Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 133 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Postavení prvních dam České republiky a jejich mediální obraz v letech 1993-2020
Daněčková, Aneta ; Lovaš, Karol (vedoucí práce) ; Novotný, David Jan (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá tím, jakým způsobem česká média informovala o manželkách prezidentů v době jejich působení v roli prvních dam. Tato funkce není v České republice oficiální, každá dáma si proto sama určuje, čemu se bude v průběhu vykonávání úřadu věnovat. Média činnost prvních dam sledují a na základě jejich aktivit jim pak připisují určité role. Dle těchto informací, které jsou publiku předkládány, si veřejnost na manželky prezidentů utváří názor. Cílem této práce bylo získat a popsat mediální obraz všech českých prvních dam v letech 1993-2020. Pro získání jejich mediálních obrazů byly zvoleny články ze dvou odlišných typů médií, z Lidových novin a z Blesku. K dosažení těchto výsledků byla vybrána kvalitativní obsahová analýza, kterou doplňuje kvantitativní obsahová analýza. Kvůli nedostatečným zdrojům v oblasti zkoumání prvních českých dam byla v teoretické části využita zahraniční literatura. V závěrečné části práce se nachází odpovědi na výzkumné otázky, srovnání rozdílů v informování o prvních dámách ve dvou typově odlišných médiích a výsledné mediální obrazy všech českých prvních dam.
Obraz drogové kriminality v seriálu Zrádci
Pospíšilová, Barbora ; Kruml, Milan (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá seriálem Zrádci, jenž uvedla Česká televize na přelomu února a března roku 2020, a který dosud nebyl v akademickém prostředí zpracován do hloubky. Obecným cílem práce je vytvořit ucelený obraz seriálu Zrádci z ohlasů v českých médiích, na sociálních sítích, z ohlasů diváků, tvůrců, popřípadě i herců samotných. Za hlavní cíl si autorka ukládá vytvoření kvalitativní analýzy seriálu. Dílčím cílem je nalezení odpovědi na otázku, zda se Zrádci zásadně liší od jiných kriminálních seriálů, a do jaké míry jsou realističtější než ostatní televizní díla s podobným tématem.
Obsahová analýza řetězových e-mailů vztahujících se k prezidentským kandidátům
Tunová, Zuzana ; Jirků, Jan (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Práce se věnuje tématu řetězových e-mailů v kontextu druhé přímé volby prezidenta České republiky. Cílem práce je pomocí kvalitativní analýzy obsahu rozebrat sdělení konkrétních e- mailů týkajících se kandidátů Jiřího Drahoše a Miloše Zemana. Pro tento cíl byla zvolena sémiotická analýza, které obsah rozebírá ve třech stupních označování. S její pomocí by měl být text detailně rozebrán a měly by vyplynout persvazivní postupy, které jsou ve sděleních použity. V práci je také popsáno teoretické ukotvení některých klíčových pojmů, které s prací souvisí, jako je řetězový e-mail, dezinformace, hoax, sémiotika a postup dané analýzy. Pro ukotvení tématu do širšího kontextu je v práci popsán i mediální kontext prezidentské volby a témata, jaká právě v médiích, a to i v médiích, které lze označit jako dezinformační, rezonovala během volby nejvíce.
Psychedelická zkušenost a post-expoziční (afterglow) efekt z pohledu zdravých dobrovolníků v experimentální studii: kvalitativní analýza
Červenková, Agáta ; Kalina, Kamil (vedoucí práce) ; Vacek, Jaroslav (oponent)
Východiska: Psilocybin je dnes v neurovědách nejzkoumanější psychedelickou látkou pro jeho psychotomimetické a terapeutické účinky. Jednou z institucí v České republice, která tuto látku zkoumá, je Národní ústav duševního zdraví, kde probíhá klinické hodnocení jeho účinků a bezpečnosti. Působení i bezpečnost této látky je zde zkoumána z hlediska akutní intoxikace, ale také z hlediska účinků dlouhodobých. Cíl: Zjistit, jak dobrovolníci vnímají zkušenost s psilocybinem podaným v kontrolovaném prostředí experimentální studie a zda zaznamenali nějaké přetrvávající (afterglow) účinky po odeznění akutní intoxikace, v průběhu 28 dní po podání, jak se takové účinky projevují a jak dlouho přetrvávají. Metody: Data byla získána pomocí semistrukturovaných rozhovorů. Výzkumný soubor tvoří 20 rozhovorů s 10 zdravými dobrovolníky klinické studie v NUDZ. Rozhovory byly provedeny 28. den po podání aktivní dávky psilocybinu nebo placeba. Byla provedena kvalitativní tematická analýza těchto rozhovorů s cílem identifikovat témata v rámci stanoveném výzkumnými otázkami. Výsledky: Z výsledků vyplynulo, že pro respondenty byla zkušenost s aktivní dávkou psilocybinu významná z hlediska sebezkušenosti, zážitku změn smyslové percepce, vnímání času a smrti, a také z hlediska spirituálního rozměru zkušenosti. Měření s placebem...
Hodnocení efektivnosti a rizik investičního projektu
Húsková, Veronika ; Novotná, Eva (oponent) ; Hromádka, Vít (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hodnocení efektivnosti a rizik investičního projektu v oblasti dopravní infrastruktury. Konkrétní zacílení práce je na hodnocení cyklostezky. V první části bakalářské práce je část teoretická, která podrobně popisuje fáze hodnocení. Následuje metodická část, která propojuje teoretickou část s případovou studií. Závěrem práce je případová studie, která zahrnuje popis hodnoceného projektu, následně ekonomickou analýzu a hodnocení rizik. Hodnoceným projektem je II/444 Šternberk-průtah-I.stavba, pro účel případové studie byla hodnocena pouze cyklostezka. Ekonomická analýza vychází z výstupů online systému eCBA. Na ekonomickou analýzu navazuje hodnocení rizik projektu.
Časově rozlišená potenciometrie na kapalném mezifází
Mansfeldová, Věra
Mgr. Věra Mansfeldová Disertační práce: Časově rozlišená potenciometrie na kapalném mezifází Abstrakt Cílem této práce bylo prozkoumat využití časového průběhu signálu v potenciometrii jako možné nové elektrochemické analytické metody. Ve spojení s mezifázím dvou nemísitelných roztoků elektrolytů (ITIES) kapalin může mít tato technika, která podle dostupných informací nebyla dosud publikována, využití v analytické chemii. Potenciálová odezva analytu na mezifází kapalina/kapalina zahrnuje distribuční procesy, jejich časový vývoj a redoxní procesy, jejichž specifičnost může být modifikována změnou složení jednotlivých fází. Na rozdíl od "klasických" potenciometrických technik, které se omezují pouze na stanovení změny potenciálu, metoda, kterou jsem pracovně nazvala časově rozlišená potenciometrie na kapalném mezifází, využívá časového průběhu potenciálové odezvy, která má specifický průběh pro daný analyt. Časově rozlišená potenciometrie prezentovaná v této práci zahrnuje průběh časové odezvy potenciálu a její obalovou křivku do analytických parametrů specifických pro daný analyt. Poskytuje tak sérii dat charakterizujících analyt v daném prostředí podobným způsobem jako je tomu u spekter a poskytuje tak možnost vytvoření vysoce specifického souboru - tzv. "fingerprintu". Kombinace s kapalným mezifázím...
Mediální obraz Andreje Babiše v denících Mladá fronta Dnes, Právo a Lidové noviny
Rejmonová, Zuzana ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Jirák, Jan (oponent)
Tato diplomová práce "Mediální obraz Andreje Babiše v denících Mladá fronta DNES, Právo, Hospodářské noviny a Lidové noviny v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo" se věnuje problematice mediálního zobrazení významné veřejné osoby, politika a předního představitele nejsilnější politické strany v naší republice, a to pro účely této práce ve vybraných měsících v letech 2016 (březen), 2017 (srpen) a 2018 (květen). Je poměrně známou skutečností, že Andrej Babiš některá média, například právě Mladou frontu Dnes a Lidové noviny, v roce 2013 zakoupil prostřednictvím své společnosti Agrofert. Tato práce je pokusem o zachycení toho, zda měla tato skutečnost nějaký vliv na zobrazení Andreje Babiše v těchto denících. Získaný mediální obraz bude porovnán s mediálním obrazem Andreje Babiše ve stejných časových obdobích deníku Práva a deníku Hospodářské noviny, z nichž ani jeden nespadá v jakémkoli smyslu pod jeho vliv. V této práci je nejprve představen proces, jakým média konstruují realitu, což umožňuje samotnou existenci mediálního obrazu jako takového, dále jsou jako stěžejní pro tuto práci představeny koncepty nastolování agendy a mediální vlastnictví. Samozřejmě je věnována pozornost i samotnému Andreji Babišovi a vybraným deníkům: Mladá fronta DNES, Právo, Hospodářské noviny, Lidové noviny. Ve výzkumné části se tato...
Mediální konstrukce genderově podmíněného násilí ve vybraných španělských médiích
Alvarez Alvarez, Žaneta ; Vochocová, Lenka (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Diplomová práce s názvem Mediální konstrukce genderově podmíněného násilí ve vybraných španělských médiích se věnuje tomu, jak španělská média zpracovávají téma genderově podmíněného násilí. Cílem této práce je identifikovat a popsat dominantní interpretační rámce, které španělská média nabízí v souvislosti s tématem genderového násilí. Východiskem této diplomové práce je koncept mediálního rámcování. Výzkumnou metodou je kvalitativní analýza vycházející z postupů zakotvené teorie a využívající otevřeného a axiálního kódování. Výzkumný vzorek tvoří vybraná španělská média. Konkrétně jde o online zpravodajské deníky El País a El Mundo a televizní zpravodajství stanice La 1 a TeleCinco. Výsledkem axiálního kódování je sedm kategorií, skrze které španělská média nabízí problematiku genderově podmíněného násilí.
Působení a publikační činnost Veřejné osvětové služby (vč. regionální sondy)
Šolcová, Anna ; Knapík, Jiří (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá organizací Veřejná osvětová služba (VOS) a jejím působením v období Protektorátu Čechy a Morava. Za použití archivních pramenů byl zpracován přehled o struktuře a fungování této instituce a o průběhu jejích osvětových aktivit. Konkrétní vliv na české protektorátní obyvatelstvo a protektorátní kulturu je blíže představen na lokálním příkladu I. obvodu. Následně je popsána vydavatelská činnost VOS, která je dále podrobena obsahové analýze vybraných periodik za použití metody zakotvené teorie. Výsledkem tohoto kvalitativního výzkumu je souhrn hlavních myšlenek, které jsou obsaženy v propagandistických textech těchto titulů.
SOČ jako motivace nadaných žáků pro studium věd o Zemi
Koďousková, Lucie ; Jedličková, Tereza (vedoucí práce) ; Janštová, Vanda (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá Středoškolskou odbornou činností a jejím vlivem na žáky, kteří se jí zúčastnili. Cílem bylo zjistit, jak může účast v soutěži v kategorii vědy o Zemi (geologické disciplíny) ovlivnit žáky při volbě následného studijního oboru nebo povolání. Práce je rozdělena na dva velké celky. Rešeršní teoretická část pojednává o výuce geologie na středních školách a projektech v Česku a na Slovensku, které mohou žákům umožnit vzdělání a rozvoj v geologických disciplínách. Zvláštní kapitola je věnována soutěži SOČ. Praktická část popisuje kvalitativní výzkum založený na strukturovaných rozhovorech s účastníky soutěže, jejich následném rozboru (kódování, kategorizace) a interpretaci výpovědí za pomoci techniky vyložení karet. Výsledky ve formě zodpovězených výzkumných otázek ukazují, že soutěž SOČ má na účastníky významný pozitivní vliv. V závěru jsou shrnuty benefity, které soutěž přináší, doporučení, jak ji lze vylepšit a navržená opatření, jak geologii přiblížit většímu počtu žáků středních škol. Klíčová slova: geologie, kvalitativní analýza, rozhovory, Středoškolská odborná činnost (SOČ), vědy o Zemi

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 133 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.