Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Klasické a kvantové aplikace rentgenových zobrazovacích metod
FIKSLOVÁ, Anežka
Téma bakalářské práce reagovalo na zjištění, že v současné době není k dispozici jednoduchý edukační text na téma rentgenových zobrazovacích metod, který by slučoval aplikace klasické a kvantové fyziky se strukturou teorie rentgenu. Záměrem bakalářské práce je na základě aplikace teorie kurikulárního procesu vytvořit teoretický základ shrnující poznatky klasických a kvantových aplikací rentgenových zobrazovacích metod, který bude přiměřený fyzikálním znalostem studentů radiologické asistence. V České Republice nejsou k dispozici materiály, které by spojovali podstatné základy klasické a kvantové fyziky se základy zobrazování v radiodiagnostice formou, která by byla vhodná pro radiologické asistenty. Na základě analýzy současného stavu dané problematiky byly vytyčeny následující cíle práce: C1 Popsat klasické a kvantové aplikace RTG zobrazovacích metod a posoudit zda se v medicíně upřednostňují spíše klasické aspekty těchto zobrazovacích metod. C2 Sestavit edukační text a test, týkající se zvláště oblasti klasických aplikací RTG zobrazovacích metod, a ze statisticky zpracovaných výsledků testu posoudit znalosti studentů. Na základě cílů práce byly formulovány tři hypotézy: H1 Komparací struktury klasické fyziky a struktury brzdného RTG záření lze popsat klasické aplikace RTG zobrazovacích metod. H2 Komparací struktury kvantové fyziky a struktury charakteristického RTG záření lze popsat kvantové aplikace RTG zobrazovacích metod. H3 Znalosti respondentů v oblasti klasických aplikací RTG zobrazovacích metod budou mít rozdělení blízké rozdělení normálnímu. Výchozí teorií byla zvolena teorie kurikulárního procesu, díky které byl zajištěn přenos poznatků z vědeckého systému do edukační oblasti. Popsáním rentgenových zobrazovacích metod z hlediska jejich klasické a kvantové podstaty byl naplněn prví cíl práce. Proběhla komparace klasické fyziky se strukturou brzdného rentgenového záření a zároveň komparace kvantové fyziky se strukturou charakteristického záření. Na základě komparační analýzy byly přijaty první dvě hypotézy. Aplikací teorie kurikulárního procesu byl vytvořen výukový text o vybraných poznatcích týkající se rentgenového záření. Následně byl sestaven edukační test, který ověřoval znalosti studentů radiologické asistence nabyté na základě prostudování edukačního textu. Výsledky statistického zpracování dat z dotazníkového šetření lze považovat za naplnění druhého cíle práce. Na bázi provedeného statistického šetření bylo zjištěno, že je možné znalosti respondentů vyjádřit Gaussovou křivkou, čímž byla potvrzena vhodnost a přiměřenost výukového textu a současně třetí hypotéza práce. Z výsledků této bakalářské práce vyplývá, že vytvořený výukový text je přiměřený možnostem studentů a lze jej využít jako edukační materiál během výuky radiologických asistentů.
Klasická a kvantová dimenze RTG diagnostiky pro radiologické asistenty
BEJTIC, Martin
V současné době není volně k dispozici jednoduchý edukační text na danou problematiku, který by byl přiměřený studentům pro studenty oboru Radiologický asistent a pro obory příbuzné. Tato práce si vytyčila následující cíle: 1. Výběr teorie přenosu poznatků na úroveň uvedených studijních oborů. 2. Vytvoření edukačního textu cestou, která respektuje vybranou teorii. 3. Experimentální ověření edukačního textu z hlediska možností adresátů. 4. Aplikace vybraných statistických metod. Na základě analýzy současného stavu řešeného problému a vytyčení dílčích cílů byly formulovány následující hypotézy: 1. Edukační text pro radiologické asistenty lze vytvořit aplikací kurikulárního procesu. 2. Znalosti studentů získané prostřednictvím vypracovaného edukačního textu budou mít rozdělení blízké normálnímu rozdělení. K dosažení výše zmíněných cílů bylo použito všech složek kurikulárního procesu. Na základě tohoto procesu bylo nejprve nutné analyzovat současný vědecký systém klasické a kvantové fyziky. Upravené fyzikální poznatky byly sepsány do uceleného, přiměřeného edukačního textu pro radiologické asistenty. Vytvořením edukačního textu byla potvrzena hypotéza: "Edukační text pro radiologické asistenty lze vytvořit aplikací kurikulárního procesu." Tento text byl poskytnut v elektronické podobě studentům Jihočeské univerzity a radiologickým asistentům. K ověření poznatků osvojených studenty byl vytvořen edukační test s 15 otázkami. Edukační test byl poskytnut také v elektronické podobě. Poté byly výsledky statisticky zpracovány. Byly použity metody deskriptivní statistiky, ale i neparametrické testování hypotéz. Na základě provedeného neparametrického testování bylo zjištěno, že znalosti studentů lze vyjádřit Gaussovým rozdělením, tím byla potvrzena přiměřenost edukačního textu, ale i druhá hypotéza práce: "Znalosti studentů získané prostřednictvím vypracovaného edukačního textu budou mít rozdělení blízké normálnímu rozdělení.".
Fyzika mikrosvěta v Interaktivní fyzikální laboratoři
Matěna, Lukáš ; Drozd, Zdeněk (vedoucí práce) ; Dolejší, Jiří (oponent)
Na MFF UK v Praze vznikl projekt Interaktivní fyzikální laboratoř (IFL), který spočívá ve zpřístupnění zajímavých fyzikálních experimentů skupinkám ze středních škol. Cílem této práce je zprovoznit v IFL několik experimentů na téma fyzika mikrosvěta. Po krátké analýze tohoto tématu jsou tedy příslušné experimenty vybrány, zprovozněny a především jsou vytvořeny didaktické materiály pro žáky, kteří budou experimenty provádět. Nakonec je proveden test vytvořených materiálů přímo s žáky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Důkaz, že Bellova věta je vědecky nepodložená
Souček, Jiří
We prove that the Bell’s theorem and the nonlocality of quantum mechanics are scientifically unfounded statements.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Lokalita modifikované kvantové mechaniky
Souček, Jiří
In this note we shall show the relation between the locality of Quantum Mechanics and the meaning of the quantum state.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.