Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Marketingová strategie národní kulturní památky Stará čistírna odpadních vod v Bubenči
Krejčová, Karolína ; Kvítková, Zuzana (vedoucí práce) ; Netková, Jarmila (oponent)
Cílem práce je vytvořit marketingovou strategii pro národní kulturní památku Stará čistírna odpadních vod v Bubenči. Součástí práce je teoretický úvod do marketingu kulturních organizací a do logiky tvorby marketingové strategie. Praktická část se zbývá postupným vytvářením marketingové strategie pro národní kulturní památku na rok 2017. Začíná situační analýzou, na jejímž základě jsou stanoveny cíle a strategie. Pro potřeby práce je zde využito metod analýzy, dotazníkového šetření a pozorování. Stěžejní část práce tvoří analýza návštěvníka a současné nabídky, která je založena na zmíněném dotazníkovém šetření. Na základě získaných dat je vytvořen marketingový mix, z něhož vychází akční plán a rozpočet. Ke změření efektivity zvolené strategie a cílů slouží vymezené metody kontroly a hodnocení v poslední kapitole. V závěru práce jsou vyhodnoceny výsledky získané za první čtvrtletí 2017.
Použití metod projektového řízení při přípravě oslav státního svátku
Bílková, Lucie ; Hrůzová, Helena (vedoucí práce) ; Kašpárek, Ondřej (oponent)
Práce se věnuje odhalení příčin organizačních problémů vznikajících při přípravě oslav státního svátku, Dne boje za svobodu a demokracii. Vteoretické části je nejprve charakterizován kulturní a neziskový sektor a specifika managementu nestátních neziskových organizací působících v kultuře, které pořádají kulturní eventy. Dále je objasněna podstata a klíčové části projektového managementu. Metodická část uvádí základnímetody, které je možné využít při sběru a analýze dat. V praktické části je potom popsána organizace oslav Dne boje za svobodu a demokracii Díky, že můžem na Národní třídě, která vykazuje znaky projektu. Pomocí analýzy dat získaných zúčastněným pozorováním a rozhovory se členy organizačního týmu je dále zkoumáno, se kterými konkrétními problémy se tým v průběhu příprav potýká, a následně je navrženo jejich řešení a doporučeno zavedení konkrétních opatření zahrnující metody projektového řízení.
Organizátoři kulturních akcí v kontextu managementu kultury
Horáčková, Aneta ; Matějů, Martin (vedoucí práce) ; Opletalová, Lenka (oponent)
Závěr Rigorózní práce se pokusila o bližší představení vykonavatelů managementu kulturních akcí. Prvním z jejích cílů bylo přispět k vyplnění mezery v odborném prostředí, které by mohlo rozšířit tolik potřebné diskuze a umožnilo stavět odborný zájem na zatím ojedinělé práci z organizátorské oblasti kultury. I když je zvolené téma obsáhlé, snažila jsem se, i přes omezený rozsah práce, alespoň o určité přiblížení fenoménu. Práce se věnovala terminologickému představení pojmů z oblasti, stručnému přehledu evropské a české historie managementu kulturních akcí a významným organizátorským osobnostem v dějinách. Prostor byl věnován současnému řízení kulturních projektů včetně nedostatečných možností vzdělání oproti zahraničí. Je sice pravdou, že ještě v nedávné minulosti neexistovalo žádné formální vzdělávání v oblasti managementu kultury, ale i když se situace začíná měnit, stále není ideální. Práce posuzovala i vhodné schopnosti, předpoklady a klíčové činnosti organizátorů. Díky narůstající převaze žen organizátorek jim také byla věnována jedna z kapitol a pokusila se vyjádřit ženská specifika při organizátorské práci. Z některých současných tendencí je možné odhadnout budoucí vývoj a proto ani ten nebyl v krátkosti opomenut. Druhým a stěžejním cílem práce bylo stanovení klasifikace hlavních typů...
Analýza komunikačních aktivit Mezinárodního hudebního festivalu Prague Proms v roce 2011
Havelková, Alžběta ; Dolanský, Pavel (vedoucí práce) ; Klabíková Rábová, Tereza (oponent)
2 Abstrakt Bakalářská práce "Analýza komunikačních aktivit Mezinárodního hudebního festivalu Prague Proms v roce 2011" se zabývá marketingovou komunikací Mezinárodního hudebního festivalu Prague Proms, která byla uplatněna konkrétně v roce 2011. Práce popisuje festival z hlediska jeho organizačního uspořádání a charakteristiky hlavních činností, na jejichž základě deskriptivní metodou analyzuje využité prostředky komunikace v daném ročníku. Snaží se ilustrovat, zda a do jaké míry se daná kulturní organizace drží technik a strategií marketingové komunikace v souvislosti se specifickým využitím principů art marketingu. Jednotlivé komunikační techniky jsou konfrontovány a analyzovány na základě jejich vhodnosti pro kulturní organizaci. Ta jako taková musí v současnosti, kdy zájem o klasickou hudbu spíše upadá, o to více bojovat o své zákazníky. Využití správně zvolených marketingových technik je pro ni tudíž esenciální. Práce se podrobně zabývá všemi aspekty organizace, které mají ve výsledku vliv na zvolené aktivity komunikačního mixu. Důraz je kladen jak na historii a podstatu festivalu samotného, tak i na skladbu jeho produktů a zázemí organizace. V druhé části práce popisuje jednotlivé komunikační aktivity a snaží se je konfrontovat s obecnými principy art marketingu a marketingu pro kulturní organizace....
Management profesionálních těles provozujících historicky poučenou interpretaci staré hudby.
Dlasková, Aneta ; Šmíd, Ilja (vedoucí práce) ; Riedlbauch, Václav (oponent)
Tato práce se zabývá tématem historicky poučené intepretace staré hudby a jejího současného provozování u nás. Cílem práce je popsat tuto problematiku z teoretického i praktického hlediska. Nejdříve je v práci věnována pozornost vymezení historicky poučené interpretace a jejímu vývoji. Dále je uvedena teorie managementu kulturních organizací, z níž pak v praktické části vychází analýza profesionálních souborů Collegium 1704 a Collegium Marianum. Tato analýza je deskriptivní, popisuje tedy celkové fungování souborů spolu s jejich následným zhodnocením. V závěru práce je kromě odpovědí na stanovené výzkumné otázky vysloven pokus o predikci budoucího vývoje nejen samotných souborů, ale celé oblasti historicky poučené interpretace. V práci jsou využity jednak informace z odborných publikací, článků a jiných veřejně přístupných dat, ale také z expertních rozhovorů s manažery souborů, kteří rovněž poskytli mnoho interních dokumentů.
Personální audit taneční školy B-Original
Šrámek, Adam ; Legnerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Quigley, Martin John David (oponent)
V této bakalářské práci se zabývám personálním auditem kulturně založené organizace, konkrétně taneční školy B-Original. První (teoretická) část obsahuje historii personální činnosti, její základní pojmy a teoretické poznatky a specifikace pro organizaci v kulturním prostředí. Druhá (praktická) část je vedena formou rozhovoru a obsahuje seznámení se zkoumaným subjektem, analýzu stávající situace, SWOT analýzu a následné doporučení, které by taneční škola měla následovat.
Firemní kultura v kulturních organizacích
Drexler, Martin ; Tyslová, Irena (vedoucí práce) ; Hucková, Barbara (oponent)
Bakalářská práce se zabývá firemní kulturou a jejími podobami v organizacích, které nakládají s kulturními statky. Na příkladě konkrétního kulturního projektu jsou z hlediska firemní kultury podrobně rozebrány odlišné přístupy dvou zcela rozdílných subjektů, jde o přístup neziskové organizace hlavního města Prahy a soukromé pražské firmy. Práce nabízí definici dvou firemních kultur ve dvou odlišných typech organizací a rozbor jejich základních prvků, které v závěru splývají v jeden kulturní systém. Jednotlivé charakteristiky odlišného firemního prostředí, jsou uváděny do širšího kontextu, kde jsou vyvozovány jejich konkrétní dopady na vnitřní a vnější procesy firem ve vazbě na daný kulturní projekt. V první teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy jako firemní kultura, kulturní organizace a další a v praktické části je již text zaměřen na konkrétní případ střetu dvou odlišných firemních kultur.
Specifika industriálních památek v ČR a možnosti jejich využití
Frolíková, Vanda ; Juračková, Simona (vedoucí práce) ; Tyslová, Irena (oponent)
Bakalářská práce je věnována nevyužívaným průmyslovým areálům a možnostem jejich adaptace na novou funkci. První část práce je zaměřena na hodnotu a potenciál průmyslového dědictví. Jsou srovnávány negativní dopady nevyužitých opuštěných areálů na město s pozitivním přínosem jejich opětovného využití. Ve druhé části práce je zvažována možnost využití technických památek pro účely kulturních organizací. Text uvádí několik zahraničních příkladů tohoto typu konverzí. Na základě vzájemné komparace několika pražských průmyslových památek využívaných kulturními organizacemi byly vyhodnoceny klady a zápory jejich soužití.
Projektový management v oblasti kultury - mezinárodní výstava
Hořejší, Anna ; Švecová, Lenka (vedoucí práce) ; Knobloch, Iva (oponent)
Hlavním tématem diplomové práce je projektové řízení v kulturních organizacích. Teoretická část popisuje obecné roviny tohoto tématu, analyzuje prostředí současných kulturních institucí, jejich spolupráci a jejich pozici mezi tradičními rolemi a mezi nástroji moderního managementu. Zároveň jsou popsána specifika projektového řízení v případě výstavního projektu. Cílem části praktické je popsat a zhodnotit konkrétní projekt výstavy "Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts" (Česká fotografie 20. století) v Bonnu (pořádanou v mezinárodní spolupráci dvou odlišných kulturních institucí), analyzovat její průběh, pozitiva i rizika, navrhnout možná doporučení. Klíčovým tématem pro všechny tyto aspekty je koordinace či synchronizace organizátorů a přínosy i komplikace této spolupráce.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.