Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Termální lázně Yverdon, pět smyslů v architektuře
Dvořák, Dalibor ; Křikavová, Iva (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
objekt lázní je situován do kompaktní krychle obklopené vodou, která je umístěna v parku. lázně jsou členěny vertikálně do pěti pater podle funkcí. veřejné lážně, wellness, rehabilitace, fyzioterapie.
Stavba v krajině - Winery
Koláček, Petr ; Boleslavská, Yvona (oponent) ; Urbášková, Hana (vedoucí práce)
V malebné krajině vzniká vinařství, které splývá s okolní krajinou. Objekt je situován na západní straně od Strachotína, Zadní láty, v místě pro mě velice přitažlivém. Hrana terénu zde ustupuje a vzniká tu zákoutí, do kterého jsem vinařství umístil. K vinařství vedou dvě cesty, jedna po zpevněné cestě vinnou révou pro výrobu a návštěvníky v automobilech ze severu a druhá z cyklostezky u nábřeží Věstonické nádrže stoupá po lávce k vinařství. Objekt využívá terénní konfiguraci a pracuje s ní. Například je zde možnost nejjednodušeji sejít z kopce k nábřeží a cyklostezce.
Korňa – sídlo v krajině
Bělica, Ondřej ; Šipulová, Janica (oponent) ; Ponešová, Barbora (vedoucí práce)
Snahou diplomové práce je navrhnout impulz, který skrze architekturu a tvorbu krajinných prvků v domovské krajině, pomůže obnovit vztah člověka a krajiny. Drobnými zásahy komunitního charakteru, lze aktivovat prostředí i mysl obyvatel. Podtrhnout krásu krajiny i člověka v ní. Jde o sérii krajinných zásahů doplněných o soubor dřevěných objektů, které jsou volně inspirováný místní lidovou architekturou.
Využití vodních toků a ploch v urbanizovaném území venkovského prostoru
Šímová, Jana ; Kročová,, Šárka (oponent) ; Polešáková, Marie (oponent) ; Urbášková, Hana (oponent) ; Kopáčik, Gabriel (vedoucí práce)
Voda je nedílnou součástí našeho života a vodní toky a plochy byly a stále jsou neodmyslitelnou součástí veřejného prostoru našich měst a obcí. V každém sídle najdeme veřejný prostor a na mnoha z nich se setkáme s vodou. Voda se ve veřejných prostorech objevuje v různé formě. Ať už se jedná o drobné prvky, jako jsou například fontány, kašny, pítka, nebo o větší vodní toky a plochy. Voda má ve veřejném prostoru svoji nezastupitelnou roli. Je všeobecně známo, že její přítomnost má velký vliv na pohodu člověka. I přesto, že je voda v interiéru lidských sídel důležitá, v průběhu historie z veřejných prostorů, kvůli urbanistickému a technickému vývoji sídel, na mnoha místech zmizela. Vývoj lidských sídel a veřejných prostranství probíhá od jejich založení neustále. V posledních letech se výrazně mění pohled na význam veřejných prostranství a hodně sídel si uvědomuje jejich důležitost. Veřejný prostor je jakýmsi obývacím pokojem města, tedy reprezentativním místem. Proto v posledních letech často probíhají rekonstrukce veřejného prostoru s využitím vodních prvků. Fenomén vodních ploch je ovlivňujícím faktorem udržitelného rozvoje a kvality života. Veřejný prostor není důležitým funkčním prvkem jen ve velkých městech. Svůj velký význam má i pro menší obce. A právě na ty se ve své práci zaměřuji. Veřejný prostor obcí i vodní prvky v jeho okolí jsou často v nevyhovujícím stavu, zanedbané nebo zaniklé. Voda, ať již ve formě vodních toků nebo vodních ploch, má v sobě velký potenciál, se kterým je možné v urbanizovaných územích pracovat. Cílem práce je nalézt novou funkci pro vodní toky a plochy, aby se začlenily do veřejného prostoru a veřejný prostor se díky nim stal opět reprezentativní a funkční součástí obce.
Stavba v Krajině – Winery
Šašinka, Jaromír ; Boleslavská, Yvona (oponent) ; Žalmanová, Petra (vedoucí práce)
Winery Resort na kopci Žerotín poblíž města Strážnice
Památné a senescentní stromy - management péče
Slámová, Veronika
Tato práce se zabývá problematikou managementu péče o památné a senescentní stromy. V teoretické části se autor zaměřuje na sběr, zhodnocení a uspořádání informací z odpovídajících literárních pramenů, uvedeny jsou i výsledky badatelské činnosti realizované autorem v archivu Národního zemědělského muzea v Praze. Následně se pak práce zabývá dalším rozvojem v dané problematice. Navazující část je zaměřena na aplikaci teoretických předpokladů v praxi, konkrétně pak při terénních činnostech realizovaných autorem. Je zde popsán proces fyzického dohledání a zhodnocení souboru památných a senescentních stromů, uvedených v publikaci Ošetření starých stromů z roku 1953, od Jana Friče. Práce dále obsahuje sumarizaci získaných informací, navržená pěstební opatření a podrobnou fotodokumentaci. V závěru práce jsou získané výstupy rozděleny do logických celků uvedených v přílohách.
Metodika návrhu pěstebních opatření u porostů dřevin pro potřeby památkové péče
Borusík, Pavel ; Bulíř, Pavel ; Šimek, Pavel
Metodika zahrnuje jak popis rozhodovacích procesů ve směru k péči o vegetační složku, tak soubor informací o technologických principech a postupech řešení péče. Nad rámec těchto informací je v metodice definována ověřená struktura postupně na sebe navazujících kroků rozhodovacího procesu ve fázi projednávání a schvalování navržené pěstební péče.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Metodika obnovy květinového záhonu
Kuťková, Tatiana ; Uher, Jiří ; Klasová, Kristýna
Květinové záhony představují významný detail památky zahradního umění. Práce je zaměřena na doporučení pracovních postupů obnovy květinových záhonů v objektech krajinářské architektury s významnou kulturně historickou hodnotou na území České republiky, které mohou být předmětem zájmu památkové péče. Poskytuje návod na hodnocení aktuálního stavu záhonů, přístupy k jejich navrhování a projektování se zachováním vysokého stupně jejich autentičnosti. Důraz je kladen také na autenticitu historických sortimentů květin.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Metodika hodnocení porostů dřevin pro potřeby památkové péče
Borusík, Pavel ; Martinek, Jiří ; Šimek, Pavel
Porosty představují strukturálně složité uskupení dřevinných vegetačních prvků v úzké vazbě na funkční, provozní a kompoziční podstatu památky zahradního umění. Metodika hodnocení porostů v sobě zahrnuje jak popis současného stavu a perspektivy vegetační složky, tak soubor informací o funkčním, provozním a kompozičním stavu hodnoceného porostu. Model hodnocení obsahuje doporučenou a ověřenou strukturu atributů hodnocení včetně popisu metod zjišťování jejich hodnot. Metodika je zaměřena na popis stavu porostů, jako podkladu pro návrh pěstební péče, ale současně je velmi cennou součástí stavebně historického (zahradně architektonického) průzkumu celého objektu památky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.