Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Lepení FDM 3D tištěných dílů z PLA
Šlimar, Filip ; Slaný, Martin (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Práce se zabývá teorií 3D tisku, materiály pro tisk a lepením. Zaměřuje se na FDM tisk a PLA materiál. Dále srovnává lepení s jinými metodami a věnuje se rozdělení lepidel, postupu lepení a zkouškám lepených spojů. Práce také na základě literární studie navrhuje experiment k hodnocení vybraných lepidel. Praktická část obsahuje popis, výsledky a vyhodnocení experimentu. Hodnocení lepidel probíhalo na základě pevnosti v tahu a smyku.
Vliv teploty na pevnost lepeného spoje nábytkových hran z jehličnatého dřeva
Picková, Michaela
Tato práce řeší vliv teploty na pevnost lepeného spoje u nábytkových hran z jehličnatého dřeva. Cílem výzkumu bylo zjistit rozdíl mezi použitím tavného etyl-vinyl-acetátového lepidla (EVA) a tavného polyuretanového lepidla (PUR). Práce se zaměřuje zejména na maximální dosažené pevnosti lepených spojů za různých teplot. K testování pevnosti byli využity zkoušky odolnosti lepených spojů prostřednictvím odlupování pod úhlem 90° a zkoušky šikmého tlakového smyku pod úhlem 45°. Data byla zpracována pomocí analýzy rozptylu (ANOVA) a porovnání středních hodnot pevností lepidel mezi sebou. Z výsledků vyplývá, že při zkoušce v odlupování má vyšší odolnost PUR lepidlo, které i při 70 °C odolalo namáhání. Při šikmém tlakovém smyku nebylo možné uskutečnit srovnání z důvodu překročení limitu rozsahu měřitelnosti použitého trhacího stroje při testování vzorků PUR lepidla. Na základě zjištěných údajů lze konstatovat, že tavné PUR lepidlo je pro olepování hran nábytkových dílců vhodnější než tavné EVA lepidlo, které nedosahuje požadovaných pevností v obou typech provedených zkoušek.
Vizualizace normálového a tečného napětí u lepených spojů
Havránek, Tomáš
Předložená diplomová práce se zabývá lepenými spoji. Teoretická část práce je zaměřena na základní poznatky, výhody a nevýhody lepených spojů. Velká část je věnována teorii lepícího procesu, adhezi, kohezi a smáčivosti lepených ploch. V závěru teoretické části je vypracovaná rešerše z oblasti namáhání lepených spojů a metody, sloužící k hodnocení kvality vytvořených spojů. Praktická část se skládá z přípravy tuhých a elastických zkušebních vzorků. Experimentální testování lepených ploch zkouškou lámavosti, při které byly monitorovány zvukové signály akustické emise charakterizující porušování lepených spojů. Výsledky tohoto experimentu jsou v závěru práce vyhodnoceny.
Pevnost lepeného spoje v ohybu v závislosti na klimatických podmínkách
Stehlík, Pavel
Diplomová práce se zabývá vlivem typu lepeného spoje a délky vystavení přirozeným klimatickým podmínkám v exteriéru na pevnost lepeného spoje v tříbodovém ohybu. Zkušební vzorky byly vyrobeny ze dřeva trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia L.) a lepeny jednosložkovým polyuretanovým lepidlem. Vzorky byly lepeny v šířkovém napojení a použity byly tři typy spoje – spoj na profilovou spáru, na tupou spáru a spojení pomocí dřevěného kolíku. Všechny testované vzorky byly uloženy v exteriéru po dobu osmi měsíců a v pravidelných dvouměsíčních intervalech testovány na pevnost v tříbodovém ohybu.
Posouzení pevnosti lepení vrstvených materiálů na bázi dřeva
Jacko, Tomáš
Tato bakalářská práce se zabývá posouzením lepené spáry překližovaných materiálů ze SM dýh. U překližovaných materiálů se zjišťovalo, jestli má větší vliv na pevnost použitý lisovací tlak, nebo přidaná vlhkost dýh. Překližované materiály byly podrobeny dvěma typům zkoušek a fyzikálních (vlhkost, hustota) a mechanických vlastností (Ohyb, pevnost lepení, procentuální porušení). Po posouzení ohybových vlastností jsou zjištěny hodnoty MOR, MOE. Ke zkoušce byly použity vzorky slisované při tlacích 0,8 a 1,2 MPa. U zjišťování fyzikálních vlastností byly použity 3 druhy vzorků a to vzorky testované za sucha, vzorky testované po 24 hod. máčení a vzorky po 6 hod. vaření a 1 hod. ochlazování.
Vliv teploty a extrémní vlhkosti na pevnost lepeného spoje u spárovky z listnatého dřeva, určené pro výrobu kuchyňských prvků omyvatelných v myčce na nádobí
Vacek, Jiří
Tato diplomová práce řeší problematiku vhodné kombinace použitého lepidla a tvaru lepené spáry, pro tvorbu spárovky využitelné při výrobě kuchyňských prvků omyvatelných v myčce na nádobí. Zkušební vzorky byly vyrobeny z buku a dubu a jejich hrany opracovány do tvarů lepených spár mikroozub, na tupou spáru a dvojité klínové pero. Použita byla dvě polyvinylacetátová lepidla a jedno polyuretanové lepidlo s různými stupni odolnosti vůči vlhkosti. Testována byla odolnost vzorků vůči působení ohybového namáhání na lepenou spáru, a to před vystavením mycímu procesu a po absolvování třiceti mycích cyklů. Teoretická část zahrnuje literární přehled a metodiku zabývající se danou problematikou, praktická část popisuje dosažené výsledky.
Vliv podmínek skladování lepených materiálů na bázi dřeva na houževnatost lepených spojů
Steindlberger, Jan
Cílem této bakalářské práce je analyzovat vliv nejen klimatických podmínek, ale i použitého lepidla a v neposlední řadě i použitého materiálu na houževnatost lepeného spoje. Rázová houževnatost je zjišťována na přerážecím stroji, Charpyho kladivu. Jako materiál pro lepení bylo vybráno akátové dřevo a buková překližovaná deska. Ke slepení těchto materiálů bylo použito tří lepidel od různých výrobců na bázi polyvinylacetátu. Zkoušené vzorky byly před přerážením vystaveny třem rozdílným klimatickým podmínkám, byly to normální klimatické podmínky, klimatické podmínky v chladném prostředí a extrémní podmínky při zvýšené teplotě a vlhkosti.
Posouzení pevnosti lepení při nastavování překližovaných materiálů
Krejčíř, Michal
Tato práce je zaměřena na experimentální zjišťování fyzikálních a mechanických vlastností překližovaných materiálů podélně nastavovaných lepeným pokosovým spo-jem. Zadavatelem práce byla firma Orlimex CZ, s.r.o. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké opracování a lepidlo nejlépe vyhovuje pro spojování překližovaných materiálů a porovnat, jaké vlastnosti májí takto nastavované překližky oproti překližkám bez spojů. Důvod spojování překližek je výroba větších formátů, u kterých je předpoklad dosažení lepší výtěže při následném formátování. Napojováním na lepený pokosový spoj lze i zhodnotit větší odřezy získané při formátování zakázek. Vlastnosti překližovaných materiálů byly testovány dle platných ČSN EN no-rem a vyhodnoceny popisnou statistikou a analýzou rozptylu.
Pevnostní vlastnosti lepidlových filmů v závislosti na klimatických podmínkách lepených spojů
Knápková, Adéla
Diplomová práce sleduje vliv klimatických podmínek na pevnostní vlastnosti lepených spojů dřevěného nábytku určeného do exteriéru za použití disperzního PVAc lepidla pro montážní spoje. Masivní vzorky dřev akát, buk a modřín byly slepeny polyvinylacetátovým vodou ředitelným lepidlem. Lepené spoje byly vystavovány různým vlhkostním a teplotním podmínkám, aby na nich mohl být sledován vliv klimatických podmínek na smykovou pevnost v tahu lepidlového filmu u jednotlivých druhů dřev.
Porovnání různých typů epoxidových lepidel
Mihulka, Jan ; Žák, Ladislav (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na technologii lepení. V první části je popsána teorie lepení a jsou probrány hlavní okruhy této technologie. Experimentální část se zabývá porovnáním čtyř různých dvousložkových epoxidových lepidel z hlediska pevnosti ve smyku. Pro experiment byla vybrána lepidla: Bison Epoxy Universal, Pattex Repair Epoxy Ultra Strong 5 min, Ergo 7430 a Letoxit LH 232. Po provedení experimentu se ukázalo, že lepidla Bison Epoxy Universal a Pattex Repair Epoxy Ultra Strong 5 min dosáhli pevností uvedených v technických listech. Pevnost lepidel Ergo 7430 a Letoxit LH 232 byla nižší, než je udáváno v jejich technických listech, tudíž nesplnila naše očekávání. Příčinou nedosažení deklarované pevnosti bylo nejspíše špatné dávkování nebo nedostatečné promíchání složek.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.