Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kulturní centra na blízkém východě
Dietzová, Markéta ; RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg (vedoucí práce) ; BĚLOR, Roman (oponent)
Práce je studií kulturního života na Blízkém východě. Soustředí se celkem na třináct zemí od Egypta po Írán a jejich kulturní centra. Jedná se především o operní domy, hudební tělesa a vzdělávací instituce. První část zachycuje nejdůležitější reálie muslimského světa tak, aby přiblížila čtenáři dané téma. Druhá část obsahuje informace o konkrétních institucích a v závěru práce je obsaženo shrnutí a objasnění výsledků výzkumu. Ten byl podpořen dotazníky zadané v České republice, Německu a ve vybraných zemích Blízkého východu.
Význam kulturně-komunitních zařízení pro rozvoj lokality
Švandová, Andrea ; KAŠPAR, David (vedoucí práce) ; ŠKOCHOVÁ-BLÁHOVÁ, Olga (oponent)
Diplomová práce „Význam multifunkčních kulturně-komunitních zařízení pro rozvoj lokality“ zkoumá roli lokálního kulturního zařízení ve vztahu k rozvojovému potenciálu v místě, v němž působí. Teoretická část práce se obecně věnuje významu a roli kultury v udržitelném rozvoji na poli vědeckém i politickém, dále se specificky soustředí na definici významu, role a funkce multifunkčního kulturně-komunitního zařízení pro lokalitu. Zjištěné závěry ze zkoumání problematiky po stránce teoretické jsou pak formou případové studie prakticky ověřovány a dokladovány na konkrétním pražském příkladu multifunkčního kulturně-komunitního zařízení.
IDU a prezentace českého divadla v zahraničí
Rainová, Zuzana ; KAŠPAR, David (vedoucí práce) ; PAŘÍZKOVÁ, Daniela (oponent)
Bakalářská práce se zabývá prezentací českého divadla v zahraničí zprostředkovanou Institutem umění - Divadelním ústavem, příspěvkovou organizací Ministerstva kultury. Klade si za cíl zmapovat možnosti, jakých využívá IDU. První část práce obsahuje abstrakty státních strategických dokumentů, které podporují prezentaci české kultury a divadla v zahraničí. Druhá část práce shrnuje činnosti IDU a Oddělení mezinárodní spolupráce a PR, jejichž cílem je prezentace českého divadla v zahraničí. Třetí částí práce jsou informace vycházející z praktických zkušeností zaměstnanců IDU a Českých center jako organizátorů prezentace a Divadla Drak a Naivního divadla v Liberci jako zástupců loutkového divadlo považovaného IDU za „vývozní fenomén“.
JOHAN -centrum pro kulturní a sociální projekty
Náhlíková, Petra ; VÁCLAVOVÁ, Denisa (vedoucí práce) ; KAŠPAR, David (oponent)
Bakalářská práce si klade za hlavní cíl seznámit čtenáře se specifiky fungování plzeňské neziskové organizace JOHAN - centra pro kulturní a sociální projekty - a to na základě případové studie sledující vývoj, historii, provoz, dramaturgii, finance a aktivity této organizace. Ukazuje, v čem se kulturně sociální centrum odlišuje od jiných kulturních center. Mapuje důležité aspekty nutné pro vznik takovéto instituce a pro zajištění jejího provozu. Poukazuje na to, jaké výhody a nevýhody přináší postupný rozvoj a nutná profesionalizace organizace. V neposlední řadě se také zabývá podrobněji ojedinělým prostorem bývalé budovy nádraží Plzeň Jižní Předměstí tzv. Moving Station, který vznikl jako jeden z prvních kulturních industriálních prostorů v České republice. Sleduje také, jaké přínosy vyplývají z členství JOHANu v kulturních sítích Trans Europe Halls a Nová síť. Práce by měla sloužit i jako inspirace, jak řešit provozní, finanční i produkční záležitosti v nově vznikajících typově obdobných organizacích v jiných lokalitách či městech.
Konzumerizmus v kultuře
Rozvoralová, Michaela ; Hanzlík, Jan (vedoucí práce) ; Tyslová, Irena (oponent)
Diplomová se práce se zabývá tématem konzumerismu v kultuře. Rozebírá, jak jsou kulturní instituce ovlivňovány konzumní společností a požadavky širší veřejnosti -- mas. První část vymezuje pojmy kultura, konzum a konzumní společnost. Další část pojednává o kultuře ve smyslu umění a pronikání konzumu do vybraných oblastí kultury -- divadla, kulturních domů a muzeí umění (galerií). Závěrečná část ukazuje na konkrétních vybraných zástupcích brněnské kulturní scény, jak jsou ovlivňovány požadavky diváků či návštěvníků. Průzkum proběhl formou rozhovorů se zástupci Divadla Reduta, dětského Divadla Polárka, kulturního centra Semilasso a Wannieck Gallery, v současné době přejmenované na Richard Adam Gallery.
Kreativní centrum Zlín
Novák, Petr ; SULŽENKO, Jiří (vedoucí práce) ; KAŠPAR, David (oponent)
Bakalářská práce se věnuje hlavním třem oblastem. Problematice kulturních a kreativních průmyslů, teoretické tvorbě podnikatelského plánu a jeho aplikaci v praxi na příkladu podnikatelského plánu kreativního centra ve Zlíně. Do první oblasti zasahují celkové kontexty kulturních a kreativních průmyslů v souvislosti s pojmoslovím tématiky v rámci této problematiky ve Zlíně a Zlínském kraji s přesahem na zvolenou regionální situaci. Druhá oblast obsahuje teoretickou přípravu realizace podnikatelského záměru dle aktuálních trendů. Poslední část práce tuto sumarizaci reflektuje na zvoleném praktickém projektu na teoretické úrovni.
Nákladové nádraží Žižkov
Vlčková, Jovanka ; PROKOP, Petr (vedoucí práce) ; SULŽENKO, Jiří (oponent)
Diplomová práce se věnuje nákladovému nádraží Žižkov a jeho přeměně na kulturní centrum. Představuje jeho charakteristiky, provoz a výstavbu. Dále zkoumá jeho cestu k prohlášení za kulturní památku, se všemi peripetiemi popisuje složité vztahy a zájmy mezi vlastníkem budovy, developery, městskou částí Praha 3, politiky, ale i neziskovou sférou a občanskými iniciativami. Jedná se o studii prostředí, ve které je nutné se orientovat předtím, než se začne plánovat jakýkoli projekt. Dále práce popisuje konkrétní vize kulturního centra, majetkovou a finanční situaci a prezentuje vybrané subjekty - budoucí obyvatele nádraží, včetně konkrétního projektu, který se chystá realizovat přímo autorka práce. V závěrečné části jsou představeny příklady již funkčních center nejen ze zahraničí, které dokazují veskrze pozitivní dopady na společnost, na uměleckou komunitu i ekonomický vzrůst okolí. Budoucnost nákladového nádraží Žižkov je jen zlomkem v široké problematice konverzí industriálních či nádražních prostor. Jedná se o ojedinělou příležitost, jak v Praze vybudovat z výjimečného místa unikátní projekt.
INDUSTRIÁLNÍ PROSTORY V PRAZE
Blumentrit, Václav ; SVOBODOVÁ, Doubravka (vedoucí práce) ; VÁCLAVOVÁ, Denisa (oponent)
Bakalářská práce Industriální prostory v Praze dokumentuje zahájení kulturní činnosti v deseti konvertovaných stavbách na území Hlavního města Prahy. Prvních sedm - Studio ALTA, Galerie Trafačka, Karlín Hall, Meetfactory, Prostor Underground, Hala C a DOX - se podařilo zmapovat podrobně, díky dostupnosti informací a ochotě jejich představitelů. Tři z popisovaných prostor ? La Fabrika, Kokpit Café a Klub Blink Excelent - jsou pro nedostatek údajů či krátkému fungování popsané jen velmi povrchově. Tato práce se snaží zasadit tato kulturní zařízení do vzájemného kontextu a taktéž do kontextu Hlavního města Prahy. Závěrem shrnuje přínos a popisuje aspekty, které jsou pro existenci těchto kulturních center společné.
Priestor pre umenie znovuvyužitie priestorov na kultúrne úče ly
Šimášková, Lucia ; JEŽEK, Vlastimil (vedoucí práce) ; LUKEŠ, Zdeněk (oponent)
Diplomová práca Priestor pre umenie sa zaoberá konverziou budov na kultúrne účely, konkrétnejšie na kultúrne centrá. Práca pomenúva benefity konverzie, vplyv pamiatkovej ochrany, ponúka stručný náhľad do manažmentu, základných zdrojov financovania a dramaturgie adaptovaných centier. Takisto uvádza príklady úspešných konverzií na kultúrne účely odlišných typov budov v rôznych krajinách a podmienkach ? od dnes už bežnej konverzie industriálnych objektov, cez sakrálne pamiatky až po kameňolomy či horárne. Na vybraných príkladoch ilustruje konkrétny proces vedúci k znovuvyužitiu stavby. Stručne taktiež mapuje nové výzvy, ktoré sa v tejto oblasti otvárajú. Všeobecnou ambíciou tejto práce bolo vytvoriť základný manuál na ceste k adaptácií priestorov na kultúrny účel.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.