Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza technických provedení ochrany před bleskem komerčního objektu s FV výrobnou
Paclík, Patrik ; Bátora, Branislav (oponent) ; Ptáček, Michal (vedoucí práce)
Hlavním cílem práce je problematika ochrany před bleskem a přepětím a ukázka její praktické aplikace na úrovni fiktivního objektu. V souvislosti s tím je provedena rešerše aktuálně platných norem a právních předpisů a uveden základní výčet požadavků na tvorbu související projektové dokumentace. Klíčovým doplňkem je syntéza ochrany před bleskem a přepětím s ochranou fotovoltaických panelů umístěných na střešní konstrukci objektu, a jsou analyzována rizika s vnější a vnitřní ochranou. Součástí práce je také vyhodnocení možné kolize při aplikaci vnější ochrany před bleskem a fotovoltaických panelů a prevence šíření případného požáru ze střechy na objekt. Tři různá technická provedení vnější ochrany před bleskem jsou porovnána z hlediska estetiky, finančních nákladů a praktičnosti.
Návrh ochrany před atmosférickým přepětím pro historickou budovu
Kytka, Jakub ; Janík, Daniel (oponent) ; Bátora, Branislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje problematice ochrany před atmosferickým přepětím pro historický objekt. Historický objekt je ztrouchnivělý zámek, jehož investor se v budoucnu bude snažit o jeho renovaci, respektive o přestavbu zámku. Cílem bakalářské práce je seznámení s problematikou a následné vytvoření projektové dokumentace pro realizaci hromosvodu. První teoretická část práce je věnována základnímu seznámení s přepětím, teoretickému rozboru a rešerši norem k problematice vnitřní a vnější ochrany před přepětím. Druhá teoretická část se věnuje problematice o řízení rizika a jeho rozboru dle platných norem, včetně určení rizika řešeného objektu. V první praktické části byla vytvořena výkresová dokumentace půdorysu střechy a pohledů zepředu/zezadu a z boku. V druhé praktické části byl vytvořen návrh ochrany proti blesku pro chráněný objekt. Ve třetí praktické části bylo vytvořeno schéma pro návrh přepěťových ochran, rozpočet hromosvodu a technická zpráva.
Zpracování projektové dokumentace elektro s částečnou automatizací v rozsahu pro realizaci stavby RD
Jaroš, Zdeněk ; Janík, Daniel (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
Cílem této práce je seznámení se s problematikou spojenou s tvorbou silových a datových rozvodů, definování zásad potřebných k vypracování dokumentace a realizace projektu elektroinstalace rodinného domu. První část práce se zabývá definicemi a zásadami spojenými s bezpečností a způsoby jejího zajištění, na které je třeba dbát při tvorbě projektové dokumentace. Dále jsou v práci uvedeny podmínky a vybrané způsoby připojení objektu k distribuční síti nízkého napětí, způsoby provedení silnoproudých a slaboproudých rozvodů a zpracování návrhu osvětlení. Druhá část se zabývá zpracováním konkrétního projektu elektroinstalace pro rodinný dům. Obsahem tohoto bodu zadání je návrh instalace silnoproudých a slaboproudých obvodů rodinného domu do půdorysu, návrh rozváděčů, bleskosvodu a vypracování technické dokumentace v souladu s platnými technickými normami. V technické zprávě je uvedeno i ekonomické zhodnocení projektu.
Návrh ochrany před bleskem pro objekty občanské výstavby
Šebesta, Ondřej ; Bátora, Branislav (oponent) ; Toman, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou ochrany před bleskem a řídí se soustavou norem ČSN EN 62 305. První část teoreticky rozebírá účinky blesku na objekty a inženýrské sítě. V druhé části je seznámení s vnější ochranou proti blesku a možnosti její realizace. Následně je rozebrána problematika vnitřní ochrany proti blesku a přepěťových ochran. V druhé polovině práce je seznámení s chráněným rodinným domem a je pro něj proveden výpočet rizika. Je navrhnuta vnější ochrana proti blesku, která je ověřena metodou ochranného úhlu a metodou valící se koule. Poslední část se zabývá vnitřní ochranou proti přepětí a jsou zde navrženy jednotlivé stupně přepěťových ochran.
Projektová dokumentace elektro pro rodinný dům v rozsahu pro realizaci
Orság, Štěpán ; Janík, Daniel (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací pro rodinný dům v rozsahu pro realizaci. Práce je rozdělena na dvě části. V první části je uveden teoretický rozbor silových a datových rozvodů a podklady pro návrh osvětlení a ochranu před bleskem. Také je přiblížen inteligentní systém Loxone, který je použit v projektu rodinného domu. Druhá část bakalářské práce spočívá ve vytvoření realizačního projektu, který je tvořen částí textovou i výkresovou. Projekt obsahuje technickou zprávu včetně rozpočtu materiálu a výpočtu řízení rizika. Také je proveden návrh osvětlení a bleskosvodu. Nedílnou součástí práce jsou také výkresy rozvodů v domě, části bleskosvodu a návrh rozváděčů.
Návrh ochrany před bleskem pro rodinný dům
Kovář, Zdeněk ; Bátora, Branislav (oponent) ; Toman, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje stěžejní teorii, která je nezbytná pro správný návrh rodinného domu před nepříznivými účinky blesku. Cílem práce je podat stručný a ucelený pohled do problematiky. Úvodní část se zabývá vznikem blesku, nepříznivými účinky na chráněný a nechráněný objekt, analýzou rizika. Druhá část práce představuje jednotlivé typy ochran. V následující třetí části je popsána krátká historie norem a přehled norem platných na území České republiky. Poslední část bakalářské práce se věnuje vlastní tvorbě návrhu ochrany před bleskem pro zvolený fiktivní rodinný dům.
Structure of Surge Arresters and Their Application in Power System
Strapko, Miroslav ; Novotný, Jan (oponent) ; Orságová, Jaroslava (vedoucí práce)
This work deals with internal and external protection against surge phenomena occurring in the power system. Describes the atmospheric and the operating overvoltage. The main objective is to theoretically describe the issue of protection - surge arresters, which are used for different voltage levels from the view of parameters, use and construction. The last part shows the calculation of a sufficient gap between the devices of external protection against lightning - a safe isolating distance, the calculation of a protective distance of surge arresters and practical choice of overvoltage limiters for high-voltage transformer.
Návrh ochrany před bleskem pro rodinný dům
Tesař, Luděk ; Bátora, Branislav (oponent) ; Toman, Petr (vedoucí práce)
Tato práce popisuje pravidla návrhu ochrany před bleskem pro objekty občanské výstavby. Cílem této práce je poskytnout ucelený pohled na základní pravidla návrhu ochrany před bleskem. Samotnému návrhu předchází podrobnější seznámení s poměrně rozsáhlou problematikou v této oblasti. Úvodní část práce je zaměřena na přiblížení požadavků platných technických norem a legislativy. V druhé kapitole se práce zabývá bleskem obecně, dále bleskovým proudem a jeho parametry. Následující část je zaměřena na účinky bleskového proudu s uvedením škod způsobených údery blesku do objektu nebo jeho okolí. Dále je rozpracována problematika analýzy a řízení rizika. V následující kapitole práce popisuje a vysvětluje systém vnější a vnitřní ochrany před bleskem. Poslední část je věnována konkrétnímu návrhu ochrany před bleskem pro vybraný rodinný dům.
Aplikace přepěťových ochran v sítích NN
Brtnický, Pavel ; Šlezingr, Jan (oponent) ; Bátora, Branislav (vedoucí práce)
Práce obsahuje problematiku přepěťových ochran v sítích nízkého napětí. První část se věnuje teoretickému rozboru o přepětí, kde je popsán vlastní vznik a základní dělení. Druhá část je věnována vnitřním a vnějším ochranám, kde je charakterizováno, co ochrany obsahují a metody, pomocí kterých se ochrany navrhují. Ve třetí části je krátce pojednáno o počítačových softwarech, které podporují dimenzování a projektování ochran. Druhá polovina práce se věnuje konkrétnímu návrhu ochrany pro objekt hasičské zbrojnice, kde jsou nejprve určena rizika pro stavbu bez ochrany a následně pro chráněnou stavbu, návrh vnější ochrany společně s ověřením a návrh vnitřní ochrany.
Použití přepěťových ochran v domovní elektroinstalaci
Marcol, Michal ; Radil, Lukáš (oponent) ; Bátora, Branislav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá ochranou objektů před nebezpečným úderem blesků a následného proudu. Zabývat se bude také možností ochrany nejenom vnější částí objektu ale i vnitřní ochraně proti přepětí a poškození přístrojů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.