Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 676 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Pouť, krajina a chodec
Černá, Marie ; Daniel, Ladislav (vedoucí práce) ; Fremlová, Vendula (oponent)
Práce pojednává o vztahu umělce a krajiny, zaměřuje se především na tradici poutnictví a nastiňuje aspekty krajiny, které umělec jako poutník využívá při své tvorbě. Fenomén poutě je zde ukázán prostřednictvím děl českých, ale i zahraničních autorů od ilustrací z cest až po performance v krajině. V didaktické části jsou uskutečněny úkoly zaměřené na působení v krajině, které nastiňují vnímání krajiny žáků střední školy. V praktické části se nachází projekt zaměřený na reflexi mého putování po krajině Klíčová slova Krajina, poutník, performance, akční umění, romantismus
Vrůstání
Lubovská, Karolína ; Příhoda, Jiří (oponent) ; Ambrůz, Jan (vedoucí práce)
Ve své bakalářské práci se zabývám elementy v krajině obklopující jihomoravskou vinařskou obec Bavory. Pro zasazení prostředí do souvislostí jsem zkoumala historický a geografický kontext oblasti, a blíže potom konkrétního pozemku, na kterém se nachází vinohrady patřící mé rodině a dnes už zaniklý pramen potoku. V jedné části své práce sleduji aktivitu na místě dřívějšího pramene a v druhé časti práce jsem se zabývala vytvořením instalace za použití uschlých stromků vinné révy.
Zásahy
Stejskalová, Šárka ; Jezbera, Ladislav (oponent) ; Gabriel, Michal (vedoucí práce)
Ve své bakalářské práci se zabývám krajinou a působením člověka na její proměny. Zaměřuji se na krajinu, do jaké odcházíme, abychom nalezli svoji samotu a klid. Uvědomuji si, že pozorným vnímáním lze odkaz člověka nacházet téměř všude. Ve svém díle kladu důraz na místa, kde se na první dojem nic lidského neodehrává, ale při pozornějším pohledu, je únik od společnosti ve své podstatě téměř nemožný. Na místě zprvu čistě přírodní scenérie nacházím důkazy lidské přítomnosti v různých technických budovách, telefonních drátech, hluku města a dopravních prostředků nebo v řádkování stromů, či ostrých řezech pil a pravidelných stop těžařské či zemědělské techniky.
Skrytá typografie krajiny a její použití ve výtvarné výchově
Lochová, Monika ; Gajdošíková, Pavla (vedoucí práce) ; Vačkář, Adam (oponent)
Klíčová slova: analogová fotografie, experiment, krajina, malířská zkratka, proměna krajiny, stylizace, transformace, typografie. Bakalářská práce s názvem "Skrytá typografie krajiny a její použití ve výtvarné výchově" se zabývá monotónností krajiny pomoci nahlížení více úhlů pohledu. Sleduje a mapuje tak její nevšední stránku a proměnlivost. Rozebírá charakter krajiny, která nás všechny dennodenně obklopuje a stává se naším domovem. V teoretické části hledá různorodost malířských přístupů a samotné pojetí krajiny jako nositele významu v historickém kontextu. Měřítkem se stává netradiční pohled na krajinu, který vymezuje široké malířské přístupy zejména 20. a 21. století. Zmiňuje autory, kteří se zabývají podobným tématem a reagují na stereotypní pojetí krajinné scenérie. V praktické části práce autorka hledá nevšednosti krajiny a zaznamenává je na film analogového fotoaparátu, který si následně samostatně vyvolá. Vznikne fotografický cyklus černobílých fotografií, které se stávají motivem pro transformaci krajiny a ke vzniku malířské zkratky. Výsledkem tohoto projektu je malířský soubor nesoucí název Abeceda krajiny, který povede nad přemýšlením mnohoznačností, rytmem a dynamikou. Stěžejní část práce se nachází ve stylizaci, pohybu a rytmu, který vede ke vzniku vlastní typografie v praktické...
PO TĚŽBĚ. Atlas problémů ostravsko-karvinské uhelné pánve a alternativní možnosti jejího osídlení
Vicanová, Nela ; Eristavi, Irakli (oponent) ; Mitášová, Monika (vedoucí práce)
Práce se zabývá výzkumem krajiny spojené s těžbou černého uhlí na území Karvinska. Krajina ostravsko-karvinské uhelné pánve, která utrpěla antropogenní devastaci způsobenou těžbou suroviny, se potýká s problémy souvisejícími s nestabilitou terénu. Zásadní pro výzkum a projekt jsou získaná data, která určují tematickou polohu, investigativní a analytický rámec projektu. Pomocí klíčových dat se formulují stěžejní otázky a rizika. Výzkum přesahuje do geologických a krajinných témat, což je určující pro přehodnocení architektonické praxe v takto nestabilních podmínkách. Prvním z cílů práce je získat data pro vlastní vizualizaci stabilizovaných a nestabilních oblastí krajiny po těžbě na základě rozhovorů s odborníky a mapových podkladů. Dále budou tyto informace analyzovány a interpretovány tak, aby bylo možno vymezit zájmové území a navrhnout v něm jaká by mohla být budoucnost nestabilního území. A konečně třetím z cílů je navrhnout novou, utopickou vrstvu stávající krajiny.
OD VÝCHODU NA ZÁPAD: VZTAHY, KOLIZE A ODCHYLKY ČESKÉ A JAPONSKÉ KULTURY
Vaculík, David ; Čapková, Helena (oponent) ; Mitášová, Monika (vedoucí práce)
Diplomová práce navazuje na předdiplomní výzkum zabývající se studiem vybrané literatury o japonské tradiční a moderní architektuře a zahradách, archivním výzkumem dochovaných staveb 20. století v Čechách ovlivněných česko-japonskými vztahy a dobovou percepcí Japonska v očích českého odborného i nezainteresovaného publika. Součástí byl také výběrový slovník japonských slov a pojmů obsahující studijní překlady z angličtiny vybrané architektonické literatury vztahující se k danému tématu. Výstup měl formu Objevitelské knihy s krátkým slovníkem, obrazovými daty a antologií překladových textů. Na tento předběžný „seznamovací výzkum“ diplomová práce navazuje dvěma hlavními částmi. V první části (A) se věnuje koncepcím tvorby prostoru a prostorových elementů hluboko zakořeněným v japonských tradičních staveních, jak byly znovu objeveny a promyšleny zejména japonskými architekty 20. století – ti tyto koncepce nadále používali a oživovali ve své vlastní tvorbě. Text mapuje jejich pochopení japonské tradiční architektury. Dále na příkladu třech japonských tradičních prostorových „ikon“, čtyřech děl japonských architektů 20. století a třech děl českých architektů v různých fázích 20. století práce sonduje vztahy těchto dvou architektonických kultur v evropském kontextu. Druhou část (B) tvoří texty k architektonickému návrhu modelového, utopického bydlení. Celý návrh se řídí příběhem – scénářem, který utváří takovou časovou a prostorovou posloupnost, jež není v souladu s klasickým vnímáním času ani prostoru ale spirálovitě narůstá. Další dílčí část tento příběh interpretuje do časoprostorových gradientů a prvků. Části C a D obsahují závěry a použitou literaturu. Modelové stavby jsou navrženy ve škále měřítek: nejmenší příbytek (kapsle), minimální byt, komunitní byt, dům, vila, město a rakev. Komponování jednotlivých scénářů a struktur respektuje pohyb po spirále, kde můžeme zároveň sledovat i cykličnost samotného života, který končí poslední terminální fází vymykající se gradientu měřítek – rakví. Tyto jednotlivé návrhy se inspirují studovanými jevy a elementy, texty a stavbami japonské a evropské architektury s jejich vzájemnými vztahy. Cílem této práce je nejprve studovat prostorové, časové, ale také světelné a barevné možnosti japonské tradiční a moderní architektury v kontextu s těmi evropskými, zejména českými. Dalším cílem je navrhnout modelový, utopický projekt bydlení s gradientem vrstvení prostorů, struktur, materiálů, průhledů a osvětlení na základě různých herních strategií a také maximy „Form follows fiction“.
Krajina pokaždé jinak - LE3N8 LEŠNÁ
Zavadil, Ondřej ; Ženčák, Přemysl (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je návrat krajiny lidem ve smyslu znovuobjevení bohatství v našem těsném sousedství s návazností na vztah lidí a krajiny. Práci a teoretická východiska uplatňuji v místě mého bydliště, kterým je katastrálním území Lešná, do kterého náleží 7 obcí (Lešná, Jasenice, Lhotka nad Bečvou, Mštěnovice, Perná, Příluky a Vysoká). Základem pro práci se stal osobní vztah k řešené lokalitě a fyzický výzkum v podobě procházení území po přímce, po cestičkách a hledání vazeb v krajině. Pouhou změnou pohybu po území, jsem mohl prožít vlastní intenzivní zkušenost, o kterou se opírám ve svých návrzích. V území jsem vybral 8 míst s jedinečným charakterem, do kterých aplikuji navrhované stavby. Každé z těchto jedinečných míst si z historie nese vlastní jméno, které však dnes již málokdo zná. Konkrétními architektonickými návrhy vracím těmto místům jejich jméno a přivádím je znovu k životu skrze lidi, kteří tyto místa začnou objevovat.
Žít s přírodou
Neuwirthová, Barbora ; Durdis,, Tomáš (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vztahem člověka k přírodě, přírody k člověku a vlivem architektonických intervencí na formování těchto vztahů. Záměrem celé práce je přehodnocení aktuálního konzumního využívání krajiny a přístupu člověka k ní za pomoci menších objektů, které neničí, neomezují a nedeformují své okolí, ale naopak povznášejí genia loci, jsou přívětivé na pohled i pro přírodní prostředí, a především posilují vztahy mezi prostředím a jejími uživateli. Práce je podložena a vychází z vlastních zážitků a zkušeností prožitých v přírodě. Proto považuji za nezbytné poukázat na krásu a jedinečnost diskomfortu horského prostředí, které mimo jiné vede k utužování našeho psychického i fyzického zdraví.
Fragmenty ticha
Machač, Ondřej ; Chuchlíková, Ida (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce „Fragmenty ticha“ objevuje krajinu Broumovského výběžku. Práce reaguje na problémy dnešního vztahu k přírodě a overturismus. Snahou je přinést alternativu a inspirovat k výletům a zážitkům i mimo hlavní centra zájmu. Návrh tvoří sedm drobných architektonických zásahů na místech skrytých, ale poznamenaných lidskou činností. Intervence hledají podstatu míst a představují možnosti, jak tato místa dotvořit – jak iniciovat nové vztahy, zážitky a pocity. Cílem práce je přinést vize, kterými je možné jemně architektonicky vstoupit do cenné krajiny.
Malá balení
Drštičková, Hana ; Jamrichová, Kristína (oponent) ; Janů, Valentýna (vedoucí práce)
Diplomová práce se po formální stránce skládá z mozaiky výstupů napříč médii. Obsahuje soubor videí, soubor vyšívaných kusů oblečení a soubor ručně kreslených, subjektivních map, vše doplněné a provázané kresbami, akvarely, texty, objekty a audio doprovodem. Tematicky má práce dvě vrstvy. Za prvé se zabývá reflexí konkrétních (mých) koníčků, které se vztahují k specifickým představám o přírodě a krajině. Tyto koníčky jsou děleny do tří tématických oblastí pojmenovaných Emo mapy, Škála kovbojů, a Bio Topy. V druhé vrstvě je práce kritickým zamyšlením nad využíváním strategií koníčků v umělecké práci, jako jednou z posledních možností jak tvořit v čase permanentních krizí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 676 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.