National Repository of Grey Literature 43 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů‚ návrh revitalizačního managementu (řešení pro modelové povodí): Řešení pro modelová subpovodí Bonarova a Ferdinandova potoka v roce 2005
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, České Budějovice ; ENKI, o.p.s., Třeboň ; Vácha, Aleš ; Brom, Jakub ; Procházka, Jan ; Hais, Martin
Cílem výzkumu je vyhodnocení vlivu antropického narušení vodního režimu na funkční schopnosti lesních ekosystémů, kvantifikace funkčních schopností a účinků lesních porostů a determinace jejich změn. Cílem této práce je identifikovat případné změny teplotně-vlhkostních parametrů krajinného krytu v důsledku antropogenního zásahu do vodního režimu na vybraných lokalitách Šumavy prostřednictvím srovnávacích analýz multispektrálních družicových dat a dat z automatických záznamníků teplot. Cíl práce vychází z několika základních domněnek a hypotéz. Faktická hypotéza je založena na předpokladu, že zásah do vodního režimu lesních porostů spojený se snížením jejich retenční schopnosti způsobí jejich fyziologické změny, které lze identifikovat relativním zvýšením teplot a snížením vlhkostí. K ověření této hypotézy byla využita analýza dat z automatických záznamníků teplot a teplotních dat družice Landsat.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Sokolovská pánev. Půdní poměry
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň
Obecná charakteristika rostlých půd Sokolovska. Obecná charakteristika antropogenních půd Sokolovska. Závěry pro oblast hospodářsky významných rekultivací a pro oblast revitalizace, resp. obnovy krajinných prvků.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Severočeská hnědouhelná pánev. Postrekultivační využití území
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň ; Horáček, Radek ; Vrbová, Marie ; Svoboda, Ivan
Dílčí úkol se zabývá vymezenou oblastí Mostecka. Jeho součástí je analýza zahraničních zkušeností, návrh na vybudování cyklistických stezek a pěších turistických tras včetně turistického autookruhu ve vymezeném území v okolí města Mostu.
Technická pomoc při zpracování návrhu programu "Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny"
Vodohospodářský rozvoj a výstavba‚ a.s.‚ Praha ; Rouhaniová, Eva ; Řeháková, Alena ; Zemanová, Jana ; Posekaná, Kateřina ; Dvořák, Pavel ; Kokrment, Ivo
Účelem technické pomoci je spolupráce při návrhu programu "Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny" v těchto základních bodech: 1. Informace o aktuálním stavu dotační politiky v problematice "obnovy přirozených funkcí krajiny" – s vazbou na v současné době schvalované operační programy, 2. Návrh oblastí v problematice "obnovy přirozených funkcí krajiny", pro které není navržena možnost podpory v operačních programech v současné době schvalovaných a 3. Návrh vymezení cílů programu (prověření možnosti územně-geografického, druhového, případně kombinace obou přístupů) včetně prvního rámcového návrhu indikátorů. Studie obsahuje návrh oblastí v problematice obnovy přirozených funkcí krajiny: 1. Podpora přirozené funkce vodních toků (obecný úvod), 2. Podpora migrační prostupnosti (obecný úvod), 3. Podpora populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (obecný úvod), 4. Podpora osvěty a usměrňování návštěvnosti v ZCHÚ (obecný úvod), 5. Podpora na odstranění negativních vlivů a zásahů v předmětných územích, 6. Podpora opatření zajišťujících čistotu vod.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Severočeská hnědouhelná pánev. Hydrologické podklady pro řešení tvorby krajiny
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň ; Charvát, Petr ; Kašpárek, Ladislav
Dílčí zpráva obsahuje výsledky pro oblast Mostecka, klimatické i hydrologické poměry byly posouzeny jak pro vlastní oblast dotčenou těžbou, tak pro její širší okolí. Byly posouzeny možné změny srážkového režimu v minulosti, ale i předpokládanému vlivu globálních klimatických změn. Po stránce metodické navazuje zpráva na analogickou studii pro oblasti Sokolovska.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Sokolovská pánev. Diagnóza krajiny
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; LARECO, Říčany ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň ; Sixta, Jan ; Procházka, Jan ; Hezina, Tomáš ; Pecharová, Emilie ; Šíma, Martin ; Trpáková, Ivana ; Trpák, Pavel ; Jankovská, Vlasta ; Pokorný, Jan
Krajina jako dynamický, živý systém - teoretický úvod. Charakter krajiny Podkrušnohorské pánve a přilehlých oblastí v pozdním glaciálu a holocénu. Historické mapy vybraných území - Ekologická analýza historických pramenů. Recentní stav území: Náhledové satelitní mapy, struktury a relativní teploty krajiny. Využití mokřadů při obnově Podkrušnohorské výsypky. Restoration of spoil heaps in Northwestern Bohemia using wetlands.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Sokolovská pánev. Ekosystémy pánevních oblastí
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň ; Přikryl, Petr ; Vlasák, Petr
Ve zprávě je uvedeno zhodnocení dosavadní dokumentace vztahující se k území a určité zobecnění devítiletých zkušeností s tvorbou biologicky hodnotných území v oblasti dotčené těžbou. Mapově je zpracována potenciální vegetace pro pět velkých výsypek v sokolovské pánvi včetně zdůvodnění přístupu použitého při mapování. Rozpracováno je detailní (vzorové) řešení 5 modelových území, respektující jejich potenciální další využití tak, aby nedocházelo k rozporům se zájmy ochrany přírody. V přílohách je doložen výskyt řady ohrožených druhů v důlních územích ještě před provedením rekultivací, který by měl být v projektech rekultivací respektován. provedené chemické rozbory dokumentují, že optimální oživení mokřadů a vodních nádrží není podmíněno vždy dosažením co nejkvalitnější vody a naopak, že některé ukazatele kvality vody se u těchto dvou cílů i významně rozcházejí.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Severočeská hnědouhelná pánev
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň
Návrh metodiky je prvním návrhem, který bude následně vyžadovat ještě řadu úprav a korekcí. Je rozdělen do částí 1. Obecná část (specifika krajiny narušené povrchovou těžbou, definice základních pojmů, východiska a strategie obnovy funkcí krajiny narušené povrchovou těžbou, podklady, metody a nástroje); 2. Speciální část (postup zpracování studie obnovy funkcí krajiny , postavení studie ve struktuře krajinného a územního plánování, proces schvalování studie obnovy funkcí krajiny); 3. Zásady pro řešení obnovy Sokolovské a Severočeské hnědouhelné pánve; 4. Modelové příklady řešení; 5. Přílohy.

National Repository of Grey Literature : 43 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.