Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 76 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Optimalizace zdanění právnické osoby
Kučera, Vladimír ; Prosserová, Kateřina (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o optimalizace daňové povinnosti právnické osoby. Nejprve jsou uvedeny teoretická východiska potřebná k řešení daňové situace konkrétní právnické osoby, následně je probrán současný stav společnosti, a nakonec jsou aplikovány autorem navržené způsoby daňové optimalizace, které vychází z poznatků části teoretické. Výsledkem práce je definování dvou možných způsobů daňové optimalizace, přičemž každá z nich se sebou nese určité výhody a nevýhody.
Daňová optimalizace u vybraného subjektu
Dubová, Veronika ; Karasz, Jiří (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na daňovou optimalizaci vybraného subjektu. Úvod práce je věnován daňové teorii a úpravě zdanění příjmů právnických osob. Cílem této práce je identifikovat možné metody legální daňové optimalizace v oblasti daně z příjmů a následně pak tyto metody aplikovat na vybraný subjekt, přičemž hlavním přínosem této práce je snížení daňové povinnost vybraného subjektu.
Legal Acts in the Name of an Entrepreneur
Kučerová, Lenka ; Oehm, Jaroslav (vedoucí práce) ; Liška, Petr (oponent)
Predmetom diplomovej práce je právne konanie podnikateľa. Nejedná sa pritom o komplexné spracovanie celej matérie tejto problematiky, skôr o zameranie sa na judikatúru vyšších súdov v snahe o zaplnenie nejasných či problematických miest zákonnej úpravy. V úvode práce je právne konanie podnikateľa definované na kontraste s obchodným vedením a rozhodovaním. Druhá kapitola sa zaoberá priamym konaním podnikateľa - právnickej osoby jej štatutárnym orgánom, určeným spôsobom konania v kontraste k obmedzeniu konateľského oprávnenia a následkom súbehu oprávnení konať menom podnikateľa. Stručne je tiež zmienené konanie menom spoločnosti pred jej vznikom a niektoré aspekty konateľského oprávnenia likvidátora. V tretej kapitole je rozobraté zastúpenie podnikateľa so zameraním na hmotnoprávne zastúpenie. Na začiatku je rozlíšené a stručne charakterizované zastúpenie zmluvné a zákonné. Ďalej sa kapitola venuje jednotlivým jeho typom, a to konkrétne konaniu vedúceho odštepného závodu alebo inej organizačnej zložky podniku (§ 13 odst. 3 obch. zákonníka), zastúpeniu osobou podnikateľom poverenou k určitej činnosti (§ 15 obch. zákonníka) a konaniu inej osoby nachádzajúcej sa v prevádzkarni (§ 16 obch. zákonníka). Zmluvné zastúpenie podnikateľa a jeho špecifický typ, prokúra (§ 14 obch. zákonníka), sú uvedené na konci. Štvrtá...
Základy trestní odpovědnosti právnických osob
Gvozdek, Filip ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Předmětem této diplomové práce jsou vybrané hmotněprávní aspekty trestní odpovědnosti právnických osob, která byla do českého právního řádu zavedena zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen "ZTOPO"), jenž nabyl účinnosti dne 1. ledna 2012. Zakotvení institutu trestní odpovědnosti právnických osob představuje pro české trestní právo významný mezník, k němuž se český zákonodárce odhodlal zejména pod tíhou mezinárodních závazků a skutečnosti, že narůstající trestná činnost je v poslední době často páchána právě právnickými osobami. Cílem předkládané diplomové práce je rozbor pozitivní právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob s přihlédnutím ke kladům a záporům účinné právní úpravy. Jde však především o rozbor těch hmotněprávních ustanovení ZTOPO (s výjimkou úpravy sankcionování právnických osob), které jsou (nejen) odbornou veřejností vnímány přinejmenším jako problematické. Diplomová práce je členěna do tří částí. První část se zaměřuje na historický exkurz s mezinárodním přesahem spolu s posouzením argumentů pro a proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, dále na možné koncepce odpovědnosti právnických osob a na legislativní proces týkající se trestní odpovědnosti právnických osob na území České republiky. Součástí první...
Obhajoba právnické osoby v trestním řízení
Juránková, Sandra ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
V porovnání s osobami fyzickými je obhajoba právnické osoby v trestním řízení podstatně ztížena. Primární důvod těchto obtíží je dán samotnou povahou právnické osoby jakožto právní fikce. Cílem této práce je podat na tuto problematiku ucelený náhled. Rigorózní práce je systematicky rozdělena do šesti kapitol. První kapitola a druhá kapitola slouží jako teoretický základ. První kapitola je věnována vymezení pojmu právnická osoba a současné úpravě právnické osoby v právních předpisech soukromého práva. Tato rigorózní práce je zaměřena především na procesní normy zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen "ZTOPO"), který vstoupil v České republice v účinnost dne 1. ledna 2012. V rámci této problematiky současně není možné se nedotknout hmotněprávních aspektů trestní odpovědnosti právnických osob. Druhá kapitola se proto zabývá zákonnou úpravou trestní odpovědnosti podle ZTOPO. Zaobírá se zejména tím, kdo je subjektem trestní odpovědnosti právnických osob, jak je možné trestní odpovědnost podle ZTOPO charakterizovat, jaká je její konstrukce a rozsah. V kapitole třetí jsou představeny osoby, které jsou oprávněny za právnickou osobu v trestním řízení jednat. Kapitola čtvrtá pojednává o právu právnické osoby na obhajobu. Kapitola pátá a poslední kapitola...
Osobní statut právnických osob v mezinárodním právu soukromém
Doula, Sufjan ; Pfeiffer, Magdalena (vedoucí práce) ; Pauknerová, Monika (oponent)
v Abstrakt V dnešní době, kdy se globalizace a internacionalizace stávají součástí našeho každo- denního života, zvyšuje se také důležitost mezinárodního podnikání a vůbec mezinárodních aktivit právnických osob. Úkolem práva není pouze dát právnickým osobám možnost me- zinárodního pohybu, nicméně především nalézt hranice takovéhoto systému a usměrnit jej dle aktuálního smýšlení společnosti. Cílem diplomové práce Osobní statut právnických osob v mezinárodním právu sou- kromém je objasnit aktuální právní úpravu určování osobního statutu právnických osob jak v České republice, tak v zahraničí a zjistit, do jaké míry je tato upravena na mezinárodní úrovni. Nejprve práce, ve své teoretické části, definuje základní teorie určování osobního statutu právnických osob, které byly právní teorií historicky vyvinuty. Následně jsou analyzovány jejich pozitivní i negativní důsledky v globálním měřítku. Tato část práce je zakončena na- lezením a vymezením konfliktu mezi dvěma hlavními teoriemi - teorií inkorporace a teorií sídla, přičemž jsou nastíněna jeho možná řešení, včetně zamyšlení se nad jejich reálností. Další části práce se zaměřují na problematiku uznání a...
Trestní odpovědnost a sankcionování právnických osob v České republice
Gvozdek, Filip ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Předmětem této rigorózní práce jsou hmotněprávní aspekty trestní odpovědnosti a sankcionování právnických osob v České republice podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen "ZTOPO"), jenž nabyl účinnosti dne 1. ledna 2012. I po čtyřech letech účinnosti ZTOPO představuje institut trestní odpovědnosti právnických osob stále velmi diskutované a aktuální téma. Cílem této práce je právní analýza vybraných hmotněprávních ustanovení ZTOPO s přihlédnutím k jejich kladům a záporům. Rigorózní práce je členěna do čtyř částí. V první části se věnuji argumentům pro a proti přijetí ZTOPO, jednotlivým koncepcím odpovědnosti právnických osob, novým zásadám trestního práva a systematice ZTOPO. Druhá část a třetí část je jádrem této práce. V druhé části pojednávám o působnosti ZTOPO, podmínkách vzniku trestní odpovědnosti právnických osob, zejména pak o přičitatelnosti trestného činu právnické osobě a možnosti vyvinění právnické osoby pomocí tzv. compliance opatření. Závěr druhé části je věnován přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby na její právní nástupce a otázce zániku trestní odpovědnosti právnické osoby. Třetí část obsahuje pojednání o sankcionování právnických osob v České republice s ohledem na všechny trestněprávní sankce, které mohou být soudem...
Sankcionování právnických osob
Volek, Václav ; Tlapák Navrátilová, Jana (vedoucí práce) ; Herczeg, Jiří (oponent)
76 8 !( Tato práce pojednává o jednom z nejd ležit jších aspekt institutu trestní odpov dnosti právnických osob, a to jejím sankcionování. P ijetím zákona . 418/2012 Sb., o trestní odpov dnosti právnických osob a ízení proti nim vyvstala otázka, jakými trestními sankcemi by m ly být právnické osoby za svou trestnou innost postiženy, na což se tato práce pokouší najít odpov . První ást práce popisuje obecn základy trestní odpov dnosti právnických osob a vyjmenovává podmínky, které musí být spln ny, aby se právnická osoba stala trestn odpov dnou. Zmín ny jsou i nejv tší nedostatky ohledn p i itatelnosti jednání právnické osob . ást druhá se v nuje sankcionování právnických osob v obecné rovin . Je zde popsán p edevším rozdíl oproti trestání fyzických osob, který je t eba vzít na z etel a od n hož se odvozuje modifikace ú elu, jenž se práce pokouší vymezit, i zásady sankcionování právnických osob oproti trestání osob fyzických. Dále je pojednáno v této kapitole o systémech trestních sankcí, které se vyskytují v evropských státech, a o ešení zvoleném v R. ást t etí je t žišt m celé práce a pojednává o konkrétních trestn právních sankcích, které lze uložit právnickým osobám v R. Jednotlivé sankce jsou podrobeny kritickému zhodnocení, zmín ny jsou výhrady odborné ve ejnosti a návrhy na zkvalitn ní právní úpravy t...
Trestní odpovědnost právnických osob a compliance program
Bureš, Richard ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Tejnská, Katarína (oponent)
Autor této práce se zabývá problematikou trestní odpovědnosti právnických osob a zaměřuje se především na analýzu nejdůležitějších hmotněprávních ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen ZTOPO), který vstoupil v účinnost dne 1. 1. 2012. I po šesti letech, kdy je tento zákon učinný, se jedná o stále diskutované a aktuální téma. Tuto skutečnost dokládá fakt, že zákon prošel od data své účinnosti celkem devíti novelizacemi. Tato práce si klade za cíl podat ucelený stručný pohled na problematiku trestní odpovědnosti právnických osob a zároveň se snaží zachytit nejdůležitější změny, ke kterým díky novelizacím došlo. Diplomová práce je rozdělená do pěti částí. V první se autor věnuje historickému vývoji trestní odpovědnosti právnických osob a zároveň je v této části zachycena i cesta k přijetí ZTOPO. Jádrem této práce je druhá a třetí část. V druhé autor analyzuje úpravu přičitatelnosti a samotnou konstrukci trestní odpovědnosti právnických osob v České republice. Součástí této části je i rozsah kriminalizace jednání právnických osob. Třetí část diplomové práce se zabývá možností vyvinění právnické osoby pomocí tzv. compliance programů. V práci jsou analyzována jednotlivá opatření, která mohou mít za následek exkulpaci právnické osoby a s tím...
Trestní odpovědnost právnických osob ve zdravotnictví
Kováčiková, Veronika ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Trestní odpovědnost právnických osob ve zdravotnictví Abstrakt Předkládaná diplomová práce pojednává o trestní odpovědnosti právnických osob v oblasti zdravotnictví, zejména poskytovatelů zdravotních služeb. Vymezuje předpoklady jejího vzniku a zaměřuje se na nejkritičtější aspekty poskytování zdravotních služeb, při nichž může dojít k protiprávnímu jednání. Na jednotlivé trestněprávní instituty je nahlíženo rovněž v kontextu práva medicínského. Práce se člení celkem do pěti základních částí. První se zabývá podmínkami trestní odpovědnosti s přihlédnutím ke specifikům probíraného tématu. Pozornost bude věnována rovněž institutu přičitatelnosti trestného činu právnické osobě a právní úpravě trestní odpovědnosti právnických osob ve Spojeném království a ve Francii. Ve druhé části se zabýváme těmi okolnostmi vylučujícími protiprávnost, o nichž lze ve zdravotnictví uvažovat nejčastěji. V rámci nich se zvláště zaměřujeme též na lékařský zákrok, vědecký výzkum v medicíně a medicínský experiment. Tyto okolnosti nejen, že vylučují protiprávnost činu, ale ve zdravotnictví mohou být i prospěšnými. Třetí část diplomové práce se zaobírá nejdůležitějšími pojmy zdravotnického práva. Pokud je poskytovatelé v praxi aplikují za dodržení zákonných ustanovení, výrazně tím snižují riziko páchání protiprávního jednání. Zvláštní...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 76 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.