Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Informační systém pro jazykovou školu
Sikora, Martin ; Burget, Radek (oponent) ; Rychlý, Marek (vedoucí práce)
Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnou a implementovat informační systém pro jazykovou školu, který nahradí dosavadní zpracování dat v tabulkách programu Microsoft Excel. Systém bude pracovat se všemi daty jazykové školy (kurzy, překlady, zaměstnanci, knihy, zákazníci) a ulehčí práci vedení. Většinu procesů zrychlí nebo zautomatizuje. Bude také upozorňovat na blížící se termíny překladů nebo konců smluv zaměstnanců. 
Business Plan Language School in Vietnam
Doseděl, Filip ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
The master´s thesis contains the realistic business plan for a language school establishment in Vietnam. First part of thesis contains theoretical basis for the following chapters. The second part of thesis primarily focuses on analysis of the macro- and microenvironment. In the third, the proposal part, the business plan containing all relevant components – needed for decision whether to implement the plan or not – is elaborated.
Jazyková škola a mateřská anglická škola v Horních Heršpicích
Vlček, Petr ; Blažek, Petr (oponent) ; Fišarová, Zuzana (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je projekt školního zařízení, přesněji jazykové školy a mateřské anglické školy. Jedná se novostavbu navrženou na rovinné parcele č. 873/21 v k.ú. Horní Heršpice, v okrajové části města Brna. Jazyková škola je určena pro výúku cizích jazyků, s navrženou celkovou kapacitou 41 studentů. Mateřská škola slouží pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku a byla navržena celkem pro 40 dětí. Objekt byl navržen obdelníkových tvarů, jako dvoupodlažní, nepodsklepená, zděná budova. Jednotlivé provozy jazykové a mateřské školy byly navrženy s ohledem na minimální křížení. Ve druhém patře byly umístěny pouze kancelářské prostory pro vedení školy. Stavba byla navržena z vápenopískových cihel KM Beta, zateplena certifikovaným systémem ETICS, stropní konstrukce je z keramickobetonových panelů. Střešní konstrukce nad většinou půdorysu tvoří dvouplášťové ploché střechy, dále je navržena jednoplášťová plochá zelená střecha.
Návrh volby vhodné obchodní společnosti pro typ podnikání
Výšková, Hana ; Ludvík, Ivo (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce Návrh volby vhodné obchodní společnosti pro typ podnikání se zabývá výběrem vhodné obchodní společnosti pro podnikání v oboru výuky cizích jazyků. Cílem předkládané práce je teoreticky posoudit a charakterizovat jednotlivé obchodní společnosti, porovnat jejich výhody a nevýhody a v neposlední řadě na základě analytické a teoretické části navrhnout nejvhodnější z nich. Práce je koncipována do tří hlavních kapitol teoretické, analytické a praktické.
Návrh marketingové strategie
Karas, Andrea ; Sládková,, Jitka (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu firmy Studyline s. r .o. a návrhem inovace, kterým je realizace jazykové školy v Brně. Cílem práce je navrhnout funkční marketingovou strategii, která bude reálně aplikovatelná již od roku 2018. Součástí práce je také důkladná analýza vnitřního a vnějšího prostředí, která je shrnuta SWOT analýzou. V práci jsou také vyhodnocena rizika projektu, důkladný monitoring konkurence a v konečné fázi je navrhnuta marketingové strategie na míru jazykové školy, včetně predikce budoucího vývoje.
Návrhy na zvýšení spokojenosti zákazníků jazykové školy Hello v Brně
Chrápavá, Lucie ; Táborský, Ivo (oponent) ; Novák, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o zvýšení spokojenosti studentů JŠ Hello v Brně. Práce nabízí měřitelný výstup spokojenosti klientů a přednáší reálné návrhy na možné zvýšení úrovně spokojenosti studentů. Šetření probíhá na základě dotazníkových metod u studentů JŠ Hello a internetových průzkumů u široké veřejnosti. Získané údaje slouží pro návrhy na zvýšení spokojenosti zákazníků.
Podnikatelský záměr založení nové společnosti
Baumrukrová, Eliška ; Hanušová, Helena (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru na založení nové společnosti, která bude realizovat výuku cizích jazyků. Práce definuje základní pojmy, cíle, metody a teoretické poznatky potřebné pro objasnění zpracovávané tématiky, na jejímž základě je vypracován konkrétní podnikatelský plán. V závěru práce je shrnuto zhodnocení efektivnosti investování do konkrétního nápadu prostřednictvím dynamických ukazatelů.
Marketingová strategie vybraného podniku
Ivachshenko, Olga ; Havíř, David (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je marketingová strategie vybraného podniku, konkrétně jazykové školy českého jazyka. Práce je celkově rozdělena do tří částí, z nichž první část se věnuje teoretickým základům, které jsou nezbytné pro lepší pochopení dané problematiky. Ve druhé části je představena samotná jazyková škola a provedeny analýzy jejího vnějšího a vnitřního prostředí. Součástí této části je také provedení marketingového výzkumu, který se zaměřuje na spokojenost zákazníků. V poslední třetí části práce jsou na základě výsledků analýz prezentovány konkrétní návrhy pro zlepšení marketingové strategie jazykové školy.
Marketingová taktika vybrané jazykové školy
Vosátková, Simona ; Kursch, Martin (vedoucí práce) ; Liška, Roman (oponent)
Diplomová práce zkoumá marketingovou taktiku vybrané jazykové školy se zohledněním všech prvků marketingového mixu a jejich uplatňování v praxi. Na základě kvalitativních výzkumných metod, konkrétně analýzy marketingové činnosti školy a strukturovaného rozhovoru s tamním vedením a interními pracovníky, identifikuje klíčové oblasti pro její úspěšné fungování a budoucí rozvoj. Okrajově ji porovnává s konkurenčními vzdělávacími organizacemi s podobným zaměřením, a kromě jejích silných stránek a konkurenčních výhod odhaluje pomocí SWOT analýzy i její nedostatky, v jejichž souvislosti navrhuje doporučení k inovacím. Teoretická část této práce se zabývá obecnou problematikou marketingu a náplní marketingové strategie, při čemž zdůrazňuje důležitost strategického plánování marketingových cílů a efektivního strategického marketingového řízení. Dále poskytuje detailní náhled na taktickou rovinu marketingu a jeho hlavní součást, tzn. marketingový mix v základní i rozšířené podobě s příslušnými marketingovými nástroji, jak z obecného hlediska, tak z pohledu zahrnujícího specifika z oblasti vzdělávání. Podrobně se věnuje teoretickým i praktickým náležitostem jednotlivých marketingových prvků a soustředí se především na jejich používání ve vzdělávacích službách. Cílem práce je zanalyzovat marketingovou činnost...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.