Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 58 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Regionální typologie roubených staveb na území ČR
Nešporová, Kristina
Práce se zabývá rozdělením tradičních roubených staveb dle domových typů a jejich místních dobových forem a zanesením těchto regionálních typů do současného administrativního členění České republiky. Jednotlivé regionální typy tradiční zástavby jsou definovány podle druhu konstrukcí, detailů a typologických znaků, které jsou pro dané oblasti typické. Jako příloha jsou zpracovány katalogové listy, které poskytují vhodné doporučení pro návrh nových roubených staveb, tak aby nenarušovaly tradiční zástavbu a krajinný ráz dané oblasti výstavby. V rámci práce je zpracována i fotodokumentace nově postavených roubených staveb i s vyhodnocením.
Ľudová architektúra ako inšpirácia pri navrhovaní interiéru
Kočická, Barbora
Téma téhle bakalářské práce obsahuje návrh soukromého obytného interiéru, který naváže na tradici lidového vesnického domu. V první části řeší vývoj, obsahové a formální znaky, materiály a zařizovací prvky tradičních staveb v širším regionu. Taktéž jmenuje normativní, legislativní, funkční a hygienické požadavky na současný obytný prostor. Tyto teoretické poznatky jsou dále využité v praktické části při navrhování interiéru rodinného domu na Slovácku. K návrhu patří kromě skic, vizualizací a technické dokumentace interiéru také design nábytkového solitéru – malého úložného prostoru.
The Language of Vernacular Earthen Architecture
Bažík, Lenka
Cílem článku bylo specifikovat prvky jazyka lidové hliněné architektury na jižní Moravě pomocí analýzy a interpretace. Výzkum proběhl za účelem lepšího pochopení lidové hliněné architektury a možného dalšího používání prvků jazyka v současné architektonické tvorbě.
Historický vývoj venkovských sídel
JURDOVÁ, Natálie
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem venkova a lidové architektury. Kapitoly jsou věnovány vývoji venkovských sídel v průběhu dob, rozvoji různých regionálních domů na území České republiky, vývoji rozložení vesnických domů, jejich konstrukcí a prvků. K lidové architektuře neodmyslitelně patří hospodářské stavby. Těm nejvýznamnějším je věnována kapitola, ve které se dozvíme, jak se vyvíjelo využívání těchto staveb, jejich umístění a konstrukce. Na venkově se také stavěla řada církevních a panských staveb, které jsou v práci popsány. Lidové architektuře Kraje Vysočina se věnuje poslední kapitola.
Historický vývoj venkovských sídel ve zvolené lokalitě
PFLEGEROVÁ, Adéla
Název mé diplomové práce zní "Historický vývoj venkovských sídel ve zvolené lokalitě". Jak už název zmiňuje, v mé práci se zabývám vývojem venkovských sídel. Pro zpracování jsem si vybrala obce Horní Dvořiště a Pištín. Teoretická část pojednává o historickém vývoji venkovských sídel skrze různá období. Dále také popisuji faktory, které ovlivňovaly osidlování naší krajiny. V dalších kapitolách jsou vypsány typické stavební prvky lidové architektury. Předposlední část je věnována lidovým stavbám dle regionů a v poslední řadě jsem se věnovala jihočeské lidové architektuře, kterou jsem popisovala podle jednotlivých oblastí. Praktická část obsahuje popis obou obcí, Horního Dvořiště a Pištína. Vývoj je popisován z pohledu katastrálního území, proto se také v kapitole o Horním Dvořišti zmiňuji o Českém Heršláku, který k Hornímu Dvořišti patří. Následně jsou zaznamenány metody popisu a sběru dat, které bylo nutné pro mou práci použít.
Anatomie domu a digitální regionalismus
Boušková, Linda ; Magnusková, MA et MA Eva (oponent) ; Kristek, Jan (vedoucí práce)
Robotika a digitální navrhování je asociováno s tvorbou volných forem. Práce se zabývá potenciálem nových stavebních technologií ve vztahu k regionální tvorbě, která byla přerušena masovou výrobou. Tvorbu, která může reinterpretovat půvab a pestrost moravských domů a zachovat tak kontinuitu mezi starým tvaroslovím a dnešními požadavky na bydlení.
Korňa – sídlo v krajině
Bělica, Ondřej ; Šipulová, Janica (oponent) ; Ponešová, Barbora (vedoucí práce)
Snahou diplomové práce je navrhnout impulz, který skrze architekturu a tvorbu krajinných prvků v domovské krajině, pomůže obnovit vztah člověka a krajiny. Drobnými zásahy komunitního charakteru, lze aktivovat prostředí i mysl obyvatel. Podtrhnout krásu krajiny i člověka v ní. Jde o sérii krajinných zásahů doplněných o soubor dřevěných objektů, které jsou volně inspirováný místní lidovou architekturou.
Historický vývoj venkovských sídel
SLIPKOVÁ, Šárka
Tato bakalářská práce s názvem "Historický vývoj venkovských sídel" se zabývá především vývojem sídel od pravěku do moderní historie. Popisuje typy staveb v jednotlivých regionech České republiky a shrnuje postupný vývoj a uspořádání venkovských obytných domů. Stejně tak se zabývá i vývojem, kterým si prošly církevní a panské stavby. Podle dostupného materiálu se pozvolna měnily využívané konstrukce i zvláštní prvky lidové architektury, které dávaly stavbám jejich osobitý charakter. Ve vesnickém prostředí se objevovaly především zemědělské usedlosti, jejichž součástí byly hospodářské budovy, proto je jedna z kapitol zaměřena právě na ty nejvýznamnější. Poslední kapitola je věnována ukázce překrásné lidové architektury, která se dochovala v oblasti jižních Čech.
Historický vývoj venkovských sídel a lidové architektury ve zvolených regionech České republiky
PIPKOVÁ, Denisa
Tématem bakalářské práce je vypracování přehledné historie venkovských sídel a lidové architektury a nastínění odlišností týkajících se stavebnictví ve mnou zvolených regionech ležících na území České republiky. Pro lepší porozumění práce je zde zpracován rozbor obou lokalit Vysočiny a jižní Moravy. Touto prací bych ráda nastínila problematiku vývoje českého a moravského venkova a ochrany lidové architektury. Přínosem by mohla být pro širokou veřejnost, která by měla zachovávat lidovou architekturu, jelikož se z našich obcí stále více vytrácí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 58 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.