Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Informačně knihovnické služby pro studenty uměleckých škol se zaměřením na dramatické a hudební umění v ČR
Fialová, Zuzana ; Papík, Richard (vedoucí práce) ; Černá, Milena (oponent)
Diplomová práce Informačně knihovnické služby pro studenty uměleckých škol se zaměřením na dramatické a hudební umění v ČR si klade za cíl analyzovat prostředí knihoven s fondem zaměřeným na hudbu a divadlo, které slouží studentům uměleckých vysokých škol. Popsat knihovnicko-informační služby a vliv autorského zákona na poskytování služeb v knihovnách s fondem obsahujícím hudebniny, audio a audiovizuální nosiče. V poslední části práce popisuje metodiku kvalitativního výzkumu a vyhodnocuje výzkum pomocí analýzy silového pole. Dále byly analyzovány zjištěné skutečnosti a vydána doporučení k řešení zjištěných faktů.
Design služeb ve veřejných knihovnách
Šnýdl, Jakub ; Dombrovská, Michaela (vedoucí práce) ; Nekolová, Kateřina (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o designu služeb ve veřejných knihovnách. Práce se skládá z části teoretické a části praktické. V teoretické části jsou popsány služby ve veřejných knihovnách, jsou představeny základy a principy designu služeb. Dále následuje přehled nástrojů a metod designu služeb vhodných k využití v knihovnách. V praktické části jsou analyzovány služby Knihovny Matěje Josefa Sychry z hlediska uživatele pomocí nástrojů a metod designu služeb a jsou navržena možná vylepšení těchto služeb.
Analýza služeb veřejných knihoven pro zrakově postižené
Hrychová, Tereza ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou služeb pro zrakově postižené uživatele ve veřejných knihovnách. Nejprve poskytuje teoretické uvedení do tématu včetně nastínění tematických projektů, neziskových organizací a legislativy. Poté se práce zaměřuje na samotné poskytování služeb pro zrakově postižené ve veřejných knihovnách, přičemž jsou zmíněny konkrétní aktivity knihoven jak z ČR, tak ze zahraničí. Praktická část práce je složena z analýzy čtyř vybraných knihoven v ČR a kvalitativního výzkumu. V závěru práce jsou zjištěné poznatky shrnuty do několika doporučení, která mohou knihovnám pomoci úspěšně nabízet služby pro zrakově postižené uživatele.
Struktura Městské knihovny v Děčíně a její služby uživatelům
Bednářová, Vendula ; Vášová, Lidmila (vedoucí práce) ; Černá, Milena (oponent)
(česky) Cílem bakalářské práce je zaznamenat vývoj, strukturu a služby Městské knihovny v Děčíně. První část je věnována historii města a jeho kulturnímu zázemí. Ve druhé kapitole je zaznamenán historický vývoj knihovny. Dále se práce zabývá současným stavem knihovny. Popisuje její zázemí, vybavení, organizační strukturu či financování. Čtvrtá část nabízí detailní pohled na jednotlivá oddělení, organizaci knihovního fondu a konkrétní služby poskytované uživatelům. Poslední kapitola pojednává o vzdělávacím středisku, které knihovna zastřešuje a projektu nové budovy.
Metody měření kvality služeb ve vysokoškolských knihovnách : případová studie knihoven HAMU a JAMU
Bártová, Tereza ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá problematiku měření kvality služeb v knihovnách z teoretického a praktického hlediska. Snaží se definovat pojem kvalita v kontextu služeb knihoven a jednotlivé výkonové ukazatele užívané v praxi a podat přehled možností měření kvality v českém prostředí i v zahraničí. Popisuje metody Balanced ScoreCard, Benchmarking, Total Quality Management, ServQUAL a SWOT analýzu, které původně pocházejí z komerčního sektoru a Benchmarking knihoven, Bibliotheksindex a LibQUAL+, které vznikly přímo pro oblast knihovnictví. Mapuje také jednotlivé aktivity v této oblasti na národní a mezinárodní úrovni. Praktickou část diplomové práce tvoří průzkum ve dvou vybraných knihovnách provedený na základě tří vybraných metod měření kvality: Benchmarkingu knihoven, Bibliotheksindexu a SWOT analýzy. V závěru diplomové práce je na základě zjištěných informací a vlastních zkušeností z praxe vytvořen obecný rámec kvality služeb, možnosti jejího zvyšování a měření ve vysokoškolských knihovnách.
Neknižní výpůjčky ve vybraných českých knihovnách - průzkum efektivity
Svobodová, Iveta ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
Cílem bakalářské práce je zjistit podrobnosti o tzv. "neknižních výpůjčkách" v českých knihovnách, jejichž pestrost se v posledních letech rozšířila. V teoretické části bude zpracována problematika služeb knihoven, s akcentem na méně tradiční služby. Dále budou zjištěny výskyty a detaily neknižních výpůjčních služeb v českých knihovnách. Toto šetření bude provedeno dotazníkovou online formou. Ve vybraných knihovnách proběhne detailní šetření těchto služeb s cílem zpracování případových studií, využity budou statistiky služeb, strukturované rozhovory s knihovníky a uživateli a analýza designu a marketingu služeb. V závěru práce dojde ke komparaci případových studií a teoretické části a budou vyhodnoceny klady a zápory těchto služeb knihoven.
Neknižní výpůjčky ve vybraných českých knihovnách - průzkum efektivity
Svobodová, Iveta ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
Cílem bakalářské práce je zjistit podrobnosti o tzv. "neknižních výpůjčkách" v českých knihovnách, jejichž pestrost se v posledních letech rozšířila. V teoretické části bude zpracována problematika služeb knihoven, s akcentem na méně tradiční služby. Dále budou zjištěny výskyty a detaily neknižních výpůjčních služeb v českých knihovnách. Toto šetření bude provedeno dotazníkovou online formou. Ve vybraných knihovnách proběhne detailní šetření těchto služeb s cílem zpracování případových studií, využity budou statistiky služeb, strukturované rozhovory s knihovníky a uživateli a analýza designu a marketingu služeb. V závěru práce dojde ke komparaci případových studií a teoretické části a budou vyhodnoceny klady a zápory těchto služeb knihoven.
Knihovny na gymnáziích a jejich aktivity na podporu rozvoje čtenářství a informační gramotnosti v České Republice a ve Švédsku
Krčková, Adéla ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Slussareff, Michaela (oponent)
Diplomová práce se věnuje knihovnám na gymnáziích a jejich aktivit na podporu čtenářské a informační gramotnosti v České republice a ve Švédsku. V první části diplomové práce jsou shrnuty teoretické poznatky o metodách na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti a současný stav úrovně čtenářské a informační gramotnosti v České republice a ve Švédsku. Část práce popisuje systém školní docházky a legislativu týkající se školních knihoven v obou zemích. Praktická část práce se zabývá analýzou webových stránek knihoven na gymnáziích v České republice a ve Švédsku a porovnáním jejich úrovně. V závěru je z každé země představena jedna reprezentativní knihovna.
Analýza služeb veřejných knihoven pro zrakově postižené
Hrychová, Tereza ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou služeb pro zrakově postižené uživatele ve veřejných knihovnách. Nejprve poskytuje teoretické uvedení do tématu včetně nastínění tematických projektů, neziskových organizací a legislativy. Poté se práce zaměřuje na samotné poskytování služeb pro zrakově postižené ve veřejných knihovnách, přičemž jsou zmíněny konkrétní aktivity knihoven jak z ČR, tak ze zahraničí. Praktická část práce je složena z analýzy čtyř vybraných knihoven v ČR a kvalitativního výzkumu. V závěru práce jsou zjištěné poznatky shrnuty do několika doporučení, která mohou knihovnám pomoci úspěšně nabízet služby pro zrakově postižené uživatele.
Analýza postojů společnosti a přístupu knihoven k fyzicky znevýhodněným lidem
Molíková, Barbora ; Fonferová, Ľudmila (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Práce se zabývá analýzou postojů společnosti k postiženým lidem prostřednictvím knihoven a hodnocením jejich konativní dimenze z hlediska přístupnosti pro znevýhodněné uživatele. V úvodní teoretické části práce jsou podle dostupné literatury analyzovány postoje společnosti k osobám s fyzickým handicapem a přístup knihoven k nim podle již provedených průzkumů. Teoretická část také shrnuje projekty aktuálně se věnující problematice zlepšení dostupnosti služeb knihoven pro znevýhodněné uživatele, odstraňování architektonických a komunikačních bariér, a vymezení základních a jednotných principů bezbariérovosti každé knihovny. Druhá, praktická část se věnuje vyhodnocení terénního šetření k prověření přístupnosti několika vybraných, dosud nezmapovaných knihoven. Podle výsledků mapování jsou knihovny zařazeny do kategorií přístupnosti a informace o nich aplikovány na webové stránky Pražské organizace vozíčkářů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.