National Repository of Grey Literature 354 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Acquisition of ownership right to plots
Sojková, Alžběta ; Franková, Martina (advisor) ; Derlich, Stanislav (referee)
Acquisition of ownership right to plots Abstract The topic of this thesis is the problematics of acquisition of the right of ownership of lands. The work is divided into four chapters, which are further divided into subchapters. The first of them focuses on the definition of basic concepts related to the topic of the work, namely land, plot and property rights. The second chapter deals with the specifics of land ownership, among other things through its basic features - subject matter, content and subject. The third and fourth chapters form the very focus of the work. The third chapter deals with the transfer of ownership of land, the definition of basic types of contracts for the transfer of ownership (contract of sale, donation contract and contract of exchange), the problematics of invalidity, putativeness and relative ineffectiveness of the contract on transfer of ownership of land, withdrawal from the contract and its consequences and problematics of review activities within the registration in a Cadastre of Real Estate by cadastral office. The fourth chapter deals with the problematics of the transition of ownership of land and defines the various ways of acquiring ownership in the context of the Civil Code of 1964 and related case law and applicable law of the Civil Code. The work focuses on...
Assessment of the Impact of Spatial Planning on Land Prices in Hranice na Moravě
Menyhardová, Kateřina ; Hlavinková, Vítězslava (referee) ; Doležalová, Monika (advisor)
The diploma thesis deals with spatial planning and its impact on market value of land in Hranice na Moravě. The thesis is divided into two parts. The theoretical part defines fundamental terms related to land valuation and spatial planning, which are crucial for understanding this field of study. The practical part focuses on valuation of selected plots in three levels of spatial planning documentation. The valuation is based on analysis of real estate market in Hranice na Moravě, which consists of a database of comparable properties. The method of direct comparison was used for determination of market value. The last part of the thesis summarizes the results and evaluates the impact zone planning makes on market value of the land.
Disposition of land in Czech law and the law of Israel
Falteisková, Sabina ; Franková, Martina (referee)
Disposition of land in Czech law and the law of Israel Abstract The main goal of the thesis is to analyse and compare the legal regulation of disposition of land and its protection in the Czech Republic and the State of Israel and answer the question whether the Czech legislation and the State of Israel can benefit from such regulations. Protection of land from degradation is absolutely crucial task that in the light of climate change, accompanied by extreme drought along with social and economic development becomes very actual. The thesis deals with the land and its peculiarities in the legal sense, which together with other factors significantly affect the relationship to land. The introduction to the issue is given by a part of the work devoted to the history and geography of both countries, focusing on the current state and major environmental problems. Emphasis is placed on the legal development over the last hundred years in relation to land-legal relations. Furthermore, the thesis focuses on defining current ownership relations and on the context of land disposition in both countries. Both the private-law structure and the public-law organization of these relations, which are significantly different in both countries, are described in detail. In this respect, much of the attention is focused on the...
Disposition of land in Czech law and the law of Israel
Falteisková, Sabina ; Franková, Martina (referee)
Disposition of land in Czech law and the law of Israel Abstract The main goal of the thesis is to analyse and compare the legal regulation of disposition of land and its protection in the Czech Republic and the State of Israel and answer the question whether the Czech legislation and the State of Israel can benefit from such regulations. Protection of land from degradation is absolutely crucial task that in the light of climate change, accompanied by extreme drought along with social and economic development becomes very actual. The thesis deals with the land and its peculiarities in the legal sense, which together with other factors significantly affect the relationship to land. The introduction to the issue is given by a part of the work devoted to the history and geography of both countries, focusing on the current state and major environmental problems. Emphasis is placed on the legal development over the last hundred years in relation to land-legal relations. Furthermore, the thesis focuses on defining current ownership relations and on the context of land disposition in both countries. Both the private-law structure and the public-law organization of these relations, which are significantly different in both countries, are described in detail. In this respect, much of the attention is focused on the...
The ownership right to land and its restriction by underground construction of another owner
Hradilová, Miluše ; Franková, Martina (advisor) ; Damohorský, Milan (referee)
Ownership of Land and Its Limitations by Underground Construction of Another Owner Abstract The thesis deals with the ownership of the land and its potential limitations, which have caused in the existence and operation of another entity's underground structure beneath its surface. The focus of the thesis is on defining the property as a three-dimensional body, focusing attention on the space beneath the Earth's surface, which is the optimum place to house structures providing activities that, due to technical, economic or environmental reasons, are not suitable to be placed and operated on the surface. In order to determine the scope of ownership of the subsurface land, the land is defined as a matter in legal terms and an object of land ownership and the possibility of determining the horizontal boundary of the land on a vertical axis in the direction below the Earth's surface is examined. The thesis encapsulates the current theoretical concepts of property law, constitutional guarantees, content, and internal limits. It also points out the limitations of the landowner by the Institute of Purpose Land Categorization, which aims to achieve optimal land use as a key component of the environment. Subterranean construction is further defined in the thesis and the criteria crucial for determining an...
Assessment of the Impact of Planning on Land Prices in Vyškov
Sankot, Martin ; Sadílek, Augustin (referee) ; Doležalová, Monika (advisor)
The diploma thesis deals with the influence of spatial planning on the market price of land in Vyškov. The first part deals with the theoretical background needed to understand the issue. The following chapter describes the problems, sets out the hypotheses and goals of the solution of this work. Furthermore, the methods used to fulfill the goal are described and justified. At the end of the first part there is a chapter where the solved locality is described together with selected plots. The following is a part of the solution itself, which contains the valuation of selected plots in three stages of spatial planning documentation. An analysis of the market of the city Vyškov is used here and subsequently a comparative database for land valuation using a comparative direct method is created. Finally, the achieved results of the solution are summarized and the effects of spatial planning affecting the market price of land in Vyškov are interpreted.
Analysis of the housing market
Rathouzská, Bronislava ; Bejšovec, Jaroslav (referee) ; Staněk, Roman (advisor)
This bachelor thesis deals with the czech real estate market analysis, especially with real estates in South Moravian region. Theoretical part describe markets with residential property, specially flats in the south moravian region. In theoretical part is also described basic concepts, which are used in practical part of thesis. Practical part of thesis deals with three topics. First is determined usual price of family house, then is described example of financing this house and finally is done development analysis of prices of family houses in South Moravian region with comparation with others factors.
Čtvrtstoletí životního prostředí samostatné České republiky - data, vývoj, souvislosti
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Jednotlivé složky životního prostředí České republiky, a taktéž hospodářské sektory, které tyto složky ovlivňují, prošly během posledních 25 let výraznou změnou. Tato změna nastala díky restrukturalizaci ekonomiky po změně politického režimu v roce 1989, a také díky napojení České republiky na evropské politiky a trhy. Dalším faktorem změny je dlouhodobá postupná změna postoje české společnosti k ochraně životního prostředí a k udržitelnému způsobu života. Zvyšuje se zájem o problematiku změny klimatu, diskutuje se nedostatek přírodních zdrojů a lidé aktivně přistupují ke konceptu oběhového hospodářství. Kvalitu lidského života přímo ovlivňuje kvalita prostředí, ve kterém lidé žijí. Stav životního prostředí je utvářen komplexním systémem vzájemných interakcí mezi jednotlivými složkami životního prostředí a lidskými činnostmi, a to jak negativními, tak pozitivními. Velmi důležité je v tomto efektivní vynakládání finančních prostředků, které jsou do ochrany a zlepšování životního prostředí investovány. Ekonomický systém je přímo závislý na přírodních zdrojích a na prostoru, kde mohou výrobní procesy probíhat a kde dochází ke koloběhu jednotlivých prvků, hmoty a energie. Z tohoto důvodu se předkládaná publikace zabývá jak jednotlivými složkami životního prostředí, tak i hospodářskými sektory, a tam, kde je to možné, i finančními prostředky vynaloženými na ochranu těchto oblastí. Vzhledem k výraznému posunu vnímání veřejnosti problematiky životního prostředí je v úvodu každé kapitoly vybrána dvojice tvrzení ze sociologických průzkumů, která aktuální postoje veřejnosti k dané oblasti charakterizuje.
Fulltext: Download fulltextPDF
Souhrnná zpráva o životním prostředí v krajích ČR 2017
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) a jsou rovněž distribuovány na USB nosičích spolu se Zprávou o životním prostředí ČR 2017 a Statistickou ročenkou životního prostředí ČR 2017. Data využitá v této zprávě jsou publikována a aktualizována na webovém portále Informačního systému statistiky a reportingu (https://issar.cenia.cz/).
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 354 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.