postavení municipalit v politickém systému. Komunální rozpočty jsou prostředkem, jímž místní vlády naplňují své cíle, své politiky a zajišťují rozvoj své municipality. Jde o téma vysoce aktuální. Političtí představitelé místních samospráv nejsou kvůli různým rolím a míře veřejných služeb, které poskytují, jednotní v názoru na podobu financování místních rozpočtů. Municipality tak nedisponují jednotným silným hlasem při zajišťování svých priorit. Tyto odlišné zájmy se odrážejí v programech politických stran. Nebýt jiných rozporů ve vládní koalici, pravděpodobně by tato otázka štěpila strany ODS a TOP 09 ve společném klubu se STAN. Problematika systému financování samospráv přesahuje rámec politologie. Je tématem multidisciplinárním, mezioborovým. Aby bylo možné téma uchopit a zkoumat z politologického pohledu, je třeba nastínit ekonomický a právní kontext a postavení místních samospráv v rámci demokratického zřízení ČR, ve kterém územní samosprávy artikulují zájmy a preference jednotlivých občanů. Zmíněnou...
Diskuse o zavedení přímé volby starostů v ČR
Fořtová, Šárka ; Jüptner, Petr (vedoucí práce) ; Švec, Kamil (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou diskuse týkající se zavedení přímé volby starostů v České republice. Východiskem práce je komparace vývoje a průběhu diskusí předcházejících zakotvení přímé volby starostů v pěti evropských zemích - Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika Německo, Itálie, Chorvatsko a Belgie-Valonsko, se zaměřením především na ústřední motivy vedoucí k iniciaci diskuse, hlavní argumenty v ní obsažené, klíčové aktéry diskuse a úrovně, na kterých je diskuse vedena. Hlavní část práce je věnována analýze diskuse o případném zavedení přímé volby starostů v České republice. Důraz je kladen na identifikaci jednotlivých platforem české politické scény, které do diskuse zasahují. Práce je soustředěna na postoj klíčových politických stran, zájmových skupin a starostů k otázce přímé volby. Zásadní postavení zaujímá Ministerstvo vnitra České republiky, které zastává roli hlavního moderátora probíhající diskuse. Cílem práce je zodpovězení těchto otázek: Na jakých platformách je diskuse o případném zavedení přímé volby starostů v České republice vedena? Jaké jsou veřejně deklarované a skutečné postoje jednotlivých aktérů k otázce přímé volby starostů? Práce usiluje o zhodnocení konkrétních postojů jednotlivých politických aktérů, které určují směr průběhu samotné...
Problematické aspekty financování měst a obcí České republiky
Kruntorádová, Ilona ; Jüptner, Petr (vedoucí práce) ; Čopík, Jan (oponent)
V letech 2000, resp. 2003 byla v České republice dokončena první a druhá etapa reformy veřejné správy, s níž úzce souvisí problematika veřejných financí, zvláště pak financování měst a obcí. Předložená diplomová práce analyzuje problematické aspekty financování měst a obcí České republiky z hlediska postavení municipalit v politickém systému. Komunální rozpočty jsou prostředkem, jímž místní vlády naplňují své cíle, své politiky a zajišťují rozvoj své municipality. Jde o téma vysoce aktuální. Političtí představitelé místních samospráv nejsou kvůli různým rolím a míře veřejných služeb, které poskytují, jednotní v názoru na podobu financování místních rozpočtů. Municipality tak nedisponují jednotným silným hlasem při zajišťování svých priorit. Tyto odlišné zájmy se odrážejí v programech politických stran. Nebýt jiných rozporů ve vládní koalici, pravděpodobně by tato otázka štěpila strany ODS a TOP 09 ve společném klubu se STAN. Problematika systému financování samospráv přesahuje rámec politologie. Je tématem multidisciplinárním, mezioborovým. Aby bylo možné téma uchopit a zkoumat z politologického pohledu, je třeba nastínit ekonomický a právní kontext a postavení místních samospráv v rámci demokratického zřízení ČR, ve kterém územní samosprávy artikulují zájmy a preference jednotlivých občanů....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.