Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza specifik územního plánování v Německu a České republice: Komparace měst Regensburg a Hradce Králové
Chlumská, Šárka ; Černá Silovská, Hana (vedoucí práce) ; Jílek, Petr (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na systémy prostorového a územního plánování v České republice a Spolkové republice Německo. Cílem práce je identifikovat shody a rozdíly v systémech a demonstrovat je na konkrétních územních plánech dvou měst obou států. Teoretická část práce je zaměřena na definování základních pojmů, jako jsou prostorové a územní plánování nebo udržitelný rozvoj. Nastiňuje koncepci prostorového plánování v Evropské unii. Do praktické části spadá prostorové a územní plánování v České republice na příkladu města Hradce Králové a ve Spolkové republice Německo na příkladu města Regensburgu. V rámci praktické části práce je provedena komparace systémů prostorového a územního plánování obou zemí a komparace konkrétních územních plánů měst. Teoretická a praktická část práce se obsahově logicky prolínají. Práce přináší do českého prostředí informace o fungování územního plánování v bavorském regionu, odhaluje klíčové rozdíly v obou systémech, a to jak v obecné, tak i konkrétní rovině. Ukazuje možná překvapivě vysoký počet shodných znaků systémů obou stran.
Revitalization of public space as means for the development and functionality of a wider city centre
Šlepkovská, Katarína ; Lindner, Milan (vedoucí práce) ; Tyslová, Irena (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou obnovy veřejného prostoru, se zaměřením na oblast širšího městského centra. S tím souvisí i pojetí urbanismu a lidského měřítka. Cílem této práce je prostřednictvím PEST analýzy, zjistit funkčnost veřejného prostoru okresu Košice I ve městě Košice, a následně navrhnout několik opatření, které by přispěly k jeho zlepšení. Teoretická část pojednává o terminologii a významných dokumentech pro městské plánování. Také o urbanistických směrech minulosti, po kterých následují novodobé myšlenky, možnosti a formy nazírání na veřejný prostor. V praktické části jsou nejprve shrnuty strategie obnovy různých městských sídel. Následně je provedena analýza hodnocení městského prostoru v okrese Košice I, a zároveň určitých konfliktů bránících rozvoji území. Na jejich základě je navrženo několik doporučení, jak tyto konflikty zamezit.
Veřejný zájem, politika a developeři
Srb, Ondřej ; Urban, Michal (vedoucí práce) ; Havel, Tomáš (oponent)
Název diplomové práce: Veřejný zájem, politika a developeři Tato práce se zabývá problematikou veřejného zájmu, politiky a developerů. Práce si klade za cíl zmapovat podmínky pro novou výstavbu a zjistit jaký je veřejný zájem v oblasti územního plánování. Soustřeďuje se pak zejména na území Prahy. Práce k tomu užívá analýzu vztahů mezi pojmy, analýzu právního rámce a popis praxe v oblasti výstavby. Práce je členěna do tří kapitol. První kapitola je členěna na dvě hlavní části a věnuje se pojmu veřejného zájmu a to nejprve z mezioborového a následně z právního hlediska. Tato kapitola slouží k lepšímu porozumění a uchopení pojmu. V první části nejprve rozebírá díla významných myslitelů, kteří s pojmem pracují. Zvlášť pak genezi slov "veřejnost" a "zájem". Na to navazuje hledání korektivu ke kapitalistickému pojetí veřejného zájmu, dále pohled na veřejný zájem, jako na zájem určitých skupin a také modelace systému pro určení veřejného zájmu při rozhodování politiků. V druhé části pak práce analyzuje pojem na základě rozboru judikatury a zákonů. Druhá kapitola se zaměřuje na podmínky pro umísťování staveb. Tato kapitola nabízí jak teoretickou rovinu, tak na příslušných místech uvedené praktické aspekty problematiky. Nejprve je zde rozebrán postup z pohledu developera, který sleduje jednotlivé kroky,...
Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Bernarticích nad Odrou
Glogarová, Tereza ; Segeťa, Karel (oponent) ; Superatová, Alena (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vlivem územního plánování na cenu pozemků v obci Bernartice nad Odrou. Je zde popsán teoretický základ pro ocenění nemovitých věcí, analyzována dokumentace územního plánu v obci a formou případové studie provedeno ocenění dvou vybraných pozemků. Oba pozemky jsou oceněny cenou zjištěnou a cenou obvyklou a to ve třech stupních podle daných podmínek územního plánu. Jedná se o stupně využití parcel jako pozemků zemědělských, určených k zastavění podle územního plánu a pozemků stavebních. Na základě výsledků výpočtů je provedeno zhodnocení cen v jednotlivých fázích a jejich zdůvodnění.
Bučovice - studie obchvatu
Guráň, Pavel ; Apeltauer, Jiří (oponent) ; Holcner, Petr (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je prověřit možné vedení silnice I/50 na území města Bučovic s ohledem na životní prostředí a život ve městě. Navrhovaný obchvat bude zejména odvádět tranzitní dopravu mimo centrální část města. Důvodem pro postavení obchvatu je především zvýšení bezpečnosti ve městě a snížení negativních vlivů, jako je intenzita dopravy, hluk, emise a vibrace od těžkých nákladních vozů. Vedení trasy je řešeno ve 3 variantách. Z toho jedna vychází z územního plánu a z části vede přes jižní část města. Zbylé varianty vedou zcela mimo obec. Součástí práce je multikriteriální hodnocení a vzájemné porovnání řešených variant.
Zásady ochrany a obnovy zeleně městských památkových zón: Certifikovaná metodika 1/2015-050
Sojková, Eva ; Šiřina, Petr
Metodika stanovuje zásady pro ochranu, obnovu a péči o zeleň ve specifických územích s kulturně historickými hodnotami – městských památkových zónách. Pozornost je proto zaměřena jednak na tvorbu nástrojů v rámci územně plánovací dokumentace – určení podmínek pro ochranu památkové hodnoty a charakteru území, jednak na technologie obnovy, rozvojové a udržovací péče o jednotlivé typy ploch zeleně a sortimentní výběr dřevin. Management zeleně je vypracován ve vazbě na diferenciaci MPZ (městských památkových zón) podle významu pro utvářené území. Metodika navazuje na metodický postup Hodnocení zeleně městských památkových zón (Sojková, Šiřina 2014).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Podklady pro zadání a vypracování územně plánovací dokumentace pro oblast České Budějovice a okolí. Územní studie se záměry využití území.
ADLER, František
Cílem mé diplomové práce bylo poukázat na problematiku tvorby územní studie jako takové a aplikování mých znalostí na tvorbě územní studie v územní části města Českých Budějovic. V první kapitole byl proveden literární přehled na všeobecné téma územního plánování a urbanizmus a vším co je s těmito obory spojeno. V další kapitole byl stručný popis města České Budějovice a podrobný popis zájmového území pro vypracování územní studie pomocí územně analytických podkladů. Čtenář se seznámí s odbornými termíny z oblasti územního plánování. Dozví se základní i podrobné informace o územním plánování a seznámí se s prací projektanta. V praktické části jsem rozvedl problematiku tvorby územní studie, limity využití území, omezení odvětví jako např. zemědělství, doprava, zástavba atd. Dále se čtenář dozví, co je to územní studie a s čím vším se musí pracovat a nakládat při jejím zpracováním. Mým přínosem pomocí této diplomové práce bude shromáždění hlavních bodů, které by měla územní studie obsahovat.
problematika rozvoje venkovského prostoru ve zvláště chráněných územích
ČÍŽKOVÁ, Hana
Cílem práce byla problematika rozvoje venkova v zájmovém území obce Kvilda. V první části byly popsány přírodní charakteristiky tohoto území. Dále obsahuje popis samotné obce. Čtenář se seznámí s dotazníkem, který byl vyplněn obyvateli obce. Otázky se zabývaly spokojeností obyvatel. V praktické části byla rozvedena problematika územního plánu, limity využití území, omezení určitých odvětví jako je například zemědělství, infrastruktury, stavební činnosti. Je zde zmíněna architektura nové zástavby. Cílem práce bylo seznámit se se souvisejícími problémy venkova na jeho rozvoj.
Projektová dokumentace rodinného domku v rozsahu pro vydání stavebního povolení.
TŮMA, Martin
Tato diplomová práce osvětluje základní problémy související s výstavbou domu. Hlavním cílem stanoveným pro tuto práci, bylo vypracovat projekt malého rodinného domku v dané lokalitě. Tento projekt musí zohledňovat požadavky na moderní bydlení mladé rodiny. Vzhled domu musí rovněž respektovat charakter venkovského okolí. Možnosti využití území v obci stanovuje územní plán. V průběhu zpracování této práce byly dodrženy veškeré regulativy územního plánu. Významným úkolem pro projektanta budov je návrh účelného uspořádání plně využívající vnitřní prostor budovy. Značné úsilí bylo věnováno vytvoření uceleného přehledu problematiky přípravy stavby. Výsledkem této práce tak není pouhý projekt jednoho rodinného domku. Oblast stavebního práva byla v České republice v roce 2007 zásadně upravena. V souvislosti s touto úpravou, poskytuje tato práce rovněž stručný přehled nového stavebního zákona.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.