Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 778 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Krajina česko-rakouského pohraničí: vývoj a dědictví
Rašín, Robin
Předkládaná práce je příkladem výzkumu přeshraničních krajin v oblasti česko-rakouského pohraničí. Zabývá se historicko-geografickou analýzou vývoje makro- i mikrostruktury krajiny s dvěma hlavními cíli. Prvním byla snaha o nalezení společných/odlišných rysů ve formování pohraniční krajiny Česka a Rakouska v době bipolárně rozdělené Evropy. Druhým cílem práce byla snaha o podchycení stabilních prvků v mikrostruktuře krajiny. Navržený postup identifikace vybraných stabilních prvků v krajině by mohl být využit jako základ pro humanisticky orientovaný výzkum krajiny. K nalezení odpovědí na výzkumné otázky byly použity statistické prameny a také mapové podklady a ortofota. Vstupní data byla analyzována a vyhodnocena pomocí již známých ukazatelů, ale byly vyvinuty i nové ukazatele a postupy hodnocení krajiny. Výsledky ukazují, že na úrovni makrostruktury byl vývoj krajiny v českém i rakouském pohraničí velmi podobný - např. struktura využití půdního fondu, její změny. Zcela odlišné výsledky nám poskytuje studium mikrostruktury krajiny - např. změny velikostní struktury orných ploch. Práce ukázala jasnou potřebu detailního studia krajiny, které dokáže lépe postihnout vývojové odlišnosti a strukturální "viditelné" změny v krajině. Ukázalo se také, že studium stabilních prvků krajiny se může stát vhodnou...
Krajinné a jiné meze. (Uchopení krajiny v umění a výtvarné výchově skrze výtvarné explorace)
Zástěrová, Alena ; Velíšek, Martin (vedoucí práce) ; Daniel, Ladislav (oponent)
/ a b s t r a k t Zástěrová, Alena. Krajinné a jiné meze [Diplomová práce] Praha 2019 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, 127 stran. Diplomová práce pojednává o vztahování se ke krajinnému prostoru skrze pohyb těla a mysli, jehož vyústěním je výtvarný počin. Úzce se zaměřuje na individuální prožitek z krajiny jako specifického prostoru. Objasňuje pojmy, polemizuje o jejich významech. V rozhovorech s umělci zachycuje jejich přístup k tvorbě v krajině a s krajinou, jejich pohyb tvůrčím procesem. Popisuje didaktický projekt inspirující žáky hlouběji se zamýšlet nad prostorem, v němž se nejčastěji pohybují, komunikovat poznatky výtvarným jazykem. Autorské výtvarné práce vzniklé ve Finsku v oblasti polárního kruhu dokumentují pohyb v krajině přírodní i krajině mysli.
Malba jako hmota
Nováková, Kateřina ; Velíšek, Martin (vedoucí práce) ; Kornatovský, Jiří (oponent)
Kateřina Nováková- Malba jako hmota ABSTRAKT Ve své práci se zaměřuji na malbu a její hmotné přesahy. Na obrazy již nepohlížím pouze zrakem, ale i hmatem. Tím se ve svých důsledcích narušuje optická hladkost malby a je kladen důraz na hmotu, strukturu a reliéf. Zaměřuji se tedy na výraznou malířskou stopu, pastózní a gestický malířský projev. Reflektuji různé malířské přístupy ke krajině, a v kontextu práce akcentuji ty, které pracují s barvou jako hmotou. Na příkladu tvorby vybraných umělců představuji její specifika. Z přehledu je zřejmé, že 20. století otevřelo prostor pro materiálový experiment. V něm je těžiště praktické části, tedy mé vlastní malířské tvorby. Série obrazů je malbou, která přesahuje z dvourozměrného zobrazení do trojrozměrného, dodávající obrazům plastický charakter. K tomu využívám malířské i nemalířské materiály. Námětem se držím abstraktně pojaté krajiny, inspirované předměty každodennosti. V didaktické části navrhuji a následně realizuji tři odlišné úkoly, spojující malbu a krajinný prvek ve výtvarných úlohách.
Význam územní studie krajiny pro zázemí hlavního města Prahy
Šmída, Jakub ; Perlín, Radim (vedoucí práce) ; Šantrůčková, Markéta (oponent)
Diplomová práce se zabývá územní studií krajiny coby novým nástrojem českého územního plánování. Hlavním cílem této práci je popsat proces vzniku a vyhodnotit potenciál využití ÚSK veřejnou správou, což zahrnuje srozumitelnost studií, motivaci na straně veřejné správy k jeho pořízení, formu spolupráce zpracovatelů s pořizovateli, samosprávami, veřejností a případně dalšími subjekty. Dalším dílčím cílem je vyhodnotit soulad s Evropskou úmluvou o krajině, který je deklarován v metodickém pokynu zpracování územní studie krajiny. Ta je dokumentem, který má sloužit jako podklad pro rozhodování ve veřejném sektoru. Jako modelové případy byly vybrány čtyři územní studie krajiny zpracované pro obvody obcí s rozšířenou působností nacházejících se v zázemí Prahy. Po sémantické analýze textu vybraných územních studií krajiny následovaly polostrukturované rozhovory s představiteli zpracovatelských týmů a zástupci pořizujících úřadů obcí s rozšířenou působností. Rozhovory byly následně vyhodnoceny pomocí kvalitativních metod. Celkem byl zkoumán vliv osmi faktorů na celkový potenciál využití územní studie krajiny. Bylo zjištěno, že klíčové faktory jsou motivace na straně pořizovatele, míra zapojení obcí do zpracování studie a cena zaplacená pořizujícím městem za zpracování. Na základě provedeného výzkumu byl u...
Hospodaření s vodou v územním plánu
Pospíšilová, Nikola ; Perlín, Radim (vedoucí práce) ; Hrabák, Jiří (oponent)
Diplomová práce reaguje na soudobou výzvu české krajiny - její adaptaci na klimatické změny. V lokálním měřítku má být dle české legislativy nástrojem pro formování krajiny především územní plán, který byl proto vybrán za předmět zájmu této práce. Práce zkoumá možnosti územního plánu ovlivnit hospodaření s vodou v krajině za pomoci případové studie pěti obcí v Kraji Vysočina. Cílem práce je ověřit, zda územní plánování v českém prostředí na změny klimatu reaguje, a tedy zda se podílí na odpovědném hospodaření s vodou v krajině. Práce nejprve diskutuje předpokládané změny klimatu, jejich dopad na českou krajinu a přístupy společnosti k těmto změnám. Další část je věnována územnímu plánování, jeho nástrojům a možnostem při utváření krajiny. Praktická část práce využívá dvou kvalitativních metod výzkumu. První je sémantická analýza územních plánů obcí, druhou zvolenou metodou jsou polostrukturované rozhovory s představiteli veřejné správy. Z výsledků obou metod vyplývá, že územní plán záměry hospodaření s vodou spíše umožňuje. Přírodě blízká opatření jsou v územních plánech vyjádřena příliš obecně. Míra odpovědného hospodaření s vodou v krajině záleží zejména na aktivitě lokálních aktérů a významnosti vodního prvku v oblasti. Při skutečné realizaci změn v krajině měl územní plán sekundární roli.
Hevlín – sídlo v krajině
Hajšmanová, Adéla ; Eichlerová, Eva (oponent) ; Ponešová, Barbora (vedoucí práce)
Diplomová práce Vybité-nabité – nová energie pro celnici se zabývá návrhem areálu komunitního a kulturního centra reflektující specifika pohraničního venkovského regionu s přidruženou funkcí ubytování. Těžištěm práce je konverze dnes nevyužívané historické budovy celnice v blízkosti hraničního přechodu Hevlín-Laa an der Thaya na atraktivní místo sloužící především místním obyvatelům jako zázemí pro jejich aktivity a zároveň přinášející do regionu nový rozměr kulturního vyžití. Návrh dispozičních a provozních změn přizpůsobuje budovu nové funkci a zároveň vyzdvihuje některé kvality jejího současného stavu. Areál je doplněn novostavbou s funkcí ubytování určeného především vodákům a cyklistům cestujícím po mezinárodních cyklostezkách, které protínají řešenou lokalitu. K tomuto účelu slouží i nově navrhovaný sad-kemp obklopující budovy.
You must gather your party before venturing forth
Brož, Štěpán ; Novotný,, Michal (oponent) ; Artamonov, Vasil (vedoucí práce)
Jako svou diplomovou práci jsem vytvořil sérii expresivních figurativních obrazů. Série vypráví fragmenty příběhů odehrávajících se v kulisách romantických fantazy scenérií a kombinovaných se současnými subkulturními a volnočasovými motivy. Vycházím ze silné zkušenosti s PC herními světy a hlubokého emocionálního spojení se středoevropskou krajinou. Děj se odehrává někde mezi pohádkovou dávno-minulostí a dystopickou budoucností.
Život na samotě
Jankovichová, Ludmila ; Fabián, Ondřej (oponent) ; Kristek, Jan (vedoucí práce)
Odpoveď na to čo je to Zaježová môže byť jednoduchá. Zaježová sú lazy. Vonkajším svetom-spoločnosťou-je Zaježová vnímaná predovšetkým ako alternatívna komunita ľudí , ktorí žijú v spolužití s prírodou a “Zaježová” sa takto “sama” prezentuje. Osobne si myslím, že Zaježovú definujú hlavne silné individuality ľudí, ktorí sú schopní o sebe povedať a prezentovať, že žijú v komunite. V neposlednom rade, Zaježová je miestom, kde som prežila veľkú časť svojho detstva, pretože moji rodičia patrili k týmto silným individualitám a rozhodli sa žiť život “na samote”. Moja práca sa snaží zachytiť to čím je Zaježová skrz rôzne médiá, vrátane architektúry. Výstupom je sada netypických turistických máp a návrh premeny bývalej hasičskej stanice na galériu.
Hevlín – sídlo v krajině
Kubíčková, Karolína ; Veselá, Markéta (oponent) ; Foretník, Jan (vedoucí práce)
Cílem práce je vytvoření krajiny, která podporuje zadržování vody a pomáhá řece Dyje k vytvoření větveného, meandrujícího vodního toku. Návrh se dále zabývá prostupností územím a návrhem dřevěných objektů, které reagují funkcí i tvarem na vytvořenou krajinu.
Urbanisticko – architektonická studie areálu pro šetrný turismus Strachotín
Nekolná, Alena ; Volnohradský, Radan (oponent) ; Urbášková, Hana (vedoucí práce)
Návrh optimálního funkčního a prostorového využití území pro šetrný turismus. Urbanistický a architektonický návrh bude zohledňovat přírodní charakteristiku krajinného rázu v kontextu ekonomických, sociálních a environmentálních aspektů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 778 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.