Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zvláštní druhy rozsudků v civilním procesu
Gulová, Andrea ; Sedláček, Miroslav (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Zvláštní druhy rozsudků v civilním procesu Abstrakt Má rigorózní práce má za cíl přiblížit zvláštní druhy rozsudků v civilním procesu, jimiž jsou rozsudek pro zmeškání a rozsudek pro uznání, dále pak zhodnotit současnou právní úpravu těchto rozsudků a zamyslet se nad možnou právní úpravou z hlediska de lege ferenda. První část práce seznamuje čtenáře se základními znaky a odlišnostmi těchto rozsudků od rozsudků ostatních, jakož i s oběma těmito rozsudky v obecné rovině. Druhá část zachycuje historický vývoj rozsudku pro zmeškání a rozsudku pro uznání od nejstarších právních úprav až po právní úpravu současnou. Stěžejní třetí část je věnována rozsudku pro zmeškání. První kapitola a její podkapitoly podrobně analyzují jednotlivé předpoklady pro vydání rozsudku pro zmeškání, jimž jsou zmeškání žalovaného, doručení žaloby do vlastních rukou, doručení předvolání do vlastních rukou, poučení o následcích nedostavení se, absence důvodné a včasné omluvy, první jednání ve věci, návrh žalobce, opodstatněnost žaloby, přípustnost, neexistence podmínek pro vydání rozsudku pro uznání a úvaha soudu. Druhá kapitola se pak zaměřuje na omluvitelné důvody zmeškání a dotkne se také vztahu mezi návrhem na zrušení rozsudku pro zmeškání a odvolání proti takovému rozsudku. Rovněž stěžejní čtvrtá část práce představuje rozsudek pro...
Postupy veřejné správy v oblasti veřejné podpory
Koutná, Martina ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Pomahač, Richard (oponent)
1 ABSTRAKT Rigorózní práce na téma: Postupy veřejné správy v oblasti veřejné podpory Autor: Martina Koutná Hlavním cílem rigorózní práce na téma "Postupy veřejné správy v oblasti veřejné podpory" je analyzovat problematiku investičních pobídek v České republice z pohledu pravidel veřejné podpory a důvodů této regulace. Hlavní pozornost je věnována systému investičních pobídek dle zákona o investičních pobídkách v kontextu s obecnou problematikou veřejné podpory. Práce se zaměřuje na aplikaci správního řádu na zákon o investičních pobídkách a analyzuje postup veřejné správy při poskytování dotací na základě rozpočtových pravidel. Cílem práce je analyzovat diametrálně odlišný přístup při poskytování investičních pobídek a při poskytování dotací a upozornit na klíčové rozdíly, zejména na to, že na proces poskytování investičních pobídek se použije správní řád a proces podléhá soudnímu přezkumu, zatímco v případě poskytování dotací je správní řád i soudní přezkum vyloučen. V souvislosti s poskytováním dotací je kriticky zhodnocena "protikorupční novela" rozpočtových pravidel a autor práce upozorňuje na její protiústavnost. Mimo jiné rigorózní práce upozorňuje na fakt, že pravidla veřejné podpory aplikovaná na systém investičních pobídek, a to především v oblasti poskytování slevy na dani z příjmů právnických...
Codification of the Rules of Diplomatic Protection
Špaček, Metod ; Šturma, Pavel (vedoucí práce) ; Ondřej, Jan (oponent) ; Šmíd, Marek (oponent)
Táto dizertačná práca je venovaná jednému z modernejších inštitútov medzinárodného práva - diplomatickej ochrane. Venuje sa komplexnému posúdeniu tohto inštitútu zo širokého pohľadu na pozadí jej kodifikácie, ktorá vyvrcholila na pôde Komisie OSN pre medzinárodné právo (KMP) v roku 2006 prijatím uceleného návrhu článkov o diplomatickej ochrane. Diplomatická ochrana je v súčasnom ponímaní tvorená obyčajovými normami medzinárodného práva. Predstavuje nástroj ochrany práv štátneho príslušníka zo strany svojho domovského štátu v prípade, ak jedinec (či už fyzická alebo právnická osoba) utrpia ujmu zo strany iného štátu v rozpore s medzinárodným právom. V zmysle súčasnej definície, diplomatická ochrana diplomatická ochrana znamená uplatnenie si zodpovednosti (mierovými prostriedkami) zo strany jedného štátu voči inému štátu za ujmu, ktorá je štátnemu príslušníkovi prvého štátu spôsobená činom tohto iného štátu v rozpore s medzinárodným právom. Cieľom diplomatickej ochrany je implementovať - naplniť túto zodpovednosť. Uplatnenie a výkon diplomatickej ochrany je stále suverénnym diskrečným právom štátu, hoci dizertačná práca zaznamenáva vývoj v tejto oblasti smerom k potrebe zohľadnenia práv a záujmov dotknutého jednotlivca, ako aj ústavnú prax niektorých štátov, ktoré svojim občanom garantujú...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.