Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 114 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kvalifikační požadavky zadavatele u vodohospodářských staveb
Hartman, Jan ; Dufek,, Zdeněk (oponent) ; Korytárová, Jana (vedoucí práce)
V diplomové práci jsou vysvětlovány pojmy, které souvisí s veřejnou zakázkou. Největší pozornost je věnována jednotlivým typům kvalifikačních předpokladů. Hlavním cílem je porovnání kvalifikačních předpokladů veřejných zakázek na stavební práce v oblasti vodohospodářských staveb. Analýza byla provedena na čtyřech konkrétních veřejných zakázkách, s analýzou rozdílů, které mezi nimi byly nalezeny.
Vybrané činnosti ve výstavbě
Závěrková, Jana ; Superatová, Alena (oponent) ; Smětáková, Ivana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na specifikování pojmu vybrané činnosti ve výstavbě a dále zpřesňuje, které subjekty je mohou vykonávat, jaká je potřebná jejich kvalifikace a v jakém rozsahu nesou svoji odpovědnost. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část pojednává o základním vymezení teoretických pojmů, které vychází zejména ze zákona, praktická část obsahuje konkrétní příklad, na kterém jsou vymezeny činnosti autorizovaných osob, jejich povinnosti v průběhu stavební činnosti a jejich odpovědnost. Nezbytnou součástí práce jsou návrhy a doporučení, která by mohla otevřít diskuzi pro některé změny vedoucí k efektivnějšímu výkonu vybraných činností ve výstavbě.
Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže
Šrotová, Zuzana ; Šafránková, Lucie (oponent) ; Waldhans, Miloš (vedoucí práce)
Cílem mé diplomové práce je popsat proces získávání veřejné zakázky z pohledu dodavatele. Celá práce je proto koncipovaná, aby byly na začátku práce v teoretické části vysvětleny všechny důležité pojmy, souvislosti a postupy, které budou používány v praktické části. Ta je zaměřena na samotný průběh získání zakázky formou podání nabídky.
Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže
Dvořák, Ondřej ; Tlustoš, Petr (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je přiblížení průběh veřejné obchodní soutěže na stavební zakázku z pohledu stavebního podniku. Teoretická část práce se zabývá pojmy a skutečnostmi této problematiky. Tato část popisuje především právní povinnosti zúčastněných stran a náležitosti bez kterých nelze veřejnou soutěž vyhlásit. Praktická část se zaměří na samostatnou tvorby nabídky v podniku a samostatném průběhu veřejné soutěže. Teoretická část bude vypracována pomocí poskytnutých materiálů, na obchodní veřejnou soutěž novostavby mateřské skolky.
Návrh metodiky kontroly zaměstnanců
Klimeš, Roman ; Krbková, Lenka (oponent) ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce)
Má diplomová práce bude sloužit jako kontrolní nástroj managementu vzdělávací divize společnosti BooK s.r.o.. Tato kontrola bude spočívat v nastavení nové formy zpětnovazebního, kontrolního mechanismu za pomoci mnou vytvořené, na míru společnosti šité, webové aplikace. Zpětnovazební kontrola bude reflektovat, jak spokojenost klientů dané společnosti s poskytovanými produkty, tak hodnocení zainteresovaných zaměstnanců. Vytvoření této nové formy kontroly bylo vyžádáno přímo managementem společnosti BooK s.r.o. a samotná implementace a užívání bude mít pro společnost přínos primárně z hlediska automatizace kontrolního procesu a faktoru času. Současně s tím bude tato aplikace sloužit jako nástroj k hodnocení míry spokojenosti zákazníků, jejichž názory jsou pro společnost klíčové z důvodu zvyšování úrovně poskytovaných služeb, což má za následek zvýšení konkurenceschopnosti celé společnosti.
Návrh systému zvyšování kvalifikace ve firmě Keller
Svobodová, Pavla ; Kubeš, Jan (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je analýza vzdělávacího procesu ve firmě KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců je vzhledem k od-bornému zaměření a komplexnosti firmy nezbytným předpokladem růstu a odolnosti proti krizovým a konkurenčním vlivům. Jednotlivé pozice a profese ve firemní struktuře KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o. předpokládají jiný typ, rozsah a způsob školení a kvalifikací. V bakalářské práci jsou navrženy pro zaměstnance metody a typy vzdělání, které mohou zvýšit jejich efektivitu a produktivitu práce.
Návrh řešení problému kontroly zaměstnanců
Krbková, Lenka ; MSc, Bedřich Snášel, (oponent) ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce)
Má diplomová práce bude sloužit jako manuál pro personální manažery, ve kterém budou shrnuty formy a metody kontrolování zaměstnanců, se zaměřením na využití mystery calling a mystery shopping. Vytvořím program fuzzy logiky pod názvem PRACOVNÍ INSPEKTOR, pomocí něhož si budou moci personální manažeři analyzovat a kontrolovat pracovníky samostatně, a tím ušetří čas i finanční prostředky, které by jinak vynakládali externímu subjektu.
Hodnocení veřejných zakázek
Henrich, Filip ; Šimek, Martin (oponent) ; Korytárová, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou kvalifikace dodavatele a hodnotících kritérií nabídek veřejných zakázek na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Teoretická část obsahuje výklad základních pojmů a postupů v oblasti zadávaní veřejných zakázek. Praktická část se zabývá případovou studií týkající se vyhodnocení hodnotících kritérií veřejné zakázky „Nezamyslice – bezvýkopová oprava části kanalizační stoky“ a veřejné zakázky „Výstavba nového sportovního hřiště ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec“.
Kvalifikační předpoklady veřejných zakázek na stavební práce
Štaffa, Jan ; Witala,, Lukáš (oponent) ; Korytárová, Jana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku kvalifikačních předpokladů veřejných zakázek na stavební práce. První část obsahuje výklad základních pojmů v oblasti veřejných zakázek a popisuje jednotlivá kvalifikační kritéria. Druhá část práce se zabývá praktickým užitím kvalifikačních požadavků. Smyslem této práce je analyzovat četnosti výskytů kvalifikačních kritérií a vypracovat podrobnou statistiku jejich skutečného použití u veřejných zakázek na území Jihomoravského kraje v roce 2011.
Vybrané činnosti ve výstavbě
Sklenář, Marek ; Superatová, Alena (oponent) ; Hanák, Jakub (vedoucí práce)
Problematika odpovědnosti bude vždy aktuální ve všech lidských činnostech. Ve stavebnictví a v realitním inženýrství, kdy dopady lidského konání mají vždy hmatatelný odkaz, se zdá být posuzování povinností a následné odpovědnosti jednotlivých účastníků zdánlivě jednoduché. Opak je ovšem pravdou, neboť stavebnictví a realitní činnost prošla za několik posledních desetiletí tak výrazným vývojem, že některé činnosti těchto oborů se stávají pro laickou veřejnost již téměř nečitelné. A nejenom veřejnost laická, ale i odborníci a profesionálové z oboru se mnohdy ztrácí v komplikovaném procesu výstavby, jeho různých fázích a v jednotlivých návaznostech činností, které mají vyústit v efektivní celek. Stavební zákon, stavební předpisy a autorizační zákon nelze považovat za něco direktivního a byrokratického ze strany státu a jeho institucí, ale je třeba se na ně dívat zejména z hlediska ochranného, kdy bylo, je a bude především v zájmu profesionálů z oboru, aby byly jasně vymezeny hranice a pravidla jejich činností. Je tedy v zájmu autorizovaných osob, aby se co nejlépe v předpisech orientovali, tak aby jim sloužily pro lepší výkon jejich profese. Pro autorizovanou osobu pracující ve stavebnictví je velice důležité znát rozsah svých pravomocí, povinností a odpovědnosti. Bez znalostí těchto principů nelze vybrané činnosti vykonávat a nelze především naplnit jejich účel a vymezení – čímž je jistě kvalitní stavební dílo, které splňuje všechny náležitosti vzhledem ke všem subjektům svého okolí. Poznatky získané z této práce by měli sloužit pro zjednodušení pohledu na složitý systém stavebních předpisů, pro získání zdravého nadhledu a odstranění obav z této složité struktury. Práce si neklade za cíl předpisy měnit, ale naopak pochopit jejich význam a účel a poukázat na jejich nutnost. Je možné konstatovat, že znalost právních souvislostí je nezbytným předpokladem pro výkon vybraných činností ve výstavbě. V každém architektovi, projektantovi a stavbyvedoucím je třeba mít i kousek „právníka“, kdy tyto osoby budou schopny se v předpisech přehledně orientovat nejenom v rámci své profese, ale i v návaznosti na profese ostatní. Na základě poznatků obsažených v práci je možné navázat například otevřením diskuze, zda nezavést ve stavebním vzdělávacím systému více oborů, jako je program realitní inženýrství na USI v Brně, zda a jak vytvářet co nejvhodnější systém implementace stavebního práva do osnov technických fakult, jak vytvářet předpoklady pro systematickou znalost stavebního práva autorizovanými osobami po celou jejich profesní dráhu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 114 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.