Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 66 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příprava výroby modelového podniku
Čermáková, Lucie ; Videcká, Zdeňka (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem technologické přípravy výroby a výroby produktu spolu s návrhem modelového podniku zřízeného v prostorách laboratoře řízení podnikových procesů LAPROCO. Tento modelový podnik má za cíl podporu výuky bakalkářského programu Procesní management. V analýze je popsána laboratoř včetně jejího vybavení a studijní program a jeho obsahová náplň. Návrhová část se pak zabývá nastíněním modelového podniku a jeho činnosti.
Návrh hydraulického okruhu laboratorního žlabu
Kuchyňa, Robin ; Zubík, Pavel (oponent) ; Žoužela, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá strojně-technologickým návrhem hydraulického okruhu určeného k napájení laboratorního žlabu vodou. Zpracování je provedeno ve dvou plně funkčních verzích. První verze využívá pro potřeby výstavby okruhu volné prostory ve dvou patrech budovy, zatím co druhá verze je projektována výhradně na úrovni jednoho podlaží. V obou verzích jsou navrženy odpovídající technická řešení a výbava, včetně čerpadel, rozvodných potrubí, armatur a ostatních zařízení. V každé verzi jsou specifikovány pozice jednotlivých prvků okruhu a jejich propojení s laboratorním žlabem. Práce je zpracována v souladu s požadavky zástupců Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.
Modification of cooling system for laboratory measurement of rotor blade vibration
Maturkanič, Dušan ; Procházka, Pavel ; Hodboď, Robert ; Voronova, Evgeniya ; Mekhalfia, Mohammed Lamine
Last year, the replacement of the turbine wheel model was completed in the Laboratory of Rotational Laser Vibrometry of the Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. Based on previous experience and the expected higher operating load planned for the new wheel, the cooling system was modified at the same time. The paper describes the main effort in this direction and the results that clarify the previous damage of the measuring device.
Návrh vzduchotechniky pro ukázkovou laboratoř větrání
Kundrát, Roman ; Štětina, Josef (oponent) ; Charvát, Pavel (vedoucí práce)
Cílem předkládané diplomové práce je návrh vzduchotechniky pro ukázkovou laboratoř větrání. Na základě literární studie, nabytých zkušeností a rad odborníků je v práci představena koncepce návrhu vzduchotechnického zařízení pro laboratoř, která bude sloužit pro ukázku přívodu vzduchu do místnosti pomocí různých vyústek. Samotnému návrhu vzduchotechniky předchází seznámení se s distribučními vzduchotechnickými prvky.
Problematika revize laboratoře elektrických strojů
Pelikán, Luděk ; Hájek, Vítězslav (oponent) ; Veselka, František (vedoucí práce)
Tato práce je věnována problematice revizí elektrických zařízení ve smyslu ČSN 33150 a ČSN 33 2000-6 části 6. Součástí práce je provedení revize laboratoře elektrických strojů a vytvoření revizní zprávy.
Experimentální stanovení hydrodynamického zatížení modelu přelévané mostovky
Naiser, Dominik ; Hrdlička, Libor (oponent) ; Zubík, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá experimentálním stanovením hydrodynamického zatížení na přelévaném modelu mostovky. V první části práce autor popisuje rozbor problému spolu se základními fyzikální zákonitosti a principy, které jsou použité, nebo předpokládány v samotném měření. V druhé části autor popisuje měření v laboratoři stavební fakulty VUT a jeho postupné zpracování. V závěru práce jsou popsány výsledky měření, jejich srovnání s numerickým modelováním, ostatními autory a jejich možné použití v praxi.
Podnikatelský záměr - založení zkušební laboratoře
Talaš, Petr ; Musil, Tomáš (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na realizaci založení firmy zabývající se validacemi zdravotnických přístrojů dle nové vyhlášky MZČR 306/2012 Sb. Tato firma bude zkušební laboratoří akreditovanou dle podmínek ČIA (Český institut pro akreditaci). Výběr nejvhodnější právní formy firmy bude součástí řešení diplomové práce.
LABORARTORY BRNO
Joja, Marie ; Vrbka, Jan (oponent) ; Ponešová, Barbora (vedoucí práce)
Zadaná parcela se nachází na nároží městského bloku v sousedství historického centra města Brna. Z urbanistického hlediska tvoří významný předěl mezi centrální částí města a přilehlými čtvrtěmi. Místo čerpá z bohaté historie města. Tvoří spojnici mezi zeleným pásem parků na Kolišti a navazující zelenou alejí Kapitána Jaroše s parkem Lužánky. Vzhledem k hustému automobilovému provozu na vnitřním městském okruhu Koliště jde o spojení, kterého nově navržený objekt využívá při vtažení zeleně do vnitrobloku a doplňuje tuto pomyslnou zelenou osu. Nově navržená zástavba navazuje svou náplní na tradici kulturních budov. Svým hmotovým uspořádáním vytváří z uličních pohledů hradbu. Rozděluje se funkčně do tří samostatných hmot, galerie, pracovní platformy a administrativy. Vstupy do jednotlivých objektů jsou vedeny ze zeleného vnitrobloku, který se stává centrem dění.
Stavebně technologický projekt pavilonu laboratoří technologií Akademie věd v Brně
Cihelka, Karel ; Lukášková, Jana (oponent) ; Mohapl, Martin (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu pavilonu laboratoří technologií Akademie věd v Brně. Práce se zabývá zejména realizací zemních prací, podchycením okolních stávajících objektů a řešením komplikací vzniklých výstavbou v centru Brna. Na toto téma navazuje kontrolní a zkušební plán a požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále práce obsahuje studii realizace hlavních technologických etap výstavby, časový a finanční plán stavby, rozpočet, vybrané detaily realizace a projekt zařízení staveniště včetně návrhu a ověření jeřábu.
Optický bezkabelový přenos
Němec, Filip ; Křepelka, Václav (oponent) ; Filka, Miloslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se nejdříve zabývá všeobecnou problematikou bezkabelového optického přenosu v atmosféře. Cílem je návrh a realizace bezdrátového optického zařízení, které by sloužilo v laboratořích optických sítí. Jako základ se použilo bezdrátové pojítko Ronja, které je již ve světě rozšířené. Studenti tak budou pracovat se zařízením, se kterým mohou v budoucnu přijít do styku. To se skládá se z několika samostatných modulů: vysílače, přijímače a Intefacu. Každému modulu je věnována samostatná kapitola s popisem jednotlivých funkčních bloků a obvodovou realizací. Pro potřeby laboratorní úlohy byla Ronja upravena, kde jsou navíc přidány voltmetry pro měření síly přijímaného signálu (RSSI) na obou koncích spoje. Měřící přípravek se stará o regulaci výkonu vysílací LED diodou přes počítač, měří a posílá RSSI hodnoty do PC přes USB či RS232, vypíná Ronju spolu s počítačem. Byla vytvořena mechanická konstrukce pro zaměřování rour Ronji. V poslední části práce bylo celé zařízení podrobeno řadou testů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 66 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.