Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Změny epifytické lichenoflóry ČR s důrazem na aktuální stav
Hronová, Nikola ; Malíček, Jiří (vedoucí práce) ; Palice, Zdeněk (oponent)
V České republice došlo během posledních dvou století k významným změnám druhového složení lišejníkových společenstev. Tato bakalářská práce řeší, které vlivy byly pro proměnu epifytické lichenoflóry významné v historii, a které jsou významné dnes. Kyselé deště způsobené vysokými imisemi SO2 a NOx měly v minulosti nejvýznamnější vliv na změnu druhového složení lišejníků. Jimi způsobená acidifikace substrátů ovlivňuje lišejníky dodnes. Do konce 80. let 20. století byly kyselé deště dominantním faktorem ovlivňující lišejníky. Po zásadním poklesu jejich intenzity v 90. letech 20. stol. se staly dominantními ovlivňujícími faktory eutrofizace a dostupnost dusíkatých látek v krajině. Všemi těmito faktory byla ovlivněna především společenstva makrolišejníků, a zvláště pak cyanolišejníků natolik, že některé druhy v ČR vyhynuly. Recentně významná eutrofizace podpořila rozšíření zejména nitrofilních druhů. Díky poklesu emisí SO2 na hodnoty z konce 19. století došlo k rekolonizaci některých území a návratu řady ohrožených druhů. Proměnu lišejníkových společenstev zásadně ovlivnilo i lesní hospodaření a způsob využívání krajiny. Na základě měnícího se klimatu a změny biotopů se předpokládá další ústup především suboceanických druhů. Rozšíření se očekává u epifytických lišejníků s mediteránním biogeografickým...
Rostliny a stres: Kyselé deště (didaktické zpracování)
HRADECKÝ, Jan
V teoretické části je zpracováno téma Rostlina a stres, které popisuje reakce rostlin nejen na působení kyselého deště, ale také na působení různých jiných stresorů. Kyselému dešti je věnována celá kapitola, která zpracovává hlavní problémy spojené s jejich vlivem na rostliny. Dále je udělán rozbor středoškolské literatury, která se daným tématem zabývá. Práce zahrnuje nejen teoretickou část, týkající se daného tématu, ale její součástí jsou výkladový list, pracovní listy, listy laboratorních prací a kontrolní opakovací test. Výkladový list slouží učiteli, jako výukový materiál, pracovní listy jsou doprovodné listy k výkladu a slouží studentům jako studijní materiál, listy laboratorních prací vedou studenty při praktickém ověřování a kontrolní test na závěr shrnuje, co si studenti zapamatovali
Jak se brání rostliny : Vůně ( didaktické zpracování tématu na úrovni ZŠ )
NEJEDLÁ, Veronika
Cílem diplomové práce je příprava poutavých pracovních listů, které žákům základní školy přiblíží zábavnou formou některé aktuální ekologické problémy v říši rostlin. Pracovní listy jsou rozčleněny do čtyř částí, z nichž každá obsahuje nejprve teoretické poznatky a poté jejich procvičení. Teorie zahrnuje téma rostlinných silic a jejich úlohu v rostlinném stresu. Toto téma je zpracováno z ohledem na znalosti žáků ZŠ. Přínos pracovních listů je experimentálně vyzkoušen v praxi. Dvěma souborům žáků je dán test k ověření úrovně znalostí {--} těm, kteří pracovní listy vypracují a kontrolní skupině žáků, kteří s pracovními listy nepracují. Výsledky testu jsou porovnány.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.